Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowane konstrukcje obligacji. Ewelina Postek Monika Skierkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowane konstrukcje obligacji. Ewelina Postek Monika Skierkowska."— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowane konstrukcje obligacji. Ewelina Postek Monika Skierkowska

2 Zróżnicowanie obligacji OprocentowanieWystępowanie kuponówWalutaEmitent

3 Obligacje Obligacje są to długoterminowe papiery wartościowe z rynku kapitałowego, potwierdzające nabycie prawa do otrzymania w określonym terminie sumy pieniężnej określonej w obligacji i odsetek.

4 Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce Źródło: http://www.gpwcatalyst.pl/pub/files/materialy_do_pobrania/Raport_CATALYST_12_2012.pdf

5 Rodzaje obligacji ze względu na oprocentowanie oprocentowanie stałezmiennezeroweindeksowe

6 Źródło: http://www.obligacjeskarbowe.pl/

7 Rodzaje obligacji ze względu na występowanie kuponów Opóźnione płatności kuponowe Zmienne wartości kuponowe Stała, a następnie zmienna stopa procentowa Zmienno zerokuponowe O zanikającym kuponie Zerokuponowe Konsole

8 Obligacje ze względu na waluty  Obligacje krajowe  Obligacje zagraniczne  Euroobligacje

9 Obligacje o zmiennej walucie Emisja obligacji w walucie krajowej Wypłata kuponów w walucie zagranicznej Wykup obligacji w walucie krajowej Emisja obligacji Zmiana waluty spłacania zobowiązań Wykup obligacji Obligacje o podwójnej walucie

10 Emisja obligacji w walucie krajowej Wybór waluty w której obligacja zostanie spłacona. Wykup obligacji w wybranej walucie Obligacje z opcją wyboru waluty

11 Emitent obligacji Obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa Obligacje komunalne (municypalne) emitowane przez samorządy terytorialne Obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa

12 Obligacje skarbowe  Emitowane przez skarb państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów  Służą finansowaniu deficytu budżetowego  Najbezpieczniejsze formy lokowania środków (założenie o braku możliwości bankructwa Państwa)  Główny podział: hurtowe i detaliczne

13 Euroobligacje Skarbu Państwa  Emisja: styczeń 2005  Zapadalność: 15 kwietnia 2020  Rodzaj obligacji: 15-letnie o oprocentowaniu 4,2% z rocznym kuponem  Wartość nominalna: 1.000 EUR  Cena emisyjna: 993,75 EUR  Wielkość emisji pierwotnej: 3 mln EUR  Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie: 5,2 mln EUR  Rejestracja: rynek w Luksemburgu

14 Obligacje zagraniczne Skarbu Państwa  Emisja: 23 września 2005  Zapadalność: 23 września 2015  Rodzaj obligacji: 10-letnie o zmiennym oprocentowaniu z kuponem kwartalnym  Wartość nominalna: 1.000 USD  Cena emisyjna: 1.000 USD  Wielkość emisji pierwotnej: 81,81 mln USD  Rejestracja: Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych + Giełda w Luksemburgu

15 Obligacje korporacyjne Obligacje, których emitentami są przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o obligacjach emitentami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną (spółki jawne, spółki akcyjne), oraz spółki komandytowo-akcyjne.

16 Zalety emisji obligacji korporacyjnych  Alternatywa dla innych środków finansowania przedsięwzięć.  Brak rozdrobnienia władzy nad spółką  Brak prawa żądania wcześniejszej spłaty, ale możliwość wcześniejszego wykupu  Skalowalność i elastyczność  Jeśli oferta publiczna – prestiż i uwiarygodnienie

17 Lokaty budowlane S.A.  Cel emisji: uzyskanie środków na realizację projektu  Rodzaj obligacji: Obligacje zerokuponowe na okaziciela, 2-letnie, z dyskontem w wysokości 11% w skali roku.  Wartość nominalna: 1.000 zł  Cena emisyjna: 811,62 zł  Wielkość emisji: W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało 5.500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.500.000,00 zł

18  Cel emisji: uzyskanie środków na refinansowanie poprzednich obligacji  Rodzaj obligacji: Obligacje na okaziciela, o oprocentowaniu zmiennym  Wartość nominalna:10.000 zł  Cena emisyjna: 10.000 zł  Wielkość emisji: W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało 16.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 160.000.000,00 zł

19 Obligacje komunalne Obligacje komunalne są papierami wartościowymi, które mogą być emitowane przez gminy, powiaty i województwa. Decyzję o emisji obligacji podejmują rady gminy, powiatu czy województwa. Skorzystanie z tego instrumentu pozwala samorządom na pozyskanie kapitału bezpośrednio z rynku.

