Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r.

2  Puszcza Sandomierska, budowa COP-u i Zakładów Południowych,  Huta Stalowa Wola i usługowe osiedle,  Ustrojowa transformacja „kombinatowego” giganta,  Budowanie nowej struktury gospodarczej i finansowej Stalowej Woli, nowy charakter powiązań firm i gospodarki z miejskim budżetem,  Rosnąca rola coraz bardziej dynamicznie rozwijających się małych firm.

3  Przebudować infrastrukturę komunalną i komunikacyjną – bez nowoczesnego otoczenia nie ma nowoczesnego i dostępnego przemysłu,  Przygotować projekty łączące zaangażowanie Gminy i innych podmiotów (przedsiębiorstw, Regionalnej Izby Gospodarczej, powiatu, ARP) z szansami stwarzanymi głównie przez Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007- 2013 i program regionalny,  Pozyskiwać sojuszników i partnerów, aplikować o środki i nadzorować realizację poszczególnych zadań.

4  Potrzeba przekonywania społeczeństwa (i radnych) do rozwoju jakościowego, z myślą o przyszłości (nie zaś- konsumpcyjnego),  Generowanie pomysłów- projektów we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządu gospodarczego, uczelniami,  Uświadamianie radnym i otoczeniu społecznemu, że w przyszłości wygrają te miasta, które stworzą warunki do rozwoju małych i średnich firm, do rozwoju uczelni i kojarzenia nauki z biznesem, opierania go na wiedzy, innowacjach,  Wypracowanie strategii, określanie potrzeb i tematów, wykorzystanie możliwości finansowych czasu przedakcesyjnego i programów okresu 2007- 2013.

5 Kompleksowo zaprojektować i zrealizować projekty- przedsięwzięcia mające służyć:  Rozwojowi w Stalowej Woli i regionie przedsiębiorczości, w tym-zaawansowanej technologicznie,  Poszerzeniu współpracy (kooperacji) przedsiębiorstw ze sobą i ze sferą nauki (uczelniami),  Wzmocnieniu potencjału – infrastruktury miejscowych uczelni,  Wzmocnieniu potencjału uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw z myślą o innowacjach i projektach badawczo-rozwojowych, poszerzeniu współpracy nauki z biznesem.

6  To oczywiste: nie ma innej drogi! Ani przedsiębiorstwa, ani same uczelnie nie są w stanie zaprojektować i zrealizować projektów w tak dużej skali. Rolą samorządu jest, by te podmioty wspomóc. W Polsce nie ma tradycji współpracy przemysłu z nauką i nie ma tradycji wspólnego myślenia o przyszłości, przeszkodą są także konkurencja czy zbyt mały kapitał. Dlatego właśnie – samorząd musi nierzadko wziąć na siebie ciężar i ryzyko proinnowacyjnych przedsięwzięć.

7  Inkubator Technologiczny  Budynek naukowo-dydaktyczny dla Politechniki Rzeszowskiej,  Budynek Biblioteki Międzyuczelnianej,  Budynek Inżynierii Materiałowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  Laboratorium Międzyuczelniane w zakresie inżynierii materiałowej usytuowane w Inkubatorze Technologicznym.

8  Wszystkie wymienione przedsięwzięcia były współfinansowane z PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Łączna kwota wydatków na te inwestycje wyniosła 131, 3 mln. zł, z czego dofinansowanie z PO RWP wyniosło 101,3 mln. zł.  Środki własne, jakie Gmina Stalowa Wola musiała wydatkować z własnego budżetu z tytułu udziału własnego w projektach lub tytułem sfinansowania budowy obiektów powiązanych z wymienionymi projektami wyniosły 48 mln.zł.

9

10

11 Oferta Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli- powstaliśmy dla firm, dla przemysłu, dla uczelni, dla ludzi…

12 Stanowimy miejską spółkę, Istniejemy 3 lata, Jesteśmy inkubatorem o bardzo szerokim zakresie działania, Traktujemy inkubowanie przedsiębiorczości jako fragment inkubowania rozwoju, w każdym jego przejawie Zebraliśmy doświadczenia, które nas uwiarygadniają;

13 Wynajem powierzchni: biura dla firm inkubowanych, strategicznych, biura dla firm inkubowanych, strategicznych, parkingi parkingi Nowoczesny park maszynowy: centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów Doradztwo specjalistyczne: prawne prawne księgowe księgowe marketingowe marketingowe audyty audyty Szkolenia: branżowe branżowe okołobiznesowe okołobiznesowe Networking: wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych giełdy kooperacyjne giełdy kooperacyjne Nowoczesne laboratoria: metaloznawcze metaloznawcze pomiarowe pomiarowe badań nieniszczących badań nieniszczących Doradztwo z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania: fundusze zalążkowe, fundusze zalążkowe, aniołowie biznesu, aniołowie biznesu, Baza konferencyjno- szkoleniowa: sala na 200 osób sala na 200 osób Usługa wirtualnego biura: adres firmy adres firmy obsługa korespondencji obsługa korespondencji pomoc asystentki pomoc asystentki Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: preferencyjne warunki startu preferencyjne warunki startu program „benefits for business” program „benefits for business”

