Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 17. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. § 19. 2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą w szczególności: 3) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno- zawodowe.

3 § 25. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

4 Jaką szkołę wybrać?

5 Typy szkół ponadgimnazjalnych  liceum ogólnokształcące – 3 lata  technikum – 4 lata  zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata www.doradcy-wroclaw.pl

6 Liceum ogólnokształcące Zapewnia: przygotowanie ogólne Umożliwia: zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub w szkole policealnej albo na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

7 Nr LO Nazwa szkoły ulica Kod, miasto 1 Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Poniatowskiego 950-326 Wrocław 2 Zespół Szkół nr 22 ul. Parkowa 18-2651-616 Wrocław 3 Liceum Ogólnokształcące nr 3 ul. Składowa 550-209 Wrocław 4 Liceum Ogólnokształcące nr 4 ul. Świstackiego 1250-430 Wrocław 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Grochowa 1353-523 Wrocław 6 Liceum Ogólnokształcące nr 6 ul. Hutnicza 4554-139 Wrocław 7 Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Krucza 4953-410 Wrocław 8 Liceum Ogólnokształcące nr 8 ul. Zaporoska 7153-415 Wrocław 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Skargi 29/3150-082 Wrocław 10 Liceum Ogólnokształcące nr 10 ul. Piesza 151-109 Wrocław 11 Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a51-662 Wrocław 12 Liceum Ogólnokształcące nr 12 pl. Orląt Lwowskich 2a53-605 Wrocław 13 Zespół Szkół nr 5 ul. Haukego - Bosaka 33- 37 50-447 Wrocław 14 Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-1451-410 Wrocław 15 Liceum Ogólnokształcące nr 15 ul. Wojrowicka 5854-436 Wrocław 17 Zespół Szkół nr 6 ul. Tęczowa 6053-603 Wrocław 24 Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218 53-140 Wrocław 29 Zespół Szkół nr 3 ul. Szkocka 6454-402 Wrocław 30Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 70-8254-438 Wrocław ECDIE ECDIE Liceum Ogólnokształcące ul. Wejherowska 2854-239 Wrocław

8 Technikum 4-letnie Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskanie tytułu technika zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (w celu uzupełnieniu kwalifikacji lub zmiany zawodu)

9 9 TechnikumAdresNazwa zespołu szkół Zawody T nr 1Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży, technik optyk T nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk z innowacją pedagogiczną T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk technik telekomunikacji T nr 8Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa T nr 9Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

10 10 TechnikumAdresNazwa zespołu szkół Zawody T nr 10Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta T nr 12Dawida 9/11Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego T nr 13Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-dwujęzyczny, technik organizacji reklamy T nr 14 z oddz. integracyj nym Nowodworska 78/82 Zespół Szkół Integracyjnych technik ekonomista-integracyjny T nr 15Skwierzyńska 1/7Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, T nr 16Szkocka 64Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik hotelarstwa

11 Zasadnicza szkoła zawodowa Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminów zawodowych i uzyskanie tytułu w wybranym zawodzie kontynuowanie nauki w liceum dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (w celu podwyższenia kwalifikacji do poziomu technika) po ukończeniu liceum dla dorosłych zdanie egzaminu maturalnego

12 12 Numer ZSZAdresNazwa zespołu szkół Zawody ZSZ nr 1Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter-elektronik ZSZ nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających ZSZ nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawanie) ZSZ nr 4Grabiszyńska 236Zespół Szkół Budowlanych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz ZSZ nr 5Dawida 5/7Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik ZSZ nr 6Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7Drukarska 50Zespół Szkół Ekonomicznychsprzedawca ZSZ nr 9Kamienna 86Zespół Szkół Gastronomicznychkucharz ZSZ nr 10Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1sprzedawca, krawiec

13 Oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych na stronach: www.edu.wroclaw.pl www.doradcy–wroclaw.pl www.wroclaw.pl/edukacja

14 www.edu.wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl W chwili obecnej zakładka „Rekrutacja” zawiera informacje o rekrutacji do szkół podstawowych. W dniu 30 maja pojawi się informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

15 Zasady rekrutacji Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wyniki –wyniki egzaminu gimnazjalnego –oceny –oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum –osiągnięcia –osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uzdolnień kierunkowych oraz w oddziałach sportowych -Dodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz w oddziałach sportowych - wyniki próby sprawności fizycznej.

