Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak obchodzą święta Bożego Narodzenia nasi rówieśnicy z wybranych krajów UE? Anna Masłowska Agata Milewska Klaudia Milewska Paulina Wasilewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak obchodzą święta Bożego Narodzenia nasi rówieśnicy z wybranych krajów UE? Anna Masłowska Agata Milewska Klaudia Milewska Paulina Wasilewska."— Zapis prezentacji:

1 Jak obchodzą święta Bożego Narodzenia nasi rówieśnicy z wybranych krajów UE? Anna Masłowska Agata Milewska Klaudia Milewska Paulina Wasilewska

2 Oda do radości O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól, święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór Jasność twoja wszystko zaćmi złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk, z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwyższy nieba krąg. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry. Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie, tak i ty. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad

3 Austria W zale ż no ś ci od regionu, w Austrii kultywowane s ą ró ż ne tradycje. W Wiedniu na wigilijnym stole króluje karp, a w Karyntii - pieczona kaczka. Najpopularniejsze jest zwyczajne ciasto: z mleka, m ą ki, soli, masła i miodu. Do ś wi ą tecznych przysmaków nale żą pierniki, wino z korzeniami, gor ą ce kasztany i pieczone migdały. W Austrii znany jest obyczaj przygotowywania szopki, czyli figurek Ś wi ę tej Rodziny i małego Jezusa. Jedna z najpi ę kniejszych kol ę d ś wiata "Cicha noc, ś wi ę ta noc" (Stille Nacht, Heilige Nacht) powstała w Austrii, w małej wiosce Oberndorf koło Salzburga w grudniu w 1988 roku. Słowa napisał ksi ą dz Joseph Mohr, a muzyk ę - organista Franz Xavier Gruber.

4 Stille Nacht Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Alles schläft; einsam wacht Nur das traute hoch heilige Paar. Holder Knab' im lockigten Haar, Schlafe in himmlischer Ruh! Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund'. Jesus in deiner Geburt!

5 Belgia Wigilia jest okazj ą do rodzinnych spotka ń. Zazwyczaj nie jest postna. Na bo ż onarodzeniowym stole w Belgii mog ą si ę znale źć zarówno ostrygi, homary, jak i indyk oraz baba z kremem mokka. Po pasterce jada si ę bouguettes, rodzaj kutii z p ę czakiem. Głównym daniem jest dziczyzna w sosie ś liwkowym i sorbet. Regionaln ą potraw ą jest specjalnie przyrz ą dzany pasztet marynowany w winie z mnóstwem przypraw i ziół, podawany na ciepło b ą d ź na gor ą co. Ś wi ą tecznym deserem jest Buche de Noël, rodzaj ciasta w kształcie pnia polanego czekolad ą. W Wigili ę, głównie dzieci, odwiedza Ś wi ę ty Mikołaj, który przed północ ą zostawia dla nich prezenty pod choink ą. Belgowie ś wi ę tuj ą dzie ń Bo ż ego Narodzenia (25 grudnia), natomiast 26 grudnia jest normalnym dniem pracy.

6 Dania Obchody ś wi ą tecznego Bo ż ego Narodzenia w Danii rozpoczynaj ą si ę od adwentowego wie ń ca z czterema ś wiecami, które po kolei s ą zapalane w cztery niedziele poprzedzaj ą ce Wigili ę. Kolacja wigilijna składa si ę z pieczonej kaczki lub g ę si faszerowanej suszonymi ś liwkami oraz ris r l`amande, czyli ry ż z owocami i przyprawami. Do jednej z miseczek z t ą potraw ą wkłada si ę migdał, a ten, kto go znajdzie dostaje jeszcze jeden prezent. Najwa ż niejszym punktem wigilijnego spotkania jest obdarowywanie prezentami. Po kolacji zapala si ę ś wiatełka na choince, któr ą zdobi ą liczne małe chor ą giewki, Dannebrog.

7 Finlandia Czas ś wi ą tecznych przygotowa ń rozpoczyna si ę w tym kraju du ż o wcze ś niej ni ż w pozostałych pa ń stwach UE, wraz z tzw. małymi ś wi ę tami (Pikkujoulu). W ka ż d ą niedziel ę adwentu zapala si ę kolejne ś wieczki. Kiedy ju ż wszystkie zapłon ą, dzieci otrzymuj ą pierwsze prezenty. Tradycyjnym fi ń skim napojem ś wi ą tecznym jest grog - napój z czerwonego wina z ziołami, rodzynkami i migdałami. Ś wi ę ta w Finlandii rozpoczynaj ą si ę 24 grudnia o szóstej rano msz ą ku czci narodzin Chrystusa. W ko ś ciołach przy ka ż dej ławce płon ą ś wieczki.