14 Wieloletnie doświadczenie kadry w zakresie: projektowym, technologiczno-produkcyjnym, projektowym, technologiczno-produkcyjnym, handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym. handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym. Efekt synergii powstały w wyniku: współpracy z innymi lokatorami Inkubatora, współpracy z innymi lokatorami Inkubatora, wspólnej promocji w mediach, wspólnej promocji w mediach, dostępu do informacji dostępu do informacji Szeroka sieć kontaktów z: przedsiębiorcami, przedsiębiorcami, Instytucjami Otoczenia Biznesu, Instytucjami Otoczenia Biznesu, ośrodkami innowacji, ośrodkami innowacji, administracją, administracją, samorządem gosp. samorządem gosp. uczelniami, uczelniami, klastrami i stowarzyszeniami klastrami i stowarzyszeniami Szeroka oferta usług towarzyszących Dostęp do nowoczesnej infrastruktury: lokalowej, lokalowej, telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej oraz produkcyjnej oraz laboratoryjnej laboratoryjnej Możliwość współuczestniczenia w projektach finansowanych ze środków unijnych, bezpłatnych szkoleniach, audytach technologicznych, audytach innowacyjności Dobra lokalizacja, innowacyjne środowisko parkingi Atrakcyjne oferty dla lokatorów: wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu, wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu, atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn Stała współpraca z uczelniami i instytutami naukowymi

15 Szkolenia Konferencje Konferencje Praktyki Praktyki Seminaria Seminaria Zajęcia dla dzieci i młodzieży Zajęcia dla dzieci i młodzieży

16 Inkubator Technologiczny dysponuje szeregiem urządzeń do prowadzenia zarówno prac spawalniczych jak i do przeprowadzania badań nieniszczących i niszczących uzyskanych połączeń. Inkubator Technologiczny dysponuje szeregiem urządzeń do prowadzenia zarówno prac spawalniczych jak i do przeprowadzania badań nieniszczących i niszczących uzyskanych połączeń. Inkubator jest członkiem i animatorem klastra zrzeszającego firmy specjalizujące się w spawaniu – „KLASTAL”. Od marca 2014 roku Inkubator dysponuje wszystkimi technologiami spawalniczymi. Inkubator jest członkiem i animatorem klastra zrzeszającego firmy specjalizujące się w spawaniu – „KLASTAL”. Od marca 2014 roku Inkubator dysponuje wszystkimi technologiami spawalniczymi.

17 Szkolenia zawodowe Kursy operatora obrabiarek Kursy operatora obrabiarek sterowanych numerycznie sterowanych numerycznie Kursy spawania Kursy spawania Szeroki zakres kooperacyjnej współpracy produkcyjnej i technologicznej z firmami MSP oraz liderami rynku (HSW SA, firmy DOLINY LOTNICZEJ); Szeroki zakres kooperacyjnej współpracy produkcyjnej i technologicznej z firmami MSP oraz liderami rynku (HSW SA, firmy DOLINY LOTNICZEJ);

18 TrueLaser Robot Seria 5000 TrueLaser Robot Seria 5000 Tomograf komputerowy Tomograf komputerowy Spektrometr FT RAMAN Spektrometr FT RAMAN Dyfraktometr rentgenowski Dyfraktometr rentgenowski Spektrometr ICP MS i UES z laserową ablacją Spektrometr ICP MS i UES z laserową ablacją

19  Dostęp środowisk naukowych do przemysłu nie jest łatwy, Inkubator dobrze sobie z tym radzi,  Oferujemy więc uczelniom i pracownikom nauki rolę pośrednika ułatwiając im dostęp do firm, biznesu (Inkubator stale współpracuje z ponad 100 przedsiębiorstwami),  Działamy też w odwrotnym kierunku proponując przedsiębiorstwom realizację projektów B+R we współdziałaniu z uczelniami i ITSTW, jako instytucją otoczenia biznesu. we współdziałaniu z uczelniami i ITSTW, jako instytucją otoczenia biznesu.

20  Oferujemy przedsiębiorstwom doradztwo i partnerstwo: i partnerstwo: -technologiczne, -technologiczne, -projektowe, -projektowe, -finansowe, -finansowe, -innowacyjne( projekty badawczo- wdrożeniowe) -innowacyjne( projekty badawczo- wdrożeniowe)

21 Inicjujemy i włączamy się w różne formy innowacyjnej współpracy: Hefajstos Hefajstos Klastal Klastal WSIIZ WSIIZ AGH AGH Trójkąt SMR Trójkąt SMR Forum Parków i Forum Parków i Inkubatorów Inkubatorów SOOIPP SOOIPP Dolina Lotnicza Dolina Lotnicza Politechnika Rzeszowska Politechnika Rzeszowska KUL, WSE KUL, WSE Kooperacja Kooperacja międzynarodowa międzynarodowa

22 Kontakty międzynarodowe w ramach porozumień klastrowych – rozmowy z Izbą Metalurgiczną w Barcelonie oraz inicjowanie kooperacji międzynarodowej (Francja, Niemcy);

23 Inkubator w roli współorganizatora wydarzeń i imprez adresowanych do mieszkańców miasta, regionu, dzieci i młodzieży (Piknik Industrialny)

24 Pobudzanie technologicznej przedsiębiorczości, Partnerstwo w projektach, Edukacja technologiczna, szkolenia, Inspirowanie i realizowanie projektów B+R, nierzadko z inspiracji rynkowych liderów, Współpraca na gruncie rzeczywistego, praktycznego współdziałania Inaczej mówiąc: nie ma tematów rozwojowych, które mogłyby nas nie zainteresować. Zapraszamy do ITSTW, zapraszamy do Stalowej Woli!

25 www.stalowawola.pl www.itstw.pl Opr. A. Kopyto/ITSTW Współpr. M. Pawęzka/ITSTW Stalowa Wola, 5 maja 2014 r.


Pobierz ppt "Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google