Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie otwierające

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie otwierające"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie otwierające

2 Co nam da projekt Szkoła z klasą 2.0:
Certyfikat 2.0, Tytuł: Szkoły z klasą 2.0 Tyt. Szkoły eksperckiej Dyplomy dla nauczycieli , dyplom dla szkoły specjalne odznaki dla aktywnych blogerów (semestralne i przyznawane w trybie ciągłym) Poszerzenie zastosowania narzędzi TIK w naszej szkole, Uatrakcyjnienie lekcji poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialnych Udział w debatach ekspertów i przedstawicieli władz publicznych, a także konferencje i szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli. Dostęp do platformy programu Szkoła z klasą 2.0: Baza 2.0, pomoc ekspertów i moderatorów, pracownie przedmiotowe i inne.

3 Wymagania konieczne do uzyskania zaświadczeń:
Dyplom dla uczestników : co najmniej jeden nauczyciel realizujący program pod opieka moderatora, Dyplom dla szkoły : oraz aktywnie działający koordynator, Certyfikat 2.0 oraz tytuł Szkoły z klasą 2.0: Co najmniej trzech nauczycieli realizujących program (dyrektor i koordynator również mogą realizować program nauczyciela, w takim wypadku oprócz nich musi brać udział jeszcze min. Jeden nauczyciel) pod opieką moderatora, Wykonywanie zadań w terminie przez dyrektora, Wykonywanie zadań w terminie przez koordynatora, Przynajmniej jeden systematycznie prowadzony blog uczniowski. Tytuł szkoły eksperckiej Jeśli w szkole wypracowane są materiały i sposoby nauczania, godne polecenia innym jako dobre praktyki.

4 Zasoby jakimi dysponuje szkoła:
Zasoby sprzętowe: Dwie sale komputerowe z dostępem do inetrnetu: 22 komputery pracujące w systemie Windows XP 20 komputerów pracujących w systemie OS X v W obu salach są rzutniki, ekrany i drukarki 4 sale z tablicami interaktywnymi i laptopami z dostępem do internetu Laptop, drukarka, kamera na świetlicy Dwa rutery Okablowanie i gniazdka elektryczne w każdej Sali Aparat i kamera Zasoby ludzkie: Trzech nauczycieli z uprawnieniami do nauki informatyki, Kilku nauczycieli realizujących ( obecnie lub w przeciągu kilku lat) projekty multimedialne w np. e –Twiningu, Moderator rządowego projektu „Cyfrowa szkoła” Grono nauczycielskie jest przeszkolone z podstawowej obsługi komputerów, swobodnie poruszają się w podstawowych programach komputerowych.

5 Pytania i problemy( co zmienić lub poprawić w naszej szkole):
Pomocne pytania: Za pomocą jakich narzędzi chcielibyśmy uczyć? Czego potrzebujemy? Z jakimi problemami w tym roku muszą się zmierzyć szkoła i nauczyciele? Czego nam brakuje, a co powinno zostać lepiej rozdysponowane, bo w obecnej chwili jest wykorzystywane w niewystarczającym stopniu? ...

6 Zadania członków zespołu

7 Zadania dyrektora: Wybór i wprowadzenie do szkoły jednego z zadań z listy oraz opisanie go na stronie programu - I sem., Wybór i wprowadzenie do szkoły kolejnego zadania z listy oraz opisanie go na stronie programu - ( II sem.) , Potwierdzenie wykonania przez szkołę wszystkich zadań w programie – do końca roku szkolnego.

8 Zadania dyrektora do wyboru:
nasz pomysł na e-szkołę (Opracowanie i wdrożenie projektu e-nauczania w całej szkole – obowiązkowe dla dyrektora szkoły pilotażowej); nasi e-nauczyciele (zorganizowanie wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach); szkoła z Wi-Fi (zainstalowanie w szkole dostępnego dla wszystkich Wi-Fi); Szkoła w sieci (założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i zastosowanie jej w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami; szkoła na platformie (wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, na której będą gromadzone i udostępniane szkolne materiały edukacyjne); szkoła z e-dziennikiem (wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości pracy szkoły); komputery po lekcjach (udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami); zapraszamy inne szkoły (organizacja „dnia otwartego” dla dyrektorów i nauczycieli z innych placówek, lekcji otwartej oraz dyskusji z udziałem „swoich” nauczycieli i gości).

