Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W naszej szkole korzystamy z TIK w zespole!!! Program Szkoła z klasą 2.0. w Szkole Podstawowej nr 10 Rok szkolny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W naszej szkole korzystamy z TIK w zespole!!! Program Szkoła z klasą 2.0. w Szkole Podstawowej nr 10 Rok szkolny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 W naszej szkole korzystamy z TIK w zespole!!! Program Szkoła z klasą 2.0. w Szkole Podstawowej nr 10 Rok szkolny 2012/2013

2 Fragmenty regulaminu Dyrektor, szkolny Koordynator Programu oraz nauczyciele realizujący zadania w Programie zwani są w dalszej części Zespołem 2.0. Członkowie Zespołu 2.0 są jedynymi osobami, z którymi Organizatorzy dokonują wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie. Pod opieką Zespołu 2.0 w Programie zadania realizują również klasy, uczniowie lub grupy uczniowskie. Każda szkoła uczestnicząca może ubiegać się o tytuł Szkoły z klasą 2.0. Do uzyskania przez szkołę tytułu Szkoły z klasą 2.0 niezbędne jest terminowe zrealizowanie wszystkich zadań w Programie przez: Dyrektora szkoły, Szkolnego Koordynatora oraz minimum trzech nauczycieli oraz prowadzenie przez uczniów przynajmniej jednego bloga na platformie blogów CEO w szkole. Po rejestracji nauczycieli w Programie chętni uczniowie mogą zakładać blogi. Warunkiem założenia blogu w Programie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w serwisie CEO dostępnego na stronie blogiceo.nq.pl, a następnie wybranie spośródnauczycieli zarejestrowanych do Programu nauczyciela-opiekuna blogu. Jeden blog może być prowadzony przez uczniów indywidualnie lub przez zespół uczniowski liczący maksymalnie do 8 osób. blogiceo.nq.p Maksymalna liczba blogów założonych na platformie blogów CEO w danej szkole jest równa podwojonej liczbie nauczycieli biorących udział w Programie. W szczególnych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umożliwienia szkole założenia większej liczby blogów, niż wynika to z przedstawionych wyżej wyliczeń.

3 Fragmenty regulaminu c.d. Każdy blog musi mieć swojego nauczyciela opiekuna. Nauczyciel będący opiekunem blogu zobowiązuje się do monitorowania wszelkich treści oraz materiałów upublicznianych przez uczniów a powstałych w ramach działań prowadzonych w Programie, w tym w szczególności zapisów umieszczanych przez uczniów na platformie blogów CEO zgodnie z Regulaminem platformy blogów CEO, który dostępny jest na stronie blogiceo.nq.pl. W przypadku stwierdzenia faktu upublicznienia przez uczniów wpisów naruszających przepisy prawa, lub prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawo do wizerunku, nauczyciel/opiekun niezwłocznie powiadomi o tym Organizatorów. blogiceo.nq.pl. Nauczyciel opiekun bloga zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów zgody na prowadzenie przez ucznia/uczniów bloga na platformie blogów CEO w ramach Programu. Zgody te powinny być przechowywane w szkole, natomiast ich skany przesłane niezwłocznie do Sekretariatu programu mailem na adres: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl lub faxem na nr 22 825 85 40 wew. 102. Zgoda stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu platformy blogowej CEO. adres: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl lub faxem na nr 22 825 85 40 wew. 102. Od członków Zespołu 2.0 wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie własnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail) i dostęp do Internetu. Członkowie Zespołu 2.0 w ramach uczestnictwa w Programie zobowiązują się do wspólnego planowania i wykonywania zadań oraz do przeprowadzenia zajęć z uczniami w zakresie proponowanym przez Organizatorów Programu w paragrafie 2 niniejszego regulaminu i podanym w harmonogramie.

4 Fragmenty regulaminu c.d. W przypadku realizowania zadań w programie niezgodnie z par. 2 regulaminu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z członkiem Zespołu 2.0, który dane zadanie realizował i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez członka Zespołu 2.0 ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym Organizatorów i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony członka Zespołu 2.0 traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie. Po zakończeniu Programu każdy członek Zespołu 2.0, który zrealizuje w terminie wszystkie zadania w Programie, otrzyma wysłany pocztą imienny dyplom, określający pełnioną funkcję w Programie. Członkowie Zespołu 2.0, których działania w Programie zostaną wyróżnione przez Organizatorów jako dobre praktyki eksperckie otrzymają wyróżnienie na dyplomach. Nauczyciele którzy wykonają wszystkie zadania w Programie otrzymają w formie elektronicznej wzór dyplomów dla uczniów, którzy brali udział w Programie. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje dyplomów dla uczniów: za udział w Programie oraz za udział w Programie i prowadzenie blogu. Na dyplomach za prowadzenie blogu zostaną dodatkowo opisane zdobyte przez uczniów podczas prowadzenia blogów sprawności. Jeśli w danej szkole dyplom uzyska przynajmniej jeden nauczyciel oraz Szkolny Koordynator Programu, szkoła także otrzyma dyplom za udział w Programie.

