Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”"— Zapis prezentacji:

1 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Kształcenie geodetów a uprawnienia zawodowe Stanisław Cegielski Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

2 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Podstawy prawne dotyczące uprawnień zawodowych: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne i kartograficzne (Dz.U. 193 z 2010r. poz. 1287) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

3 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Pozostałe regulacje związane z działaniem Komisji Kwalifikacyjnej. Zarządzenie nr 12 Głównego Geodety Kraju z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Wytyczne organizacyjne działania Komisji Kwalifikacyjnej zaakceptowane przez GGK.

4 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
rawo geodezyjne i kartograficzne art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. 2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się: 1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru; 2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii; 4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości; 5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

5 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Art. 43. Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; 3) geodezyjne pomiary podstawowe; 4) geodezyjna obsługa inwestycji; 5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; 6) redakcja map; 7) fotogrametria i teledetekcja;

6 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Art Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą otrzymać osoby, które: posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne; 2) posiadają 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego; 3) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii; 4) posiadają nienaganną opinię zawodową.

7 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
cd. art.44 3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 i 3. 4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych wypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2.

8 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Tryb składania wniosków o nadanie uprawnień zawodowych § 4. l. Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr l do rozporządzenia, 2. Osoba zainteresowana dołącza do wniosku: 1) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, o którym mowa wart 44 ust. l pkt l lub art. 44 ust. 2 ustawy; 2) dokumenty potwierdzające praktykę zawodową; 3) oświadczenie osoby zainteresowanej o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 4) inne dokumenty mające wpływ na ocenę dotychczasowego dorobku zawodowego, w tym opinie pracodawców;

9 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Sposób i warunki uznania praktyki zawodowej § 8. Osoba zainteresowana dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej. § 9. Praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli odpowiada zakresowi uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana. § 10. Zespół kwalifikacyjny, o którym mowa w § 15 ust. l, w części wstępnej postępowania, bada złożone zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące praktykę zawodową w sposób określony w § 17 ust. 2-6, uwzględniając warunki określone w art. 44 ust. 1-3 ustawy.

10 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
§ Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części wstępnej i z części sprawdzającej. 2. Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej terminem części sprawdzającej. 3. Część wstępna obejmuje: badanie dokumentów złożonych przez osobę zainteresowaną pod względem formalno-prawnym; ocenę spełnienia przez osobę zainteresowaną warunków określonych w art. 4 ust ustawy; rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej, potwierdzone zapisem protokolarnym. 4. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie o brakach w dokumentacji lub odmowie dopuszczenia do części sprawdzającej, wraz z uzasadnieniem. 5. Zespół kwalifikacyjny przed rozpoczęciem części sprawdzającej: rozpatruje, z udziałem osób zainteresowanych, o których mowa w ust. 4, wniesione przez te osoby dodatkowe dokumenty i oświadczenia; podejmuje wobec tych osób rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.

11 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
§ 18. l. Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego. § 19. l. Egzamin pisemny składa się z dwóch części: części ogólnej, będącej egzaminem testowym sprawdzającym znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna; części szczegółowej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwzględnieniem zakresu uprawnień zawodowych, o nadanie których ubiega się osoba zainteresowana, oraz na wskazaniu przepisów regulujących zagadnienia­ określone w pytaniach. 2. Liczba pytań na egzaminie pisemnym wynosi: w części ogólnej: 60 pytań testowych; w części szczegółowej: 3 pytania o charakterze opisowym. 3. Czas trwania każdej z części egzaminu pisemnego wynosi 1 godzinę.

12 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
§ Członkowie zespołu kwalifikacyjnego oceniają udzielone podczas egzaminu pisemnego odpowiedzi w następujący sposób: w części ogólnej przyznaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź; w części szczegółowej przyznaje się od O do 7 punktów za odpowiedź na każde z pytań; uzyskanie co najmniej 41 punktów w części ogólnej egzaminu oraz uzyskanie co najmniej 15 punktów w części szczegółowej oznacza wynik pozytywny; prace pisemne z oceną negatywną są sprawdzane powtórnie przez innego członka zespołu kwalifikacyjnego. 2. Nie sprawdza się części szczegółowej egzaminu pisemnego osoby zainteresowanej, która nie uzyskała wyniku pozytywnego z części ogólnej.