9 Zadania koordynatora:
Spotkanie otwierające (rozmowa o zasobach, problemach i planach szkoły na cały rok szkolny)- I sem., Debata ogólnoszkolna – I sem., Festiwal 2.0 – II sem., Spotkanie podsumowujące – na zakończenie programu, Opisywanie wszystkich zadań na stronie programu, Przygotowywanie materiałów o programie na stronę internetową naszej szkoły.

10 Zadania nauczycieli: Zadanie TIK – I sem.: Przetestowanie i przećwiczenie zasad korzystania z TIK Sprawdzamy i tworzymy materiały Udział w Debacie ogólnoszkolnej - I sem., Zaplanowanie i realizacja projektu – II sem., Prezentacja projektu na szkolnym Festiwalu 2.0 – II sem

11 Zadania blogujących uczniów:
Rejestracja w serwisie CEO i założenie bloga – I sem., Regularne prowadzenie bloga, wykonywanie zadan zaproponowanych przez organizatorów – cały okres trwania programu, Za systematyczne wykonywanie zadań blogerzy mogą uzyskać: odznaka Uczymy się z TIK – znamy kodeks i umiemy go stosować na co dzień w szkole i poza nią / uczymy innych – do końca I sem., odznaka Działamy z TIK – realizujemy projekt, wykorzystując nowe technologie – do końca II sem., odznaki "Tworzymy materiały edukacyjne", "Aktywny komentator", "Blog z pasją"  - przez cały czas trwania programu,

12 Zadania do wykonania w ramach programu Szkoła z klasą 2.0

13 Kodeks 2.0 To zasady korzystania z technologii komunikacyjno informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny kodeks 2.0 ma być: użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli, bardzo ogólny lub zupełnie szczegółowy.

14 Proces powstawania Kodeksu 2.0
Debaty klasowe Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą ma za zadanie przygotowanie swojego projektu Kodeksu 2.0; pomocne materiały są dostępne na stronie: Projekt Kodeksu ma składać się z minimum 6 punktów. Po przygotowaniu, należy go złożyć w formie pisemnej do 29  listopada, do koordynatora projektu szkoły z klasą 2.0; Po złożeniu projektu Kodeksu 2.0 koordynator wraz z samorządem szkolnym 2.0 wstępnie zweryfikuje go; Do debaty szkolnej nad Kodeksem 2.0 wychowawca typuje po dwóch reprezentantów klasowych, którzy będą głosowali za przyjęciem, bądź odrzuceniem punktu kodeksu; Wskazówki znajdziesz tu ( str.22):

15 Debata szkolna Każdą klasę będzie reprezentować 2-osobowa grupa.
Reprezentanci będą mieli za zadanie zapoznać się z propozycjami kodeksu wstępnie już zweryfikowanego przez nauczycieli. Po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu oraz przedstawieniu argumentów uczniowie będą głosować jawnie za przyjęciem, bądź odrzuceniem punktu kodeksu. Głosowanie będzie jawne przez podniesienie kartki zielonej za przyjęciem punktu regulaminu, bądź czerwonej przeciw, głosuje też wychowawca klasy. Ostateczna wersja Kodeksu zostanie przyjęta przez nauczycieli i dyrektora szkoły oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce programu Szkoła z klasą 2.0, oraz na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym. W organizacje debaty szkolnej włączy się samorząd szkolny. Porady i wskazówki (str.27 ):

16 Zadanie TIK Są to ćwiczenia, zadania i inne krótkie formy pracy z wykorzystaniem nowych technologii, poświęcone np. szukaniu wiarygodnych informacji na zadany temat, tworzeniu własnych tekstów lub materiałów multimedialnych, bezpieczeństwu w sieci, prawom autorskim.

