Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja, misja i cele strategiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja, misja i cele strategiczne"— Zapis prezentacji:

1 Wizja, misja i cele strategiczne

2 Wizja Wizja bez działania to marzenie Działanie bez wizji to koszmar

3 Wizja Wizja jest podróżą, w którą wyrusza nasz umysł, zaczynającą się od spraw znanych, a kończącą się na nieznanym, tworząc przyszłość na podstawie składania bieżących faktów, nadziei, marzeń, niebezpieczeństw i możliwości. Wizja to znajdowanie wariantów - wychodząc od przyszłości do teraźniejszości. Dzięki temu są pomijane współczesne problemy, trudności i uwarunkowania. Otrzymane jednak obrazy trzeba sprowadzić do rzeczywistości.

4 Elementy deklaracji wizji
jakie jest największe nasze marzenie jaka jest nasza wizja przyszłości dokąd zamierzamy dotrzeć jakie są nasze długookresowe cele jakie zmiany czekają nas w przyszłości co ma decydujące znaczenie dla naszego sukcesu kim chcemy być i co jest najważniejsze w naszej postawie

5 Wizja a misja Wizja naczelnego kierownictwa, odwzorowuje jego intencje i aspiracje co do przyszłości przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym. Wizję traktujemy jako rodzaj marzenia naczelnego kierownictwa dotyczącego tego, czym zarządzający chcieliby, aby firma była. Zwerbalizowanie wizji prowadzi do sformułowania misji.

6 Misja

7 Misja Misja jest czymś bardziej konkretnym od wizji. Jest ona nadrzędna w stosunku do filozofii. Zarówno w opisie wizji, jak i sformułowaniu misji nie ma miejsca dla wielkości ilościowych oraz konkretnych przedziałów i dat. Zapis misji jest ujęciem jakościowym otwartym zarówno co do czasu, jak i wymiarów ilościowych.

8 Misja Misja może być sformułowana w różny sposób. Najczęściej prezentuje się ją w trzech ujęciach: swoiste „credo” przedsiębiorstwa, główna wytyczna, kierunek. Spełnia ono rolę hasła reklamowego, które funkcjonuje stale w różnych formach działania przedsiębiorstwa, krótki manifest przedsiębiorstwa zawierający na jednej stronie, w postaci kilkunastu zdań wyjaśniających istotę i filozofię funkcjonowania przedsiębiorstwa, broszury barwnej, szerzej omawiającej przyjęte strategie i formy funkcjonowania.

9 Co kształtuje misję Historia firmy
Co kształtuje misję Historia firmy Preferencje właścicieli i zarządu organizacji Charakterystyka otoczenia konkurencyjnego Aktywa firmy: finansowe, ludzkie, materialne Kompetencje wyróżniające firmę na rynku

10 Cechy misji Zwięzła – krótka misja jest bardziej zrozumiała
Cechy misji Zwięzła – krótka misja jest bardziej zrozumiała Elastyczna – pozwala przedłużyć aktualność misji na dłuższy okres Oryginalna – pozwala odróżnić misję od innych organizacji Łatwa do zdefiniowania i zakomunikowania Oparta na rzeczywistych wartościach Motywująca Odzwierciedlająca planowaną politykę firmy względem klientów, dostawców, konkurencji …

11 Pytania pomocne w formułowaniu misji
Kim jesteśmy? Jaka jest nasza historia? Czym się zajmujemy? Jakie potrzeby zaspokajamy? Po co istniejemy? Dlaczego robimy, to co robimy? Jakie są nasze wartości? W co wierzymy? Dla kogo istniejemy? Czym się wyróżniamy na rynku? Gdzie jesteśmy teraz? Jaki jest nasz ostateczny cel?

12 Podejścia do formułowania misji
Podejścia do formułowania misji Podejście konwencjonalne - polega na określeniu tożsamości firmy poprzez elementy triady produkt - rynek - technologia Firmy, określają swoją tożsamość, deklarują, że produkują bądź sprzedają określony wyrób, dostarczają określone usługi, stosują określoną technologię czy też zaspokajają określone grupy klientów.

13 Podejścia do formułowania misji
Podejścia do formułowania misji Podejście zgodne z zasadami działania – odwołuje się do generalnych zasad działania, których przestrzegania przedsiębiorstwo deklaruje. Owe zasady przyjmują postać krótkich sformułowań i zamieszczane są w katalogach zasad np. najwyższy standard obsługi klienta, szacunek dla jednostki, dążenie do doskonałości we wszystkich podejmowanych działaniach.

