Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIOTR LUBIŃSKI Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 pok.312

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIOTR LUBIŃSKI Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 pok.312"— Zapis prezentacji:

1 PIOTR LUBIŃSKI Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 pok.312 www.fem.put.poznan.pl Piotr.Lubinski@PUT.Poznan.PL

2 WIADOMOŚCI WSTĘPNE  LITERATURA:   Fijałkowski Janusz  Transport wewnętrzny w systemach logistycznych  Wyd. Politechniki Warszawskiej 2003 (tylko czytelnia – 1 egzemplarz)   Polański Alojzy  Mechanizacja wewnętrznego transportu  PWN W-wa 1978 (Wilda?)   Wojciechowski Krystyn  Transport wewnątrzzakładowy  Wyd. PP 1979

3 WIADOMOŚCI WSTĘPNE  Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G.  Opakowania w systemach logistycznych  Wyd. ILiM 2001   Pr. zbiorowa  Zarządzanie gospodarką magazynową  Wyd. PWE 1997   Mat. dydaktyczne ILiM  Zarządzanie transportem  Wyd. ILiM 1994   Rybarczyk R.  Środki transportu bliskiego i magazynowania  Wyd. PP 2009 (Księgarnie)

4 WIADOMOŚCI WSTĘPNE  Korzeń Zb.  Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania tom 1 i 2  Wyd. ILiM 1998   Dzieło zbiorowe  Poradnik techniczny Mechanik tom IV i V  PWT W-wa 1957 (!)   Katalogi branżowe (np. PROMAG S.A.) 

5 WIADOMOŚCI WSTĘPNE  Transport wewnętrzny – przemieszczanie, pakowanie i magazynowanie materiałów w każdej postaci w obszarze zakładu (VW, MAN?...)  Środki transportu – maszyny i urządzenia techniczne umożliwiające wykonanie czynności transportowych (proste i złożone)  Czynności transportowe – przewóz, przeładunek, manipulacja, przenoszenie

6 WIADOMOŚCI WSTĘPNE  Ładunek – określona ilość materiału przeznaczona do transportu i/lub magazynowania  Jednostka ładunkowa – ilość ładunku (stałego lub sypkiego) o kształcie nadanym przez opakowanie; ładunek utworzony zazwyczaj z szeregu ładunków mniejszych z zastosowaniem elementów dodatkowych (pojemnik, folia…), traktowany w procesie transportowym jako zwarta całość; cechy jednostek ładunkowych: zabezpieczone przed przypadkowym rozformowaniem, przystosowane do manipulacji i transportu, przystosowane do piętrzenia i składowania, formowane zazwyczaj w oparciu o standardowe opakowania (wymiary)

7 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Warunki sprawności procesu transportowo- magazynowego - przechowywanie u nadawcy - przygotowanie do przewozu - załadunek na środki transportu - przewóz środkiem transportu - przechowywanie w magazynach przejściowych - wyładunek na miejscu przeznaczania - przekazanie odbiorcy - przechowywanie u odbiorcy

8 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Podział ładunków a. ze względu na postać techniczną - bezkształtne - plastyczne - włókniste - roślinne - sproszkowane (pyłowe) - ziarniste - kawałkowe i bryłowe - w sztukach - żywe (np. zwierzęta, kultury bakterii) b. ze względu na miejsce w procesie produkcji: - zaopatrzenie (materiały, surowce, opakowania zbiorcze…) - proces podstawowy (półfabrykaty, dostawy kooperacyjne, odpady…) - dystrybucja (towary handlowe, wyroby gotowe, opakowania…)

9 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Podział opakowań jednostkowych - sztywne (pojemniki, skrzynie, beczki, puszki…) - półsztywne (kosze, tuby, opakowania z tworzyw sztucznych…) - miękkie (worki, bele, folie…)

