Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VII WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wniosek sporządzany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych (GWP) – (www.efs.gov.pl)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VII WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wniosek sporządzany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych (GWP) – (www.efs.gov.pl)"— Zapis prezentacji:

1 Priorytet VII WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

2 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wniosek sporządzany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych (GWP) – (www.efs.gov.pl) a następnie składany w jednej wersji elektronicznej i papierowej, która jest wydrukiem z GWP;www.efs.gov.pl Wniosek składany jest zgodnie z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące - po podpisaniu aneksu do umowy na 2011 r.; Termin składania wniosku o płatność wynosi 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego; Zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP, w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak od zaległości podatkowych; Odsetki naliczane są od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek; Za dzień złożenia wniosku o płatność uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego; W terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność za ostatni okres rozliczeniowy składany jest Bilans realizacji projektu systemowego na dany rok (Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach POKL z dnia 01.01.2011 r.)

3 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Załączniki do wniosku o płatność: 1. Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w GWP; 2. Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – od 01.02.2011 r. – obowiązek sporządzania w GWP; 3. Wyciągi bankowe – zgodnie z podpisanym aneksem beneficjenci systemowi są zwolnieni ze składania wyciągów bankowych; 4.Informacji o wszystkich uczestnikach projektu (PEFS) - w formie elektronicznej (w przypadku gdy w formularzu nie są uzupełnione wszystkie numery telefonów i adresy email należy każdorazowo załączać stosowne wyjaśnienie); 5.Oświadczenia (3 szt.) w wersji papierowej (http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/1228.php); 6. Załącznik nr 11 Rozliczenie kwoty dofinansowania w wersji papierowej.

4 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Instrukcja do wniosku o płatność znajduje się w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 21 grudnia 2010 r. (www.efs.gov.pl)www.efs.gov.pl oraz jest dostępna w Generatorze Wniosków Płatniczych w zakładce „Pomoc/Instrukcja”.

5 Należy wskazać nr aneksu obowiązujący w dniu składania wniosku Wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym

6 Wydatki z wniosku o dofinansowanie na 2011 r. + wydatki zatwierdzone i wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne 2008 - 2010 r.) Wydatki zatwierdzone w 2011 r. (bez wydatków rozliczanych w danym wniosku) + wydatki zatwierdzone i wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego 2010 (wydatki kumulatywne)

7 Wydatki należy pomniejszyć o korekty i nieprawidłowości rozliczone przez WUP, które nie wpłynęły bezpośrednio na kwotę wydatków zatwierdzonych w poprzednich wnioskach o płatność, lecz pomniejszyły ogólną wartość wydatków rozliczonych w ramach projektu. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem = (koszty bezpośrednie rozliczane we wniosku o płatność – zadania zlecone ) x % kosztów pośrednich określony we wniosku o dofinansowanie 2 500

8 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem: procentowy limit kosztów pośrednich jest podstawą do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność w zależności od przedstawionych do rozliczenia kosztów bezpośrednich pomniejszonych o zadania zlecone; w przypadku występowania korekt finansowych lub wydatków niekwalifikowalnych w kosztach bezpośrednich, odpowiedniemu pomniejszeniu ulegają koszty pośrednie. rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków: możliwe jest do wysokości łącznej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Obowiązuje zamknięty katalog kosztów pośrednich, W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem, Istnieje możliwość rozliczania wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich.

9 Tabela wypełniana jest przez beneficjentów, którzy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i zatwierdzonych przez WUP wnioskach o płatność. Postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi we wniosku wydatkami (postępem finansowym) + należy przedstawić informację na temat działań podjętych w danym okresie na rzecz równości płci Jeżeli przed złożeniem wniosku o płatność Beneficjent wykryje u siebie wydatki niekwalifikowalne w danym okresie rozliczeniowym bądź stwierdzi, iż poniósł wydatek w kwocie wyższej niż zaplanowana we wniosku o dofinansowanie, nie wykazuje ich we wniosku o płatność tylko sam je u siebie koryguje zwracając na konto projektu wydatek, który został niesłusznie poniesiony

10 Wydatki wynikające z zatwierdzonych dotychczas przez WUP wniosków o płatność czyli: wydatki zatwierdzone w 2011 r. (bez wydatków rozliczanych w danym wniosku) + wydatki zatwierdzone i wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne 2008 - 2010)

11 wniosek o dofinansowanie na 2011 r. + wydatki zatwierdzone przez WUP wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne) za 2008 - 2010 r.