13 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
§ 22. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego.

14 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
§ W czasie egzaminu ustnego członkowie zespołu kwalifikacyjnego zadają indywidualnie pytania osobie zainteresowanej. 2. Odpowiedzi ocenia cały zespół kwalifikacyjny. 3. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego formułują pytania w sposób zwięzły i jasny, z uwzględnieniem zakresu uprawnień zawodowych, o które ubiega się osoba zainteresowana. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego, w szczególnie ­ uzasadnionych przypadkach, może zinterpretować treść zadanego pytania. 4. Zespół kwalifikacyjny dokonuje oceny egzaminu ustnego i całego postępowania kwalifikacyjnego. 5. W przypadku braku zgodności członków zespołu w ocenie egzaminu ustnego, przewodniczący zarządza głosowanie. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. 6. Negatywny wynik egzaminu ustnego wymaga szczegółowego uzasadnienia, w tym przedstawienia zagadnień, których osoba egzaminowana nie opanowała w stopniu umożliwiającym wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz przebiegu egzaminu ustnego i związane z tym stanowiska członków komisji.

15 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
WYKSZTAŁCENIE Do Głównego Geodety Kraju wpływają wnioski osób które nie posiadają średniego wykształcenia geodezyjnego, a mają udokumentowane zaliczenie kilku semestrów studiów na jednym z wydziałów geodezyjnych wyższych uczelni technicznych. Przepisy ustawy, ani też akty wykonawcze do niej, nic na ten temat nie wspominają. Stanowisko w sprawie dopuszczenia do egzaminu może podjąć Główny Geodeta Kraju.

16 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Bardziej złożona jest sprawa uznawania wykształcenia pokrewnego i długoletniej praktyki zawodowej, które ma być uważane za spełnienie wymagań o których mowa w art. 44 ustawy. Decyzja w tym zakresie należy do Głównego Geodety Kraju. Są wnioski osób na przykład osób po budownictwie, ale nie tylko. Zespół kwalifikacyjny, aby dopuścić takie osoby do części sprawdzającej postępowania musi posiadać decyzję Głównego Geodety Kraju zawierającą taką możliwość.

17 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Przykłady wniosków osób starających się o uznanie wykształcenia za pokrewne Na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w …… Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wnioskodawca miał zgodnie z programem studiów przedmiot geodezja w ilości 16 godzin wykładów zakończony egzaminem oraz zaliczył 8 godzin laboratorium na I roku studiów w drugim semestrze i przedmiot geodezja drogowa w ilości 8 godzin wykładów oraz 16 godzin laboratorium zakończone zaliczeniem na III roku studiów w szóstym semestrze. Brak w programie studiów przedmiotów podstawowych dla kierunków geodezyjnych jak: rachunek wyrównawczy, podstawy geodezji wyższej oraz szczegółowej mającej zastosowanie w pomiarach osnów poziomych i wysokościowych oraz technik pomiarowych tachimetrami elektronicznymi i GNNS, pomiarów szczegółowych sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, pomiarów fotogrametrycznych, pomiarów przemieszczeń i odkształceń, pomiarów związanych z ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz opracowań kartograficznych wielkoskalowych, a także ćwiczeń związanych z powyższymi zagadnieniami,

18 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
2. W czasie zatrudnienia: ukończył Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w …… i w 2003r uzyskał tytuł technika mechanika o specjalności eksploatacja i naprawa taboru kolejowego. W 2004r uzyskał kolejny tytuł zawodowy - technik budownictwa. w 2009r skończył studia na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości na kierunku Transport, specjalność – logistyka i technologia transportu uzyskując tytuł inżyniera. Nie można w żaden sposób uznać posiadanego wykształcenia za pokrewne ponieważ jedynie na świadectwie ukończenia Technikum dla Dorosłych w zawodzie budownictwo jest przedmiot „miernictwo” i „ćwiczenia z miernictwa”. Niewielka liczba godzin i zakres tematyczny tego przedmiotu, zwłaszcza w trybie zaocznym, czy wieczorowym technikum budowlanym nie może upoważniać do traktowania ich jako pokrewnego wykształcenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

