Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja, misja i cele strategiczne. Wizja Wizja bez działania to marzenie Działanie bez wizji to koszmar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja, misja i cele strategiczne. Wizja Wizja bez działania to marzenie Działanie bez wizji to koszmar."— Zapis prezentacji:

1 Wizja, misja i cele strategiczne

2 Wizja Wizja bez działania to marzenie Działanie bez wizji to koszmar

3  Wizja jest podróżą, w którą wyrusza nasz umysł, zaczynającą się od spraw znanych, a kończącą się na nieznanym, tworząc przyszłość na podstawie składania bieżących faktów, nadziei, marzeń, niebezpieczeństw i możliwości.  Wizja to znajdowanie wariantów - wychodząc od przyszłości do teraźniejszości. Dzięki temu są pomijane współczesne problemy, trudności i uwarunkowania. Otrzymane jednak obrazy trzeba sprowadzić do rzeczywistości.

4 Elementy deklaracji wizji  jakie jest największe nasze marzenie  jaka jest nasza wizja przyszłości  dokąd zamierzamy dotrzeć  jakie są nasze długookresowe cele  jakie zmiany czekają nas w przyszłości  co ma decydujące znaczenie dla naszego sukcesu  kim chcemy być i co jest najważniejsze w naszej postawie

5 Wizja a misja  Wizja naczelnego kierownictwa, odwzorowuje jego intencje i aspiracje co do przyszłości przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym.  Wizję traktujemy jako rodzaj marzenia naczelnego kierownictwa dotyczącego tego, czym zarządzający chcieliby, aby firma była. Zwerbalizowanie wizji prowadzi do sformułowania misji.

6 Misja

7  Misja jest czymś bardziej konkretnym od wizji. Jest ona nadrzędna w stosunku do filozofii. Zarówno w opisie wizji, jak i sformułowaniu misji nie ma miejsca dla wielkości ilościowych oraz konkretnych przedziałów i dat. Zapis misji jest ujęciem jakościowym otwartym zarówno co do czasu, jak i wymiarów ilościowych.

8  Misja może być sformułowana w różny sposób. Najczęściej prezentuje się ją w trzech ujęciach:  swoiste „credo” przedsiębiorstwa, główna wytyczna, kierunek. Spełnia ono rolę hasła reklamowego, które funkcjonuje stale w różnych formach działania przedsiębiorstwa,  krótki manifest przedsiębiorstwa zawierający na jednej stronie, w postaci kilkunastu zdań wyjaśniających istotę i filozofię funkcjonowania przedsiębiorstwa,  broszury barwnej, szerzej omawiającej przyjęte strategie i formy funkcjonowania.

9  Historia firmy  Preferencje właścicieli i zarządu organizacji  Charakterystyka otoczenia konkurencyjnego  Aktywa firmy: finansowe, ludzkie, materialne  Kompetencje wyróżniające firmę na rynku

10  Zwięzła – krótka misja jest bardziej zrozumiała  Elastyczna – pozwala przedłużyć aktualność misji na dłuższy okres  Oryginalna – pozwala odróżnić misję od innych organizacji  Łatwa do zdefiniowania i zakomunikowania  Oparta na rzeczywistych wartościach  Motywująca  Odzwierciedlająca planowaną politykę firmy względem klientów, dostawców, konkurencji …

11 Pytania pomocne w formułowaniu misji  Kim jesteśmy?  Jaka jest nasza historia?  Czym się zajmujemy? Jakie potrzeby zaspokajamy?  Po co istniejemy? Dlaczego robimy, to co robimy?  Jakie są nasze wartości?  W co wierzymy?  Dla kogo istniejemy?  Czym się wyróżniamy na rynku?  Gdzie jesteśmy teraz?  Jaki jest nasz ostateczny cel?

12  Podejście konwencjonalne - polega na określeniu tożsamości firmy poprzez elementy triady produkt - rynek - technologia  Firmy, określają swoją tożsamość, deklarują, że produkują bądź sprzedają określony wyrób, dostarczają określone usługi, stosują określoną technologię czy też zaspokajają określone grupy klientów.

13  Podejście zgodne z zasadami działania – odwołuje się do generalnych zasad działania, których przestrzegania przedsiębiorstwo deklaruje.  Owe zasady przyjmują postać krótkich sformułowań i zamieszczane są w katalogach zasad np. najwyższy standard obsługi klienta, szacunek dla jednostki, dążenie do doskonałości we wszystkich podejmowanych działaniach.

