Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie"— Zapis prezentacji:

1 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie

2 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
GAP (ang.Good Agricultural Practice) - dobra praktyka rolnicza, zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. Na mocy zaleceń unijnych w Polsce została wprowadzona obowiązkowo dla rolników ubiegających się o wsparcie finansowe jako Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (skrót ZDPR). Zasady GAP zobowiązują rolników między innymi do przestrzegania okresów karencji po zastosowaniu nawozów, środków ochrony roślin czy leków, aby pozostałości użytego środka nie dostały się do żywności Zasady GAP określają również ściśle czym i w jaki sposób należy karmić zwierzęta hodowlane, czy nawozić oraz jak zapewnić bezpieczeństwo konsumentowi poprzez produkcję pierwotną podstawową (tzw. produkcja pierwotna).

3 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
Aby realizować cele Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej rolnicy muszą podnieść poziom świadomości ekologicznej i prawnej.  W tym celu właśnie wprowadzono Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej czyli zbiór  zasad i zaleceń, opartych na obowiązującym w Polsce prawie z zakresu ochrony środowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczać negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Dobre praktyki rolnicze są coraz bardziej popularne na wsi. Ich stosowanie sprawia że zarówno prowadzenie produkcji roślinnej, hodowli zwierząt inwentarskich oraz uzyskanie dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej czy z budżetu krajowego staje się łatwiejsze.

4 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
Zwykła Praktyka Rolnicza jest obowiązkowa dla rolników: gospodarujących na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych (OSN), uczestniczących w programie rolno-środowiskowym. Pojęciem wyjściowym do wdrażania przez rolników Dobrej Praktyki Rolniczej, zwłaszcza dla tych, którzy starają się o jakiekolwiek dopłaty jest Dobra Kultura Rolna. Zakres warunków do spełnienia w ramach Dobrej Kultury Rolnej jest węższy niż w Zwykłej Dobrej Praktyce Rolniczej, a celem ich wprowadzenia jest: przeciwdziałanie erozji, ograniczenie degradacji materii organicznej, przeciwdziałanie zmianom struktury gleby i zachowanie przyrodniczo cennych siedlisk.

5 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
Zakres Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej dotyczy następujących obszarów. stosowania i przechowywania nawozów, stosowania ścieków w gospodarstwie, stosowania komunalnych osadów ściekowych, stosowania środków ochrony roślin, gospodarowania na użytkach zielonych, utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie, ochrony siedlisk przyrodniczych, ochrony gleb, ochrony zasobów wodnych.

6 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
Wdrażanie Dobrej Praktyki Rolniczej powinno odbywać się w oparciu o Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Obowiązek opracowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wynika z Dyrektywy Azotanowej UE (Dyrektywa Rady (WE) 91/676)), która nakazuje także jego upowszechnienie. Status kodeksu zmienia się z dobrowolnego w obowiązkowy, na obszarach zaliczonych do tzw. stref zagrożonych, w których stężenia azotu w wodach przekroczy dopuszczalne normy.

7 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej obejmuje siedem rozdziałów: Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa. Urządzanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym. Ochrona wód. Ochrona gruntów rolnych. Ochrona powietrza. Ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności. Infrastruktura obszarów wiejskich.

8 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej swoimi środkami wspierają działania proekologiczne realizowane na wsiach – przede wszystkim poprzez dofinansowanie przedsięwzięć w następujących obszarach: poprawa jakości wody przeznaczonej do picia, poprzez budowę centralnych systemów zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę, budowę wysokowydajnych i wysokosprawnych stacji uzdatniania wody ochrona wód powierzchniowych i podziemnych stanowiących źródło wody do picia poprzez: budowę systemów kanalizacji sanitarnej oraz stosowania wysokich technologii ich oczyszczania w nowo budowanych oczyszczalniach, budowę nowoczesnych składowisk odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem ich uszczelnienia (odizolowania) od środowiska gruntowo – wodnego oraz odzysku i gospodarczego wykorzystania biogazu, budowę zbiorników „małej retencji” służących do nawodnień rolniczych w celu poprawy struktury agrarnej gleby, uregulowania stosunków powietrzno – wodnych w glebie, a także chroniących zainwestowane doliny rzek przed powodzią. poprawa jakości powietrza

9 Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie
Współpraca w ramach: SAPARD ZPORR PROW RPO współfinansowania małej retencji krajowego programu usuwania azbestu

