Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia) Trzciana, 14.05.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia) Trzciana, 14.05.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata (realizacja) oraz (zamierzenia) Trzciana, r.

2 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

3 RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości euro. Układ osi priorytetowych RPO WP na lata (alokacja EFRR w mln euro uwzględniająca dodatkowe środki z KRW i DT)

4 Ogłoszone konkursy wniosków
– stan na 8 maja 2014 r. Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie konkursy wniosków w 8 osiach priorytetowych W ramach przeprowadzonych naborów złożono projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym ,13 mln PLN.

5 Stan realizacji RPO WP 100% - 96% 76% 54% 80%
*W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych, podano łączną kwotę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN). Źródło: KSI SIMIK (07-13).

6 Umowy z beneficjentami
Podpisano umów/decyzji o wartości ogółem ,06 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 4 786,63mln PLN, co stanowi 96 % alokacji EFRR na realizację RPO WP.

7 Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r /2 Oś priorytetowa / działanie Liczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1 030 90,39% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 777 92,65% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 32 93,06% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 38 93,70% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 183 67,18% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 457 98,01% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 232 99,72% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 225 91,69% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 58 93,64% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 255 98,82% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 129 98,18% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 27 99,75% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 26 96,96% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 73 99,98%

8 Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r /2 Oś priorytetowa / działanie Liczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 220 99,26% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 96 99,74% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 76 99,64% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 48 97,41% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 72 99,93% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 143 99,17% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 65 99,13% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 24 98,30% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 54 100,08% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 82 100,44% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 64 102,15% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 18 90,13% RAZEM 2 317 96,25%

9 Płatności i certyfikacja
Od 1 stycznia 2014r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 210,93 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu przekazano środki w wysokości ,27 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 1 389,99 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 4 967,24 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 3 960,5 mln PLN, tj. 981,07 mln euro. Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 764,26 mln euro.

10 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Wykaz zawiera 86 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 286,76 mln PLN, co stanowi 26,9% alokacji środków UE w ramach RPO WP.

11 Zarząd zawarł pre-umowy ze wszystkimi beneficjentami przygotowującymi indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WP. Dotychczas podpisano 82 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 1 273,31 mln PLN. Zakończono realizację 21 projektów kluczowych na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 247,62 mln PLN.

12 Zakończone projekty wg osi priorytetowych RPO WP
– stan na 8 maja 2014 r. Oś priorytetowa / działanie Liczba projektów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 703 ,03 33,66% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 356 ,91 59,08% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 26 ,99 11,75% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 221 ,25 82,65% 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 174 ,38 60,90% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 64 ,38 85,70% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 98 ,16 50,96% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 70 ,30 74,91% Ogółem 1 712 ,40 54,04%

13 Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 1/2
4 602 miejsca pracy 763 wspartych przedsiębiorstw 1 334 nowych produktów/usług 273,05 km wybudowanych/przebudowanych dróg gminnych 701,15 km wybudowanych/przebudowanych dróg powiatowych 124,69 km wybudowanych/przebudowanych dróg wojewódzkich 75,05 km przebudowanych linii kolejowych 81 zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej 888 uruchomionych usług on-line osób korzystających z usług on-line 943,19 km wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 1 547,24 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej Najwięcej spośród 16 RPO Najwięcej spośród 16 RPO

14 Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 2/2
32,46 wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych wałów przeciwpowodziowych osób objętych ochroną przeciwpowodziową 157 zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 124 wybudowanych/przebudowanych obiektów szkół uczniów korzystających z wspartej infrastruktury 29 przebudowanych instytucji ochrony zdrowia specjalistycznych badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem 101 wspartych obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego 115,25 zrewitalizowanych obszarów

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

16 Cel RPO WP Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa

17 Struktura projektu RPO WP 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Lp . Nazwa osi priorytetowej Fundusz Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR CT 1 - Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 -Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 2 Cyfrowe Podkarpackie CT 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych 2.3 3 Czysta energia CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 4.1, 4.3, 4.5 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego CT 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem CT 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 5 Infrastruktura komunikacyjna CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 4.5, 7.2, 7.3, 7.4 6 Spójność przestrzenna i społeczna CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem CT Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 8.2, 9.1, 9.2, 10.4 7 Regionalny rynek pracy EFS CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 8 Integracja społeczna 9.4, 9.7, 9.8 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie 10.1, 10.3, 10.3BIS, 10 Pomoc techniczna (EFS) -