10 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Zalecane wymiary jednostek ładunkowych - moduł podstawowy 800x1200 mm (wg PN-EN ISO 445:2002) - wymiary opakowań na palecie - pomniejszone o 5% (760x1140 mm) - wymiary środków transportowych i pomieszczeń magazynowych - zwiększone o luz manipulacyjny (zazwyczaj 900x1300 mm) Podstawowe wersje standardowych palet z tworzyw sztucznych - lekkie, tzw. półpalety (800x600 mm) ładowność 100-200kg - normalne (800x 1200 i 1000x1200 mm) ładowność do 1500kg - ciężkie (800x1200 i 1000x1200 mm) wykonane bez zagłębień i brzegów

11 PROJEKTOWANIE - wstęp Projektowanie systemów transportu wewnętrznego Studium wstępne przedprojektowe jako warunek sukcesu podczas projektowania, realizacji i eksploatacji systemów transportu wewnętrznego. Studium strategiczne dotyczy a. badania dostawców i odbiorców w ujęciu - geograficznym - jakościowym - ilościowym b. rodzaju zaspokajanych potrzeb i związanej z tym jakości usług transportowo-magazynowych c. poziomu inwestycji i związanych z tym nakładów i kosztów Studium funkcjonalne Studium operacyjne

12 PROJEKTOWANIE - wstęp Projektowanie systemów transportu wewnętrznego Studium funkcjonalne umożliwia zbadanie i określenie A. sytuacji wynikającej z rozmieszczenia dostawców i odbiorców oraz związanych z tym środków transportu i ich kosztów B. szczegółowej listy materiałów przewidzianych do transportu, z określeniem dla każdego materiału: - zasady przyjmowania do zakładu - charakterystyki - procesu przepływu przez zakład - opakowania przemysłowego - opakowania handlowego i konfekcjonowania - składowania i wielkości zapasu - zasady wysyłki z zakładu C. rozmieszczenia punktów nadania i odbioru materiałów wewnątrz zakładu

13 PROJEKTOWANIE - wstęp Projektowanie systemów transportu wewnętrznego Studium operacyjne polega na dokonaniu wyboru urządzeń i środków transportu oraz ich koordynacji; w ramach tego studium sporządza się kilka koncepcji rozwiązania transportu wewnętrznego uwzględniając m.in.: - drogi dojazdowe i środki transportu zewnętrznego (samochody ciężarowe, wagony kolejowe i ich zestawy…), - środki załadunku na pojazdy i wyładunku z pojazdów, - urządzenia do składowania - budynki i budowle (bramy, rampy…) - sposoby i środki przyjmowania i wysyłania zamówień - metody i środki sterowania transportem wewnętrznym - sposoby i środki obiegu informacji

14 PROJEKTOWANIE - wstęp Projektowanie systemów transportu wewnętrznego Wybrane warunki racjonalnego projektowania systemu transportu wewnętrznego: - zespół różnorodnych specjalistów (konieczne duże doświadczenie) - uwzględniać zdobycze naukowe i techniczne - wariantowość opracowania (kryteria ilościowe i jakościowe), trud wyboru wariantu - ograniczone zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych

15 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 1. określenie postaci i rodzaju materiałów przeznaczonych do przemieszczenia, formowanie jednostek transportowych, magazynowych, ładunkowych odpowiedź na pytanie: co? - specjalne zabezpieczenie jednostek ładunkowych, opakowania lub pojemniki - ustalenie sposobu kodowania jednostek ładunkowych lub opakowań (tylko dla systemów automatycznych)

16 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK2 opracowanie programu transportu i magazynowania odpowiedź na pytania: co? ile? KROK3 analiza rozkładu natężenia przepływu materiałów na wejściu i na wyjściu oraz ustalenie natężeń miarodajnych odpowiedź na pytania: ile? kiedy?