14  Podejście oparte na wrażliwości społecznej  Misja ukazuje wrażliwość na określone potrzeby – czyni to poprzez uświadomienie sobie adresatów swoich działań oraz charakteru ich wymagań.  Oznajmienie tożsamości adresowane jest wprost do osób, grup społecznych czy instytucji, których zachowanie ma znaczący wpływ na działalność i wyniki firmy.  Wrażliwość na zidentyfikowane potrzeby jest rozwijana w szczególnej odpowiedzialności firmy za treść i skutki tego działania. Odpowiedzialność ta przybiera wymiar nie tyle formalny co moralny (wartości cenione społecznie).  Podejście oparte na tradycji – wiąże się z historycznymi sukcesami samej firmy.

15 Przykładowe misje

16 H. Cegielski – Poznań S.A. Misją H.Cegielski - Poznań S.A. jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostawy nowoczesnych, niezawodnych produktów takich jak wysokoprężne silniki dwusuwowe stosowane do napędów statków a także w elektrowniach, dmuchawy promieniowe powietrza, sprężarki tłokowe i wirnikowe oraz części zamienne do wyżej wymienionych wyrobów. Świadczymy również usługi jak i obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną naszych wyrobów. Do realizacji powyższego dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi oraz wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi.

17 Telekomunikacja Polska S.A. Misją TP jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami naszych Klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadzamy nowe usługi i produkty – dla domu i dla biznesu. W ten sposób, każdego dnia, zdobywamy naszych Klientów od nowa. Chcemy być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komunikacji, dzięki któremu będą mogli być blisko osób i spraw dla nich ważnych.

18 Technet Sp. z o.o. Misją Technet jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami naszych Klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadzamy nowe usługi i produkty - dla domu i dla biznesu. W ten sposób, każdego dnia, zdobywamy naszych Klientów od nowa. Chcemy być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komputerów i internetu, dzięki czemu będą rozwijać się jeszcze szybciej.

19  Philips Polska S.A.  Naszą misją jest dążenie do poprawy jakości życia ludzi poprzez wprowadzanie w odpowiednim czasie znaczących innowacji technicznych.  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  GlaxoSmithKline jest dynamiczną firmą, której misją jest poprawianie jakości życia ludzi, dając im możliwość osiągania więcej, czucia się lepiej i życia dłużej.  Intel  Naszą misją jest zadawalanie naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy poprzez zapewnienie im wsparcia technologicznego, istotnego dla sposobu w który pracujemy i żyjemy.

20  Wizja LOTu Jako przewoźnik narodowy i członek globalnego aliansu chcemy zdobyć pozycję wiodącej linii lotniczej w regionie  Misja LOT-u  Jesteśmy narodowym przewoźnikiem łączącym długoletnią tradycję z nowoczesną technologią i organizacją.  Oferujemy usługi odpowiadające potrzebom klientów i umacniamy pozycję wiodącej linii lotniczej na trasach do/z i przez Polskę.  Rozwijamy siatkę własnych połączeń krajowych, europejskich i międzykontynentalnych, a w ramach aliansu zapewniamy globalną sieć połączeń.  Działając na jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków europejskich, osiągamy opłacalny wzrost i właściwy zwrot kapitału.  Zapewniamy pracownikom, w zamian za efektywną pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienia i możliwość zawodowego rozwoju.

21  Wizja DHL Klienci mają zaufanie do DHL Polska jako wiodącego partnera, zapewniającego zintegrowane usługi ekspresowe i rozwiązania logistyczne, będącego integralną częścią międzynarodowej korporacji. DHL Polska jest liderem branży usług logistycznych (TSL) pod względem jakości, rentowności i udziałów w rynku.  Misja DHL  DHL Polska w oparciu o znajomość lokalnego rynku oraz unikalne międzynarodowe doświadczenie oferuje najwyższej jakości usługi, kreując tym samym wartość dodaną dla Klientów.  DHL Polska dąży do osiągnięcia pozycji cenionego i uznanego pracodawcy w Polsce, tworząc konkurencyjne warunki pracy w międzynarodowym środowisku dla wysoko kwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. DHL Polska uzyskuje najwyższy zysk wśród przedsiębiorstw branży logistycznej, dostarczając najwyższej jakości procesy i rozwiązania biznesowe w każdej dziedzinie swojej działalności.  DHL jest firmą o nienagannej reputacji i etyce. W swojej strategii kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, dobrowolnie uwzględniając w podejmowanych działaniach interesy społeczne, ochrony środowiska, pracowników i podwykonawców.

