Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia) Trzciana, 14.05.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia) Trzciana, 14.05.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia) Trzciana, 14.05.2014 r.

2 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2

3 RPO WP 2007-2013 jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 198 786 957 euro. 3 Układ osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013 (alokacja EFRR w mln euro uwzględniająca dodatkowe środki z KRW i DT)

4 4 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 8 maja 2014 r. Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 73 konkursy wniosków w 8 osiach priorytetowych. W ramach przeprowadzonych naborów złożono 4 717 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 6 989,13 mln PLN.

5 5 Stan realizacji RPO WP *W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych, podano łączną kwotę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN). Źródło: KSI SIMIK (07-13). 100%--96%76%54%80%

6 6 Umowy z beneficjentami Podpisano 2 317 umów/decyzji o wartości ogółem 8 004,06 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 4 786,63mln PLN, co stanowi 96 % alokacji EFRR na realizację RPO WP.

7 Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r. 1/2 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1 0301 152 742 08990,39% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 777 666 276 460 92,65% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 3217 424 79793,06% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 38381 360 54293,70% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 18387 680 29167,18% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 4571 544 012 53598,01% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 2321 281 813 22899,72% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 225262 199 30691,69% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 58266 847 89093,64% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 255690 540 96898,82% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 129399 319 68898,18% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 27165 810 51699,75% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 2612 270 12196,96% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 73113 140 64399,98%

8 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 220521 093 36999,26% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 96247 967 39599,74% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 76175 417 34199,64% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 4897 708 63397,41% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 72151 716 18199,93% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 143329 438 34999,17% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 65192 702 53899,13% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 2464 633 19898,30% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 5472 102 613100,08% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 82130 235 315100,44% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 64113 618 401102,15% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 1816 616 91490,13% RAZEM 2 3174 786 626 79496,25% Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r. 2/2

9 9 Od 1 stycznia 2014r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 210,93 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu przekazano środki w wysokości 4 138,27 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 1 389,99 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 4 967,24 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 3 960,5 mln PLN, tj. 981,07 mln euro. Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 764,26 mln euro. Płatności i certyfikacja

10 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 10 Wykaz zawiera 86 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 286,76 mln PLN, co stanowi 26,9% alokacji środków UE w ramach RPO WP.

11 Zarząd zawarł pre-umowy ze wszystkimi beneficjentami przygotowującymi indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WP. Dotychczas podpisano 82 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 1 273,31 mln PLN. Zakończono realizację 21 projektów kluczowych na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 247,62 mln PLN. 11

12 Zakończone projekty wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014 r. Oś priorytetowa / działanie Liczba projektó w Wartość dofinansowani a z EFRR (w PLN) Wykorzyst anie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 703429 341 674,0333,66% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna356930 767 909,9159,08% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 2633 499 877,9911,75% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 221577 510 550,2582,65% 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna174319 717 928,3860,90% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura64130 118 065,3885,70% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 98169 289 058,1650,96% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna7097 133 334,3074,91% Ogółem1 7122 687 378 398,4054,04%

13 13 Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 1/2 4 602 miejsca pracy 763 wspartych przedsiębiorstw 1 334 nowych produktów/usług 273,05 km wybudowanych/przebudowanych dróg gminnych 701,15 km wybudowanych/przebudowanych dróg powiatowych 124,69 km wybudowanych/przebudowanych dróg wojewódzkich 75,05 km przebudowanych linii kolejowych 81 zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej 888 uruchomionych usług on-line 9 609 608 osób korzystających z usług on-line 943,19 km wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 1 547,24 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej Najwięcej spośród 16 RPO

14 14 Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 2/2 32,46 wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych wałów przeciwpowodziowych 43 210 osób objętych ochroną przeciwpowodziową 157 zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 124 wybudowanych/przebudowanych obiektów szkół 38 501 uczniów korzystających z wspartej infrastruktury 29 przebudowanych instytucji ochrony zdrowia 470 230 specjalistycznych badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem 101 wspartych obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego 115,25 zrewitalizowanych obszarów

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 15

16 Cel RPO WP 2014-2020 Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa 16

17 Struktura projektu RPO WP 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa osi priorytetowej FunduszCel tematycznyPriorytet inwestycyjny 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR CT 1 - Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 -Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 2Cyfrowe PodkarpackieEFRR CT 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych 2.3 3Czysta energia EFRR CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 4.1, 4.3, 4.5 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR CT 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem CT 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 5Infrastruktura komunikacyjna EFRR CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 4.5, 7.2, 7.3, 7.4 6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 8.2, 9.1, 9.2, 10.4 7Regionalny rynek pracy EFSCT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 8Integracja społeczna EFSCT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem9.4, 9.7, 9.8 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 10.1, 10.3, 10.3BIS, 10Pomoc techniczna (EFS) EFS-- 17