17 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 4 rozplanowanie zakładu pod kątem przepływu materiałów ustalenie punktów nadania i odbioru materiałów, analiza ograniczeń budowlanych, obliczenie i ustalenie natężenia przepływu materiałów na poszczególnych trasach transportowych, wstępny dobór środków transportu odpowiedź na pytania: skąd? dokąd? ile? ewentualne założenia do projektowania nietypowych środków transportu

18 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 5 kształtowanie procesu transportowego z ustaleniem środków transportu i punktów buforowania (składowania), obliczenie czasów trwania operacji w punktach stacjonarnych procesu odpowiedź na pytanie: jak? ustalenia podstawowe dla organizacji transportu wewnętrznego

19 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 6 obliczenie czasów trwania cykli transportowych (urządzenia, ludzie), sprawdzenie warunków przepływu, określenie wydajności systemu transportu wewnętrznego

20 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 7 obliczenie potrzebnej pojemności buforów (magazynów), kształtowanie procesów magazynowych zasady technologii magazynowania projektowanie urządzeń i budynku magazynowego projektowanie organizacji prac magazynowych

21 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 8 ukształtowanie procesu przepływu informacji i dokumentów wybór lub projektowanie urządzeń dla przepływu informacji i dokumentów KROK 9 projektowanie podsystemu sterowania transportem wewnętrznym

22 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 10 opracowanie instrukcji pracy dla wszystkich stanowisk pracy (stacjonarnych i mobilnych wg lokalnych ustaleń) KROK 11 określenie nakładów oraz kosztów i.. …powrót do punktu 4 - opracowanie wariantów

23 PROJEKTOWANIE - kroki Główne kroki projektowania systemu transportu wewnętrznego KROK 12 porównanie i ocena wariantów projektu systemu transportu wewnętrznego wybór wariantu optymalnego przygotowanie prezentacji

24 PROJEKTOWANIE - metody Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej - wybór najwłaściwszej technologii przemieszczenia ładunków oraz ustalenie rodzaju transportu do specyfiki przedsiębiorstwa - pełne zharmonizowanie wykonawstwa operacji produkcyjnych i pomocniczych z przebiegiem wyrobu przez stanowiska robocze, oddziały, wydziały itp. - dostosowanie środków transportowych i pomocniczych urządzeń transportowych do danego wyrobu - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb transportu i składowania + wykres Sankeya - właściwe ustawienie maszyn i urządzeń uwzględniając konieczność (patrz kolejny slajd)

25 PROJEKTOWANIE - metody Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej właściwe ustawienie maszyn i urządzeń uwzględniając konieczność: a. zmniejszenia wielkości przemieszczeń ładunków przez stworzenie, gdzie jest to możliwe, ciągów technologicznych lub skrócenie odległości między stanowiskami mającymi duże powiązanie technologiczne b. dogodnego dostępu środków transportowych do stanowisk roboczych i miejsc składowania c. zastosowanie pomiędzy stanowiskami środków ułatwiających transport bliski d. dokładnego ustalenia nakładów na utrzymanie gospodarki transportowej i kosztów przemieszczania jednostki ładunku (szt., kg…), co pozwala na uwzględnienie kryterium ekono- micznego przy wyborze techniki przemieszczania ładunków

26 PROJEKTOWANIE - metody Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej Czynniki kształtujące rozwiązania organizacyjne transportu wewnętrznego: - stopień różnorodności przewożonych ładunków - stan skupienia ładunków - kształt, ilość, ciężar ładunku - typ i wielkość produkcji - rozmieszczenie magazynów i wydziałów przedsiębiorstwa oraz rozmieszczenie maszyn i urządzeń w wydziale - częstotliwość dostaw materiałowych - konstrukcja budynku

