Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DNARNABIAŁKOREPRODUKCJA Podstawowy dogmat biologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DNARNABIAŁKOREPRODUKCJA Podstawowy dogmat biologii."— Zapis prezentacji:

1 DNARNABIAŁKOREPRODUKCJA Podstawowy dogmat biologii

2 AnimaliaPlantaeFungi*ProtistaMonera** Eukariotyczna, wielokomórkowa Eukariotycz- na wielo- lub jednokomór- kowa Eukariotycz- na wielo- komórkowa lub formy kolonii Prokario-tyczna jedno- komórkowa Ś c i a n a k o m ó r k o w a Brak ściany komórkowej Zwierzęta człowiek RoślinyGrzyby pleśnie drożdże Algi pierwotniaki Bakterie, sinice archebakterie K R Ó L E S T W O P o d z i a ł SubkomórkowaBrak ściany komórkowej de novo Virales?

3 Autotrofy fotochemo Heterotrofy fotochemo Producenci reducenci i konsumenci Hypotrofy (pasożyty wewnątrzkom.) Pasożytnictwo i patogennośćKS Pasożyty energi Ścisłe pasożyty układu Lipmanna Podział mikroorganizmów i struktur subkomórkowych na podstawie różnic funkcji

4 Podział mikroorganizmów i struktur subkomórkowych na podstawie różnic struktury Struktury jednokomórkowe lub zespoły komórek samoistne w środowisku (mikroorganizmy) Struktury subkomórkowe niesamoistne - komórkowo-zależne (wirusy i czynniki subwirusowe) Eucaryotae glony, śluzowce, pleśnie, grzyby niższe i wyższe Prokaryotae Sinice, eubakterie, mykoplazmy archebakterie Riketsje i chlamydie Wirusy klasyczne Wiroidy SatelityPriony- subkomór kowe czynniki pasażowal ne

5 ProkaryotaeEukaryotae Archaebacteria Eubacteria Photocyta Plantae Chromista Archaezoa Eocyta Animalia dsDNA

6 WirusyRNADNA dsDNA ssDNA dsDNA RT ssRNA(+) ssRNA(-) dsRNA ssRNA(+) RT Astroviridae Caliciviridae Picornaviridae Coronaviridae Arteriviridae Flaviviridae Togaviridae Filoviridae Paramyxoviridae Rhabdoviridae Bornaviridae Arenaviridae Bunyaviridae Orthomyxoviridae Birnaviridae Reoviridae Retroviridae Asfaviridae Herpesviridae Iridoviridae Poxviridae Adenoviridae Papillomaviridae Polyomaviridae Circoviridae Parvoviridae Hepadnaviridae Rząd: Mononegavirales Rząd: Nidovirales

7 Kryteria klasyfikacji wirusów Typ kwasu nukleinowego Klasa kwasu nukleinowego Występowanie odwrotnej transkryptazy Występowanie otoczki Segmentacja genomu DNA lub RNA ss, ds, (+), (-) RT

8 Grupa I: dsDNA virusy Grupa II: ssDNA virusy Grupa III: ds RNA virusy Grupa IV: ssRNA”+” virusy Grupa V: ssRNA”-”virusy Grupa VI: RT-RNA virusy Grupa VII: RT-DNA virusy

9 Definicja wirusa 1. Wirion zawiera tylko DNA lub RNA 2. Reprodukcja zachodzi w procesie syntezy de novo 3. Wirion nie wykazuje wzrostu i bezpośredniego podziału 4. Wirion nie ma w genomie informacji dla syntezy systemu umożliwiającego wytwarzanie energii (układu Lipmanna) 5. Wirion wykorzystuje rybosomy komórki gospodarza co przesądza o jego bezwzględnym pasożytnictwie

10 genom kapsyd otoczka Ogólna budowa wirionu genom otoczkowego nagiego

11 Liczba podjednostek (kapsomerów) w dwudziestościennym kapsydzie 10x(n-1) 2 +2 n=6 adeno 5 herpes 4 reo 10xT+2 T=25 adeno 16 herpes 9 reo

12 genom kapsyd otoczka (kliknij mnie!) Ogólna budowa wirionu

13 Ogólny skład chemiczny wirusów 1. Kwas nukleinowy - DNA lub RNA 2. Białka - histony związane z kwasem nukleinowym 3. Białka strukturalne 4. Lipoproteiny (najczęściej w otoczce) 5. Węglowodany - jako składnik kwasu nukleinowego oraz związane z białkami 6. Enzymy - białka funkcjonalne, często niezwiązane z wirionem

14 kompleksowa kubiczna - 20 ścienna (ikosahedralna) helikalna (spiralna) Typy symetrii wirusów kręgowców

15 liniowy kolisty helikalny segmentowany Organizacja genomu Schematy organizacji genomów wirusowych znajdziesz TU TU

16 Klasyfikacja białek wirusowych ze względu na czas ich pojawienia się i pełnioną funkcję

17 wczesne późne wczesne pośredniewczesne późne natychmiastowe wczesne funkcjonalne strukturalne

18 neuraminidazaorthomyxo uwalnia kw. N- acetyloneuraminowy powierzchniowych polisacharydów czynnik fuzjiparamyxo uszkadza warstwę lipidową Enzymy warunkujące oddziaływanie wirionu z powierzchnią komórki