18 Lp.Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,7% 2Cyfrowe PodkarpackieEFRR 76,0 3,6% 3Czysta energia EFRR 253,7 12,0% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR 199,2 9,4% 5Infrastruktura komunikacyjna EFRR 398,4 18,8% 6Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 221,4 10,6% 7Regionalny rynek pracy EFS 235,4 11,2% 8Integracja społeczna EFS 169,18,0% 9Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 114,95,4% 10Pomoc techniczna EFS 69,73,3% RAZEM 2 112,2100,0% Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 – wersja 09.04.2014 18

19 Ring–fencing zasada koncentracji tematycznej środków w ramach RPO WP 2014-2020 UP - 15-20% środków na cel 4 19 UP - 20-22% środków EFS na cel 9 UP - 50-59% środków EFRR na cele 1,2,3,4

20 Dopuszczalne poziomy intensywności pomocy regionalnej na lata 2014-2020 20

21 Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 21

22 Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 22

23 23 Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020

24 Podejście terytorialne - instrumenty Zintegrowane/ Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/RIT) Koperty finansowe Preferencje Przestrzenne ( bazujące na wyznaczonych w SRWP OSI ) 24

25 ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 + Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Rzeszowski Obszar Funkcjonalny Jednostki wchodzące w skład ROF: Miasto Rzeszów, gminy: Głogów Małopolski, Trzebownisko, Czarna, miasto Łańcut, gmina Łańcut, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Czudec oraz Lubenia

26 ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  Alokacja 72,8 mln euro (3,4% całkowitej alokacji RPO WP)  Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy 26

27 RIT dla regionalnych biegunów wzrostu 27  Alokacja 158,3 mln euro (7,5% całkowitej alokacji RPO WP)  Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy

28 Główne zasady ZIT/RIT 1.Granice obszaru funkcjonalnego nie są tożsame z formalną kwalifikowalnością geograficzną projektów realizowanych w ramach ZIT/RIT. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach konsensus może obejmować przedsięwzięcia (np. liniowe, sieciowe) których zasięg wykracza poza obszar funkcjonalny, z zastrzeżeniem, że zasadnicza część przedsięwzięcia zlokalizowana jest w jego granicach. Decyzję w ww. zakresie podejmuje MOF. 2.Co do zasady, gminy wchodzące w skład MOF/ROF, nie będą mieć możliwości aplikowania o środki finansowe na te same typy projektów w formule ZIT/RIT oraz poza formułą ZIT/RIT. 3.Podstawą interwencji w ramach ZIT/RIT będzie opracowanie przez każdy MOF Strategii– dokumentu określającego najważniejsze przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na danym terytorium. 4.Kluczowe kryterium kwalifikowania projektów do realizacji w formule ZIT/RIT stanowi zintegrowany charakter projektów. Inwestycja zintegrowana, co do zasady, powinna być zlokalizowana na terenie co najmniej trzech gmin. 5. W ramach ZIT/RIT interwencja zostanie skierowana na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej ośrodków z wykorzystaniem ich wewnętrznych atutów.

29 Koperty finansowe /1/ 29  W RPO WP 2014-2020 dla części obszarów problemowych zostanie wydzielona dedykowana alokacja w ramach: - OP 6 PI 8.2, 9.2, 10.4 - OP 7 PI 8.5, 8.7, 8.9  4 % całkowitej alokacji RPO WP (w tym 1,5% EFS) – ok. 84,4 mln euro  Tryb wyboru projektów – konkursowy

30 Koperty finansowe /2/ 30

31 Projekt RPO WP 2014-2020 został pozytywnie zaopiniowany przez 31  Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 13 lutego 2014 r.,  Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 19 lutego 2014 r.,  Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lutego 2014 r.,  Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 lutego 2014 r.  Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE w dniu 20 marca 2014 r.  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 kwietnia 2014 r. 10 kwietnia br. został wysłany do Komisji Europejskiej za pomocą systemu informatycznego SFC 2014

32 32 Harmonogram dalszych prac nad RPO WP 2014-2020  Negocjacje projektu RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską – II – IV kwartał 2014 r. Zgodnie z art. 29 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.:  Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie Programu,  zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy Komisja przyjmuje każdy Program nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione, jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. lub przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa.  Prace nad dokumentem uszczegóławiającym RPO WP 2014-2020 – II – IV kwartał 2014 r.  Przyjęcie RPO WP 2014-2020 przez KE, a następnie przez ZWP – IV kwartał 2014 r.

33 Dziękuję Państwu za uwagę 33


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia) Trzciana, 14.05.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google