Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE MIASTA GDAŃSKA Konferencja podsumowująca projekt „Odpady pod Kontrolą” Warszawa, 16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE MIASTA GDAŃSKA Konferencja podsumowująca projekt „Odpady pod Kontrolą” Warszawa, 16."— Zapis prezentacji:

1 PROCES WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE MIASTA GDAŃSKA Konferencja podsumowująca projekt „Odpady pod Kontrolą” Warszawa, 16 styczeń 2014 r.

2 Miasto jest podzielone na 6 sektorów NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GDAŃSKU 1 sektor = ok. 75 tys. mieszkańców 2 firmy wywozowe wyłonione w przetargu

3 -nadzór nad systemem: Prezydent Miasta Gdańska poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku -zarządzający systemem: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku -odbiór odpadów surowcowych: Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. PODZIAŁ ZADAŃ W SYSTEMIE GMG

4 Odpady zbierane selektywnie: 0,56 zł/m 2 do 110m 2 pow. mieszkalnej i 0,05 zł/m 2 powyżej 110m 2 Odpady zbierane nieselektywnie: 0,72 zł/m 2 do 110m 2 pow. mieszkalnej i 0,07 zł/m 2 powyżej 110m 2 SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY PRZEZ GMINĘ - METODA POWIERZCHNIOWA Trwają prace nad obniżeniem stawek w 2014 r. z naciskiem na odpady zbierane selektywnie.

5 nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy NOWY SYSTEM OBEJMUJE WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA GDAŃSKA: W ramach opłaty Gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki

6 Od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbierana zostanie każda ilość wyprodukowanych odpadów: Mokrych (20 01 08) Suchych ( 20 03 01 A) Niesegregowanych (20 03 01) Zielonych (20 02 01) Wielkogabarytowych (20 03 07) Zużytych opon (16 01 03) Przeterminowanych leków (20 01 32) Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy odebrana zostanie ilość odpadów wynikająca z zadeklarowanej ilości i pojemności pojemników: Mokrych (20 01 08) Suchych ( 20 03 01 A) Niesegregowanych (20 03 01) FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

7 SYSTEM DUALNY wprowadzany etapowo od 2010 r. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

8

9

10 Punkty selektywnej zbiórki odpadów (tzw. PSZOK - i): punkt selektywnej zbiórki odpadów funkcjonujący na terenie ZU wybudowany w ramach modernizacji Zakładu, do którego mieszkańcy mają prawo przywieźć odpady: wielkogabarytowe, budowlane, ZSEiE, niebezpieczne, zielone i opakowaniowe, selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w 4-pojemnikowych zestawach ustawionych na terenie miasta będących uzupełnieniem PSZOKu. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

11

12

13

14 Odpady budowlane przyjmowane są w PSZOKu na preferencyjnych warunkach. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU Kod odpaduRodzaj Cena brutto 1 tona 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 10,80 zł 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaż 21,60 zł

15 System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: papier i tektura tworzywo sztuczne szkło kolorowe szkło białe SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

16 Krótki termin weryfikacji deklaracji – zmiana 22 kwietnia 2013 r. uchwał o stawce i metodzie naliczania opłaty oraz zmiana wzoru deklaracji opóźniły składanie przez właścicieli nieruchomości deklaracji – deklaracje wpływały do połowy lipca; 70% deklaracji wypełnionych błędnie – konieczność wezwania do korekty; Wdrożenie w jednym terminie systemu na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych; Konieczność rozstawienia wszystkich pojemników w bardzo krótkim czasie przy braku pojemników na rynku (zwłaszcza na odpady mokre); Kradzieże pojemników (ościenne gminy obowiązek dostarczenia pojemników pozostawiły po stronie właściciela nieruchomości); Wcześniejsze (nawet do tygodnia) zabieranie z posesji pojemników na odpady przez firmy świadczące usługi przed 1 lipca 2013 r. oraz pozostawianie niewywiezionych odpadów w ostatnim tygodniu czerwca; Nieznajomość topografii miasta przez jednego z wykonawców wyłonionego w przetargu; Niedopracowane harmonogramy realizacji usług odbioru odpadów spowodowane późnym złożeniem deklaracji i objęciem systemem nieruchomości dotychczas nie posiadających umów na odbieranie odpadów (tzw. „szara strefa”); Zwiększona produkcja odpadów przez mieszkańców (szczególnie odpadów wielkogabarytowych). PROBLEMY OPERACYJNE na początku funkcjonowania systemu

