Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Współpraca uczelni ze szkołami w kontekście realizacji Strategii Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Współpraca uczelni ze szkołami w kontekście realizacji Strategii Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej
Współpraca uczelni ze szkołami w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dr Piotr Bojko Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 5 grudnia 2013 r.

2 Strategia → 6 RPS → RPO Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012) strategiczne wybory i cele konieczne do zrealizowania 6 Regionalnych Programów Strategicznych zasadnicze narzędzia realizacji strategii rozwinięcie zapisów strategii wskazanie działań oraz przedsięwzięć pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów Regionalny Program Operacyjny na lata zakres tematyczny wynikający z Regionalnych Programów Strategicznych, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji na poziomie unijnym i krajowym

3 Trzy cele szczegółowe RPS Aktywni Pomorzanie
CEL GŁÓWNY Aktywni Pomorzanie Wysoki poziom zatrudnienia Wysoki poziom kapitału społecznego Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Efektywny system edukacji

4 Efektywny system edukacji Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe
Obszary współpracy cel szczegółowy priorytet działanie Efektywny system edukacji 3.1 Edukacja dla rozwoju i zatrudnienia Fundamenty edukacji Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe 3.2 Indywidualne ścieżki edukacji Zdolni w edukacji Edukacja włączająca Przedsięwzięcia strategiczne Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju

5 Zobowiązanie z SRWP 2020 Uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi Stan docelowy Powstaną standardy współpracy uczelni i szkół oraz placówek edukacyjnych. Opracowane zostaną narzędzia wspierające proces kształcenia i wychowania (np. zasoby edukacyjne, w tym cyfrowe). Utworzona zostanie sieć klas/szkół objętych patronatami uczelni. Powstanie sieć szkół referencyjnych jako miejsca wdrażania innowacji edukacyjnych, eksperymentów, staży i praktyk zawodowych studentów kierunków pedagogicznych i nauczycieli. Uczelnie będą wspierać realizację zadań z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie i doskonalenie kadr oświaty będzie odbywać się we współpracy z uczelniami w kontekście aktualnego rozwoju nauki. Środowiska naukowo-akademickie będą włączone do pomorskiego dialogu edukacyjnego.

6 Projekt Zdolni z Pomorza – formy wspierania ucznia uzdolnionego
przygotowany nauczyciel diagnoza uczniów regionalny portal edukacyjny spotkania akademickie zajęcia pozalekcyjne obozy naukowe stypendia konkursy (np. Liga Zadaniowa) mentorzy (dla uczniów wybitnych)

7 Dotychczasowa współpraca – projekt Zdolni z Pomorza
Współpraca w ramach zawartych porozumień Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby podsumowania i współpraca podczas organizacji konkursu projektów oraz III etapu ligi zadaniowej Przygotowanie do wspierania uczniów po zakończeniu projektu (stypendia na I roku studiów) Współpraca w modelu komercyjnym Prace w etapie przygotowawczym 6 grup eksperckich: matematyka, fizyka, informatyka, diagnoza i wsparcie psychologiczne, portal z platformą e-learningową, partnerstwo Kurs doskonalący dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym 140-godzinny kurs z modułami: przedmiotowym, metodycznym, psychologiczno-pedagogicznym oraz informatycznym Spotkania akademickie: 6-godzinne spotkania: wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach, aktywność fizyczna Opracowanie zasobów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych: programy nauczania, scenariusze wzorcowe, zadania konkursowe, zasoby e-learningowe Opieka indywidualnych opiekunów – mentorów Koordynatorzy merytoryczni opieka merytoryczna w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, w tym wsparcie nauczycieli Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez pracowników uczelni 40, 46 lub 60 godzin zajęć w ciągu roku szkolnego

8 Spotkania akademickie
Formy wspierania ucznia uzdolnionego w projekcie 6 godzin zajęć merytorycznych (wykłady, ćwiczenia) oraz aktywność fizyczna

9 Konkursy Formy wspierania ucznia uzdolnionego w projekcie
Liga Zadaniowa – konkurs indywidualny Konkurs Projektów (konkurs dla 3-5 osobowych zespołów)

10 Indywidualna opieka mentora
mentorzy (dla uczniów wybitnych) Formy wspierania ucznia uzdolnionego w projekcie rok szkolny 2011/2012 – 15 uczniów objętych indywidualną opieką mentora rok szkolny 2012/2013 – 23 uczniów objętych indywidualną opieką mentora mentorzy – pracownicy szkół wyższych oraz nauczyciele z wybitnymi osiągnięciami w zakresie pracy z uczniami uzdolnionymi

11 Doświadczenia wynikające z realizacji projektu Zdolni z Pomorza
1554 uczniów w projekcie (w tym 535 dziewcząt i 1019 chłopców) 161 nauczycieli przygotowanych do pracy z uczniem uzdolnionym ponad 8000 godzin zajęć pozalekcyjnych powołanie RCNK i 22 Lokalnych Centra Nauczania Kreatywnego (LCNK) 22 psychologów udzielających wsparcia wszystkim uczniom z projektu 23 uczniów objętych indywidualną opieką mentorów ponad 470 tys. złotych przeznaczonych na doposażenie LCNK 45 spotkań akademickich na uczelniach wyższych 450 uczniów biorących udział w letnich obozach naukowych 1 276 600 zł przeznaczonych na stypendia dla uczniów z projektu 7 GB zasobów dostępnych na portalu 47 z 59 uczniów klas III liceum – absolwentów projektu, których wybory edukacyjne są nam znane, wybrało Politechnikę Gdańską

12 Planowana adaptacja modelu w latach 2014-2020
Model Zdolni z Pomorza matematyka, fizyka i informatyka artystyczne humanistyczne językowe przyrodnicze

13 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią oraz RPS dostępne są na stronie: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Współpraca uczelni ze szkołami w kontekście realizacji Strategii Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google