22 Strategia

23  Strategia:  Ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia misji  Układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenia  Składowe strategii:  Zasięg – zespół rynków, na których organizacja będzie konkurować,  Dystrybucja zasobów – sposób, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania,  Wyróżniająca kompetencja – dziedzina, w której firma jest szczególnie sprawna,  Synergia – sposób, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.

24 Cechy strategii  Horyzont czasu – długi, zarówno z punktu widzenia okresu potrzebnego dla wykonania czynności, jak i wystąpienia ich efektów.  Efekty – znaczące.  Skupienie wysiłków – koncentracja na wybranych działach.  Układ decyzji – opracowywanie konsekwentnego układu decyzji wzajemnie się wspierających.  Wszechobecność – wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie działać w sposób wzmacniający strategię.

25 FORMUŁOWANIE CELÓW I ASPIRACJI ANALIZA: sytuacja w danej gałęzi przemysłu rynki zbytu rynki zaopatrzenia specyfika klientów rynki konkurencyjne zdolność konkurencyjna na rynku konkurenci – ich potencjał i umiejętności przewidywana pozycja na rynku krajowym szanse na rynkach zagranicznych ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA: zdolności produkcyjne potencjał kadrowy i zarządzania potencjał usługowy zasoby finansowe źródła zasilania know – how innowacyjność sprawność organizacyjna „duch” firmy i morale załogi Analiza i ocena możliwości własnych oraz szans i zagrożeń ze strony otoczenia Opracowanie scenariuszy rozwoju Przewidywanie przyszłych sukcesów i uwarunkowań Analiza scenariuszy rozwoju, badanie synergii w układzie: przedsiębiorstwo – otoczenie Sformułowanie zadań dla przyszłości Sformułowanie alternatyw strategicznych Ocena możliwych strategii funkcjonalnych Wybór strategii optymalnej i metod jej realizacji Koncepcja rozwoju potencjału przedsiębiorstwa: Dostosowanie: sfera zarządzania sfera organizacji sfera kultury Projekty: zasoby kadrowe zasoby techniczne opanowanie rynku Ocena strategii Plan strategiczny: wielkość zbytu, ceny, koszty, zatrudnienie, inwestycje, finanse, innowacje, usługi, …

26 Misja: Prowadzenie sieci lokali, które będą przygotowywać i serwować wysokiej jakości posiłki, szybko i po rozsądnych cenach. Cele strategiczne Prezes i dyrektor naczelny zapewnić inwestorom 14% zysku przez przynajmniej 10 lat otworzyć lub zakupić nową sieć lokali w ciągu 5 lat Cele taktyczne Wiceprezes ds. operacjiWiceprezes ds. marketinguWiceprezes ds. finansów otworzyć 150 nowych lokali w ciągu 10 lat zmniejszyć koszty pojemników na żywność o 15% w ciągu 5 lat zmniejszyć przeciętny czas oczekiwania klienta o 30 sekund w danym roku zwiększyć sprzedaż przypadającą na 1 punkt o 5% rocznie w ciągu 10 lat wyznaczyć i przyciągnąć 2 nowe segmenty rynku w ciągu 5 lat opracować nową strategię promocyjną w ciągu następnego roku utrzymać zadłużenie firmy na wysokości nie przekraczającej 20% płynnych aktywów w ciągu 10 lat opracować skomputeryzowany system księgowości w ciągu 5 lat uzyskać 9% nadwyżki kasowej w danym roku Cele operacyjne Kierownik lokaluDyrektor ds. reklamyMenadżer ds. księgowości w ciągu 1 roku wprowadzić system zachęt pracowniczych zmniejszyć odpady o 5% w ciągu danego roku zatrudnić i przeszkolić nowego zastępcę opracować w ciągu 1 roku regionalne kampanie reklamowe wynegocjować o 5% niższe stawki reklamowe w następnym roku wprowadzić tegoroczną strategię promocyjną oddzielić funkcje księgowania należności i zobowiązań od innych dziedzin w ciągu 2 lat skomputeryzować w danym roku system płac dla każdej restauracji pokryć wszystkie faktury w ciągu 30 dni Przykład:


Pobierz ppt "Wizja, misja i cele strategiczne. Wizja Wizja bez działania to marzenie Działanie bez wizji to koszmar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google