16 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych

17 W maksymalnej punktacji (100 pkt): 50 pkt stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć, b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

18 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych Zdający otrzymał następujące wyniki procentowe z egzaminu gimnazjalnego, które przeliczył na punkty rekrutacyjne: Zakres egzaminuWynik procentowy Przeliczenie (pkt. rekrutacyjne) - język polski - historia i wos - matematyka - przedmioty przyrodnicze - język obcy 52% 63% 70% 63% 54% 5,2 6,3 7,0 6,3 5,4

19 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych W maksymalnej punktacji (100 pkt): 40 pkt stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 6 – 10pkt, 5 - 8pkt, 4 - 6pkt, 3 - 4pkt, 2 - 0pkt) Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: –język polski –trzy przedmioty, wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

20 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych W maksymalnej punktacji (100 pkt): 10 pkt stanowią punkty za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

21 Osiągnięcia wymienione na świadectwie (max 10 pkt) 1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt); 2. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim wskazane w załączniku nr 3b Zarządzenia nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 (max. 5 pkt, tj. 1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 i więcej – 5pkt); 3. Osiągnięcia (max. 2 pkt, tj. 1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt) w zawodach organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły: zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych; 4. Inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

22 Inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt) wzorowe zachowanie, lub stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., lub wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

23 Dodatkowe wymagania rekrutacyjne Oddziały, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (sprawdzian): Oddziały sportowe: interdyscyplinarna: LO nr XXIV w Zespole Szkół nr 4 koszykówka chłopców: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 siatkówka dziewcząt: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 piłka nożna, wioślarstwo: LO nr XI w Zespole Szkół nr 19 koszykówka: LO nr XV Szkoły Mistrzostwa Sportowego: lekkoatletyka: LO Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22 pływanie: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 piłka siatkowa: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 Oddziały dwujęzyczne: język francuski: LO nr VIII język hiszpański: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 język niemiecki: LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5 język włoski: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Oddział międzynarodowy pre-IB w LO nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Oddział architektoniczny w LO nr III, Oddział matematyczny w LO nr III Oddział teatralny w LO nr XVII

24 Wyniki sprawdzianów 1.Za sprawdzian uzdolnień kierunkowych w oddziałach dwujęzycznych można uzyskać max. 40 pkt. Punkty te wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych. 2.W oddziałach sportowych za wyniki próby sprawności fizycznej można uzyskać max. 40 pkt. Punkty te wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych. 3.Wyniki pozostałych 3.Wyniki pozostałych sprawdzianów nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego.

25 Kryteria różnicujące (w pierwszej kolejności) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów do oddziałów sportowych liczba punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej.

26 Kryteria różnicujące (w drugiej kolejności) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, brane pod uwagę łącznie (na podstawie Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) 1. Wielodzietność rodziny kandydata 2. Niepełnosprawność kandydata 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

27 Konstytucja RP Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Art. 71. ust. 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

28 Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów Kandydaci do oddziałów ogólnych i dwujęzycznych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie. Kandydaci do oddziałów sportowych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, którzy uzyskali także pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

29 Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów

30 Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły zawodowe Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu. Uwaga! Kandydat do trzech szkół zawodowych musi pobrać skierowania na badania lekarskie z tych trzech szkół. Wykaz placówek, które będą realizować badania http://dwomp.pl/pliki/uczniowie%20wykaz%20placowek.pdf

31 Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych, specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są złożyć w terminie do 18.06.2014 r. w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 pok.439: wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

32 Przykład obliczania punktów rekrutacyjnych Egzamin gimnazjalny język polski 62% - 6,2 pkt historia i wos 63% - 6,3 pkt matematyka 70% - 7,0 pkt przedmioty przyrodnicze 66% - 6,6 pkt język obcy 64%- 6,4 pkt ----------------------- Razem 32,5 pkt Oceny język polski bardzo dobry - 8 pkt drugi przedmiot bardzo dobry - 8 pkt trzeci przedmiotdobry - 6 pkt czwarty przedmiot wskazany dobry - 6 pkt przez szkołę ponadgimnazjalną------------------------ Razem 28 pkt SUMA = 60,5 pkt

33 Terminy egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna 23 kwietnia 2014 (środa) część matematyczno-przyrodnicza 24 kwietnia 2014 (czwartek) część z języka obcego nowożytnego 25 kwietnia 2014 (piątek)

