Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Nałęcz Doktorat: wymagania i kolejność postępowania oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej www.nencki.gov.pl/Radawww.nencki.gov.pl/Rada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Nałęcz Doktorat: wymagania i kolejność postępowania oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej www.nencki.gov.pl/Radawww.nencki.gov.pl/Rada."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Nałęcz Doktorat: wymagania i kolejność postępowania oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej www.nencki.gov.pl/Radawww.nencki.gov.pl/Rada Naukowa/Obowiązujące Akty Prawne

2 Spis wymaganych dokumentów: Wymagania: Publikacja lub recenzowane sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Seminarium zakładowe Ewentualny wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż polski Ewentualny certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego j. obcego Wyznaczenie promotora i ewentualnego promotora pomocniczego Kopromotor tylko w przypadku współpracy zagranicznej Otwarcie przewodu doktorskiego

3 Rozprawa Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem. Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych. Nowy tryb: Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. Stary tryb: Nie ma wymogu streszczenia w języku angielskim Uwaga: Temat przy otwarciu przewodu, to nie to samo, co tytuł rozprawy

4 Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w pkt. 5. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedstawia oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Komisja ds. Przewodów Doktorskich po zapoznaniu się z publikacjami, opinią promotora o wkładzie pracy doktoranta w ww. publikacjach oraz życiorysem naukowym doktoranta wyraża opinię, czy spełniają one warunki do obrony doktoratu na podstawie publikacji i zezwala doktorantowi na przygotowanie autoreferatu, który w sposób zwarty prezentuje uzyskane wyniki i ich interpretację na tle piśmiennictwa przedmiotu. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim. Następnie całość materiałów doktorant przedstawia Komisji d.s. Przewodów Doktorskich.

5 Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22.09. 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1200) w przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej niż jeden z kandydatów: 1/ obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich, 2/ uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

6 Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Praca doktorska wykonana w Pracowni……………………… Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN PROMOTOR: Prof. dr hab. …………….. [Kopromotor, ewentualnie promotor pomocniczy] Warszawa, rok [Inne loga, jeśli wymagane] First name and family name Title of the thesis PhD thesis Completed in the Laboratory…….. of the Nencki Institute of Experimental Biology Polish Academy of Sciences SUPERVISOR: Prof. dr hab. …………… [Co-supervisor, auxiliary supervisor] Warsaw, year {Other loga, if demanded} http://intra.nencki.gov.pl/Rada Naukowa/Komisja do spraw Przewodów Doktorskich

7 Oryginalne rozwiązanie problemu naukowego - spójność - doświadczenia wykonane własnoręcznie (przedstawione wyniki nie wchodzą do innej dysertacji, także habilitacji) Właściwe słownictwo naukowe!!!!! ROZPRAWA

8 ANATOMIA 1.Mianownictwo anatomiczne. Polskie Tow. Anatomiczne pod redakcją M. Stelmasiaka. PZWL 1958. 2.Mianownictwo histologiczne i cytofizjologiczne, polskie, angielskie i łacińskie.W. Sawicki red. PZWL 1979. 3.Neuroanatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. BK Gołąb PZWL 1984, 1990, 1992, 2000,2004. Biblioteka IBD sygn. 2018569. Można kupić w internecie. NEUROFIZJOLOGIA 1.An English-Polish vocabulary of basic terms used in brain physiology and behavioral sciences. Opracowanie Kozak I Sołtysik. PWN 1971. Supplement 2/1971 Acta Neurobiologie Experimentalis, jest dostępne na stronie ANE. 2.Słownik Fizjologii człowieka. Mianownictwo polsko-angielskie i angielsko- polskie z definicjami. Red. WZ Traczyk. PZWL. Omawia także termin anatomiczne. Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski

9 INNE 1.Słownik biologii komórki. PAU, Kraków 2005. 2.Słownik terminów genetycznych. RC King, WD Stansfield. Redaktor polski W Prus-Głowacki. 3.Lexicon Medicum Anglicum, Russicum, Gallicum, Germanicum, Latinum, Polonum. Red. B. Złotnicki PZWL 1971. Sześciojęzyczny słownik terminów medycznych, w tym anatomicznych. 4.Słownik lekarski angielsko-polski. P. Słomski. Wyd II PZWL 1991. Dictionary of Biomedical Acronyms and Abbreviations. II Edition. Red. J. Dupayrat. J. Wiley and Sons. 5.Encyklopedia Biologiczna. Wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych. Tom XIII Supplement. 6.Taksonomiczny słownik polsko-łaciński i łacińsko-polski. WL Anczyc SA, Kraków 2000. Pomocne przy ustalaniu prawidłowych nazw gatunkowych zwierząt w języku polskim. 7.Leksykon Biologiczny. Red. C Jura I H Krzanowska. Wiedza Powszechna 1992. Prof. dr hab.. Krzysztof Turlejski

10 BIOCHEMIA, BIOLOGIA KOMÓRKI 1.Słownik biologii komórki. PAU, Kraków 2005 2.Słownik Biochemiczny angielsko-polski i polsko-angielski, E. Bańkowski, Elsevier, 2011 3.Słownik Biochemiczny i Biotechnologiczny angielsko-polski, T. Górecki, Tradovium, Kraków 2013 4.Receptory: struktura, charakterystyka, funkcja (J.Z. Nowak i J.B. Zawilska, red), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997) 5.Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału (J.Z. Nowak i J.B. Zawilska, red), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004) Adenozyno-5'-trifosforan (ATP) Trisfosforan inozytolu (1,4,5-trisfosforan inozytolu, IP3) tri- czy tris-???? bi- czy bis-????

11 Składanie rozprawy : Złożenie 1 egzemplarza (może być nieoprawiony) wraz z listem promotora) do przewodniczącej Komisji Doktorskiej Złożenie 3 egzemplarzy (wersja ostateczna, oprawiona) w przeddzień posiedzenia Rady Naukowej (do godz. 12:00), do sekretariatu Rady Naukowej Nowy tryb: Wraz z rozprawą należy przesłać do sekretariatu Rady Naukowej streszczenie rozprawy w j. polskim i j. angielskim w wersji elektronicznej Recenzenci: Co najmniej 2 osoby spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub Jednostce organizacyjnej innej niż Instytut i niebędących członkami Rady Naukowej Instytutu

12 Przed przyjęciem rozprawy przez Komisję doktorską Promotor składa na ręce Przewodniczącej Komisji pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Naukowej: Pismo to powinno zawierać następujące informacje: Tytuł rozprawy doktorskiej i nazwiska wszystkich promotorów. Stwierdzenie, że praca jest ukończona. Oświadczenie, że żaden z przedstawionych w rozprawie wyników nie jest włączony do innej rozprawy. Opinię na temat pracy i krótki opis, czego rozprawa dotyczy. Proponowane nazwiska co najmniej dwóch recenzentów (UWAGA: recenzentów powołuje się spośród osób zatrudnionych w jednostce innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej) wraz z ich afiliacjami i adresami e-mail. Stwierdzenie, że proponowani recenzenci są zatrudnieni w innej jednostce badawczej. Oświadczenie, iż z proponowanymi recenzentami nie ma żadnego konfliktu interesów (pokrewieństwo, powinowactwo, zależność służbowa, wspólne granty, wspólne publikacje w ciągu ostatnich 5 lat). Pismo Promotora:

13 Egzaminy j. obcy dyscyplina dodatkowa Egzamin dyscyplina podstawowa Komisja Komisja. Doktorska Prezydium Rady Naukowej RADA NAUKOWA Uchwała o przyjęciu rozprawy Powołanie Recenzentów 3 mies. Recenzje Uchwała o Dopuszczeniu do obrony Obrona Nadanie stopnia co najmniej 10 dni RADA NAUKOWA STARY TRYB Złożenie rozprawy

14 Egzaminy j. obcy dyscyplina dodatkowa Egzamin dyscyplina podstawowa Komisja Doktorska Prezydium Rady Naukowej RADA NAUKOWA Uchwała o przyjęciu rozprawy Powołanie Recenzentów 2 mies. Recenzje Uchwała o Dopuszczeniu do obrony Obrona Nadanie stopnia Komisja Doktorska co najmniej 10 dni RADA NAUKOWA NOWY TRYB Złożenie rozprawy


Pobierz ppt "Katarzyna Nałęcz Doktorat: wymagania i kolejność postępowania oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej www.nencki.gov.pl/Radawww.nencki.gov.pl/Rada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google