Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne UE wspierające inwestycje oświatowe Czudec, 9.11.2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne UE wspierające inwestycje oświatowe Czudec, 9.11.2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Strukturalne UE wspierające inwestycje oświatowe Czudec, 9.11.2004 r.

2 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego 2. Infrastruktura ochrony środowiska 3. Regionalna infrastruktura społeczna 4. Rozwój kultury i turystyki 5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 5. Promocja przedsiębiorczości 6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet III - Rozwój lokalny 1. Obszary wiejskie 2. Obszary podlegające restrukturyzacji 3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 4. Mikroprzedsiębiorstwa 5. Lokalna infrastruktura społeczna

3 Cel poddziałania 5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Głównym celem poddziałania jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej.

4 Rodzaje projektów Realizowane w ramach poddziałania projekty obejmują m.in.: Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów dydaktycznych (w szczególności budynków szkolnych, przedszkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych) Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących bibliotek. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów sportowych (w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, stadionów, hal sportowych). Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej ( w szczególności burs, internatów, stołówek) Budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej i sanitarnej. Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno- edukacyjnych Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów realizowanych w ramach poddziałania.

5 Rodzaje beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty 4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, prowadzące działalność o charakterze sportowym 5. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania lub sportu.

6 Poziom dofinansowania projektów Dofinansowanie z EFRR: Do 75% wydatków kwalifikujących się, Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: - z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10%), z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

7 Wielkość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych dla województwa podkarpackiego (w mln zł) DziałanieRazem200420052006 23,37%33,38%43,25% 3.534,398,0311,4914,87

8 Lp. KryteriaWaga Maksymalna suma punktów I Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł 14 II Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej) 28 III Poprawność wskaźników 14 IV Wykonalność techniczna 14 V Wpływ na polityki horyzontalne 14 VI Poprawa jakości nauczania 14 VII Ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom obszarów wiejskich 14 VIII Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: „Rozwój zasobów ludzkich” oraz „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” 14 Maksymalna liczba punktów 36

9 Generator Wniosków, Wytyczne dla studiów wykonalności, Terminy naborów, Dodatkowe informacje dla wnioskodawców, System oceny (Urząd Marszałkowski, Panele Ekspertów, Regionalny Komitet Sterujący, Zarząd Województwa)

10 Etapy procedury rozpatrywania wniosków aplikacyjnych a) sprawdzenie kompletności wniosku i weryfikacja wniosku pod względem formalno-prawnym – Oddział ds. wyboru projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych, b) ocena jakości merytorycznej i technicznej wniosku - Panel Ekspertów, c) rekomendacja wniosków Zarządowi Województwa - Regionalny Komitet Sterujący ds. rozwoju regionu, d) wybór wniosków na podstawie rekomendacji RKS - Zarząd Województwa. System oceny i wyboru projektów w ramach działań infrastrukturalnych ZPORR Procedura konkursowa Istnieje procedura odwoławcza €, (kwota 158,27 mln €, tj. 82,4 % ogółu środków UE)

11 Priorytet Priorytet III ZPORR „Rozwój Lokalny”

12 Liczba wniosków wg powiatów

13 Wnioski, które zostały złożone w terminie do 15 lipca br. (działania 1.3 i 3.5) Wnioski, które zostały złożone w terminie do 15 lipca br. (działania 1.3 i 3.5) powinny zostać rozpatrzone pod względem merytorycznym w I dekadzie listopada br. Obecnie finalizowana jest ich ocena formalno – prawna. Wnioski, które zostały złożone do 30 lipca br. (działania 3.1, 3.2 i 3.3) pod względem formalno prawnym powinny zostać rozpatrzone w III dekadzie października br., natomiast pod względem merytorycznym w III dekadzie listopada br. DALSZY HARMONOGRAM OCENY

14 KIEDY ODBĘDĄ SIĘ KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW? W grudniu br. podane zostaną kolejne terminy naborów w zakresie działań, w których gromadzono już wnioski

15 Sekretariat Kierownik Oddziału Promocji i Programowania Funduszy Strukturalnych Kierownik Oddziału Przedakcesyjnych Programów Pomocowych Kierownik Oddziału ds. Wyboru Projektów Zastępca Dyrektora Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Ryszard Jur Pracownicy Oddziału ( 4 osoby ) Pracownicy Oddziału ( 3 osoby ) Pracownicy Oddziału ( 11 osób ) Schemat Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych Ul. Sobieskiego 17, piętro III, tel. (0-17) 850-17-45, fs@podkarpackie.pl Łącznie sprawami funduszy strukturalnych zajmuje się 17 osób.


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne UE wspierające inwestycje oświatowe Czudec, 9.11.2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google