Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXII Podkarpacka Konferencja Samorz ą dów Terytorialnych 16-17 czerwca 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXII Podkarpacka Konferencja Samorz ą dów Terytorialnych 16-17 czerwca 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 XXII Podkarpacka Konferencja Samorz ą dów Terytorialnych 16-17 czerwca 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

2 ZAKRES DZIAŁANIA WFOŚiGW W RZESZOWIE 1. FINANSOWANIE ZADAŃ Z DZIEDZINY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - Gospodarka zasobami wodnymi - Gospodarka ściekowa - Ochrona atmosfery - Racjonalna gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - Likwidacja skutków poważnych awarii lub klęsk żywiołowych - Edukacja ekologiczna 2.DOFINANSOWYWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE 3.PEŁNIENIE FUNKCJI INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ POIiŚ – I i II Oś priorytetowa 4.WSPÓŁPRACA Z BANKAMI- linie kredytowe 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Stalowa Wola, 13.11.2013 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

3 ZASADY DZIAŁANIA 1.WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ DO FINANSOWANIA ZGODNIE Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ I EFEKTAMI EKOLOGICZNO- EKONOMICZNYMI 2.FINANSOWANIE W OPARCIU O ZASADY I KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ (http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl)http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl 3. SYSTEM DECYZYJNY I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW (Zarząd, RN) 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Stalowa Wola, 13.11.2013 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

4 ZASADY DZIAŁANIA c.d. 4.PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW NA ZADANIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE 5.WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 80% KOSZTÓW ZADANIA 6. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH ZE ŚRODKAMI WFOŚiGW (np. finansowanie wkładu własnego) 7. DECYZJE I UMOWY- (decyzje na kwotę „do”, podpisanie umowy z Wnioskodawcą po wyłonieniu wykonawcy) 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Stalowa Wola, 13.11.2013 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

5 FORMY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 1.POŻYCZKI 2.POŻYCZKI POMOSTOWE 3.DOTACJE 4. DOPŁATY DO KREDYTÓW 5.LINIA KREDYTOWA BOŚ 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Stalowa Wola, 13.11.2013 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

6 1. Główne obszary finansowania zadań w formie pożyczki: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnym, ochrona atmosfery, racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2. Parametry pożyczki Wysokość nielimitowana, do 80% kosztów zadania. Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją do 10 lat. karencja w spłacie kapitału do1 roku od wypłaty I transzy Oprocentowanie od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% dla gmin, związków międzygminnych, powiatów, związków powiatów i samorządów województwa 6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie POŻYCZKI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

7 Oprocentowanie od 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,5%, dla innych podmiotów. Wysokość oprocentowania zwiększana o 0,04 stopy redyskonta za każdy kolejny rok spłaty. Pożyczka może być częściowo umorzona w wysokości do 15%. Pożyczka pomostowa udzielana w przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4,0%. 7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie POŻYCZKI cd. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

8 DOTACJE Dotacje mogą być udzielane na: Edukację ekologiczną, Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnym (tj. gospodarka ściekowa, gospodarka zasobami wodnymi ), Ochronę atmosfery, Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi, Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków, Inne zadania określone w planie działalności Funduszu. 8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

9 TABELKA… 9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie DZIEDZINY FINANSOWANIA Jednostki sektora finansów publicznych ( w tym jst, pjb) Przedsiębiorcy Inne osoby prawne Edukacja ekologiczna XXX Gospodarka ściekowa XXX Gospodarka zasobami wodnymi XXX Ochrona atmosfery XX Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów XX Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi XX Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków XX X- możliwość udzielenia dofinansowania w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków Obszary finansowania: likwidacja skutków poważnych awarii lub klęsk żywiołowych, budowa i modernizacja urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej, zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia wojewódzkiego lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych – do 50% kosztów, systemy ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami – do 50% kosztów, do 100.000,00 zł, zwiększenie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego potencjału technicznego jednostek straży pożarnych poprzez: - zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu - do 80% kosztów zakupu, do 20.000,00 zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i 15.000,00 zł w pozostałych przypadkach, - zakup nowych samochodów pożarniczych – do 80% kosztów zakupu, do 30.000,00 zł w przypadku samochodów lekkich i 140.000,00 zł w przypadku średnich i ciężkich, - zakup lekkich, średnich lub ciężkich używanych samochodów – do 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 20.000,00 zł w przypadku samochodów lekkich i 70.000,00 zł w przypadku średnich i ciężkich dla jednej jednostki straży pożarnej rocznie. 10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

