Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia Katarzyna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia Katarzyna"— Zapis prezentacji:

1 Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia Katarzyna Wąsowiczwasowicz@womczest.edu.pl

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 2014-09-01 RODN "WOM" w Częstochowie2

3 Akty prawne dotyczące wyboru (pisania) i dopuszczania w szkole programów: Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkole programów i podręczników Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej Katarzyna Wąsowicz

4 Akty prawne dotyczące wyboru (pisania) i dopuszczania w szkole programów: Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego http://www.men.gov.pl/ http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

5 Jak było …? Jak jest …? 5 Jeden centralnie wprowadzony program, obligatoryjny program każdego przedmiotu do końca lat dziewięćdziesiątych Podstawy programowe – możliwość wyboru programu z listy programów zatwierdzonych centralnie przez ministra reforma 1999 rok Podstawa programowa – program napisany, modyfikowany lub wybrany przez nauczyciela reforma 2009 rok

6 Jakie są specyficzne problemy związane z programem przedmiotu: wychowanie fizyczne ? brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań uwzględnienie zajęć do wyboru przez ucznia specyfika oceniania specyfika łączeń Katarzyna Wąsowicz

7 7

8 Jakie są specyficzne problemy związane z programem przedmiotu: wychowanie fizyczne ? brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań uwzględnienie zajęć do wyboru przez ucznia specyfika oceniania specyfika łączeń Katarzyna Wąsowicz

9 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej … Szkoła, uwzględniając wymagania określone w podstawie programowej, powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Każdy twórca programu nauczania ma prawo poszerzania treści kształcenia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, a także lokalne tradycje w dziedzinie wychowania fizycznego.

10 Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. 2014-09-01RODN "WOM" w Częstochowie10

11 Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 1.2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; 2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych. 2014-09-01RODN "WOM" w Częstochowie11

12 Jakie są specyficzne problemy związane z programem przedmiotu: wychowanie fizyczne ? brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań uwzględnienie zajęć do wyboru przez ucznia specyfika oceniania specyfika łączeń Katarzyna Wąsowicz

13 Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów 13

14 Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców 14

15 kl.IV/V (grupa I ) kl.VI (grupa II ) Rok szkolny 2014/15 Klasa IV/V – A Klasa VI – C A  B  C  Rok szkolny 2015/16 Klasa IV/V – B Klasa VI – C B  A  C 15

16 Sposoby „pozyskiwania” programu do realizacji w danej szkole: program zakupiony i realizowany w całości, program zakupiony, zmodyfikowany, czyli dostosowany, program własny Katarzyna Wąsowicz

17 Proces dopuszczania programu do użytku w danej szkole Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor może poprosić o opinię ….. Dyrektor dopuszcza program do realizacji w danej szkole Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów … całości podstawy programowej

18 Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkole programów i podręczników § 2.4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony 18

19 Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkole programów i podręczników Program nauczania ogólnego ….. zawiera: a)szczegółowe cele kształcenia i wychowania b)treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej c)sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania … d)opis założonych osiągnięć ucznia e)propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 19

20 szczegółowe cele kształcenia i wychowania Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport.  wspomaganie rozwoju sprawności powiązanej ze zdrowiem  rozwijanie zainteresowań sportowych  przekazywanie wzorców zachowań w świecie sportu, promowanie idei fair play  kształtowanie umiejętności organizacyjnych w zakresie kultury fizycznej 20

21 szczegółowe cele kształcenia i wychowania Promowanie wartości sportu wyczynowego rozwijanie zainteresowania biografią zasłużonych sportowców, dostrzeganie ich pracowitości i wytrwałości w dążeniu do celu; wskazywanie i promowanie stosowania w sporcie zasady „fair play” kształtowanie świadomości w zakresie prawidłowego odżywiania w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego, budowanie wiedzy na temat suplementów diety, kształtowanie postawy świadomego konsumenta 21

22 Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego 22

23 Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania (7 lutego 2012 r.) klasy I – III : 290 godz. na etap klasy IV – VI : 385 godz. na etap gimnazjum : 385 godz. na etap szkoła ponadgimnazjalna: 270/290/360 godz. na etap

24 formy aktywności ruchowej obszary tematyczne Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego Trening zdro - wotny Sporty całego życia i wypoczynek Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Sport Taniec lekka atletyka IV V VI gimna - styka IV V VI koszy - kówka IV V VI … IV V VI zajęcia muzyczno - ruchowe IV V VI 385

25 sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków ….. opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 25

26 Opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mm brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymanie ppc Klasa I U kontroluje, które grupy mięśni są zaangażowane podczas ćwiczeń, potrafi je nazwać U definiuje wybraną przez siebie cechę motoryczną i demonstruje ją w odpowiednio dobranym ćwiczeniu Klasa II U opracowuje zestaw ćwiczeń (co najmniej 10) do kształtowania … Klasa III U prezentuje i nazywa co najmniej 10 ćwiczeń przygotowujących organizm do realizacji zadanego tematu lekcji. Uzasadnia swój wyb. 26

27 treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków ….. opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 27

28 propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Podczas oceniania ucznia z wychowania fizycznego, bierzemy pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć Katarzyna Wąsowicz

29 Mierniki wysiłku udział w lekcjach WF udział w nieobligatoryjnych, pozalekcyjnych zajęciach ruchowych (częstość), aktywność w czasie lekcji WF, wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji wykonywanie na terenie szkoły prac na rzecz WF (strony WWW, gazetki, konkursy itp.) aktywny udział w zawodach ( sportowych, rekreacyjnych, turniejach klasowych itp.) Katarzyna Wąsowicz

30 Ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego 2 x w + U 3 Katarzyna Wąsowicz

31 31

32 Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl Dziękuję za uwagę 32


Pobierz ppt "Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia Katarzyna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google