17 Zadanie TIK: Przetestowanie i przećwiczenie zasad korzystania z TIK na różnych przedmiotach i zajęciach pozalekcyjnych. Warto aby Zadania TIK prowadzone w ramach całej szkoły objęły wszystkie siedem zagadnień Kodeksu: Ucz i ucz się z TIK!, Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie, Nie kradnij i nie daj się okraść!, Komunikujmy się! Komputery pod ręką! Bądź bezpieczny w sieci, Nauczcie tego dorosłych! Sprawdzamy i tworzymy materiały - na podstawie wybranych z Bazy 2.0 i/lub stworzonych przez siebie materiałów Zajęcia mogą przyjąć formę „Uczymy innych” lub „Odwróconej lekcji”

18 Zadanie TIK Odwrócona lekcja  Zakłada odwrócenie tradycyjnego modelu. Praca domowa zadawana jest jakby przed lekcją, jako wprowadzenie do niej – uczniowie, korzystając  z materiałów przygotowanych lub wybranych wcześniej przez nauczyciela zapoznają się z tematem lekcji przed zajęciami. Umożliwia to przeznaczenie zajęć lekcyjnych na grupową pracę uczniów, aktywności motywujące uczniów do pracy, takie jak dyskusja czy rozwiązywanie problemów, na stawianie pytań oraz na ćwiczenie i utrwalanie nabytych wcześniej wiadomości  i umiejętności. „Uczymy innych” Polega na bezpośrednim zaangażowaniu uczniów w przygotowywanie i prowadzenie lekcji. Zajęcia zorganizowane według tego schematu to lekcja, jej fragment lub seria lekcji, polegająca na zamianie ról w klasie, w której to uczniowie stają się nauczycielami. Więcej informacji znajdziecie na stronie:

19 Jak opisać Zadanie TIK, czyli pytania, na które relacja powinna odpowiadać:
W jaki sposób poinformowałaś/łeś uczniów o idei programu i o Kodeksie 2.0? Kiedy i w jakiej klasie (lub z jaką grupą uczniów) zrealizowałeś zadanie? Jaką formę zadania wybrałeś? (uczymy innych lub odwrócona lekcja); Czego będzie dotyczyło zadanie? Jakiej reguły Kodeksu, jakiego zagadnienia/ problemu/ tematu? Czego mają się nauczyć uczniowie dzięki temu zadaniu? Podaj 2-4 konkretne cele. Jakie umiejętności uczniowie mają rozwinąć, pogłębić? Jaką rolę odegrają uczniowie, a jaką nauczyciel w trakcie realizacji zadania? Z jakich materiałów merytorycznych i narzędzi (prosimy o podanie konkretnych programów, aplikacji, stron etc.) skorzystają uczniowie przygotowując się do lekcji? Jak wyglądały przygotowania uczniów do zajęć? A jak twoje? W jaki sposób przebiegały same zajęcia? Opisz w kilku punktach, na czym faktycznie polegała praca uczniów. Czego się nauczyli, co sprawdzili lub jakie umiejętności TIK utrwalili?

20 Jak opisać Zadanie TIK, czyli pytania, na które relacja powinna odpowiadać:
Jakie były najtrudniejsze momenty? Jakie trudności mieli uczniowie (jeśli mieli)? Co było według Ciebie najbardziej wartościowym elementem zajęć? Jakie zadania były dla uczniów najciekawsze? Prosimy o zacytowanie wypowiedzi uczniów z zajęć lub ich podsumowania (dwu-trzy-zdaniowe cytaty). Jak będzie wyglądać dalsza praca uczniów nad pomysłami do Kodeksu? Jakie zagadnienia szczególnie interesowały uczniów? Jak chcą uczestniczyć w szkolnej debacie? Jakie pomysły zgłosili? Podaj przykłady (prosimy o cytaty). Podaj wnioski na przyszłość. Gdybyś jeszcze raz miał/-a poprowadzić podobne zajęcia, co można by zrobić inaczej? Czy udało się w pełni zrealizować twój pomysł? Jeśli nie, to dlaczego? Jakie masz wskazówki dla nauczycieli, którzy chcieliby skorzystać z twojego pomysłu na Zadanie TIK?

21 Projekt z wykorzystaniem TIK
Projekty mogą dotyczyć dowolnej dziedziny i być realizowane na każdym przedmiocie oraz poziomie edukacyjnym. TIK mają pomóc w realizacji projektu – być narzędziem wykorzystanym przez uczniów. Uczniowie samodzielnie zbierają potrzebne dane do wykonania projektu, opracowują je (nie tylko w formie pisemnej), a następnie prezentują innym. Sami podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji i sposobie prezentacji. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom uczących się i wiązać działalność praktyczną z pracą umysłową, rozwijać samodzielność, uczyć odpowiedzialności i współpracy w grupie. Uczniowie przystępujący do pracy powinni poznać dokładną instrukcję, opis przedsięwzięcia, zasady działania i współpracy.