10 Współpraca Funduszy w ramach SAPARD
Województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie 18 projektów z ochrony wód 38 223,00 44,60 17 031,0 - długość kanalizacji 103,3 km ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji m3/d 2 projekty z gospodarki wodnej 2 028,20 33,60 681,8 - Stacja Uzdatniania Wody (SUW) - budowa tranzytu wodociągowego o długości 6,9 km Podkarpackie 135 ,60 35,06 70 498,1 zwiększenie przepustowości oczyszczalni o m3/d budowa sieci kanalizacyjnej km budowa sieci wodociągowej o długości 285 km Wielkopolskie 106 149 261,87 34,03 50 796,7 - budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków do Q=7013 m3/d - budowa kolektorów sanitarnych o długości 689 km - budowa kolektorów deszczowych o długości 6,6 km - rekultywacja wysypisk odpadów o pojemności m3 - zwiększenie pojemności składowisk odpadów o m3 Świętokrzyskie 38 57 113,00 21 763,0 - długość kanalizacji 237 km - ilość odprowadzanych ścieków m3/d - przepustowość oczyszczalni ścieków m3/d ilość odpadów przyjętych do utylizacji Mg/rok - ilość odzyskanych surowców wtórnych 213 Mg/rok

11 Współpraca Funduszy w ramach SAPARD
województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Śląskie 97 ,5 38,1 92 688,4 brak danych Kujawsko-Pomorskie 39 54 936 45,2 ,0 długość kanalizacji sanitarnej 253 km długość przyłączy 47,9 km długość sieci kanalizacji deszczowej 2,19 km zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 1 459 m3/d budowa 3,3 km sieci wodociągowej budowa przyłączy do sieci wodociągowej 1,6 km Lubelskie 75 32,7 ,1 długość kanalizacji sanitarnej 3 km wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków do m3/d wzrost wydajności SUW budowa 423 przydomowych oczyszczalni ścieków instalacja pompy ciepła o mocy 150 kW zakup: 51 szt pojemników na odpady 3 szt. środków transportu do selektywnej zbiórki wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 2,1 km

12 Współpraca Funduszy w ramach ZPORR
województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie 12 projektów z ochrony wód 36 418,7 8,08 2 943,1 - długość kanalizacji 59,6 km - budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd=2025 m3/d 2 projekty gospodarki wodnej 23 194,5 16,2 3 747,2 - budowa SUW o wydajn. Q=43 m3/h budowa zbiornika retencyjnego „Włodzienin” o pojemności 4 mln m3 Podkarpackie 29 ,5 36,70 37 418,0 - długość kanalizacji 425 km zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 788 m3/d budowa 59 km sieci wodociągowych zwiększenie wydajności SUWo m3/d Wielkopolskie 22 52 006,13 23,08 12 002,84 zwiększenie przepustowości oczyszczalni o do 1,430 tys.m/d budowa kolektorów sanitarnych o długości 111,860 km Świętokrzyskie 23 23 292 długość kanalizacji 258 km ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji m3/d przepustowość oczyszczalni ścieków 3 240 m3/d zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (Mg/rok): pyły – 0,466160, SO2 – 0,217429, CO – 1,015740, sadza – 0,013099, B-a-P -0,000322, - budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 319, 000 m3/d

13 Współpraca Funduszy w ramach ZPORR
województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Śląskie 9 83 629,7 25,2 21 124 długość kanalizacji sanitarnej 146 km ilość podłączeń kanalizacyjnych 2004 szt ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji 1084 m3/d modernizacja lub budowa 2oczyszczalni ścieków o łącznej wydajności m3/d długość sieci wodociągowej 6,6 km ilość podłączeń wodociągowych 111 szt Kujawsko-Pomorskie 8 8 205 30,6 2 512 długość kanalizacyjnej 7,4 km przyłączy do kanalizacji sanitarnej 1 km długość kanalizacyjnej 0,4 km SUW zwiększenie przepustowości o 1621 m3/d budowa sieci wodociągowej 7,9 km długość przyłączy do sieci wodociągowej 0,9 km Lubelskie 36 16,75 długość kanalizacji sanitarnej 187,1 km wzrost przepustowości oczyszczalni o m3/d wzrost wydajności SUW o 220 m3/d zakup: 213 pojemników samochodu do transportu odpadów komunalnych - rekultywacja terenów zdegradowanych o powierzchni m2 - ujęcie biogazu w ilości m3

