Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLNE MEDIA W DEMOKRACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLNE MEDIA W DEMOKRACJI"— Zapis prezentacji:

1 WOLNE MEDIA W DEMOKRACJI
jako narzędzie wspierające i propagujące inicjatywy obywatelskie

2 Czym jest demokracja ? Demokracja – system rządów i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja, najczęściej w formie pisanej.

3 Istnieje wiele wariantów demokracji
Istnieje wiele wariantów demokracji. Podstawowe rozróżnienie dotyczy formy, w jakiej obywatele wykonują swoją wolę. W demokracji bezpośredniej (np. Szwajcaria) obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych, natomiast w demokracji pośredniej (przedstawicielskiej) władza polityczna sprawowana jest pośrednio poprzez wybieranych przedstawicieli. Elementy demokracji bezpośredniej występują w większości współczesnych systemów demokracji pośredniej, w Polsce są to głównie referenda lokalne w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego oraz referenda ogólnopolskie w najważniejszych sprawach ustrojowych (np.: przyjęcie Konstytucji, przystąpienie do Unii Europejskiej).

4 Promowanie inicjatyw obywatelskich w Europie i Polsce
Co to jest „europejska inicjatywa obywatelska”? Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których UE posiada kompetencje do stanowienia prawa. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co najmniej milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 28 państw członkowskich. Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia obywatelom UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego.

5 Jakie propozycje mogą być przedmiotem inicjatywy obywatelskiej?
Wystąpienie z inicjatywą obywatelską jest możliwe w każdej z dziedzin, w których Komisja posiada uprawnienia do przedkładania wniosków legislacyjnych (np. środowisko, rolnictwo, transport czy zdrowie publiczne).

6 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Przykładem inicjatywy na poziomie krajowym, służącej wsparciu organizacji pozarządowych jest Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Cele PO FIO są następujące: 1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 3. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. 4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. obywatelskich/

7 Lokalne inicjatywy obywatelskie w Polsce
Charakterystyka wg Hanny Gil- Piątek: Powstają najczęściej jako grupy protestu stojące za sprawą ważną dla społeczności lokalnej Najczęściej służą załatwieniu jednej sprawy Czasem tworzą lokalny lub ekologiczny ngo (ang. non-govermental organizations)- czyli organizację pozarządową Są apolityczne lub antypolityczne Istnieją ok. 2-3 lat

8 Lokalne inicjatywy w Polsce cd.- działania
Uczestniczą w dostępnych procesach partycypacyjnych i postępowaniach sądowych oraz środowiskowych Chętnie sieciują się w obrębie miasta lub kraju, rzadziej na poziomie europejskim czy globalnym Dbają o dobry PR i kontakty z mediami Zabiegają o szerokie poparcie i reprezentację (podpisy, spotkania, uzgadnianie stanowisk) Często występują z petycją do Parlamentu Europejskiego

9 Rola młodzieży – jako współorganizatorów i uczestników działań obywatelskich
„Ludzie różnią się pod względem poziomu posiadanej wiedzy, kapitału społecznego, zainteresowania sprawami publicznymi i zupełnie naturalnym jest fakt, że jedni wybierają drogę aktywisty, inni „światłego obywatela”, a jeszcze inni „człowieka z ulicy”, dla którego sfera szeroko rozumianej polityki wydaje się obojętna, a nawet wroga”. (Alfred Schütz, Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy) Dlatego tak ważne jest to, na jaką drogę wprowadzą młodych obywateli ich pierwsze lekcje demokracji. Uczenie młodzieży demokracji, kształtowanie postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za sprawy europejskie, krajowe i lokalne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

10 „Młodzież w działaniu” - historia
Program "Młodzież w działaniu" został powołany do życia 15 listopada r., kiedy to przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej została przyjęta decyzja nr 1719/2006/WE ustanawiającą program na lata Przy tworzeniu zasad działania programu wykorzystano doświadczenia z realizacji wcześniejszych programów: Młodzież dla Europy ( ), Wolontariat Europejski ( ) oraz Młodzież ( ). Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus

11 Cele programu Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

12 Akcje Program "Młodzież w działaniu" podzielony jest na 5 akcji.
Akcja 1. Młodzież dla Europy Udział w projektach realizowanych w ramach tej akcji ma zachęcić młodych ludzi do budowania poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa, współudziału w różnego rodzaju aktywnościach i rozwoju kreatywności poprzez udział w wymianach młodych ludzi z różnych krajów, inicjatywach grup młodzieżowych czy też różnego rodzaju projektach skupionych wokół problemu demokracji. Akcja 2. Wolontariat Europejski Pomaga młodym ludziom rozwinąć ich poczucie solidarności z innymi dzięki udziałowi (indywidualnie czy też grupowo) w wolontariacie poza granicami własnego kraju. Akcja 3. Młodzież w Świecie Podobnie jak Akcja 1. pomaga wspierać partnerstwo i wymianę młodych ludzi oraz organizacji młodzieżowych, z tym że w tym przypadku mówimy o zasięgu światowym, a nie tylko europejskim. Narodowa Agencja koordynuje jedynie podakcję 3.1., gdyż pozostałe scentralizowane. Akcja 4. Systemy Wsparcia Młodzieży Uczestnictwo w projektach organizowanych w ramach tej akcji pozwala wykorzystać różnego rodzaju narzędzia (np. szkolenia) wspierające młodych ludzi i organizacje młodzieżowe i poprawiające jakość ich przedsięwzięć. Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych Ta akcja ma na celu wspieranie polityki i strategii dotyczących młodzieży na poziomie Europejskim w szczególności dzięki ułatwieniu dialogu między młodymi ludźmi a ludźmi zajmującymi się polityką.

13 Jaką rolę pełnią media w państwie demokratycznym ?
Czwarta władza - w państwach demokratycznych określenie wolnych mediów masowych, (środków masowej komunikacji). Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż ich siła jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwa i politykę. Poza tym spełnia funkcję kontrolną poprzednich trzech władz, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji. Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino.

14 Funkcje środków masowego przekazu
Jako pierwszy funkcje środków masowego przekazu wyróżnił (1948r.) Harold Lasswell. Według niego 3 główne funkcje komunikowania w społeczeństwie to : funkcja informatywna, interpretująca oraz kulturowa. W 1960 r. Charles Wright dodał jako czwarty element rozrywkę. Piąta funkcja wg Denisa McQuaila – to mobilizacja - kampanie publiczne w sferze polityki, rozwoju ekonomicznego i religii.

15 Media wspierające i propagujące inicjatywy obywatelskie:
Prasa Radio Telewizja Plakaty, broszury, ulotki Charakter przekazu: informacyjny Internet : strony internetowe (instytucji rządowych, pozarządowych, organizacji itd.), blogi, fora, portale społecznościowe Zaleta Internetu – szeroki krąg odbiorców, możliwość interakcji (wyrażania opinii, głosowania, pobierania i składania dokumentów, pozyskiwania zwolenników, propagowania i reklamowania działań, itd.)

16 Przykłady: Plakaty, broszury, ulotki

17 Internet - strona startowa Komisji Europejskiej

18 strona Komisji Europejskiej - Inicjatywa obywatelska

19 http://www. ja-obywatel
- strona internetowa – „ja - obywatel”

20 www.postawnarodzine.pl - strona internetowa Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”

21 http://www.obrazow.pl/ - strona internetowa Gminy Obrazów

22 http://jeziorkoczerniakowskie.blogspot.com/ - blog

23 http://forum.e-kwidzyn.pl/viewtopic.php?f=56&t=7582&start=15 – forum

24 http://www.zsobrazow.pl/ - strona internetowa ZS Obrazów
Informacje na temat projektu "Gramy w radę, damy radę"

25 Portale społecznościowe

26 Dziękuję za uwagę !

27 Opracowała: Katarzyna Stefańska
Wykorzystane źródła:


Pobierz ppt "WOLNE MEDIA W DEMOKRACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google