Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów maja 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów maja 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r.
Stalowa Wola i Inkubator Technologiczny: kreowanie rynku dla innowacji Andrzej Szlęzak – Prezydent Stalowej Woli, Cezary Kubicki – Prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów maja 2014 r.

2 Historia i punkt wyjścia
Puszcza Sandomierska, budowa COP-u i Zakładów Południowych, Huta Stalowa Wola i usługowe osiedle, Ustrojowa transformacja „kombinatowego” giganta, Budowanie nowej struktury gospodarczej i finansowej Stalowej Woli, nowy charakter powiązań firm i gospodarki z miejskim budżetem, Rosnąca rola coraz bardziej dynamicznie rozwijających się małych firm.

3 Strategia rozwoju z myślą o przedsiębiorczości i innowacjach – co należało zrobić?
Przebudować infrastrukturę komunalną i komunikacyjną – bez nowoczesnego otoczenia nie ma nowoczesnego i dostępnego przemysłu, Przygotować projekty łączące zaangażowanie Gminy i innych podmiotów (przedsiębiorstw, Regionalnej Izby Gospodarczej, powiatu, ARP) z szansami stwarzanymi głównie przez Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej i program regionalny, Pozyskiwać sojuszników i partnerów, aplikować o środki i nadzorować realizację poszczególnych zadań.

4 Rola samorządu lokalnego
Potrzeba przekonywania społeczeństwa (i radnych) do rozwoju jakościowego, z myślą o przyszłości (nie zaś- konsumpcyjnego), Generowanie pomysłów- projektów we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządu gospodarczego, uczelniami, Uświadamianie radnym i otoczeniu społecznemu, że w przyszłości wygrają te miasta, które stworzą warunki do rozwoju małych i średnich firm, do rozwoju uczelni i kojarzenia nauki z biznesem, opierania go na wiedzy, innowacjach, Wypracowanie strategii, określanie potrzeb i tematów, wykorzystanie możliwości finansowych czasu przedakcesyjnego i programów okresu

5 Główny cel i założenia strategii:
Kompleksowo zaprojektować i zrealizować projekty- przedsięwzięcia mające służyć: Rozwojowi w Stalowej Woli i regionie przedsiębiorczości, w tym-zaawansowanej technologicznie, Poszerzeniu współpracy (kooperacji) przedsiębiorstw ze sobą i ze sferą nauki (uczelniami), Wzmocnieniu potencjału – infrastruktury miejscowych uczelni, Wzmocnieniu potencjału uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw z myślą o innowacjach i projektach badawczo-rozwojowych, poszerzeniu współpracy nauki z biznesem.

6 Dlaczego samorząd inwestorem, beneficjentem, koordynatorem proinnowacyjnych projektów rozwojowych?
To oczywiste: nie ma innej drogi! Ani przedsiębiorstwa, ani same uczelnie nie są w stanie zaprojektować i zrealizować projektów w tak dużej skali. Rolą samorządu jest, by te podmioty wspomóc. W Polsce nie ma tradycji współpracy przemysłu z nauką i nie ma tradycji wspólnego myślenia o przyszłości, przeszkodą są także konkurencja czy zbyt mały kapitał. Dlatego właśnie – samorząd musi nierzadko wziąć na siebie ciężar i ryzyko proinnowacyjnych przedsięwzięć.

7 Co dotychczas zrealizowaliśmy?
Inkubator Technologiczny Budynek naukowo-dydaktyczny dla Politechniki Rzeszowskiej, Budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, Budynek Inżynierii Materiałowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Laboratorium Międzyuczelniane w zakresie inżynierii materiałowej usytuowane w Inkubatorze Technologicznym.

8 Koszty Wszystkie wymienione przedsięwzięcia były współfinansowane z PO Rozwój Polski Wschodniej na lata Łączna kwota wydatków na te inwestycje wyniosła 131, 3 mln. zł, z czego dofinansowanie z PO RWP wyniosło 101,3 mln. zł. Środki własne, jakie Gmina Stalowa Wola musiała wydatkować z własnego budżetu z tytułu udziału własnego w projektach lub tytułem sfinansowania budowy obiektów powiązanych z wymienionymi projektami wyniosły 48 mln.zł.

9

10

11 Inkubator Technologiczny
Oferta Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli- powstaliśmy dla firm, dla przemysłu, dla uczelni, dla ludzi…

12 Krótko: kim jesteśmy? Stanowimy miejską spółkę, Istniejemy 3 lata,
Jesteśmy inkubatorem o bardzo szerokim zakresie działania, Traktujemy inkubowanie przedsiębiorczości jako fragment inkubowania rozwoju, w każdym jego przejawie Zebraliśmy doświadczenia, które nas uwiarygadniają;