22 Projekt z wykorzystaniem TIK
Więcej informacji o Projekcie 2.0 znajdziecie na stronie: Porady, wskazówki, przykłady można szukać na ( str.31): Uczniowie biorący udział w projekcie muszą dostarczyć nauczycielowi z którym realizują projekt zgody rodziców/opiekunów na Przekazanie praw do wizerunku. Druk zgody znajduje się na platformie dla nauczycieli w zakładce „ Pliki do pobrania”

23 Blog 2.0 Blogi uczniowskie w programie Szkoła z klasą 2.0 mogą być zakładane i prowadzone indywidualnie albo zespołowo (max 8 osób w zespole).  Na blogach uczennice i uczniowie opisują własnymi słowami, ze swojej perspektywy, co robili na lekcjach i w ramach prac domowych, zamieszczają krótkie relacje ze wszystkich działań i zadań, w których uczestniczą w związku z udziałem w programie Za aktywność i wpisy na blogach uczniowie w trakcie całego roku szkolnego mogą otrzymywać specjalne odznaki dwojakiego rodzaju: 1. semestralne: „Uczymy się z TIK” - zdobywana I semestrze; „Działamy z TIK” - zdobywana w II semestrze; 2. przyznawane w trybie ciągłym: Tworzymy materiały edukacyjne; Aktywny komentator; Blog z pasją.

24 Blog 2.0 Każdy nauczyciel-opiekun bloga zbiera zgody na prowadzenie blogów od rodziców uczniów, zgodnie z regulaminem platformy blogów. Zgody te przechowywane są w szkole, a ich skan wysyłany do Sekretariatu programu. Druk zgody znajduje się na platformie dla nauczycieli w zakładce „ Pliki do pobrania” Podpowiedzi i wskazówki do prowadzenia bloga i zdobywania odznak na stronie: blogiceo.nq.pl/szkola2zero

25 Festiwal szkolny projektów
Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje i przygotowuje Szkolny Festiwal, na którym prezentowane są efekty całorocznej pracy nauczycieli i uczniów w postaci projektów. Może on być połączonych ze świętem szkoły lub innym wydarzeniem.

26 Spotkanie podsumowujące
Podczas spotkania powinny powstać: LISTA SUKCESÓW/DOBRYCH PRAKTYK LISTA PROBLEMÓW I WYZWAŃ ZARYS PLANU DZIAŁANIA NA NASTĘPNY ROK

27 Plan działań na rok szkolny 2012/20213 w ramach programu Szkoła z klasą 2.0

28 Zadania wynikające bezpośrednio z harmonogramu projektu:
Termin Odpowiedzialni Uzupełnienie profili i zapoznanie się z Bazą 2.0 przez nauczycieli zarejestrowanych na platformie Szkoły z klasą 2.0 Dyrektor, koordynator, nauczyciele Przeprowadzenie spotkania otwierającego Zespołu 2.0: - prezentacja platformy Szkoły z klasą 2.0, poruszanie się po niej, korzystanie z Bazy 2.0, zamieszczanie opisów wykonanych zadań, -dyskusja o zasobach, jakimi dysponuje szkoła ( sprzętowych, ludzkich) -stworzenie planu działań na rok szkolny 2012/2013, - podział obowiązków na członków zespołu, - wybranie przez dyrektora do skonsultowania Zespołem 2.0 jednego z zadań z listy podanej przez organizatorów. Koordynator

29 Zadania wynikające bezpośrednio z harmonogramu projektu:
Termin Odpowiedzialni  Debaty klasowe mające na celu stworzenie klasowych wersji Kodeksu 2.0 ( ) Do Wszyscy wychowawcy kl. I - VI Założenie i funkcjonowanie blogów uczniowskich dotyczących uczestnictwa szkoły w programie Szkoła z klasą 2.0; od do Nauczyciele opiekunowie Uczniowie Przeprowadzenie przez nauczycieli zarejestrowanych w programie zadań TIK, opisanie swoich spostrzeżeń na platformie programu, 7 – Koordynator Nauczyciele 2.0 - Przeprowadzenie debaty szkolnej dotyczącej Kodeksu 2.0, - Zamieszczenie opisu i wniosków z debaty szkolnej na wizytówce szkoły w programie, - Wprowadzenie do szkoły wybranego wcześniej zadania z listy podanej prze organizatorów i opisanie go w swojej wizytówce w programie - Uczniowie prowadzący blogi zamieszczają opisy swoich zadań na platformie blokowej CEO do Dyrektor