14 Podejścia do formułowania misji
Podejścia do formułowania misji Podejście oparte na wrażliwości społecznej Misja ukazuje wrażliwość na określone potrzeby – czyni to poprzez uświadomienie sobie adresatów swoich działań oraz charakteru ich wymagań. Oznajmienie tożsamości adresowane jest wprost do osób, grup społecznych czy instytucji, których zachowanie ma znaczący wpływ na działalność i wyniki firmy. Wrażliwość na zidentyfikowane potrzeby jest rozwijana w szczególnej odpowiedzialności firmy za treść i skutki tego działania. Odpowiedzialność ta przybiera wymiar nie tyle formalny co moralny (wartości cenione społecznie). Podejście oparte na tradycji – wiąże się z historycznymi sukcesami samej firmy.

15 Przykładowe misje

16 H. Cegielski – Poznań S.A. Misją H.Cegielski - Poznań S.A. jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostawy nowoczesnych, niezawodnych produktów takich jak wysokoprężne silniki dwusuwowe stosowane do napędów statków a także w elektrowniach, dmuchawy promieniowe powietrza, sprężarki tłokowe i wirnikowe oraz części zamienne do wyżej wymienionych wyrobów. Świadczymy również usługi jak i obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną naszych wyrobów. Do realizacji powyższego dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi oraz wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi.

17 Telekomunikacja Polska S.A.
Misją TP jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami naszych Klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadzamy nowe usługi i produkty – dla domu i dla biznesu. W ten sposób, każdego dnia, zdobywamy naszych Klientów od nowa. Chcemy być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komunikacji, dzięki któremu będą mogli być blisko osób i spraw dla nich ważnych.

18 Technet Sp. z o.o. Misją Technet jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami naszych Klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadzamy nowe usługi i produkty - dla domu i dla biznesu. W ten sposób, każdego dnia, zdobywamy naszych Klientów od nowa. Chcemy być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komputerów i internetu, dzięki czemu będą rozwijać się jeszcze szybciej.

19 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Philips Polska S.A. Naszą misją jest dążenie do poprawy jakości życia ludzi poprzez wprowadzanie w odpowiednim czasie znaczących innowacji technicznych. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. GlaxoSmithKline jest dynamiczną firmą, której misją jest poprawianie jakości życia ludzi, dając im możliwość osiągania więcej, czucia się lepiej i życia dłużej. Intel Naszą misją jest zadawalanie naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy poprzez zapewnienie im wsparcia technologicznego, istotnego dla sposobu w który pracujemy i żyjemy.

20 Wizja LOTu Jako przewoźnik narodowy i członek globalnego aliansu chcemy zdobyć pozycję wiodącej linii lotniczej w regionie Misja LOT-u Jesteśmy narodowym przewoźnikiem łączącym długoletnią tradycję z nowoczesną technologią i organizacją. Oferujemy usługi odpowiadające potrzebom klientów i umacniamy pozycję wiodącej linii lotniczej na trasach do/z i przez Polskę. Rozwijamy siatkę własnych połączeń krajowych, europejskich i międzykontynentalnych, a w ramach aliansu zapewniamy globalną sieć połączeń. Działając na jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków europejskich, osiągamy opłacalny wzrost i właściwy zwrot kapitału. Zapewniamy pracownikom, w zamian za efektywną pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienia i możliwość zawodowego rozwoju.

21 Wizja DHL Klienci mają zaufanie do DHL Polska jako wiodącego partnera, zapewniającego zintegrowane usługi ekspresowe i rozwiązania logistyczne, będącego integralną częścią międzynarodowej korporacji. DHL Polska jest liderem branży usług logistycznych (TSL) pod względem jakości, rentowności i udziałów w rynku. Misja DHL DHL Polska w oparciu o znajomość lokalnego rynku oraz unikalne międzynarodowe doświadczenie oferuje najwyższej jakości usługi, kreując tym samym wartość dodaną dla Klientów. DHL Polska dąży do osiągnięcia pozycji cenionego i uznanego pracodawcy w Polsce, tworząc konkurencyjne warunki pracy w międzynarodowym środowisku dla wysoko kwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. DHL Polska uzyskuje najwyższy zysk wśród przedsiębiorstw branży logistycznej, dostarczając najwyższej jakości procesy i rozwiązania biznesowe w każdej dziedzinie swojej działalności. DHL jest firmą o nienagannej reputacji i etyce. W swojej strategii kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, dobrowolnie uwzględniając w podejmowanych działaniach interesy społeczne, ochrony środowiska, pracowników i podwykonawców.