13 A Oferta dla firm Wynajem powierzchni:
biura dla firm inkubowanych, strategicznych, parkingi Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: preferencyjne warunki startu program „benefits for business” Doradztwo specjalistyczne: prawne księgowe marketingowe audyty Nowoczesne laboratoria: metaloznawcze pomiarowe badań nieniszczących A Szkolenia: branżowe okołobiznesowe Baza konferencyjno-szkoleniowa: sala na 200 osób Networking: wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych giełdy kooperacyjne Usługa wirtualnego biura: adres firmy obsługa korespondencji pomoc asystentki Nowoczesny park maszynowy: centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów Doradztwo z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania: fundusze zalążkowe, aniołowie biznesu,

14 Nasze atuty: Wieloletnie doświadczenie kadry w zakresie:
projektowym, technologiczno-produkcyjnym, handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym. Atrakcyjne oferty dla lokatorów: wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu, atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn Szeroka sieć kontaktów z: przedsiębiorcami, Instytucjami Otoczenia Biznesu, ośrodkami innowacji, administracją, samorządem gosp. uczelniami, klastrami i stowarzyszeniami Dostęp do nowoczesnej infrastruktury: lokalowej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej oraz laboratoryjnej Dobra lokalizacja, innowacyjne środowisko parkingi Stała współpraca z uczelniami i instytutami naukowymi Szeroka oferta usług towarzyszących Efekt synergii powstały w wyniku: współpracy z innymi lokatorami Inkubatora, wspólnej promocji w mediach, dostępu do informacji Możliwość współuczestniczenia w projektach finansowanych ze środków unijnych, bezpłatnych szkoleniach, audytach technologicznych, audytach innowacyjności

15 W czym się specjalizujemy:
Szkolenia Konferencje Praktyki Seminaria Zajęcia dla dzieci i młodzieży

16 Specjalizacja: spawanie
Inkubator Technologiczny dysponuje szeregiem urządzeń do prowadzenia zarówno prac spawalniczych jak i do przeprowadzania badań nieniszczących i niszczących uzyskanych połączeń. Inkubator jest członkiem i animatorem klastra zrzeszającego firmy specjalizujące się w spawaniu – „KLASTAL”. Od marca 2014 roku Inkubator dysponuje wszystkimi technologiami spawalniczymi.

17 W czym się specjalizujemy ? (c.d.)
Szkolenia zawodowe Kursy operatora obrabiarek sterowanych numerycznie Kursy spawania Szeroki zakres kooperacyjnej współpracy produkcyjnej i technologicznej z firmami MSP oraz liderami rynku (HSW SA, firmy DOLINY LOTNICZEJ);

18 Laboratorium Międzyuczelniane
TrueLaser Robot Seria 5000 Tomograf komputerowy Spektrometr FT RAMAN Dyfraktometr rentgenowski Spektrometr ICP MS i UES z laserową ablacją

19 Czym wspomagamy uczelnie ?
Dostęp środowisk naukowych do przemysłu nie jest łatwy, Inkubator dobrze sobie z tym radzi, Oferujemy więc uczelniom i pracownikom nauki rolę pośrednika ułatwiając im dostęp do firm, biznesu (Inkubator stale współpracuje z ponad 100 przedsiębiorstwami), Działamy też w odwrotnym kierunku proponując przedsiębiorstwom realizację projektów B+R we współdziałaniu z uczelniami i ITSTW, jako instytucją otoczenia biznesu.

20 Inne kierunki współpracy z biznesem:
Oferujemy przedsiębiorstwom doradztwo i partnerstwo: -technologiczne, -projektowe, -finansowe, -innowacyjne( projekty badawczo- wdrożeniowe)

21 Inicjujemy i włączamy się w różne formy innowacyjnej współpracy:
Hefajstos Klastal WSIIZ AGH Trójkąt SMR Forum Parków i Inkubatorów SOOIPP Dolina Lotnicza Politechnika Rzeszowska KUL, WSE Kooperacja międzynarodowa

22 Próby internacjonalizacji działań:
Kontakty międzynarodowe w ramach porozumień klastrowych – rozmowy z Izbą Metalurgiczną w Barcelonie oraz inicjowanie kooperacji międzynarodowej (Francja, Niemcy);

23 Różne formy współpracy (c.d.)
Inkubator w roli współorganizatora wydarzeń i imprez adresowanych do mieszkańców miasta, regionu, dzieci i młodzieży (Piknik Industrialny)

24 Reasumpcja: co jest najważniejsze ?
Pobudzanie technologicznej przedsiębiorczości, Partnerstwo w projektach, Edukacja technologiczna, szkolenia, Inspirowanie i realizowanie projektów B+R, nierzadko z inspiracji rynkowych liderów, Współpraca na gruncie rzeczywistego, praktycznego współdziałania Inaczej mówiąc: nie ma tematów rozwojowych, które mogłyby nas nie zainteresować. Zapraszamy do ITSTW, zapraszamy do Stalowej Woli!

25 Dziękujemy za uwagę! www.stalowawola.pl www.itstw.pl
Opr. A. Kopyto/ITSTW Współpr. M. Pawęzka/ITSTW Stalowa Wola, 5 maja 2014 r.


Pobierz ppt "Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów maja 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google