30 Zadania wynikające bezpośrednio z harmonogramu projektu:
Termin Odpowiedzialni - opublikowanie przez nauczycieli zarejestrowanych w programie opisu zadań sprawdzonych w praktyce w ramach zadania „sprawdzamy i tworzymy materiały”; - Zamieszczenie szkolnego Kodeksu 2.0 na wizytówce szkoły programie, - Uczniowie na blogach zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej Do Nauczyciele 2.0 Koordynator Uczniowie Spotkanie Zespołu 2.0 podsumowujące pracę w I semestrze : - przedstawienie propozycji projektów do realizacji przez nauczycieli, którzy się ich podjęli, - wybór po konsultacji z Zespołem 2.0 kolejnego z zadań z listy podanej przez organizatorów Do Dyrektor, Nauczyciele 2.0 Zamieszczenie opisu planu projektu na swojej wizytówce w programie do Planowanie i realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK – (nauczyciele biorący udział w programie wraz z uczniami zrealizują projekty edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi TIK) Od Do Nauczyciele, Uczniowie - wprowadzenie drugiego zadania Dyrektora i zamieszczenie opisu w swojej wizytówce programu, - uczniowie prowadzący blogi zamieszczają opis swoich zadań na platformie blokowej, - Po konsultacji z Zespołem 2.0 wybieramy i zgłaszamy jeden z realizowanych w szkole projektów do reprezentowania szkoły na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów 2.0 do Dyrektor Dyrektor, koordynator, Nauczyciele 2.0

31 Zadania wynikające bezpośrednio z harmonogramu projektu:
Termin Odpowiedzialni - Nauczyciele wraz z uczniami przygotowują prezentację projektu edukacyjnego oraz opisują ją na swojej wizytówce w programie, - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego Festiwalu 2.0, - Koordynator zamieszcza opis Szkolnego Festiwalu 2.0 na wizytówce szkoły w programie. - Uczniowie zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej Do Do Nauczyciele, Uczniowie Koordynator, Nauczyciele, Uczniowie Koordynator Uczniowie - spotkanie podsumowujące pracę Zespołu 2.0, - szkolny koordynator zamieszcza opis przebiegu spotkania na wizytówce szkoły w programie do Dyrektor, Koordynator, Nauczyciele Zamieszczanie informacji o realizacji programu Szkoła z klasa 2.0 na stronie WWW naszej szkoły  Cały rok szkolny  Koordynator, Administrator strony szkoły

32 Przydział obowiązków:
Leszek Kirzenkowski – dyrektor Ewa Przybysz – koordynator, realizuje projekt, Jolanta Okuniewska – realizuje projekt, przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli z obsługi rzutnika, oraz programów przydatnych do realizacji programu Joanna Ciesielska – realizuje projekt Barbara Popławska – realizuje projekt, opiekun bloga Beata Jarzyńska – realizuje projekt Daria Narbut – realizuje projekt, opiekun bloga Marek Starowicz ( wicedyrektor) – umieszczanie materiałów na stornie internetowej szkoły (administrator szkolnej strony internetowej). Pomoc techniczna przy użytkowaniu sprzętów TIK. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w miarę potrzeb.

33 Przygotowała Ewa Przybysz
Do utworzenia prezentacji wykorzystałam materiały z następujących źródeł: Pomysł na spotkanie otwierające pani Jolanty Rozińskiej z Bazy 2.0 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2012/2013. Dodatek specjalny do Przewodnika po programie Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 (edycja II 2011/2012) dostępne na stronie:

34 Dziękuję wszystkim za spotkanie
Życzę samych sukcesów w realizacji projektów


Pobierz ppt "Spotkanie otwierające"

Podobne prezentacje


Reklamy Google