19 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
3. Na podstawie przedłożonych dyplomów ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z suplementami na Uniwersytecie ……, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, kierunek geografia w zakresie geografii społeczno - ekonomicznej uzyskanie tytułu magister w dniu r. oraz wcześniej w dniu r. tytułu licencjat na Wydziale Nauk Przyrodniczych na kierunku geografia, nie można uznać zdobytego wykształcenia przez zainteresowanego za pokrewne wykształceniu geodezyjnemu ze względu na brak w cyklu nauczania przedmiotów dotyczących rachunku wyrównawczego, podstaw geodezji wyższej oraz szczegółowej mającej zastosowanie w pomiarach osnów poziomych i wysokościowych oraz technik pomiarowych tachimetrami elektronicznymi i GNNS, pomiarów szczegółowych sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, pomiarów przemieszczeń i odkształceń, pomiarów związanych z ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz opracowań kartograficznych wielkoskalowych, a także ćwiczeń związanych z powyższymi zagadnieniami, obecnie zainteresowany jest studentem studiów niestacjonarnych w Wyższej Szkole …….. w ……… na kierunku NI Geodezja i Kartografia od roku 2008 do dnia r. zaliczył sześć semestrów i według jego informacji pobiera stypendium naukowe, co daje nadzieje, że po ukończeniu tych studiów będzie dobrym geodetą.

20 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
4. Zainteresowany ukończył Policealne Studium Zawodowe w 1996 r. i posiada tytuł technik telekomunikacji o specjalności teleinformatyka, ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie ……. na kierunku Filologia Polska w 2000 r., które dały mu tytuł nauczyciela języka polskiego. Obecnie otrzymał zgodę na kontynuację rozpoczętych w 2004 r., siedmiosemestralnych studiów niestacjonarnych I-szego stopnia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na kierunku geodezja i geoinformatyka, których ukończenie dawałoby podstawę do uznania wymaganego wykształcenia (art.44 ust.1 pkt.1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z1989 r. t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287); Dopiero ukończenie studiów i odbycie praktyki upoważni zainteresowanego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

21 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
MODELE ZAKRESU WIEDZY INŻYNIERSKIEJ Opracowane na podstawie analizy przepisów prawa przez Zespół specjalistów w XII 2009r. I MINIMA RODZAJÓW PRAC WYMAGANYCH OD GEODETY UPRAWNIONEGO

22 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Podstawę opracowania stanowiła dokładna analiza przepisów prawa: dotyczących problematyki uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, głównie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie standardów technicznych (instrukcji), wytycznych technicznych oraz interpretacji Głównego Geodety Kraju, ustalających standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 164 poz – załącznik Nr 36), oraz programów studiów kilku wybranych uczelni kształcących geodetów i kartografów.

23 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Dokonano porównania modeli ze standardami kształcenia oraz porównano modele z programami studiów wybranych uczelni kształcących geodetów i kartografów, wykazując różnice w ich merytorycznej treści. Dokonano także analizy „Wykazu podstawowych przepisów”, których znajomość obowiązuje osoby ubiegające się o uprawnienia zawodowe nadawane stosownie do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykaz ten określa poziom wiedzy geodety uprawnionego. Przeanalizowano także rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych stanowiących minima dla zaliczenia przez Komisję Kwalifikacyjną praktyki zawodowej, niezbędnej do uzyskania uprawnień w określonym zakresie.

24 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Model zakresu wiedzy geodety uprawnionego z zakresu 1 uprawnień zawodowych „geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”.

25 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Geodeta uprawniony w tym zakresie powinien posiadać ugruntowaną wiedzę dotyczącą: 1) przepisów o charakterze ogólnym: Konstytucja, Kodeksy (cywilny, postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, pracy), ustawy: o administracji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, bezpieczeństwo i higiena pracy i inne tego rodzaju, a także określone przepisy wykonawcze (egzamin testowy) 2) przepisów specjalnych związanych z realizacją prac z zakresu pierwszego, określonych  w „Wykazie przepisów podstawowych”, a w szczególności: przepisy wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, standardy techniczne (instrukcje), wytyczne techniczne, interpretacje Głównego Geodety Kraju, wyroki Trybunału Konstytucyjnego (część opisowa egzaminu), 3) funkcjonowania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i składowanych tam materiałach,