17 Liczba mieszkańców (dane wg GUS za rok 2012): 460 427 Powierzchnia mieszkalna (wg deklaracji od mieszkańców): 11 253 298,19 m 2 STATYSTYKA GMG

18 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych w Gdańsku zgodnie z danymi z „Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska za 2012 r.” (stan na 31 XII 2012 r.): 11 853 600 m 2 Powierzchnia mieszkalna (wg deklaracji od mieszkańców): 11 253 298,19 m 2 Różnica wynosi: 5% STATYSTYKA GMG

19 Różnice w definicji powierzchni użytkowej / mieszkalnej: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2010.95.613 j.t. z późn. zmianami): „powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe”. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2005.31.266 j.t. z późn. zmianami): „powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału”; STATYSTYKA GMG

20 Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2009.93.768 j.t. z późn. zmianami): „Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów)”. Definicja wg GUS-u: „Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alkow, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania (m. in. pracownia artystyczna, pomieszczenia rekreacyjne itp.)”. STATYSTYKA GMG

21 Definicja przyjęta przez Gminę Miasta Gdańska do deklaracji: „Powierzchnię lokalu mieszkalnego ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym potrzebom lokatorów, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się sutereny i poddasza mieszkalne, przy czym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Do powierzchni lokalu mieszkalnego nie zalicza się pomieszczeń przynależnych w szczególności: garaży, piwnic, komórek lokatorskich, a także balkonów, tarasów i logii.” STATYSTYKA GMG

22 Inne przyczyny rozbieżności: niezgłoszone niezamieszkane nieruchomości mieszkaniowe, tzw. pustostany (zgodnie z ustawą ucpg pierwszą deklarację należy złożyć 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca); „szara strefa” – część mieszkańców nie złożyła deklaracji i pozostaje poza systemem; zaniżenie powierzchni mieszkalnej w składanych deklaracjach; STATYSTYKA GMG

23 MASA ODPADÓW SUROWCOWYCH

24 2012 r. surowcowe [Mg], w tym:IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII papier i tektura125104125133138131144 136157130161 tworzywo sztuczne625256657765707464706359 szkło175130143 171157132169131 15194 Łącznie362286324341386353346387331358344314 SUMA4 132 2013 r. surowcowe [Mg], w tym:IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII papier i tektura131120135153154147207190198203171221 tworzywo sztuczne7163688189831091049810090103 szkło199147145 215177236230164204185162 Łącznie401330347379458407553525460507446486 SUMA5 299

25 MASA ODPADÓW SUROWCOWYCH

26 MASA ODPADÓW „MOKRYCH”

27 Niedookreślone obowiązki osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną m.in. od kogo windykować należności, Brak solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości Konieczność rozszerzenia uprawnień organów podatkowych przysługujących szefom gmin, Samodzielne wyliczenie wysokości opłaty przez organ przyjmujący deklaracje przy zmianach stawek opłaty Zmiana terminu złożenia nowej deklaracji w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – 14 dni przed a nie po powstaniu obowiązku Wnoszenie opłaty w miesiącu następnym po którym nastąpiła zmiana Podzielenie opłaty na część stałą-koszty zarządzania systemem i zmienną obejmującą koszty odbioru (transportu) i zagospodarowania odpadów Określenia charakteru prawnego opłat – czy opłata jest podatkiem, opłatą lokalną czy nieopodatkowaną należnością budżetową Wyłączenie w sprawach dotyczących opłat stosowanie Działu III rozdziału 7a ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych co umożliwi bilansowanie się kosztów systemu zgodnie z zapisem art.6 ust. 2 ucpg Dopisanie do katalogu kosztów systemu wydatków na usuwanie nielegalnych wysypisk Dookreślenie (w sposób nie budzący wątpliwości ) pojęcia „zamieszkiwanie” na danej nieruchomości. PROBLEMY DO ROZSTRZYGNIĘCIA:

28


Pobierz ppt "PROCES WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE MIASTA GDAŃSKA Konferencja podsumowująca projekt „Odpady pod Kontrolą” Warszawa, 16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google