12 Łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dofinansowania na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, czyli: transze z 2011 r. + wydatki zatwierdzone przez WUP wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki zatwierdzone kumulatywne) za 2008 - 2010 r.

13 Łączna kwota rozliczonych środków (narastająco), czyli: wydatki zatwierdzone przez WUP w 2011 r. + wydatki wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki zatwierdzone kumulatywne) za 2008 - 2010 r.

14 Kwota powinna być równa kwocie wnioskowanej w punkcie (2_10) wniosku Całkowite wydatki jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność w kolejnych okresach rozliczeniowych (wraz z wkładem własnym) Planowany przebieg należy opisać w podziale na poszczególne zadania. W punkcie tym beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie.

15 Należy pamiętać o złożeniu podpisów!

16 Data uregulowania płatności – faktyczna zapłata Dokładna nazwa towaru lub usługi. W przypadku gdy wydatek był ponoszony z konta podstawowego a następnie refundowany z konta projektu należy dopisać w nawiasie datę refundacji wydatku Jeżeli na fakturze występuje kilka stawek podatku należy ją rozpisać w kilku pozycjach w rozbiciu na poszczególne stawki W Załączniku 1 nie należy wykazywać kwot ujemnych (np. korekt faktur)

17 Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. -rozliczanie wynagrodzeń: lista płac, rachunek do umowy o dzieło/zlecenie wraz z numerem; -zakup usług, sprzętu itp.: faktura, rachunek. W przypadku wynagrodzeń w Zał. 1: - kwota dokumentu brutto/kwota dokumentu netto – to wartość, na jaką opiewa cały dokument, nawet, gdy na liście znajdują się wynagrodzenia osób nie biorących udziału w projekcie – wartości w tych kolumnach będą zawsze takie same; - kwota wydatków kwalifikowalnych – wynagrodzenie brutto osób rozliczanych w projekcie.

18 Należy pamiętać o: - oznaczeniu wydatków rozliczanych w ramach cross financingu (T), - oznaczeniu zadań zleconych (T), - o rozbiciu faktur, które zawierają kilka stawek podatku VAT na odrębne pozycje, - odpowiednim ujęciu faktur PRO FORMA (data wystawienia dokumentu późniejsza niż data zapłaty), - oraz o podaniu daty refundacji wydatku.

19 W przypadku faktury VAT: - kolumna kwota dokumentu brutto - wartość brutto całej faktury - nawet, gdy tylko części tej faktury dotyczy wydatków związanych z projektem; - kolumna kwota dokumentu netto - wartość netto całej faktury; - kolumna kwota wydatków kwalifikowalnych - kwota wydatku dotycząca projektu; - kolumna w tym VAT - wyszczególnienie podatku VAT ujętego w kolumnie - kwota wydatków kwalifikowalnych. Różnica pomiędzy wartościami w kolumnach kwota dokumentu brutto i kwota dokumentu netto (kolumna 8 i 9) w Zał. 1 może wynikać wyłącznie z podatku VAT. Wysokość kwoty kwalifikowanej wskazana w opisie dokumentu księgowego musi być taka sama jak kwota wydatków kwalifikowanych w Załączniku nr 1 (kol. 10).

20 Koszty zarządzania projektem Brak możliwości rozliczania w zadaniu Zarządzanie Projektem wydatków, które są wymienione w katalogu kosztów pośrednich. Należy monitorować wydatki personelu w zadaniu Zarządzanie Projektem i wykazywać je w Tab. 4 w wierszu „w tym wydatki personelu” wniosku o płatność. Nie ma możliwości przekraczania wartości zadania Zarządzanie Projektem ani kosztów pośrednich oraz przenoszenia wydatków (do 10%) z kosztów pośrednich na inne zadania.