11 Ochrona atmosfery Dofinansowanie w formie dotacji tylko dla zadań realizowanych w budynkach użyteczności publicznej Obszary finansowania : 1) likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe typu węgiel, koks lub realizację nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (wg. iloczynu mocy instalowanej i stawki ustalonej przez Fundusz) – do 80% kosztów tych elementów zadania, ale nie więcej niż 80.000,00 zł, 2) wykonanie elementów termomodernizacji budynku i ulepszeń cieplnych wszystkich przegród budynku wg pełnego audytu energetycznego - do 80% kosztów tych elementów lub ulepszeń, ale nie więcej niż 40.000,00 zł na element lub przegrodę i łącznie na wszystkie elementy i przegrody budynku nie więcej niż 80.000,00 zł, 3) w innych przypadkach - do 80% kosztów tych elementów lub ulepszeń, ale nie więcej niż 35.000,00 zł na element lub przegrodę i 50.000,00 zł na budynek, łącznie na elementy z pkt. 1) oraz 2) - do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 130.000,00 zł, łącznie na elementy z pkt. 1) oraz 3) - do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł. 11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

12 Gospodarka ściekowa - do 80% kosztów zadania ale nie więcej niż 100.000,00 zł. Gospodarka zasobami wodnymi konserwacja i odtworzenie zbiorników małej retencji wodnej na terenach objętych ochroną konserwatorską – do 50% kosztów zadania, do 100.000,00 zł, opracowanie programów i planów gospodarki zasobami wodnymi. 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

13 Edukacja ekologiczna Obszary finansowania: rozwój bazy edukacji ekologicznej – do 80% kosztów, do 50.000,00 zł (zakup mebli do 15 % kosztów zadania), budowa i modernizacja terenowych ścieżek edukacyjnych - do 80% kosztów zadania, do15.000,00 zł, organizacja konkursów i olimpiad – do 80% kosztów zakupu nagród, do 5.000,00 zł dla projektów o zasięgu ogólnowojewódzkim i do1.500,00 zł o zasięgu powiatowym, organizacja konferencji, warsztatów, akcji - zasięg wojewódzki do 90%, do 50.000,00 zł, zasięg lokalny do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 10.000,00 zł (wydatki osobowe do 5% kosztów zadania, koszty wynajmu scen i/lub urządzeń do 30% kosztów zadania), publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne – do 80 % kosztów i nie więcej niż 50.000,00 zł, zakup wydawnictw dla bibliotek pedagogicznych i ich filii – do 80% kosztów. W przypadku : a)rozwoju bazy edukacji ekologicznej, b) budowy i modernizacji terenowych ścieżek edukacyjnych c) organizacji konkursów realizowanych przez Zespoły Parków Krajobrazowych dofinansowanie może wynosić do 100% kosztów, ale nie więcej niż odpowiednio: a) 100.000,00 zł, b) 100.000,00 zł, c) 6.000, 00 zł. i 1.800,00 zł. 13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

14 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Obszary finansowania : rozpoznanie i ochrona najcenniejszych gatunków kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - 90% kosztów zadania, do 100.000,00 zł rocznie, pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody oraz ochrona gatunkowa - 50% kosztów, do 100.000,00 zł, odbudowa pogłowia kuropatwy lub zająca – do 80% kosztów: - kuropatwy do 10.000,00 zł, zające do 15.000,00 zł, - budowa woliery hodowlano – adaptacyjnej do 20.000,00 zł zarybiane wód otwartych gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem- do 15% kosztów całkowitych zarybień. 14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

15 DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH 2,5 % do odsetek kredytu bankowego termin spłaty kredytu nie dłuższy niż 8 lat wysokość kredytu nie przekracza poziomu dofinansowania udzielanego przez Fundusz – 80% 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

16 Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW Obszary finansowania: 1.Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2.Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA. 16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

17 WDRAŻANIE I i II OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ NA PODKARPACIU 17 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieJawor, 16-17.06.2014 r.

18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na mocy porozumienia z Ministrem Ś rodowiska podpisanego 25 czerwca 2007r. pe ł ni funkcj ę Instytucji Wdra ż aj ą cej dla I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś rodowisko 2007-2013 18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.

