Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 W ankiecie uczestniczyło 93 rodziców uczniów z 267 rodziców uczniów zapisanych do naszej szkoły. Stanowi to 34,83%. Na niektóre pytania nie została.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " W ankiecie uczestniczyło 93 rodziców uczniów z 267 rodziców uczniów zapisanych do naszej szkoły. Stanowi to 34,83%. Na niektóre pytania nie została."— Zapis prezentacji:

1

2  W ankiecie uczestniczyło 93 rodziców uczniów z 267 rodziców uczniów zapisanych do naszej szkoły. Stanowi to 34,83%. Na niektóre pytania nie została udzielona odpowiedź. W niektórych pytaniach można było zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź. Wynika z tego, że nie zawsze 100% równa się 93.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17  Inne uwagi i propozycje dotyczące współpracy ze szkołą. (2 wypowiedzi)  poszerzenie wymiaru współpracy  brak informacji o formach i rodzajach współpracy akceptowanej przez szkołę

18

19  Czy Pan/Pani rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie współpracy z rodzicami?  Zdecydowanie tak – 2  Raczej tak – 9

20  Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskuje Pan/Pani informacje na temat tych potrzeb? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  Przeprowadzenie ankiet dla rodziców – 6  Indywidualne rozmowy z rodzicami – 11  Wykorzystanie informacji uzyskanych pośrednio od dzieci – 8

21  Czy Pan/Pani opracowuje indywidualny plan współpracy z rodzicami?  Tak – 6  Nie – 3  Brak odpowiedzi – 2

22  Jeśli tak, to które zdiagnozowane potrzeby rodziców uwzględnia Pan/Pani w tym planie?  Wszystkie zdiagnozowane – 3  Te, które uważam za możliwe do realizacji – 6

23  Jakie inne czynniki bierze Pan/Pani pod uwagę przy opracowywaniu planu współpracy z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  Kalendarz imprez szkolnych – 5  Aktualne problemy dydaktyczne i wychowawcze – 8  Zadania na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym – 5  Możliwości rodziców – 1  Brak odpowiedzi – 3

24  Jakie formy współpracy proponuje Pan/Pani rodzicom? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  Spotkania ogólne – 10  Spotkania indywidualne – 11  Konsultacje indywidualne w ustalone dni tygodnia – 7  Spotkania okolicznościowe – 10  Rozmowy telefoniczne – 1

25  Czy planuje Pan/Pani przebieg spotkania ogólnego z rodzicami?  Zdecydowanie tak – 9  Raczej tak – 2

26  Jakie tematy poruszane są podczas Pana/Pani spotkań z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  Sprawy organizacyjne – 10  Informacje o osiągnięciach nauce i zachowaniu uczniów – 11  Informacje o funkcjonowaniu klasy – 11

27  Jak często organizuje Pan/Pani spotkania indywidualne z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  W miarę potrzeb na wniosek rodzica – 11  W miarę potrzeb na wniosek nauczyciela – 8

28  Co jest tematem indywidualnych spotkań z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź)  Przekazanie informacji o problemach w nauce - 11  Przekazanie informacji o problemach z zachowaniem dziecka – 11  Ustalenie kolejnego terminu spotkania, wskazanie gdzie mogą uzyskać pomoc w danej sprawie, zaproszenie na lekcję – 1

29  Czy planuje Pan/Pani przebieg takiego spotkania?  Zdecydowanie tak – 4  Raczej tak – 6  Raczej nie – 1

30  Jak przebiega indywidualne spotkanie Pani/Pana z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  Przekazuję informację – 6  Rozmawiam z rodzicem i ewentualnie opracowujemy plan oddziaływania – 10

31  Jak ocenia Pani/Pan zaangażowanie rodziców w pracę szkoły?  Bardzo dobrze – 7  Raczej dobrze – 2  Bardzo źle – 2

32  W jaki formy współpracy rodzice się angażują?

33  Jak Pan/Pani ocenia swoją współpracę z rodzicami?  Bardzo dobrze – 1  Raczej dobrze – 10

34 Wnioski trzeba sformułować skrótowo

35  Analiza ankiety z dyrektorem i wicedyrektor szkoły, pedagogiem  Podobnie jak wychowawcy współpraca rodziców ze szkołą i zadowolenie z niej określone zostało jako raczej dobre. Spotkania wynikają z wniosków rodziców lub nauczycieli, wychowawców i dotyczą spraw wychowawczych i dydaktycznych oraz socjalnych, rodzinnych (pedagog).  W przeciwieństwie do części nauczycieli dyrekcja szkoły jak i pedagog stara się udzielić pomocy we wszystkich sprawach, w których rodzice się do niej zwracają, np. poprzez organizowanie pomocy materialnej, pomoc psychologiczną, kontakt z innymi instytucjami.  Efektem współpracy z rodzicami jest integracja szkoły z rodzicami, rozwiązywanie problemów wychowawczych i pozyskanie środków finansowych.  Ostatni aspekt został również wskazany jako najsłabszy element współpracy rodziców ze szkołą. 