8 Francja Ś wi ę ta we Francji obchodzone s ą w gronie rodziny i przyjaciół tylko 25 grudnia. W Wigili ę dzieci zostawiaj ą swoje buty przy kominku, wierz ą c, ż e Mikołaj (Père Noël) wypełni je prezentami. Po uroczystej kolacji zostawia si ę na dworze płon ą ce ś wieczki na wypadek gdyby przechodziła Matka Boska. We Francji choinka zdobi mieszkanie tylko jeden dzie ń. Spo ś ród ś wi ą tecznych da ń w Alzacji popularna jest pieczona g ęś, w Burgundii - indyk, a w Pary ż u - ostrygi. Tradycj ą jest równie ż wypiekanie trzynastu chlebów symbolizuj ą cych dwunastu apostołów i Jezusa.

9 Grecja W Grecji najwa ż niejszym ś wi ą tecznym dniem jest 25 grudnia. Nie obchodzi si ę tu Wigilii, a je ś li ju ż, to o bardzo pó ź nej porze. Wa ż n ą potraw ą dla Greków jest christopsomo, czyli chleb Chrystusa: du ż y, okr ą gły chleb z orzechami, z odciskiem drewnianej piecz ę ci z symbolem religijnym. Tradycyjne ś wi ą teczne potrawy to równie ż pieczone jagni ę, pieczony prosiak lub indyk nadziewany kasztanami i ry ż em. Ksi ą dz chodzi od domu do domu i kropi ś wi ę con ą wod ą głównie te miejsca, gdzie mog ą si ę znajdowa ć kallikantzari (złe duszki). Zamiast choinki stawia si ę przystrojony ś wi ą tecznie model ż aglowca. Jest to najwa ż niejszy symbol bo ż onarodzeniowy w tym kraju.

10 Hiszpania W małych miejscowo ś ciach zwyczajem jest gromadzenie si ę wiernych przy "urnie losu". Ka ż dy wrzuca do niej karteczk ę ze swoim imieniem, nast ę pnie losuje si ę dwie z nich. Wylosowana para b ę dzie par ą najlepszych przyjaciół w nadchodz ą cym Nowym Roku. Zwyczajem regionalnym hiszpa ń skiej Galicji jest rozpalanie ognisk w noc Bo ż ego Narodzenia, by bł ą kaj ą ce si ę dusze grzeszników nie marzły. Natomiast w Andaluzji Bo ż e Narodzenie ma charakter ulicznych zabaw. Wa ż niejsza od choinki jest w Hiszpanii szopka. Mimo i ż w Wigili ę przygotowuje si ę uroczyst ą kolacj ę, to jednak najwa ż niejsze znaczenie ma ś wi ę to Trzech Króli. To wtedy wła ś nie, dwana ś cie nocy po Bo ż ym Narodzeniu, dzieci otrzymuj ą prezenty, od Trzech Króli. W zamian za podarki dzieci przygotowuj ą im słodycze i kostki cukru dla wielbł ą dów.

11 Holandia W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, ani prezentów pod choink ą.. Ś wi ę ta obchodzone s ą 25 i 26 grudnia. Holendrzy piel ę gnuj ą tradycj ę pasterki, uroczystej mszy wigilijnej. Nie ma tu jednak specjalnych potraw ś wi ą tecznych czy wypieków. Mo ż na jednak zauwa ż y ć przed domami choinki bogato ozdobione sznurami lampek i ś wi ą tecznie udekorowane okna. W przed ś wi ą teczne dni Holendrzy pisz ą i wysyłaj ą kartki z ż yczeniami. Ka ż da rodzina z okazji ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia wysyła około 30 - 50 kartek, a te, które dostaje, wywiesza w oknach b ą d ź ustawia na komodach.