14 Współpraca Funduszy w ramach PROW
województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie 11 projektów z ochrony wód 33 000,7 26,07 8 603,7 - długość kanalizacji 83,7 km - ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji 472,6 m3/d Wielkopolskie 17 41 840,65 29,13 12 188,57 - budowa kolektorów sanitarnych o długości 138,7 km - zwiększenie pojemności składowisk odpadów m3 - zmniejszenie emisji do powietrza o 31,8 Mg/r Śląskie 16 58 892,2 34,3 18 489,4 - długość sieci kanalizacyjnej 70,7 km - ilość podłączeń kanalizacyjnych 723 szt ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji 514 m3/d modernizacja lub budowa oczyszczalni ścieków o Q=308 m3/d długość sieci wodociągowej 30,5 km ilość podłączeń wodociągowych 294 szt Kujawsko-Pomorskie 9 18 902 60,4 11 416 - większość zadań w trakcie realizacji Lubelskie 7 39,11 długość kanalizacji 9,3 km SUW wzrost wydajności o 715 s m3 /d pojemność retencyjna zbiorników m3 redukcja emisji do atmosfery gazów,: CO2 o 75,0 Mg/r, SO2 o 3,7 Mg/r, NOx o 0,25 Mg/r, CO o 2,1 Mg/r oraz pyłów o 38,3 Mg/r

15 Współpraca Funduszy w ramach RPO
województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie 14 projektów z ochrony wód 89 879 20,96 18 839,9 - długość kanalizacji 142,8 km - ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji 1 493,5 m3/d rozbudowa i zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 160 m3/d budowa oczyszczalni o przepustowości Qśrd=300 m3/d 1 projekt z gospodarki wodnej 22 712,7 10,16 2 308,7 budowa zbiornika małej retencji „Kluczbork” o pojemności m3 Wielkopolskie 1 549,98 38,18 210,00 - zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego Śląskie 10 ,7 26,5 36 055,3 długość kanalizacyjnej 162,1 km ilość podłączeń kanalizacyjnych szt ilość ścieków odprowadzonych m3/d modernizacja oczyszczalni ścieków o wydajności łącznej 685 m3/d długość sieci wodociągowej 0,4 km ilość podłączeń wodociągowych 4 szt Lubelskie 14 12,53 długość kanalizacji 139 km SUW wzrost wydajności o 0,65 tys m3/d zwiększenie pojemności składowiska do m3 redukcja emisji do atmosfery gazów o: CO2 66,6 Mg/r, SO2 0,2 Mg/r, NOx 0,04 Mg/r, CO 0,012 Mg/r .

16 Mała retencja Opolskie 1 w trakcie realizacji 22 712,7 10,16 2 308,7
województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie 1 w trakcie realizacji 22 712,7 10,16 2 308,7 budowa zbiornika małej retencji „Kluczbork” o pojemności m3 (uwzględniony w ramach programu RPO ) 18 144,3 19,39 3 518,0 budowa zbiornika retencyjnego „Włodzienin” o pojemności m3 (uwzględniony w ramach programu ZPORR ) Świętokrzyskie 17 ,0 8 14 103 - pojemność całkowita 5  m3 Śląskie - - budowa zbiornika retencyjnego o pojemności m3 Lubelskie 24 projekty z ochrony wód i gospodarki wodnej ( ) 60 500,0 21,65 13 100,0 - zwiększenie pojemności retencyjnej zbiorników o m3

17 Krajowy Program Usuwania Azbestu w województwie opolskim
Lata Ilość podpisanych umów Wartość zadania brutto w zł Kwota udzielonej pomocy w zł % przyznanej dotacji Efekty ekologiczne ilość usuniętego azbestu w Mg 2008 38 69 481 34,63 76,80 2009 53 92 785 27,99 141,80 2010 (01.1 – 16.08) 39 81 736 37,73 136,95

18 Odnawialne źródła energii w województwie opolskim
województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie 1 1 312,36 10,16 320,54 Zakład przetwórstwa biomasy na potrzeby energetyczne „AKROL” w Kup. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o: pyłu 234,03 Mg/r CO ,28 Mg/r SO2 94,49 Mg/r NO2 1,33 Mg/r CO 305,04 Mg/r

19 Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bysław
Projekt: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bysław” Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bysław Beneficjent : Gmina Lubiewo (woj. Kujawsko-Pomorskie). Krótki opis zadania: Gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest we wsi Bysław. Dopływają do niej ścieki z miejscowości Bysław, Lubiewo, Bysławek, Minikowo i Klonowo W kontekście planowanej dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i podłączania kolejnych odbiorców zaistniała konieczność zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków. Poza tym w ramach modernizacji m.in. usprawniono system natleniania ścieków, ulepszono gospodarkę osadami wymieniono pompy w przepompowni ścieków, wyremontowano część urządzeń oczyszczalni.

20 Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bysław
Projekt: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bysław” Osiągnięty efekt ekologiczny: zwiększenie średniej przepustowości oczyszczalni ścieków we wsi Bysław o 168 m3/d, zachowanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Wartość zadania, 4 478 446,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu: 3 393 500,00 zł, tj. 76 %.

