Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka od przedszkola

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka od przedszkola"— Zapis prezentacji:

1 Efektywne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka od przedszkola
Przykład dobrej praktyki - Przedszkole nr 43 „Jantarek” w Gdyni

2 Zadania nauczyciela: Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego dziecka. Rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Dostosowanie działań do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka. Indywidualizacja wspomagania rozwoju i edukacji.

3 Metody poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci
Obserwacja (obejmuje wszystkie dzieci, prowadzona jest w różnych sytuacjach przedszkolnych, z wykorzystaniem dostępnych zabawek i przyborów, odpowiednio dobranych zadań) Analiza wytworów dziecka Testy obrazkowe, słowne, sytuacyjne Rozmowy z dziećmi

4 Droga do efektywnego wspierania dzieci:
obserwowanie zachowań, umiejętności, postaw dzieci z zastosowaniem odpowiednio dobranego arkusza obserwacji (3-4 latki), arkusza diagnozy (5-6 latki); wskazanie dzieci, które z uwagi na rozpoznane specyficzne potrzeby wymagają indywidualnego, dodatkowego wsparcia nauczyciela bądź specjalisty; analizowanie i ocenianie osiągniętych efektów po półroczu i na koniec roku szkolnego, formułowanie wniosków, modyfikowanie działań.

5 Planowanie indywidualnych działań z dzieckiem w ramach realizacji planu pracy nauczyciela:
planowanie pracy na poziomach, przygotowywanie kart pracy zgodnie z możliwościami rozwojowymi, wykorzystanie indywidualnych umiejętności dzieci w zajęciach, systematyczne zwiększanie stopnia trudności.

6 Niektóre dzieci wymagają swoistej uwagi w procesie edukacji i wspomagania rozwoju:
posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, u których, w wyniku przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne.

7 Planowanie działań wspierających rozwój dzieci w przedszkolu:
indywidualne zadania wychowawcze, opiekuńcze i kształcące realizowane przez nauczyciela w czasie realizacji podstawy programowej, indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 5 i 6 letniego realizowany przez nauczyciela w czasie realizacji podstawy programowej, w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, indywidualny plan działań wspierających opracowany i realizowany przez specjalistów w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8 Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 5 (6) – letniego o specjalnych potrzebach edukacyjnych na rok szkolny 2013/14 Imię, nazwisko dziecka Krzyś Kowalski ( 1 rok w przedszkolu) Rozpoznane trudności Cele działań korygujących Obszar objęty wspomaganiem Uwagi i wskazania specjalistów Metody pracy Kryteria sukcesu Monitorowanie Zakres współpracy z rodzicami i innymi podmiotami Ewaluacja Data rozmowy z rodzicami Podpis nauczyciela/li

9 Krzyś Kowalski ( 1 rok w przedszkolu)
Indywidualny program wspomagania rozwoju dziecka 5 (6) –letniego o specjalnych potrzebach edukacyjnych na rok szkolny 2013/14 Imię, nazwisko dziecka Krzyś Kowalski ( 1 rok w przedszkolu) Rozpoznane umiejętności, zdolności Cele działań wspierających Obszar objęty doskonaleniem Metody pracy Kryteria sukcesu Monitorowanie Zakres współpracy z rodzicami i innymi podmiotami Ewaluacja Data rozmowy z rodzicami Podpis nauczyciela/li

10 Informacja o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Jest analizą i oceną indywidualnych efektów pracy w przedszkolu. Winna być opracowana w terminie do 30 kwietnia i przekazana rodzicom. Kopia informacji pozostaje w przedszkolu.

11 Aktywne metody sposobem na rozwój nie tylko indywidualny:
doświadczenia, eksperymenty, burza mózgów, tworzenie np. opowiadań, gier ściganek, itd., kwizy, konkursy tematyczne, pedagogika zabawy, MDS, V. Sherborne, metoda projektu itd.

12 Metoda projektu

13 Efekt końcowy metody projektu

14 Sukces indywidualnego rozwoju dziecka to nie przypadkowe działania
Sukces indywidualnego rozwoju dziecka to nie przypadkowe działania. To planowa, systematyczna praca nauczyciela we współpracy ze świadomym swojej roli rodzicem.

15 Dziękuję za uwagę Małgorzata Aleksiak Dyrektor Przedszkola nr 43 w Gdyni


Pobierz ppt "Efektywne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka od przedszkola"

Podobne prezentacje


Reklamy Google