26 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
4) zgłaszania i przekazywania prac do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 5) państwowego systemu odniesień przestrzennych, 6) systemów informacji przestrzennej, baz danych i lokalizacji tych baz, 7) zakładania i pomiaru szczegółowych osnów poziomych i wysokościowych, 8) przeliczania osnów w różnych układach, 9) wznawiania punktów osnów szczegółowych, 10) sporządzania i aktualizacji mapy zasadniczej (w systemie analogowym i numerycznym), 11) geodezyjnego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, 12) sporządzania map dla celów projektowania, 13) ewidencji sieci uzbrojenia terenu i zasadach koordynacji projektów uzbrojenia (ZUD), 14) pomiarów inwentaryzacyjnych, 15) geodezyjnej obsługi realizacji inwestycji, z wyjątkiem obiektów, gdzie przepisy prawa budowlanego przewidują ustanowienie nadzoru budowlanego, 16) pomiarów powykonawczych, 17) specyfiki pracy na terenach zamkniętych, 18) postępowania z materiałami oznaczonymi klauzulą „poufne”.

27 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Określenie rodzajów prac (minimum) wymaganych do uznania praktyki zawodowej w określonym zakresie uprawnień. ZAKRES I - geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne Zakładanie i pomiar szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych lub wznawianie punktów szczegółowych osnów poziomych. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym: sporządzanie lub aktualizacja mapy zasadniczej. Tyczenie budynków (budowli). Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne. Sporządzanie map do celów projektowych.

28 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Autorzy opracowania są zdania, że koniecznym minimum do uzyskania uprawnień w zakresie 1 jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „geodezja i kartografia”

29 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Model zakresu wiedzy geodety uprawnionego z zakresu 2 uprawnień zawodowych „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych”. Geodeta uprawniony w tym zakresie powinien posiadać ugruntowaną wiedzę dotyczącą: 1) przepisów o charakterze ogólnym: Konstytucja, Kodeksy (cywilny, postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, pracy), ustawy: o administracji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bezpieczeństwo i higiena pracy i inne tego rodzaju, a także określone przepisy wykonawcze (egzamin testowy) 2) przepisów specjalnych związanych z realizacją prac z zakresu drugiego, określonych w „Wykazie przepisów podstawowych” a w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, ustawa o lasach, o drogach publicznych, określone przepisy wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, standardy techniczne (instrukcje), wytyczne techniczne, interpretacje Głównego Geodety Kraju, wyroki Trybunału Konstytucyjnego (część opisowa egzaminu),

30 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
3) funkcjonowania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i składowanych tam materiałów, 4) zgłaszania i przekazywania prac do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 5) państwowego systemu odniesień przestrzennych, 6) systemów informacji przestrzennej, baz danych i lokalizacji tych baz, 7) sporządzania map dla opracowania dokumentacji dla celów prawnych, 8) aktualizacji map pobranych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 9) procesu prawnego i technicznego rozgraniczania nieruchomości, w tym także: - współdziałania z organami administracji publicznej, sądami i zainteresowanymi stronami, - zawierania ugody przed geodetą uprawnionym, - sporządzania dokumentacji z ustalenia granicy, - znajomości i umiejętności analizowania przepisów już nieobowiązujących, na podstawie których w przeszłości ustalano granice, - znajomości postępowań rozgraniczeniowych prowadzonych w trybie przepisów prawa wodnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o scalaniu i wymianie gruntów oraz w trybie kodeksu cywilnego, - zasady stabilizacji punktów granicznych, - wznawiania punktów granicznych,

31 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
10) procesu prawnego i technicznego podziałów nieruchomości na obszarach zurbanizowanych oraz na obszarach rolnych i leśnych, w tym także: - umiejętność stosowania odpowiednich przepisów w odniesieniu do różnych obszarów, - podziały na wniosek stron i podziały z urzędu, - powiązanie z wymogami planów miejscowych oraz ustaleniami decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, - przyjęcia granic nieruchomości, - znajomość wariantów projektowania dojazdów do dróg publicznych (ulic) z dróg wewnętrznych (służebność, udziały), - znajomość kryteriów projektowania granic wewnętrznych przy wyjściu ze współwłasności lub współużytkowania wieczystego, - wymierzanie opłat adiacenckich w związku z podziałami nieruchomości, 11) procesu prawnego i technicznego scalania i podziału nieruchomości, w tym: - cele dla jakich te prace są wykonywane, - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, - współpraca z planistą przestrzennym i rzeczoznawcą majątkowym, radą scalenia i podziału oraz zainteresowanymi stronami, - projektowanie nowego stanu