22 Strategia

23 Strategia Strategia: Składowe strategii:
Ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia misji Układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenia Składowe strategii: Zasięg – zespół rynków, na których organizacja będzie konkurować, Dystrybucja zasobów – sposób, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania, Wyróżniająca kompetencja – dziedzina, w której firma jest szczególnie sprawna, Synergia – sposób, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.

24 Cechy strategii Horyzont czasu – długi, zarówno z punktu widzenia okresu potrzebnego dla wykonania czynności, jak i wystąpienia ich efektów. Efekty – znaczące. Skupienie wysiłków – koncentracja na wybranych działach. Układ decyzji – opracowywanie konsekwentnego układu decyzji wzajemnie się wspierających. Wszechobecność – wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie działać w sposób wzmacniający strategię.

25 FORMUŁOWANIE CELÓW I ASPIRACJI
ANALIZA: sytuacja w danej gałęzi przemysłu rynki zbytu rynki zaopatrzenia specyfika klientów rynki konkurencyjne zdolność konkurencyjna na rynku konkurenci – ich potencjał i umiejętności przewidywana pozycja na rynku krajowym szanse na rynkach zagranicznych ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA: zdolności produkcyjne potencjał kadrowy i zarządzania potencjał usługowy zasoby finansowe źródła zasilania know – how innowacyjność sprawność organizacyjna „duch” firmy i morale załogi Analiza i ocena możliwości własnych oraz szans i zagrożeń ze strony otoczenia Opracowanie scenariuszy rozwoju Przewidywanie przyszłych sukcesów i uwarunkowań Analiza scenariuszy rozwoju, badanie synergii w układzie: przedsiębiorstwo – otoczenie Sformułowanie zadań dla przyszłości Sformułowanie alternatyw strategicznych Ocena możliwych strategii funkcjonalnych Wybór strategii optymalnej i metod jej realizacji Koncepcja rozwoju potencjału przedsiębiorstwa: Dostosowanie: sfera zarządzania sfera organizacji sfera kultury Projekty: zasoby kadrowe zasoby techniczne opanowanie rynku Ocena strategii Plan strategiczny: wielkość zbytu, ceny, koszty, zatrudnienie, inwestycje, finanse, innowacje, usługi, …

26 Misja: Prowadzenie sieci lokali, które będą przygotowywać i serwować wysokiej jakości posiłki, szybko i po rozsądnych cenach. Cele strategiczne Prezes i dyrektor naczelny zapewnić inwestorom 14% zysku przez przynajmniej 10 lat otworzyć lub zakupić nową sieć lokali w ciągu 5 lat Cele taktyczne Wiceprezes ds. operacji Wiceprezes ds. marketingu Wiceprezes ds. finansów otworzyć 150 nowych lokali w ciągu 10 lat zmniejszyć koszty pojemników na żywność o 15% w ciągu 5 lat zmniejszyć przeciętny czas oczekiwania klienta o 30 sekund w danym roku zwiększyć sprzedaż przypadającą na 1 punkt o 5% rocznie w ciągu 10 lat wyznaczyć i przyciągnąć 2 nowe segmenty rynku w ciągu 5 lat opracować nową strategię promocyjną w ciągu następnego roku utrzymać zadłużenie firmy na wysokości nie przekraczającej 20% płynnych aktywów w ciągu 10 lat opracować skomputeryzowany system księgowości w ciągu 5 lat uzyskać 9% nadwyżki kasowej w danym roku Cele operacyjne Kierownik lokalu Dyrektor ds. reklamy Menadżer ds. księgowości w ciągu 1 roku wprowadzić system zachęt pracowniczych zmniejszyć odpady o 5% w ciągu danego roku zatrudnić i przeszkolić nowego zastępcę opracować w ciągu 1 roku regionalne kampanie reklamowe wynegocjować o 5% niższe stawki reklamowe w następnym roku wprowadzić tegoroczną strategię promocyjną oddzielić funkcje księgowania należności i zobowiązań od innych dziedzin w ciągu 2 lat skomputeryzować w danym roku system płac dla każdej restauracji pokryć wszystkie faktury w ciągu 30 dni Przykład:


Pobierz ppt "Wizja, misja i cele strategiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google