21 Personel projektu Personel projektu to wszystkie osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu. brak możliwości zatrudniania własnych pracowników będących personelem projektu do realizacji innych zadań na podstawie innych umów np. cywilnoprawnych, zaangażowanie do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej osoby, która jest jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej jest możliwe wyłącznie w przypadku kiedy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy. Wydatki niekwalifikowalne: wpłaty dokonywane przez pracodawców na PFRON, nagrody jubileuszowe.

22 Personel projektu Wyposażenie stanowiska pracy Kwalifikowalne są koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu (np. komputer, drukarka, biurko) tylko i wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego na postawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku zatrudnienia osoby poniżej ½ etatu, koszty związane z wyposażeniem jej stanowiska pracy są kwalifikowalne w ramach projektu wyłącznie w proporcji odpowiadającej zaangażowaniu jej czasu pracy w projekcie. Wyposażenie stanowiska pracy personelu zatrudnionego w innej formie niż na podstawie stosunku pracy jest niekwalifikowalne.

23 Cross-financing Beneficjent jest uprawniony do ponoszenia wydatków w ramach cross – financingu do wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Wydatki poniesione powyżej tej kwoty są niekwalifikowalne; Beneficjenta obowiązuje wartość wydatków w ramach cross – financingu, a nie limit procentowy; Możliwe jest jednak kwalifikowanie w szczególności: a) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) pojazdów oraz mebli bez względu na ich wartość; b) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość początkowa jest wyższa od 350 zł; c) zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu celem przekazania ich uczestnikom projektów PO KL; d) dostosowywania i/lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Nieistotne jest czy sprzęt został sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Beneficjenta.

24 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa (zwanej dalej deklaracją). Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji. Wartość docelowa wskaźnika - w pierwszym roku realizacji w kolumnie wartość docelowa wskaźnika należy uwzględnić wartość określoną w pierwszym rocznym wniosku o dofinansowanie, natomiast w kolejnych latach realizacji - sumę wykonania wskaźnika z lat poprzednich i wartości planowanej do osiągnięcia w bieżącym roku, która została określona w ostatnim wniosku o dofinansowanie.

25 Mr - wartości osiągniętych w okresie rozliczeniowym za jaki składany jest wniosek o płatność; Mp - wartości osiągnięte narastająco od początku realizacji projektu; Tab. 1 Przepływ uczestników projektu

26 Osoby powracające do projektu

27 PRIORYTET VII Działanie 7.1 1 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji 30000951446,67 - w tym osoby z terenów wiejskich00000000 2 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 30000201030100 3 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 00000000 - w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) 00000000 Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie 1 Przeprowadzenie warsztatów z psychologiem.30000201030100 2 Przeprowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym.30000201030100 3 Ukończenie kursu zawodowego30000201030100 Komentarz W przypadku gdy dany wskaźnik nie został osiągnięty w 100% należy każdorazowo zamieścić stosowny komentarz Należy uwzględnić wszystkie osoby objęte objęte kontraktami socjalnymi lub odmianą kontraktów m. in. indywidualny program wychodzenia z bezdomności, indywidualny program usamodzielnienia, umowa na zasadach analogicznych do kontraktu socjalnego (w przypadku PCPR) Tab. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

28 Przekazywanie środków Pierwsza transza (n) środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. Druga transza (n+1) jest przekazywana po złożeniu wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n) w wysokości co najmniej 70% otrzymanych środków oraz po jego zweryfikowaniu przez IP i braku zastrzeżeń do rozliczanych we wniosku wydatków. Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu tj. osiągnięcia wskaźników. W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – wszystkie wydatki dotychczas rozliczone zostają uznane za niekwalifikowalne. W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość dotychczas rozliczonych wydatków może zostać proporcjonalnie zmniejszona.

29 Dziękuję za uwagę! Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościelna 37 60-537 Poznań


Pobierz ppt "Priorytet VII WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wniosek sporządzany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych (GWP) – (www.efs.gov.pl)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google