5 Cele Programu : Promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (dalej: TIK) oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK zarówno na terenie szkoły, jak i w całości procesu uczenia się i nauczania. Budowanie współpracy między nauczycielami oraz dyrektorami szkół w zakresie wykorzystywania T IK w nauczaniu i komunikacji w szkole, zarówno w ramach grona pedagogicznego, jak i pomiędzy nauczycielami z różnych szkół. Rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności wnioskowania i rozwiązywania problemów, zespołowej pracy, komunikacji i współpracy, poprzez promowanie nowych metod nauczania, w szczególności pracy metodą projektów edukacyjnych, przy szczególnym nacisku na zastosowanie nowoczesnych technologii na wszystkich etapach realizacji. Umożliwienie uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń i publicznej prezentacji dobrych praktyk (swoich pomysłów na zajęcia dydaktyczne i projekty edukacyjne) na platformach internetowych programu.

6 Zadania Zespołu 2.0. Każdy członek Zespołu 2.0 (dyrektor, szkolny Koordynator oraz nauczyciele): współpracuje z pozostałymi członkami Zespołu 2.0; wykonuje zadania w Programie zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Programu, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na platformie internetowej Programu i z wykorzystaniem materiałów pomocniczych zapewnionych przez CEO; po wykonaniu zadań opisuje je i publikuje na swojej stronie internetowej przypisanej przez Organizatorów w terminie podanym w harmonogramie i zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na platformie. Zamieszcza tam materiały, zadania, zdjęcia wykorzystane i wypracowane w trakcie realizacji zaplanowanych wcześniej działań; po otrzymaniu komentarza do opisu od Moderatorów Programu uwzględnia otrzymane wskazówki w opisie; kontaktuje się z Organizatorami Programu.

7 Nauczyciel w Programie: Planuje z uczniami działania edukacyjne, zajęcia lekcyjne, projekty badawcze, eksperymenty, związane z wykorzystaniem nowych technologii; organizuje z wybranymi uczniami debaty na temat kodeksu dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK w uczeniu się i nauczaniu; Wspiera uczniów w realizacji projektów oraz innych zadań: koordynuje pracę uczniów, wspiera ich merytorycznie w trakcie samodzielnej pracy, pomaga w ustaleniu harmonogramu pracy, podziale zadań, pomaga w organizacji kolejnych etapów pracy nad projektem; prezentuje podjęte w ramach programu działania na szkolnych festiwalach 2.0; wymienia się praktykami z nauczycielami swojego przedmiotu z innych szkół na platformie internetowej Programu.

8 Zabieramy się do roboty!!! Czym dysponujemy? - Komputery stacjonarne; - laptopy; - oprogramowanie; - zestaw do videokonferencji; - wizualizery; - urządzenie wielofunkcyjne; - skanery; - tablice interaktywne; - kamera video; - aparat fotograficzny Nikon; - platforma e-learningowa.

9 Co chcemy zmienić poprzez realizację programu? -Przełamać barierę niechęci (lęku?) nauczycieli do korzystania z TIK w codziennej pracy; -zdobyć nowe umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych pomocy i narzędzi dydaktycznych, -uatrakcyjnić proces edukacyjny; - zachęcić uczniów do systematycznego, aktywnego i twórczego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; - stosować w pracy nowoczesne, efektywne metody: metoda „odwróconej lekcji”, metoda projektu; -rozwinąć umiejętności informatyczne jak największej ilości uczniów celem wykorzystania ich w codziennym uczeniu się; -unowocześnić sposoby komunikowania się nauczycieli i uczniów -podnieść jakość pracy szkoły -zdobyć certyfikat Szkoły z klasą2.0. -rozwijać zainteresowania uczniów; -wzbogacić ofertę szkoły.

10 Plan min i plan max. Plan minimalny obejmuje: - Zorganizowanie debat z uczniami na temat zasad korzystania z TIK; -opracowanie Kodeksu 2.0.; -założenie min 5 blogów uczniowskich i opieka nad nimi; - realizację 4-6 projektów z udziałem uczniów; -przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu. Ponadto: - Korzystanie z platformy; -zamieszczanie swoich materiałów; -działania w pracowniach przedmiotowych; -korzystanie z doświadczeń i wiedzy moderatorów, ekspertów i innych uczestników programu i dzielenie się własnymi doświadczeniami; -jak najszersze wykorzystywanie sprzętu pozyskanego przez szkołę w ramach pilotażowego programu „Cyfrowa szkoła”.

11 Zadania wybrane przez Dyrektora Szkoły I semestr - „Nasi e- nauczyciele”. Wykonanie zadania polega na zorganizowaniu wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach. Tematyka i zakres do wypracowania i ustalenia w szkołach indywidualnie według potrzeb nauczycieli. Możemy dzielić się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. II semestr - „Szkoła na platformie”. Wykonanie zadania polega na wprowadzeniu, a w naszym przypadku wykorzystywaniu platformy e- learningowej, jako miejsca, gdzie gromadzone są i udostępniane wszystkim zainteresowanym szkolne materiały edukacyjne tworzone przez nauczcieli różnych przedmiotów. Zadanie te mają być realizowane harmonijnie ze wszystkimi zadaniami zaplanowanymi w ramach realizacji programu.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W naszej szkole korzystamy z TIK w zespole!!! Program Szkoła z klasą 2.0. w Szkole Podstawowej nr 10 Rok szkolny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google