32 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
12) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów obrotu nieruchomościami (mapy prawne, wypis i kopia mapy katastralnej, wyniki badania ksiąg wieczystych i hipotek, rozgraniczanie, wznawianie punktów granicznych), 13) zakładania , modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), 14) zasad prowadzenia katastru nieruchomości w systemie analogowym i w systemie numerycznym, 15) digitalizacji map analogowych, 16) sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla celów wywłaszczania nieruchomości.

33 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
ZAKRES rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (minima rodzajów prac wymagane do uznania praktyki) 1. Udział w postępowaniu rozgraniczeniowym, wykonywanym w trybie administracyjnym lub sądowym. 2. Wznawianie znaków granicznych, bądź inne formy ustalania granic. 3. Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych. 4. Inne podziały (na terenach rolnych i leśnych, poszerzanie pasów drogowych itp.). 5. Prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków. 6. Prace związane ze sporządzaniem map do celów prawnych: badanie stanu prawnego, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wykonywanie prac związanych z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości.

34 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Model zakresu wiedzy geodety uprawnionego z zakresu 4 uprawnień zawodowych „geodezyjna obsługa inwestycji” Geodeta uprawniony w tym zakresie powinien posiadać ugruntowaną wiedzę dotyczącą: 1) przepisów o charakterze ogólnym: Konstytucja, Kodeksy (cywilny, postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, pracy), ustawy: o administracji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, bezpieczeństwo i higiena pracy i inne tego rodzaju, a także określone przepisy wykonawcze (egzamin testowy) 2) przepisów specjalnych związanych z realizacją prac z zakresu czwartego, określonych w „Wykazie przepisów podstawowych”, a w szczególności określone przepisy wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, standardy techniczne (instrukcje), wytyczne techniczne, interpretacje Głównego Geodety Kraju, wyroki Trybunału Konstytucyjnego (część opisowa egzaminu), 3) funkcjonowania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i składowanych tam materiałów, 4) zgłaszania i przekazywania prac do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 5) państwowego systemu odniesień przestrzennych, 6) systemów informacji przestrzennej, baz danych i lokalizacji tych baz,

35 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
7) materiałów oznaczonych klauzulą „poufne”, 8) projektowania, zakładania i pomiaru różnego rodzaju osnów realizacyjnych, 9) przeliczania (transformacji) osnów między układami odniesień przestrzennych i układami współrzędnych, 10) wznawiania punktów osnów geodezyjnych, 11) sporządzania map dla celów projektowania inwestycji, 12) ewidencji sieci uzbrojenia terenu i pomiarów w tym zakresie, 13) obsługi geodezyjnej skomplikowanych technologicznie obiektów, jak np.: statki, osie turbin, suwnice, kominy oraz obiektów budowlanych, gdzie prawo budowlane przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego, 14) pomiarów powykonawczych, 15) geodezyjnego opracowania planów miejscowych oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, 16) pomiarów odkształceń i przemieszczeń budowli, 17) badania geometrii budowli i urządzeń, 18) specyfiki prac geodezyjnych na terenach zamkniętych.

36 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
ZAKRES geodezyjna obsługa inwestycji (minima rodzajów prac wymagane do uznania praktyki) Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji. Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz przemieszczeń podłoża. Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych. Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie (od prac studyjnych począwszy).

37 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Porównanie modelu zakresu 5 uprawnień zawodowych ze standardami kształcenia. W standardach kształcenia brak jest między innymi problematyki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych, wyznaczania granicy rolno-leśnej, opracowania projektów urządzania lasu, opracowania programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów rolnych lub leśnych przed ich wyłączeniem z produkcji i wykorzystaniem na cele inwestycyjne.