20 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w latach 2004-2011 Źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/krf/krf.html

21 Obligacje komunalne (2)  Dlaczego jednostki samorządowe decydują się na emisję obligacji?  Uproszczona procedura  Elastyczność  Długi okres finansowania  Wartość pieniądza  Dodatkowe korzyści z obligacji komunalnych  Promowanie emitenta  Zapoznanie mieszkańców z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi

22 Obligacje komunalne w Polsce, Rybnik Źródło: http://www.rybnik.eu/index.php?id=455http://www.rybnik.eu/index.php?id=455

23 Obligacje komunalne, Rybnik (1) Łączna kwota emisji w trzech transzach: 124 mln zł  I transza (Emisja 2002)-65 mln zł, wykup w latach 2005-2013  II transza (Emisja 2003)-18,5 mln zł, wykup w latach 2013- 2014  III transza (Emisja 2007)-40,5 mln zł, wykup w latach 2015- 2017

24 Obligacje komunalne, Rybnik(2)  Wartość nominalna 1000 zł  Stan zadłużenia 98 mln  Ostateczny termin wykupu 30.12.2017  Oprocentowanie: oparte na rentowności 52-tyg. bonów skarbowych powiększone o marżę w wysokości 1,3% dla EMISJI 2002 i 2003 oraz 0,35% dla EMISJI 2007  W 2009 r. : -dla Emisji 2002 i 2003 –7,61 % (wartość kuponu 77,17 zł) -dla Emisji 2007 –6,82 % (wartość kuponu 69,14 zł)

25 Cele emisji  Pokrycie kosztów adaptacji budynku poszpitalnego na nową siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej  Sfinansowanie wkładu własnego w programie rozbudowy kanalizacji sanitarnej (uzyskano grant ISPA, 71,3 mln euro)  Udział środków własnych w zadaniach realizowanych z programów pomocowych Unii Europejskiej  Pokrycie kosztów budowy infrastruktury komunikacyjnej i innych zadań w zakresie infrastruktury komunalnej

26 Wnioski  Tylko emisja obligacji była w stanie zapewnić miastu środki w niezbędnej wysokości i na pożądanych warunkach.  Emisja publiczna zapewniła promocję miasta i napływ inwestorów.  Możliwość nabycia obligacji przez mieszkańców wzmacnia ich więź z miastem i zainteresowanie jego rozwojem.  Przeprowadzenie przez Rybnik pierwszej bezpośredniej publicznej emisji obligacji komunalnych ułatwiło drogę następnym emitentom, co z pewnością przyczyni się do rozwoju publicznego rynku obligacji komunalnych w Polsce, z korzyścią dla samorządu terytorialnego

27 Wnioski  Obligacje dzięki swojemu zróżnicowaniu dają szeroką gamę możliwości finansowania przedsięwzięć zarówno w walucie krajowej jak i w walutach zagranicznych  Są dobrą alternatywą dla kredytów oraz emisji akcji (w przypadku obligacji korporacyjnych)  Emisja obligacji zapewnia emitentowi prestiż i pomaga pozyskać nowych inwestorów.  Coraz większą popularność obligacji można zauważyć obserwując rozwijający się rynek Catalyst.

28 Bibliografia http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/10680424_bre84.pdf http://www.rybnik.eu/ http://www.pib-obligacje.pl http://gpwcatalyst.pl W. Bień, „Rynek papierów wartościowych”, Difin, Warszawa 2008 E. Faerber „Wszystko o obligacjach”, WIG Press, Warszawa 1996 J.Kudła „Instrumenty finansowe i ich zastosowanie”, Key Text, Warszawa 2009


Pobierz ppt "Zróżnicowane konstrukcje obligacji. Ewelina Postek Monika Skierkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google