27 PROJEKTOWANIE - metody Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej Rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia prawidłowej organizacji transportu: - maksymalne ograniczenie liczby manipulacji transportowych - skracanie dróg transportowych - zapewnienie jednokierunkowości przepływu ładunków - zabezpieczenie przed cofaniem się ładunków po tej samej linii i przed krzyżowaniem się linii transportowych - zapewnienie koordynacji procesu transportu z procesem technologicznym - skłanianie do stosowania właściwych środków transportowych - zapewnienie elastyczności transportu, dzięki czemu zmiana asortymentu i rozmiarów produkcji nie stwarzałaby konieczności wprowadzenia radykalnych zmian w organizacji transportu

28 PROJEKTOWANIE - metody Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej Czynniki integrujące system transportu w skali zakładu: - nie-przedmiotowa struktura produkcyjna wydziałów - mała odległość pomiędzy obiektami powiązanymi przepływem znacznych mas ładunków - istniejąca sprawna forma paletyzacji

29 PROJEKTOWANIE - metody Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej Czynniki dezintegrujące system transportu wewnętrznego zakładu: - przedmiotowa struktura produkcyjna (szczególnie dla zamkniętego cyklu produkcji) - duże odległości pomiędzy współpracującymi wydziałami (dot. transportu wydziałowego) - warunki ograniczające kontakty pomiędzy komórkami (materiały niebezpieczne dla zdrowia) - zdecydowanie różne charakterystyki procesu transportowego w obsługiwanych jednostkach

30 DIĘKUJĄC ZA UWAGĘ… …ŻYCZĘ SUKCESÓW

31

32 Transport daleki ŚRODKI TRANSPORTU DALEKIEGO lpRODZAJ TRANSPORTUDROGOWYKOLEJOWYLOTNICZYWODNYRUROCIĄG1 1KOSZTY (1t/1km)ŚREDNIE wzrostŚREDNIE niskieWYSOKIENISKIE b. niskieB. NISKIE 2PRĘDKOŚĆŚREDNIA spadekŚREDNIA wzrostB. DUŻAMAŁADUŻA 3CZĘSTOTLIWOŚĆB. DOBRADOBRA OGRANICZONA- 4DOSTĘPNOŚĆB. DUŻADUŻAŚREDNIA dużaOGRANICZONAwg wielkości 5NIEZAWODNOŚĆB. DUŻA spadekDUŻADUŻA b. dużaOGRANICZONAB. DUŻA

33 Transport daleki WYBÓR RODZAJU ŚRODKA TRANSPORTU  KLIENT  PRZEDMIOT DOSTAWY  POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCYMI ROZWIĄZANIAMI  OTOCZENIE

34 Transport daleki WYBÓR RODZAJU ŚRODKA TRANSPORTU  KLIENT  położenie geograficzne  cechy lokalizacji punktu dostawy  wielkość przewozu jedna /kilka, mała/duża, sporadyczna/powtarzalna, wymagania terminowości  ładunki powrotne  moralność płatnicza klienta

35 Transport daleki WYBÓR RODZAJU ŚRODKA TRANSPORTU  PRZEDMIOT DOSTAWY  wielkość/kubatura  masa  wartość – wymagane/dostępne zabezpieczenia  trwałość – pakowanie (ostrożność w przewozie)  starzenie się – czas trwałości

36 Transport daleki WYBÓR RODZAJU ŚRODKA TRANSPORTU  POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCYMI ROZWIĄZANIAMI  położenie dostawcy  położenie magazynów  miejsce dostawy  warunki finansowe – na co nas stać  rozproszenie rynku i występujące możliwości  stosowane rozwiązania w zakresie dostaw

37 Transport daleki WYBÓR RODZAJU ŚRODKA TRANSPORTU  OTOCZENIE  infrastruktura – drogi, kanały, lotniska, szlaki kolejowe  stosowane rozwiązania w zakresie dystrybucji  regulacje prawne i podatkowe  dostępność siły roboczej i serwisu  technologia – czy ją dysponujemy  warunki klimatyczne


Pobierz ppt "PIOTR LUBIŃSKI Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 pok.312"

Podobne prezentacje


Reklamy Google