12 Irlandia Ś wi ę ta w Irlandii zaczynaj ą si ę ju ż na pocz ą tku grudnia wysyłaniem kartek, zdobieniem sklepowych witryn, dekorowaniem domów girlandami i ś wiatełkami. Nad drzwiami wiesza si ę wie ń ce i jemioł ę. Tradycj ą jest przygotowywanie ś wi ą tecznych wypieków, puddingu oraz mi ę sa zapiekanego w cie ś cie - mince pie. Na ś wi ą tecznym stole, do którego zasiada si ę ju ż o trzeciej po południu, na pewno znajd ą si ę : w ę dzony łoso ś z chlebem sodowym, sałatka z krewetek i inne dania z ryb. Najpopularniejsz ą ś wi ą teczn ą potraw ą jest gotowana wołowina. Jedna du ż a ś wieca - Mor na Nollag (wielka bo ż onarodzeniowa) - powinna sta ć w ka ż dym oknie. Drzwi w ś wi ę ta pozostawia si ę otwarte - dla niespodziewanych go ś ci, przy stole - wolne nakrycie dla trzech osób. Przed sam ą wieczerz ą wigilijn ą zamiata si ę jeszcze raz podłog ę. W Wigili ę dzieci zostawiaj ą skarpetki lub poszewki poduszek, w nadziei, ż e rano znajd ą w nich prezenty. Ś wi ę ta ko ń cz ą si ę 6 stycznia, w ś wi ę to Trzech Króli.

13 Niemcy Zwyczaj wprowadzenia do domów bo ż onarodzeniowego drzewka upowszechnił si ę w mieszcza ń skich rodzinach niemieckich w XVIII w., sk ą d, w wieku XIX przeszedł na pozostałe kraje europejskie. W wi ę kszo ś ci niemieckich domów znajdzie si ę równie ż drewniany ż łobek- male ń ki model stajenki w jakiej urodził si ę Jezus. Na trzy tygodnie przed ś wi ę tami zawiesza si ę specjalny kalendarz, w którym dzieci znajduj ą czekoladki. Najbardziej uroczystym momentem jest ś wi ą teczny obiad, po którym rozpakowuje si ę zło ż one pod choink ą prezenty. Charakterystycznym przysmakiem, który pojawia si ę na niemieckich stołach podczas ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia jest bakaliowe ciasto stollen. Kształtem przypomina nowo narodzone dzieci ą tko zawini ę te w becik.

14 Portugalia W wigili ę Bo ż ego Narodzenia (Véspera do Natal) całe rodziny zbieraj ą si ę w domach wokół choinki i oczekuj ą nadej ś cia północy, by wybra ć si ę do ko ś cioła na pasterk ę (Missa do Galo). Po sko ń czonej mszy, wszyscy udaj ą si ę do domów by zasi ąść do wigilijnego posiłku "consoada". Drzewko ustawia si ę w wiklinowym koszyku lub w wazonie na ś rodku stołu. Star ą tradycj ą jest zapraszanie dusz zmarłych (alminhas a penar), dla których pozostawia si ę puste nakrycie przy wigilijnym stole, lub wrzuca si ę do kominka okruszki z wigilijnych potraw. Na wigilijnym stole musi si ę znale źć bacalhau (dorsz) według specjalnego przepisu - bacalhau de consoada. Gotuje si ę do niego kapust ę, robi krokiety z ryb, na deser podaje ró ż ne ciasta. Podstawowym daniem jest nadziewany indyk "peru". Mo ż e te ż by ć kurczak lub kura z kasztanami, rodzynkami i migdałami.

15 Wielka Brytania W Londynie, na Trafalgar Square, ludzie gromadz ą si ę wokół wielkiej choinki, która od czasów II wojny ś wiatowej jest tradycyjnym darem Norwegów. W czasie ś wi ą t, wyst ę puj ą tam chóry z ró ż nych stron ś wiata, ś piewaj ą kol ę dy Nie obchodzi si ę tu Wigilii, a ś wi ą teczny posiłek spo ż ywa si ę 25 grudnia, około pi ą tej po południu. Wtedy rodzina i przyjaciele siadaj ą do stołu, na którym króluje indyk nadziewany kasztanami. Na deser podaje si ę Christmas Pudding i placek z bakaliami. Wcze ś niej, o godz. 15.00 ś wi ą teczne or ę dzie wygłasza królowa. W Boxing day, 26 grudnia, rozpakowuje si ę prezenty przyniesione przez Santa Claus ( Ś wi ę ty Mikołaj).

16 All I want for Christmas is you I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you


Pobierz ppt "Jak obchodzą święta Bożego Narodzenia nasi rówieśnicy z wybranych krajów UE? Anna Masłowska Agata Milewska Klaudia Milewska Paulina Wasilewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google