Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia
Katarzyna Wąsowicz

2 RODN "WOM" w Częstochowie
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. RODN "WOM" w Częstochowie

3 Akty prawne dotyczące wyboru (pisania) i dopuszczania w szkole programów:
Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkole programów i podręczników Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej Wcześniej – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009, Nr 4, poz. 17) Katarzyna Wąsowicz

4 Akty prawne dotyczące wyboru (pisania) i dopuszczania w szkole programów:
Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

5 Jak było …? Jak jest …? reforma 1999 rok reforma 2009 rok
Jeden centralnie wprowadzony program, obligatoryjny program każdego przedmiotu do końca lat dziewięćdziesiątych Podstawy programowe – możliwość wyboru programu z listy programów zatwierdzonych centralnie przez ministra reforma rok Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkole programów i podręczników Podstawa programowa – program napisany, modyfikowany lub wybrany przez nauczyciela reforma rok

6 brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań
Jakie są specyficzne problemy związane z programem przedmiotu: wychowanie fizyczne ? brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań uwzględnienie zajęć do wyboru przez ucznia specyfika oceniania specyfika łączeń Dostosowanie – np. dzielenie sali z inna klasą Katarzyna Wąsowicz

7

8 brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań
Jakie są specyficzne problemy związane z programem przedmiotu: wychowanie fizyczne ? brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań uwzględnienie zajęć do wyboru przez ucznia specyfika oceniania specyfika łączeń Dostosowanie – np. dzielenie sali z inna klasą Katarzyna Wąsowicz

9 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r w sprawie podstawy programowej … Szkoła, uwzględniając wymagania określone w podstawie programowej, powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Każdy twórca programu nauczania ma prawo poszerzania treści kształcenia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, a także lokalne tradycje w dziedzinie wychowania fizycznego.

10 RODN "WOM" w Częstochowie
Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; 2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych. § 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając: 1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; 2) uwarunkowania lokalne; 3) miejsce zamieszkania uczniów; 4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły; 5) możliwości kadrowe RODN "WOM" w Częstochowie

11 RODN "WOM" w Częstochowie
Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 1.2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; 2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; 2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych. § 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając: 1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; 2) uwarunkowania lokalne; 3) miejsce zamieszkania uczniów; 4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły; 5) możliwości kadrowe RODN "WOM" w Częstochowie

12 brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań
Jakie są specyficzne problemy związane z programem przedmiotu: wychowanie fizyczne ? brak (mały wybór) programów na rynku większy zakres dostosowań uwzględnienie zajęć do wyboru przez ucznia specyfika oceniania specyfika łączeń Katarzyna Wąsowicz

13 Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r
Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów , z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych

14 Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r
Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

15 kl.IV/V (grupa I ) kl.VI (grupa II )
Rok szkolny 2014/15 Klasa IV/V – A Klasa VI – C A B C Rok szkolny /16 Klasa IV/V – B Klasa VI – C B A C ABC część klas BAC II część klas

16 Sposoby „pozyskiwania” programu do realizacji w danej szkole:
program zakupiony i realizowany w całości, program zakupiony, zmodyfikowany, czyli dostosowany, program własny Katarzyna Wąsowicz

17 Proces dopuszczania programu do użytku w danej szkole
Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor może poprosić o opinię ….. Dyrektor dopuszcza program do realizacji w danej szkole Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów … całości podstawy programowej

18 Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r
Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkole programów i podręczników § 2.4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony

19 Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r
Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkole programów i podręczników Program nauczania ogólnego ….. zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania … opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

20 szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport. wspomaganie rozwoju sprawności powiązanej ze zdrowiem rozwijanie zainteresowań sportowych przekazywanie wzorców zachowań w świecie sportu, promowanie idei fair play kształtowanie umiejętności organizacyjnych w zakresie kultury fizycznej

21 szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Promowanie wartości sportu wyczynowego rozwijanie zainteresowania biografią zasłużonych sportowców, dostrzeganie ich pracowitości i wytrwałości w dążeniu do celu; wskazywanie i promowanie stosowania w sporcie zasady „fair play” kształtowanie świadomości w zakresie prawidłowego odżywiania w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego, budowanie wiedzy na temat suplementów diety, kształtowanie postawy świadomego konsumenta

22 Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego

23 Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r
Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania (7 lutego 2012 r.) klasy I – III : 290 godz. na etap klasy IV – VI : 385 godz. na etap gimnazjum : 385 godz. na etap szkoła ponadgimnazjalna: /290/360 godz. na etap

24 obszary tematyczne lekka atletyka gimna - styka koszy - kówka
formy aktywności ruchowej obszary tematyczne Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego Trening zdro -wotny   Sporty całego życia i wypoczynek  Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista  Sport Taniec lekka atletyka  IV   VI  gimna - styka  V  koszy - kówka  IV  … zajęcia muzyczno - ruchowe  385 Na III etapie edukacja zdrowotna Na IV etapie nie ma tańca i jest inna liczba godzin

25 sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków ….. opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

26 Opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mm brzucha, grzbietu, kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymanie ppc Klasa I U kontroluje, które grupy mięśni są zaangażowane podczas ćwiczeń, potrafi je nazwać U definiuje wybraną przez siebie cechę motoryczną i demonstruje ją w odpowiednio dobranym ćwiczeniu Klasa II U opracowuje zestaw ćwiczeń (co najmniej 10) do kształtowania … Klasa III U prezentuje i nazywa co najmniej 10 ćwiczeń przygotowujących organizm do realizacji zadanego tematu lekcji. Uzasadnia swój wyb.

27 treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków ….. opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

28 propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia
Podczas oceniania ucznia z wychowania fizycznego, bierzemy pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć Katarzyna Wąsowicz

29 Mierniki wysiłku udział w lekcjach WF
udział w nieobligatoryjnych, pozalekcyjnych zajęciach ruchowych (częstość), aktywność w czasie lekcji WF, wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji wykonywanie na terenie szkoły prac na rzecz WF (strony WWW, gazetki, konkursy itp.) aktywny udział w zawodach ( sportowych, rekreacyjnych, turniejach klasowych itp.) Katarzyna Wąsowicz

30 Ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego
2xw + U 3 Katarzyna Wąsowicz

31

32 Dziękuję za uwagę Katarzyna Wąsowicz


Pobierz ppt "Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google