Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE I REALIZACJA WYDATKÓW NA UPOSAŻENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE I REALIZACJA WYDATKÓW NA UPOSAŻENIA"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE I REALIZACJA WYDATKÓW NA UPOSAŻENIA
I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY Justyna Rejowska 1

2 Planowanie wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
PODSTAWA PRAWNA Zasady planowania wydatków określają: Decyzja Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 81) - ZMIANA

3 Ogólna koncepcja planistyczna Wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP
Planowanie wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy PRZEWIDYWANE ZMIANY W PRZEPISACH Ogólna koncepcja planistyczna Wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP BRAK DECYZJI w sprawie planowania działalności bieżącej (proceduje Dyrektor Generalny MON) w sprawie planowania budżetowego (proceduje Departament Budżetowy) w sprawie metodologii planowania potrzeb (proceduje SG WP)

4 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
PODSTAWA PRAWNA Zasady realizacji wydatków w zakresie uposażeń i pozostałych należności żołnierzy określają: Decyzja Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 81). Decyzja budżetowa na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON poz. 110). Rozkaz Nr 82 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie realizacji planu finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2012 r. Wytyczne Szefa Finansów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2012 r.

5 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. PLAN FINANSOWY: Plan finansowy oraz jego zmiany dysponenci III˚ ewidencjonują w systemie informatycznym LBPP w szczegółowości do groszy (dwa miejsca po przecinku) oraz w układzie: dział, rozdział, paragraf, pozycja klasyfikacji budżetowej, zadanie (zlecone, dyrektywne, własne), dział zaopatrzenia (służba) oraz pododdział gospodarczy, funkcja, zadanie, podzadanie oraz działanie. Rozdział 1 pkt 1

6 na podstawie uprawnień nadanych przez Szefa IWsp SZ w rozkazie Nr 82
Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM Rozdział 1 pkt 4 ZMIANY ZEWNĘTRZNE na podstawie zawiadomień z Inspektoratu Wsparcia SZ o zmianach w planie finansowym ZMIANY WEWNĘTRZNE na podstawie uprawnień nadanych przez Szefa IWsp SZ w rozkazie Nr 82

7 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Rozkaz Nr 82 Szefa IWsp SZ z dn. 30 marcia 2012 r. w sprawie realizacji planu finansowego Inspektoratu Wsparcia SZ w 2012 roku KOREKTY WEWNĘTRZNE Cz. III pkt 1 DOZWOLONE przenoszenie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału (z uwzględnieniem zastrzeżeń ujętych w pkt. 2 i 3): przenoszenie planu wydatków pomiędzy pozycjami w ramach tego samego paragrafu: w paragrafie 406 pomiędzy pozycjami 01, 02, 03, 04, 05. NIEDOZWOLONE samodzielne zmniejszanie lub zwiększanie planu wydatków we wszystkich rozdziałach w paragrafach 405, 406, 407 z wyjątkiem możliwości dokonywania zmian pomiędzy paragrafami 405 i 407; samodzielne zwiększanie lub zmniejszanie planu wydatków we wszystkich paragrafach w rozdziałach: 75503 – Sądy wojskowe; 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury; 85195 – Pozostała działalność. Cz. III pkt 2

8 ETAP I – WOJSKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy KOREKTY WEWNĘTRZNE ETAP I – WOJSKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE zmiany w planie finansowym zgodnie z uprawnieniami – W TERMINIE UMOŻLIWIAJĄCYM WPROWADZENIE ZMIAN DO SYSTEMU TREZOR W MIESIĄCU SPRAWOZDAWCZYM (wprowadzanie zmian w planie finansowym w danym miesiącu za miesiąc poprzedni jest NIEDOPUSZCZALNE) ETAP II – INSPEKTORAT WSPARCIA SZ akceptacja lub przesłanie korekt wewnętrznych do poprawy poprawa korekt – dysponenci III st. akceptacja ETAP III WOJSKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ujęcie w ewidencji księgowej w systemie KRAB/ZWSI RON wprowadzenie zmian do systemu TREZOR (przeniesienie planu pomiędzy paragrafami)

9 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. WNIOSKI DYSPONENTA IIIº: Dysponenci trzeciego stopnia na bieżąco analizują realizację planu finansowego. W przypadku wystąpienia zagrożeń w jego realizacji, polegających m.in. na wystąpieniu sytuacji, w której plan finansowy jest niewystarczający do realizacji zadań lub jest wyższy od potrzeb, dokonują zmian wewnętrznych w swoich planach finansowych, w granicach upoważnień nadanych im przez Szefa IWsp SZ. Dysponenci trzeciego stopnia w przypadku wystąpienia sytuacji w której zmiany wewnętrzne są niewystarczające do wyeliminowania zagrożeń w realizacji planu finansowego lub nie są upoważnieni do dokonywania zmian w obszarach zagrożonych, składają wnioski w sprawie zmian w planie finansowym do Szefa IWsp SZ. Rozdział 2 pkt 10 Rozdział 2 pkt 11

