Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowane konstrukcje obligacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowane konstrukcje obligacji."— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowane konstrukcje obligacji.
Ewelina Postek Monika Skierkowska

2 Zróżnicowanie obligacji
Oprocentowanie Występowanie kuponów Waluta Emitent

3 Obligacje Obligacje są to długoterminowe papiery wartościowe z rynku kapitałowego, potwierdzające nabycie prawa do otrzymania w określonym terminie sumy pieniężnej określonej w obligacji i odsetek.

4 Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce
Źródło:

5 Rodzaje obligacji ze względu na oprocentowanie
stałe zmienne zerowe indeksowe

6 Źródło: http://www.obligacjeskarbowe.pl/

7 Rodzaje obligacji ze względu na występowanie kuponów
Opóźnione płatności kuponowe Zmienne wartości kuponowe Stała, a następnie zmienna stopa procentowa Zmienno zerokuponowe O zanikającym kuponie Zerokuponowe Konsole

8 Obligacje ze względu na waluty
Obligacje krajowe Obligacje zagraniczne Euroobligacje

9 Obligacje o zmiennej walucie
Obligacje o podwójnej walucie Emisja obligacji w walucie krajowej Wypłata kuponów w walucie zagranicznej Wykup obligacji w walucie krajowej Obligacje o zmiennej walucie Emisja obligacji Zmiana waluty spłacania zobowiązań Wykup obligacji

10 Obligacje z opcją wyboru waluty
Emisja obligacji w walucie krajowej Wybór waluty w której obligacja zostanie spłacona. Wykup obligacji w wybranej walucie

11 Obligacje komunalne (municypalne)
Emitent obligacji Obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa Obligacje komunalne (municypalne) emitowane przez samorządy terytorialne Obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa

12 Obligacje skarbowe Emitowane przez skarb państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów Służą finansowaniu deficytu budżetowego Najbezpieczniejsze formy lokowania środków (założenie o braku możliwości bankructwa Państwa) Główny podział: hurtowe i detaliczne

13 Euroobligacje Skarbu Państwa
Emisja: styczeń 2005 Zapadalność: 15 kwietnia 2020 Rodzaj obligacji: 15-letnie o oprocentowaniu 4,2% z rocznym kuponem Wartość nominalna: EUR Cena emisyjna: 993,75 EUR Wielkość emisji pierwotnej: 3 mln EUR Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie: 5,2 mln EUR Rejestracja: rynek w Luksemburgu

14 Obligacje zagraniczne Skarbu Państwa
Emisja: 23 września 2005 Zapadalność: 23 września 2015 Rodzaj obligacji: 10-letnie o zmiennym oprocentowaniu z kuponem kwartalnym Wartość nominalna: USD Cena emisyjna: USD Wielkość emisji pierwotnej: 81,81 mln USD Rejestracja: Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych + Giełda w Luksemburgu

15 Obligacje korporacyjne
Obligacje, których emitentami są przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o obligacjach emitentami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną (spółki jawne, spółki akcyjne), oraz spółki komandytowo-akcyjne.

16 Zalety emisji obligacji korporacyjnych
Alternatywa dla innych środków finansowania przedsięwzięć. Brak rozdrobnienia władzy nad spółką Brak prawa żądania wcześniejszej spłaty, ale możliwość wcześniejszego wykupu Skalowalność i elastyczność Jeśli oferta publiczna – prestiż i uwiarygodnienie

17 Lokaty budowlane S.A. Cel emisji: uzyskanie środków na realizację projektu Rodzaj obligacji: Obligacje zerokuponowe na okaziciela, 2-letnie, z dyskontem w wysokości 11% w skali roku. Wartość nominalna: zł Cena emisyjna: 811,62 zł Wielkość emisji: W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł

18 Cel emisji: uzyskanie środków na refinansowanie poprzednich obligacji
Rodzaj obligacji: Obligacje na okaziciela, o oprocentowaniu zmiennym Wartość nominalna: zł Cena emisyjna: zł Wielkość emisji: W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł

19 Obligacje komunalne Obligacje komunalne są papierami wartościowymi, które mogą być emitowane przez gminy, powiaty i województwa. Decyzję o emisji obligacji podejmują rady gminy, powiatu czy województwa. Skorzystanie z tego instrumentu pozwala samorządom na pozyskanie kapitału bezpośrednio z rynku.

20 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w latach Źródło:

21 Obligacje komunalne (2)
Dlaczego jednostki samorządowe decydują się na emisję obligacji? Uproszczona procedura Elastyczność Długi okres finansowania Wartość pieniądza Dodatkowe korzyści z obligacji komunalnych Promowanie emitenta Zapoznanie mieszkańców z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi

22 Obligacje komunalne w Polsce, Rybnik
Źródło:

23 Obligacje komunalne, Rybnik (1)
Łączna kwota emisji w trzech transzach: 124 mln zł I transza (Emisja 2002)-65 mln zł, wykup w latach II transza (Emisja 2003)-18,5 mln zł, wykup w latach III transza (Emisja 2007)-40,5 mln zł, wykup w latach

24 Obligacje komunalne, Rybnik(2)
Wartość nominalna 1000 zł Stan zadłużenia 98 mln Ostateczny termin wykupu Oprocentowanie: oparte na rentowności 52-tyg. bonów skarbowych powiększone o marżę w wysokości 1,3% dla EMISJI 2002 i 2003 oraz 0,35% dla EMISJI 2007 W 2009 r. : -dla Emisji 2002 i 2003 –7,61 % (wartość kuponu 77,17 zł) -dla Emisji 2007 –6,82 % (wartość kuponu 69,14 zł)

25 Cele emisji Pokrycie kosztów adaptacji budynku poszpitalnego na nową siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej Sfinansowanie wkładu własnego w programie rozbudowy kanalizacji sanitarnej (uzyskano grant ISPA, 71,3 mln euro) Udział środków własnych w zadaniach realizowanych z programów pomocowych Unii Europejskiej Pokrycie kosztów budowy infrastruktury komunikacyjnej i innych zadań w zakresie infrastruktury komunalnej

26 Wnioski Tylko emisja obligacji była w stanie zapewnić miastu środki w niezbędnej wysokości i na pożądanych warunkach. Emisja publiczna zapewniła promocję miasta i napływ inwestorów. Możliwość nabycia obligacji przez mieszkańców wzmacnia ich więź z miastem i zainteresowanie jego rozwojem. Przeprowadzenie przez Rybnik pierwszej bezpośredniej publicznej emisji obligacji komunalnych ułatwiło drogę następnym emitentom, co z pewnością przyczyni się do rozwoju publicznego rynku obligacji komunalnych w Polsce, z korzyścią dla samorządu terytorialnego

27 Wnioski Obligacje dzięki swojemu zróżnicowaniu dają szeroką gamę możliwości finansowania przedsięwzięć zarówno w walucie krajowej jak i w walutach zagranicznych Są dobrą alternatywą dla kredytów oraz emisji akcji (w przypadku obligacji korporacyjnych) Emisja obligacji zapewnia emitentowi prestiż i pomaga pozyskać nowych inwestorów. Coraz większą popularność obligacji można zauważyć obserwując rozwijający się rynek Catalyst.

28 Bibliografia W. Bień, „Rynek papierów wartościowych”, Difin, Warszawa 2008 E. Faerber „Wszystko o obligacjach”, WIG Press, Warszawa 1996 J.Kudła „Instrumenty finansowe i ich zastosowanie”, Key Text, Warszawa 2009


Pobierz ppt "Zróżnicowane konstrukcje obligacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google