38 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Autorzy opracowania „Modele zakresu wiedzy inżynierskiej wymaganej od geodety uprawnionego” są zdania, że koniecznym minimum do uzyskania uprawnień w zakresach 2, 3, 4, 5 i 7 jest ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „geodezja i kartografia”. Zatem pierwszy stopień studiów nie stanowi wystarczającej bazy do ubiegania się o uprawnienia w zakresach 2-7.

39 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Tak postawiony warunek daje szansę zbliżenia modeli zakresu wiedzy geodezyjnej wymaganej przy ubieganiu się o uprawnienia w danym zakresie z wiedzą i umiejętnościami nabytymi przez kandydata podczas studiów. Kolejnym problemem jest konieczność aktualizacji wiedzy po zdobyciu uprawnień zawodowych, w procesie kształcenia ustawicznego.

40 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
UWAGI I WNIOSKI

41 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Poważnym problemem jest zmniejszająca się ilość godzin zajęć z przedmiotów zawodowych i praktyk w czasie studiów. Obecnie nie ma wymogu, aby student studiów niestacjonarnych pracował w zawodzie, a niestety ilość godzin wykładowych i ćwiczeń na tych studiach jest zdecydowanie mniejsza niż na stacjonarnych. Wniosek jest prosty absolwent jest gorzej przygotowany do zawodu. Małe firmy geodezyjne do których trafia absolwent nie są w stanie zapewnić dostatecznej praktyki z danego zakresu, bo właściciel takiej firmy nastawiony jest tylko na określony rodzaj prac.

42 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Z punktu widzenia Komisji Kwalifikacyjnej jest kilka zagadnień, które wynikają z niedoskonałego procesu kształcenia. 1. Bardzo słaba wiedza z zakresu przeprowadzenia analizy i oceny dokładności istniejących materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i możliwości ich wykorzystania, co w świetle nowych przepisów należy do wykonawcy prac geodezyjnych. Brak również w tym zakresie wiedzy historycznej co do powstawania tych materiałów (pomiarów, osnów itd.) i ich wartości dla nowych opracowań. Brak wiedzy co do wykorzystania w praktyce rachunku wyrównawczego, teorii przenoszenia błędów, analiz dokładności itd.

43 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
2. Kolejnym, jest brak podstawowej wiedzy z zakresu prawa uniemożliwiający prawidłową interpretację (czytanie ustaw i rozporządzeń) przepisów stosowanych w działalności geodezyjnej oraz innych przepisów prawa szczególnie z zakresu procedury administracyjnej - Kpa właściwości organów, stron postępowania, możliwości odwołań itd., procedury cywilnej (KC i KPC) itd.

44 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
3. Kolejne zagadnienie to pytanie jakie możliwości odbycia praktyki zawodowej ma absolwent. W obecnej sytuacji, kiedy studenci mają coraz mniej godzin ćwiczeń praktycznych przy jednoczesnym braku dużych firm geodezyjnych, które po przekształceniach w gospodarce przestały istnieć, a w których geodeta mógł poznać pełen asortyment prac pozostają często małe firmy, które specjalizują się w bardzo wąskim asortymencie prac geodezyjnych, to należałoby inaczej ukształtować sposób odbycia praktyki (u wielu wykonawców, z udziałem patrona wprowadzającego do zawodu a może w inny sposób). Należy zauważyć, że sytuacja będzie się tylko pogarszać, ponieważ tworzone są nowe Uczelnie lub ich Wydziały Zamiejscowe i studentów będzie przybywać.

45 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
4. W nowo powstających szkołach brak jest często wystarczającej i odpowiednio przygotowanej kadry oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt techniczny, co niewątpliwie staje się problemem w dobrym przygotowaniu studentów do zawodu.

46 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
5. Absolwent nie jest przygotowany do funkcjonowania na rynku usług ponieważ brak podstawowych wiadomości z założenia firmy, przepisów podatkowych, możliwości uzyskania dotacji unijnych, z zakresu zarządzania, finansów, organizacji pracy, itp. W realizacji tego punktu pomogłyby studia podyplomowe.

47 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
Informacja o wynikach egzaminów w latach 2010 – 2012: Rok 2010 liczba zdających – 1481, decyzje odmowne – 561; , ; 2012 (do 31.08) , Czyli w latach 2010 – 2011 zdało 36,7% przystępujących do egzaminu.

48 Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google