10 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. WNIOSKI DYSPONENTA IIIº: Dysponenci trzeciego stopnia składają wnioski w sprawie zmian w planie finansowym oddzielnie w zakresie wydatków na: uposażenia, wynagrodzenia, zadania dyrektywne, zadania zlecone, zadania własne. Rozdział 2 pkt 12

11 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. WNIOSKI DYSPONENTA IIIº W ZAKRESIE UPOSAŻEŃ SKŁADA SIĘ: do Szefa IWsp SZ poprzez Szefa Finansów IWsp SZ, wraz z uzasadnieniem, raz w miesiącu (w terminach do: 16.04, 15.05, 15.06, 16.07, 16.08, 14.09, 15.10, 15.11, r.) w formie: elektronicznej – w systemie LBPP, wydruku – na fax , w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji oraz zadania, uwzględniając aktualny plan wydatków oraz jego realizację. Rozdział 2 pkt 13

12 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. Rozdział 2 pkt 13 WNIOSKI DYSPONENTA IIIº W ZAKRESIE UPOSAŻEŃ Szef Finansów IWsp SZ informuje dysponentów trzeciego stopnia o sposobie realizacji wniosków poprzez system LBPP.

13 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. Rozdział 2 pkt 21 PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW POMIĘDZY DYSPONENTAMI IIIº: Dysponenci trzeciego stopnia składają wnioski w sprawie przeniesienia planu finansowego pomiędzy dysponentami. Wnioski te składa się w szczególności w przypadku zmian organizacyjno-dyslokacyjnych, w tym związanych z formowaniem WOG oraz zmian wielkości zatrudnienia bazowego pracowników.

14 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. Rozdział 2 pkt 22 PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW POMIĘDZY DYSPONENTAMI IIIº: Wnioski, o których mowa w pkt. 21 sporządzają dysponenci trzeciego stopnia przekazujący plan. Wnioski te sporządza się w systemie LBPP oddzielnie w zakresie uposażeń, wynagrodzeń, zadań zleconych, zadań dyrektywnych i zadań własnych. Wnioski wydrukowane w systemie LBPP dysponenci przekazujący przesyłają do dysponentów przyjmujących w celu ich uzgodnienia. Uzgodnienie wniosku dysponent przyjmujący potwierdza swoim podpisem. Uzgodniony wniosek dysponent przekazujący przesyła faksem do Szefostwa Finansów IWsp SZ oraz do właściwych koordynatorów.

15 Faks + = WOG X OG Y OG Z OG V IWsp SZ LBPP Uzgodnienie

16 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Decyzja budżetowa na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 29 marca 2012 r. Rozdział 6 § 22 Nagrody i zapomogi przyznane z funduszy, o których mowa w § 6, wypłacane są niezwłocznie na podstawie stosownej decyzji lub rozkazu w ramach planu wydatków posiadanego we właściwym paragrafie klasyfikacji wydatków budżetowych.

17 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Wytyczne Szefa Finansów IWsp SZ z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego IWsp SZ w 2012 r. Rozdział 2 pkt 25 Kierownicy (komendanci, dowódcy) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej właściwi w sprawach dysponowania funduszem nagród i zapomóg „uruchamianego” przez Ministra Obrony Narodowej przekazują niezwłocznie informacje o decyzjach dotyczących wypłaty przedmiotowych należności, powodujących konieczność dokonania zmian w planach finansowych dysponentów trzeciego stopnia, do Szefa Finansów IWsp SZ faksem na numer oraz przesyłają do wiadomości właściwym dysponentom środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

18 10.000 zł WOG X Szef WSzW WOG Y 4.000 zł 2.000 zł Komendant WKU 1

19 Realizacja wydatków na uposażenia i pozostałe należności żołnierzy
Rozkaz Nr 82 Szefa IWsp SZ z dn. 30 marcia 2012 r. w sprawie realizacji planu finansowego Inspektoratu Wsparcia SZ w 2012 roku Część II pkt 9, ppkt 12 d II. Część zadaniowa W celu wdrożenia postanowień Decyzji Budżetowej na 2012 rok oraz wykonania planu finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na 2012 rok rozkazuję: 9. Dysponentom trzeciego stopnia: 12) wnioskować o zmiany: d) planu finansowego przeznaczonego na wypłaty nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych – do Szefa Finansów IWsp SZ Wniosek w systemie LBPP: na „Pozostałe”, nr zadania (przedsięwzięcia): C/06/05, FAX (oddział Realizacji Budżetu i Analiz).

20 Dziękuję za uwagę! W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
p. Bożena Kitaszewska / / p. Justyna Rejowska / / p. Małgorzata Sulwińska / / p. Marcin Bukolt / / Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PLANOWANIE I REALIZACJA WYDATKÓW NA UPOSAŻENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google