34 Harmonogram rekrutacji I nabór 2014/15 1. 17-28.03.2014r. (do godz. 14.00) Składanie pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w szkołach w których wymagane są dodatkowe sprawdziany 2. 01.04 - 16.05.2014r. Dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkół (oddziały dwujęzyczne i klasy sportowe) 3. 30.05.-26.06.2014 r. Generowanie wniosków, wybór szkół, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków 5. 27-30.06.2014 r. (do godz. 15.00) składanie w szkole I wyboru wniosku i potwierdzonych kopii wymaganych dokumentów 6. do 03.07.2014 r.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, 7. do 07.07.2014 r. (do godz. 15.00) Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany 8. do 08.07.2014 r.ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej

35 Harmonogram rekrutacji II nabór 2014/15 1. 08-10.07.2014 r. (do godz. 14.00) Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół) 2. 10.07.2014 r. (do godz. 16.00) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze 3. do 11.07.2014 r. (do godz. 12.00) Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. 4. 11.07.2014 r. (do godz. 15.00) ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze

36 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

37 Wyniki rekrutacji na stronie www.doradcy-wroclaw.pl

38 Zakładka REKRUTACJA (na tej stronie umieszczono wyniki rekrutacji z poprzednich pięciu lat)

39 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - technika

50

51

52 Elektroniczny wybór szkół Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. najważniejszyListę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

53 Elektroniczny wybór szkół Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

54 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum chce w przyszłości pracować w serwisie samochodowym. Ma do wyboru trzy szkoły) Szkoła OddziałJęzyki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 ul. Borowska 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik angielski / niemiecki Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 ul. Borowska 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki angielski lub niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 ul. Dawida 1MA – mechanik pojazdów samochodowych 1WZ – elektromechanik pojazdów samochodowych niemiecki angielski

55 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum w pierwszej kolejności wybrał oddział (klasę) 1TC z Technikum nr 2. Będzie więc to jego szkoła pierwszego wyboru i do tej szkoły zaniesie kopie dokumentów) OddziałSzkołaNazwa klasy 1TC 1TD 1ZA 1ZB 1MA 1ZC 1WZ 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 T Nr 2 technik pojazdów samochodowych – ang/niem mechanik pojazdów samochodowych - ang mechanik pojazdów samochodowych - niem elektromechanik pojazdów samochodowych – ang lub niem elektromechanik pojazdów samochodowych - ang technik mechanik – ang/niem

56 Przykład wyboru szkół przez Agnieszkę Agnieszka w roku szk. 2012/13 planowała kontynuować naukę w 7 LO w klasie z rozszerzoną biologią i chemią z językiem angielskim. Czy byłaby przyjęta? Czy mogłaby wskazać jako szkoły następnego wyboru 5 LO i 9 LO? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki egzaminu gimnazjalnego Agnieszki Język polski 79% historia i wos81% matematyka81% przedmioty przyrodnicze 76% język obcy (poziom podstawowy)82% Oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum Agnieszki zachowanie bdb język polski 4historia 5 wos 5język obcy 5 matematyka5fizyka5 chemia5biologia5 geografia5plastyka5 muzyka5technika6 informatyka6w-f 6

57 Agnieszka otrzymała 71,9 punktów rekrutacyjnych Egzamin gimnazjalnyOceny Inne j. polski79% = 7,9 pkt.j.polskidb- 6 pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem – 2 pkt. Historia i WOS81% = 8,1 pkt.II przedmiotbdb – 8 pkt. Matematyka81% = 8,1 pkt.III przedmiotbdb – 8 pkt. Przedmioty przyrodnicze76% = 7,6 pkt.IV przedmiotbdb – 8 pkt. Język obcy-poziom podst.82% = 8,2 pkt. Razem 39,9 pkt.Razem 30 pkt. 2 pkt.

58 Do której szkoły Agnieszka została przyjęta? Agnieszka zdobyła 71,9 pkt LO 7 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1A 85,1 pkt (wymagane minimum) 1BC 81,3 pkt (minimum) 1D79,6 pkt (minimum) LO 5 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1B174,6 pkt (minimum) 1B272,1 pkt (minimum) LO 9 – klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1C178,0 pkt (minimum) 1C281,9 pkt (minimum) 1D75,4 pkt (minimum) Jaki błąd popełniła Agnieszka?