19 Enzymy warunkujące transkrypcję DNA-zależna RNA-polimeraza transkryptaza ds RNA transkryptaza ss RNA pox birna reo ss RNA(-) Transkrypcja - wytworzenie mRNA

20 Enzymy dodające swoiste reszty do mRNA Metylazy RNA polimeraza poli/A/ pox, reo metylacja końca 5’ mRNA synteza ogonka poli/A/ na końcu 3’ mRNA

21 Enzymy czynne przy kopiowaniu ss RNA do ds DNA odwrotna transkryptaza (RT) RNA-za H integraza retro tworzy hybrydę RNA- DNA niszczy łańcuch RNA wbudowuje cDNA w genom gospodarza

22 Inne enzymy kinazy guanylyltransferaza metyltransferazy Polimerazy kwasów nukleinowych reduktaza rybonukleotydowa I wiele innych..........

23 Konsekwencje wirusowego zakażenia komórki 1. Zakażenie produktywne, często połączone z rozpadem komórki 2. Zakażenie persystentne (przewlekłe) z ciągłą produkcją niewielkich ilości kompletnych wirionów

24 3. Zakażenie nieproduktywne >replikacja wirusa ulega zablokowaniu, komórka może pozostać nieuszkodzona lub ulec zniszczeniu; brak produkcji wirionów potomnych >genom wirusa może być z komórki usunięty lub pozostaje w niej w formie episomalnej lub zintegrowany z genomem gospodarza; komórka może ulec transformacji; >zakażeniu towarzyszyć może zredukowana ekspresja genów wirusowych - zakażenie latentne –konsekwencja zakażenia produktywnego

25 Zakażenie produktywne – ogólny schemat replikacji wirusów kręgowców

26 Podział procesu replikacji wirusów kręgowców na okresy, fazy i stadia 1. Okres adsorbcji 2. Okres penetracji i obnażania genomu 3. Okres wewnątrzkomórkowej biosyntezy fazy

27 a. zahamowanie syntezy komórkowego DNA, RNA i białek - początek fazy eklipsy i początek stadium latencji b. transkrypcja, translacja i synteza białek wczesnych c. replikacja kwasu nukleinowego dla wirionów potomnych d. transkrypcja z rodzicielskiego i/lub potomnego DNA (względnie RNA) oraz translacja i synteza białek późnych i ew. późnych enzymów szczegóły replikacji DNA herpeswirusa ludzkiego typu 1 znajdziesz TUTU szczegóły transkrypcji różnych klas genów herpeswirusa ludzkiego typu 1 znajdziesz TU TU

28 e. montowanie wirionów potomnych - koniec fazy eklipsy 4. Okres dojrzewania i uwalniania wirionów potomnych - koniec stadium latencji

29 Poziomy oddziaływania wirus-komórka 1. Interakcje ze strukturami powierzchniowymi komórki - adsorpcja i przenikanie 2. Interakcje z aparatem transkrypcyjnym 3. Interakcje z aparatem translacyjnym 4. Interakcje z aparatem replikacyjnym 5. Interakcje z komórkowym aparatem dojrzewania białek 6. Wpływ wirusów na strukturę komórek

30 Poziomy oddziaływania wirus-komórka 1. Interakcje ze strukturami powierzchniowymi komórki - adsorpcja i przenikanie receptory komórkowe Specyficzne dla wąskiej populacji komórek, np. CD4 dla HIV, c3d dla dopełniacza dla EBV, acetylocholinowy dla wirusa wścieklizny Gatunkowo - specyficzne, np. dla polio występują tylko u naczelnych

31 przenikanie Fuzja otoczki z błoną komórkową - do cytoplazmy dostaje się nukleokapsyd endocytoza Fuzja otoczki z błoną pęcherzyka Trawienie błony pęcherzyka przez białko (-ka) wirusowe otoczkowe otoczkowe i nagie

32 2. Interakcje z aparatem transkrypcyjnym Stymulacja aktywności komórkowej RNA-polimerazy 3. Interakcje z aparatem translacyjnym 4. Interakcje z aparatem replikacyjnym Dodawanie nowych elementów do aparatu replikacyjnego

33 6. Wpływ wirusów na strukturę komórek Promocja fuzji - wirusy otoczkowe Zmiana przepuszczalności błon komórkowych, np. dla jonów Depolimeryzacja cytoszkieletu Inne oddziaływania na cytoszkielet - przyłączanie białek wirusowych, dysocjacja mRNA gospodarza, włączanie komponent cytoszkieletu do struktur powstających w zakażonej komórce 5. Interakcje z komórkowym aparatem dojrzewania białek

34 Zakażenie nieproduktywne 1. Replikacja wirionów zahamowana 2. Ograniczona ekspresja genów wirusowych 3. Brak objawów klinicznych

35 Zakażenie latentne 1. Replikacja wirionów zahamowana, ale PO przebyciu zakażenia produktywnego i replikacji 2. Ograniczona ekspresja genów wirusowych 3. Brak objawów klinicznych 4. Wirus może być reaktywowany, co prowadzi do „endogennego” zakażenia produktywnego

36 Zakażenia nieproduktywne LATENTNE TRANSFORMACJA KOMÓRKI


Pobierz ppt "DNARNABIAŁKOREPRODUKCJA Podstawowy dogmat biologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google