36  Obszar 3 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym  Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

37  Szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy.   Informacje pozyskiwane są za pośrednictwem ankiet, indywidualnych rozmów z rodzicami, zebrań z rodzicami i za pośrednictwem uczniów. W zależności od zagadnienia informacje pozyskiwane są na bieżąco lub co jakiś czas. (ewaluacja programu Gimnazjum mojego dziecka – 2009r.; programu profilaktycznego – 2010r.; programu wychowawczego – 2011r.)  Zebrania z rodzicami lub konsultacje indywidualne odbywają się z częstotliwością co około 2 miesiące.  Dominującym tematem opinii są sprawy dydaktyczne i wychowawcze. Aspekt imprez szkolnych, integracji ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwania finansów jest pomijany.  Nie ma koordynatora organizującego pozyskiwanie opinii, nie ma planu pozyskiwania opinii.  Z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców wynika, że informacje, opinie pozyskiwane są na zebraniach ogólnych lub w czasie spotkań indywidualnych, w których w 58% reprezentantem szkoly jest wychowawca ucznia. Bierzące problemy w zachowaniu lub wyniki w nauce to dominujący temat zebrań z rodzicami (68% badanych) i konsultacji indywidualnych (58%). Porady dotyczące rozwiązania tych problemów, problemy zgłaszane przez dzieci i informacje dotyczące ogólnego funkcjonowania szkoły zgłosiło jako temat rozmów po 20% ankietowanych.  90% uważa, ze rodzice powinni mieć wpływ na życie szkoły ale aż 40% badanych jednocześnie stwierdziło, ze rzadko lub bardzo rzadko jest pytana o możliwość współpracy ze szkołą.

38  Szkoła wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej działalności.   W systemowy sposób opinie pozyskiwane są przy okazji ewaluacji programów realizowanych w szkole i służą jako narzędzie do ewaluacji tych programów. Pozostałe opinie dotyczące dydaktyki lub procesu wychowawczego są rozstrzygane na poziomie rodzic – nauczyciel ewentualnie rodzic dyrektor, pedagog.  Z punktu widzenia rodziców informacje pozyskiwane są w czasie zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych, gdzie dominuje temat zachowania i wyników w nauce. 58% wskazało wychowawcę jako tą osobę, z którą najczęściej kontaktuje się, 10% dyrektora i 7% pedagoga. Zatem od postawy i zachowania 1/3 grona zalezy to co będzie rodzic wiedział o szkole, jak ja będzie postrzegał Od tych osób również zależy, jaki będzie przepływ informacji zgłaszanych przez rodziców „wewnątrz szkoły”.

39  Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.   Jeżeli przyjmiemy założenie, że wspieranie rodziców musi opierać się na rozpoznaniu potrzeb i opracowaniu indywidualnego programu współpracy z rodzicami, czyli dostosowania form i metod do konkretnej osoby i sytuacji to z ankiet wynika: wszyscy potrafią rozpoznać i zdiagnozować potrzeby, ale tylko połowa wychowawców opracowuje indywidualny plan współpracy i połowa arbitralnie dokonuje oceny czy dane problemy są możliwe do rozwiązania czy nie. Dyrekcja szkoły, pedagog i trzech wychowawców starają się uwzględnić wszystkie zgłaszane potrzeby. Powyższe zdanie jest również odpowiedzią na pytanie kto w pełnym zakresie wspiera rodziców.  Dokumentacja wskazująca na wspieranie rodziców – teczka wychowawcy, programy wychowawcze, dokumentacja pedagoga.  Monitoring działań prowadzony jest w cząstkowych elementach. Brak całościowego spojrzenia.  Sposób prowadzenia zebrań ogólnych dobrze lub bardzo dobrze oceniło 90% badanych rodziców, ale tylko 20% wskazało na porady dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych rodziców jako temat zebrania. Generalnie rodzice dowiadują się jak zachowuje się i jak uczy ich dziecko.

40  Wnioski:   Opracowanie planu współpracy z rodzicami  Stworzenie funkcji koordynatora sprawującego nadzór nad realizacją planu  Egzekwowanie realizacji zadań wynikających ze współpracy z rodzicami w aspektach innych niż przekazanie informacji na temat ocen i zachowania uczniów.  80% rodziców deklaruje chęć wsparcia szkoły pytanie brzmi na ile ten potencjał jest wykorzystany w kontekście pracy wychowawców.

41  Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt " W ankiecie uczestniczyło 93 rodziców uczniów z 267 rodziców uczniów zapisanych do naszej szkoły. Stanowi to 34,83%. Na niektóre pytania nie została."

Podobne prezentacje


Reklamy Google