19 Fundusz odpowiada za przygotowanie, ocen ę, realizacj ę i rozliczenie projektów z zakresu gospodarki wodno- ś ciekowej i gospodarki odpadami o warto ś ci poni ż ej 25 mln euro zg ł aszanych przez Beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego 19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r

20 20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r PODPISANE UMOWY I UDZIELONE DOFINANSOWANIE Ilość podpisanych umów Oś priorytetowaWartość projektówDofinansowanie z UE 13Gospodarka wodno- ś ciekowa 231 654 662117 883 367 1Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi22 265 41115 393 251 14 RAZEM:253 920 073133 276 637

21 21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r. PROJEKTY OCZEKUJĄCE NA PODPISANIE UMÓW Lp.Nazwa projektuWartość projektuDofinansowanie z UE 1. Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie - Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska 45 847 72620 547 243 2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap, oczekuje na Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska 8 963 9524 395 689 3. Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów, oczekuje na Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska 4 913 8903 177 001 RAZEM: 59 725 56828 119 933

22 22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r. PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH OSTATNICH KONKURSÓW Lp. Nazwa projektuWarto ść projektuDofinansowanie z UE 1. Konkurs Nr 12/POI Ś /1.1/04/2014 Dofinansowanie projektów przygotowawczych z aglomeracji powy ż ej 10 tys. RLM, które b ę d ą ubiega ł y si ę o wsparcie w ramach perspektywy 2014-2020 Zg ł oszono 7 projektów2 972 1252 175 714 2. Konkurs Nr 13/POI Ś /1.1/04/2014, Dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno- ś ciekowej w aglomeracjach powy ż ej 10 tys. RLM Zg ł oszono 3 projekty 32 876 94618 059 709 3. Konkurs Nr 9/POI Ś /2.1/04/2014 Dofinansowanie projektów dotycz ą cych rekultywacji sk ł adowiska komunalnych lub ich cz ęś ci na cele przyrodnicze Zg ł oszono 1 projekt 9 294 3497 415 654 RAZEM: 45 143 42027 651 077

23 WYNIKI REALIZACJI PODPISANYCH UMÓW Wska ź niki osi ą gni ę te po zrealizowaniu podpisanych dotychczas umów: 1.produkty: a) d ł ugo ś ci sieci kanalizacji sanitarnej ponad 144 km, sieci wodoci ą gowej ponad 142 km 2. rezultatu: a) liczba osób pod łą czonych do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 16,7 tys., do sieci wodoci ą gowej ponad 5,6 tys. 23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r

24 WYPŁATY ŚRODKÓW UNII EUROPERJSKIEJ Od początku realizacji projektów WFOSiGW w Rzeszowie zatwierdził wnioski o płatność, które umożliwiły wypłatę środków unijnych w wysokości: 1) I oś priorytetowa – ponad 58,5 mln zł 2) II oś priorytetowa – ponad 7,8 mln zł, 24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r

25 Konkurs nr 10/POIi Ś /2.1/06/2014 1.Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, dzia ł anie 2.1 –Kompleksowe przedsi ę wzi ę cia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl ę dnieniem odpadów niebezpiecznych 2.Termin sk ł adania wniosków - od 18 czerwca 2014 do 18 lipca 2014 r. 3.5 mln EURO – kwota ś rodków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 10/POIi Ś /2.1/06/2014 25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r. AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW

26 Konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014 4. Rodzaje projektów, wsparcie dla zakładów zagospodarowania odpadów obsługujących minimum 150 tys. mieszkańców, które powinny zapewniać co najmniej następujące usługi: a)Instalacje do końcowej utylizacji odpadów b)Kompostownie odpadów zielonych c)Sortownie poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie d)Zakłady demontażu odpadów wielkogabarytowych ( opcjonalnie) e) Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego (opcjonalnie) 26 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r. AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW C.D.

27 WFOSiGW w Rzeszowie wraz z pozosta ł ymi Funduszami od ponad roku czyni starania, aby w nowej perspektywie finansowej równie ż pe ł ni ć rol ę Instytucji Wdra ż aj ą cej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś rodowisko 2014-2020. Instytucja Zarz ą dzaj ą ca nie podj ęł a ostatecznej decyzji, rozwa ż ane s ą dwa warianty: 1.Fundusze Wojewódzkie w roli Instytucji Wdra ż aj ą cych dla ś rodowiskowych osi priorytetowych. 2.Instytucj ą Wdra ż aj ą c ą NFO Ś iGW, który na mocy porozumienia przeka ż e Wojewódzkim Funduszom cz ęść zada ń do realizacji. 27 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r. PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

28 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę www.wfosigw.rzeszow.pl 28 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jawor, 16-17.06.2014 r.


Pobierz ppt "XXII Podkarpacka Konferencja Samorz ą dów Terytorialnych 16-17 czerwca 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieWojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google