59 Obliczanie punktów rekrutacyjnych (każdy uczeń powinien obliczyć sumę swoich przewidywanych punktów rekrutacyjnych i dobrać takie szkoły, do których ma szansę być przyjęty)

60 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE W SYSTEMIE EDUKACJI

61 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Gimnazjum – 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Matura Kursy dające kwalifikacje zawodowe

62 Zawód i kwalifikacje W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

63 Ustawa o systemie oświaty – definicja kwalifikacji Kwalifikacja … to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację.

64 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach handlowych

65 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym SPRZEDAWCA planuje uzyskać tytuł TECHNIKA HANDLOWCA. 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej) Zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie SPRZEDAWCA Klasa 1Klasa 2Klasa 3 Klasa 1Klasa 2Klasa 3 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Kwalifikacyjny kurs zawodowy PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ Egzamin potwierdzający kwalifikację PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

66 Kwalifikacje w zawodach elektrycznych

67 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym ELEKTRYK planuje zdobyć tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA. 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI EL. oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej)

68 Kontynuowanie nauki po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej Zasadnicza szkoła zawodowa Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Liceum dla dorosłych (zajęcia od drugiej klasy) Matura Studia

69 Kontynuowanie nauki po ukończeniu liceum ogólnokształcącego Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Szkoła policealna Studia Matura

70 Kontynuowanie nauki po ukończeniu technikum Technikum 4-letnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Studia Matura

71 Uzupełnianie kwalifikacji po ukończeniu technikum 4-letniego Technik ekonomista (technikum 4-letnie) Technik rachunkowości (szkoła policealna 2-letnia) KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości KWALIFIKACJA Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji KWALIFIKACJA Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

72 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz: § 4. Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz: 1)ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub 2) przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich – może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

73 Zajęcia z uczniami klas trzecich gimnazjum, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (§ 25. ust. 1. pkt. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

74 Zajęcia z uczniami klas trzecich gimnazjum, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej Grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów gimnazjum do świadomego planowania dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej składają się z trzech części: I. Poznaję szkoły ponadgimnazjalne. II. Moje predyspozycje zawodowe. III. Wybieram szkołę ponadgimnazjalną.

75 Część I. Poznaję szkoły ponadgimnazjalne. typy szkół ponadgimnazjalnych we Wrocławiu, możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, zasady i warunki rekrutacji, wyniki rekrutacji do wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych w latach ubiegłych, portal informacji zawodowej: www.doradcy-wroclaw.plwww.doradcy-wroclaw.pl Zajęcia z uczniami klas trzecich gimnazjum, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

76 Część II. Moje predyspozycje zawodowe Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują diagnozowanie predyspozycji zawodowych w oparciu o test rozwiązywany w pracowni komputerowej. Wynik testu zwraca uwagę na obszary zawodowe, w których badany czułby się najlepiej ze swoimi predyspozycjami.

77 Część III. Wybieram szkołę ponadgimnazjalną Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej i mają charakter warsztatowy. Uczniowie nabywają umiejętności: pozyskiwania informacji o szkołach, korzystania z elektronicznego informatora edukacyjnego oraz portalu informacji zawodowej, obliczania punków rekrutacyjnych za pomocą symulatora internetowego, wyboru szkół ponadgimnazjalnych i układania listy preferencji. Zajęcia z uczniami klas trzecich gimnazjum, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

78 Dodatkowo uczniowie gimnazjum mają możliwość zapoznania się z wyposażeniem pracowni specjali- stycznych, w których kształci się młodzież w zawodach mechanicznych, elektryczno-elektronicznych, mechatro- nicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych, Zajęcia z uczniami klas trzecich gimnazjum, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

79 Konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) mogą skorzystać z indywidualnych porad wspierających ucznia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej. Mogą również korzystać z e-poradnictwa poprzez stronę www.doradcy-wroclaw.pl www.doradcy-wroclaw.pl

80 Zajęcia z uczniami klas drugich gimnazjum, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej Grupowe zajęcia wprowadzające uczniów w świat wybranych zawodów. Zajęcia obejmują: poznanie siebie charakterystykę wybranych zawodów poznanie drogi do wybranego przez ucznia zawodu

81 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO www.doradcy-wroclaw.pl ul. Strzegomska 49a tel. 71 373-57-04 71 355-86-64


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google