18 Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 – wersja 09.04.2014
Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,7% 2 Cyfrowe Podkarpackie 76,0 3,6% 3 Czysta energia 253,7 12,0% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 199,2 9,4% 5 Infrastruktura komunikacyjna 398,4 18,8% 6 Spójność przestrzenna i społeczna 221,4 10,6% 7 Regionalny rynek pracy EFS 235,4 11,2% 8 Integracja społeczna 169,1 8,0% 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie 114,9 5,4% 10 Pomoc techniczna 69,7 3,3% RAZEM 2 112,2 100,0%

19 Ring–fencing zasada koncentracji tematycznej środków w ramach RPO WP 2014-2020
UP % środków EFRR na cele 1,2,3,4 UP % środków na cel 4 UP % środków EFS na cel 9

20 Dopuszczalne poziomy intensywności pomocy regionalnej na lata 2014-2020

21 Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020

22 Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020

23 Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020

24 Podejście terytorialne - instrumenty
Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/RIT) Koperty finansowe Preferencje Przestrzenne (bazujące na wyznaczonych w SRWP OSI)

25 ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego + Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Rzeszowski Obszar Funkcjonalny Jednostki wchodzące w skład ROF: Miasto Rzeszów, gminy: Głogów Małopolski, Trzebownisko, Czarna, miasto Łańcut, gmina Łańcut, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Czudec oraz Lubenia

26 ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Alokacja 72,8 mln euro (3,4% całkowitej alokacji RPO WP) Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy

27 RIT dla regionalnych biegunów wzrostu
Alokacja 158,3 mln euro (7,5% całkowitej alokacji RPO WP) Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy

28 Główne zasady ZIT/RIT Granice obszaru funkcjonalnego nie są tożsame z formalną kwalifikowalnością geograficzną projektów realizowanych w ramach ZIT/RIT. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach konsensus może obejmować przedsięwzięcia (np. liniowe, sieciowe) których zasięg wykracza poza obszar funkcjonalny, z zastrzeżeniem, że zasadnicza część przedsięwzięcia zlokalizowana jest w jego granicach. Decyzję w ww. zakresie podejmuje MOF. Co do zasady, gminy wchodzące w skład MOF/ROF, nie będą mieć możliwości aplikowania o środki finansowe na te same typy projektów w formule ZIT/RIT oraz poza formułą ZIT/RIT. Podstawą interwencji w ramach ZIT/RIT będzie opracowanie przez każdy MOF Strategii– dokumentu określającego najważniejsze przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na danym terytorium. Kluczowe kryterium kwalifikowania projektów do realizacji w formule ZIT/RIT stanowi zintegrowany charakter projektów. Inwestycja zintegrowana, co do zasady, powinna być zlokalizowana na terenie co najmniej trzech gmin. 5. W ramach ZIT/RIT interwencja zostanie skierowana na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej ośrodków z wykorzystaniem ich wewnętrznych atutów.

29 Koperty finansowe /1/ W RPO WP dla części obszarów problemowych zostanie wydzielona dedykowana alokacja w ramach: - OP 6 PI 8.2, 9.2, 10.4 - OP 7 PI 8.5, 8.7, 8.9 4 % całkowitej alokacji RPO WP (w tym 1,5% EFS) – ok. 84,4 mln euro Tryb wyboru projektów – konkursowy

30 Koperty finansowe /2/

31 Projekt RPO WP 2014-2020 został pozytywnie zaopiniowany przez
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 13 lutego 2014 r., Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 19 lutego 2014 r., Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lutego 2014 r., Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 lutego 2014 r. Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE w dniu 20 marca 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 kwietnia 2014 r. 10 kwietnia br. został wysłany do Komisji Europejskiej za pomocą systemu informatycznego SFC 2014

32 Harmonogram dalszych prac nad RPO WP 2014-2020
Negocjacje projektu RPO WP z Komisją Europejską – II – IV kwartał 2014 r. Zgodnie z art. 29 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.: Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie Programu, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy Komisja przyjmuje każdy Program nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione, jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. lub przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa. Prace nad dokumentem uszczegóławiającym RPO WP – II – IV kwartał 2014 r. Przyjęcie RPO WP przez KE, a następnie przez ZWP – IV kwartał 2014 r.

33 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia) Trzciana, 14.05.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google