21 Projekt: „Budowa zbiornika wodnego Niwa w miejscowości Sawin”
Zbiornik wodny „Niwa” Beneficjent : Gmina Sawin (woj. Lubelskie). Krótki opis zadania: Budowa zbiornika wodnego małej retencji o pojemności 924 m3 . Osiągnięty efekt ekologiczny: Pojemność retencyjna zbiornika 924 tyś. Wartość zadania (brutto): ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł -12,57 % kosztu zadania.

22 Suszarnia surowca do produkcji peletów
Projekt: „Budowa zakładu przetwórstwa biomasy na potrzeby energetyczne” Suszarnia surowca do produkcji peletów Beneficjent : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AKROL” – Andrzej Kalinowski (woj. Opolskie). Krótki opis zadania: Zakład przetwórstwa biomasy został zlokalizowany w obiektach po wytwórni pasz, stanowi on własność Inwestora. Przedmiotowe zadanie polegało na adaptacji zakładu produkcji pasz do potrzeb przedsiębiorstwa produkującego paliwa stałe zaliczane do grupy odnawialnych źródeł energii tj. granulat drzewny, popularnie nazywany peletami oraz zrębki drzewne. Biomasa przetwarzana jest na paliwa stałe za pomocą procesów: rozdrabniania, suszenia i granulacji.W tym celu w 3 halach zbudowano linię technologiczną w skład której wchodzą następujące główne urządzenia: rębak do rozdrabniania gałęzi zbieranych przy wycince drzew, rozdrabniacz hydrauliczny służący do rozdrabniania odpadowego drewna kawałkowego, suszarnia bębnowa wraz z piecem opalanym trocinami, granulator. Do codziennego dowożenia świerzej biomasy zakupiono kontenery – 9 szt. Wybudowana linia wytwarza około 1 000 Mg granulatu miesięcznie.

23 Suszarnia surowca do produkcji peletów
Projekt: „Budowa zakładu przetwórstwa biomasy na potrzeby energetyczne” Suszarnia surowca do produkcji peletów Osiągnięty efekt ekologiczny: budowa linii do produkcji paliwa z biomasy ograniczająca emisję zanieczyszczeń do atmosfery o: - pył ,03 Mg/r - SO2 – ,49 Mg/r - CO – ,04 Mg/r - NO2 – ,33 Mg/r - CO2 – 15 823,28 Mg/r roczna produkcja biopaliwa wynosi 9 180 Mg/r. Wartość zadania (brutto): 1 312 363 ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu 320 540,00 zł - 24,42 %.

24 kanalizacja sanitarna w trakcie budowy
Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu” kanalizacja sanitarna w trakcie budowy Beneficjent : Gmina Olszanka (woj. Opolskie). Krótki opis zadania: Realizacja zadania polegała na skanalizowaniu wsi Przylesie, gm. Olszanka, w systemie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do wybudowanej przepompowni ścieków w Przylesiu. Ścieki istniejącym rurociągiem tłocznym przetłaczane są do wsi Obórki, a następnie siecią kanalizacyjną grawitacyjno – tłoczną do miejscowości Krzyżowice. Docelowo ścieki oczyszczane są na oczyszczalni ścieków w Brzegu. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Odra w km W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wybudowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej o długości 8,37 km oraz 3 przepompownie ścieków.

25 Oczyszczalnia ścieków w brzegu
Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu” Oczyszczalnia ścieków w brzegu Osiągnięty efekt ekologiczny: Uporządkowano gospodarkę ściekową we wsi Przylesie i przyjęto do kanalizacji ścieki bytowo -gospodarcze ze 156 gospodarstw. Odprowadzane ścieki są oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Brzegu. Wartość zadania (brutto): ,02 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł - 13,89 %.

26 Budowa Laguny hydroponicznej oczyszczalni ścieków w przysiekach
Projekt: „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki” Budowa Laguny hydroponicznej oczyszczalni ścieków w przysiekach Beneficjent : Głównym koordynatorem i reprezentantem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (woj. Podkarpackie). Krótki opis zadania: Program wdraża zasadę zlewniowego systemu zarządzania, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju uwzględniającego naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych. Wartość zadania (brutto): ,90 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,70 zł – 23,56 % kosztu zadania.  

27 Oczyszczalnia w przysiekach Laguna hydroponiczna
Projekt: „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki” Oczyszczalnia w przysiekach Laguna hydroponiczna Osiągnięty efekt ekologiczny: - budowa 600 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i 178 sztuk przepompowni; - rozbudowa i modernizacja 4 oczyszczalni ścieków o przepustowości od do RLM; - budowa 5 o przepustowości od do RLM; - budowa 5 oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 2000 RLM; - wymiana 280 studzienek kanalizacyjnych; - budowa kanalizacji deszczowej o długości 0,5 km.

28 Oczyszczalnia ścieków w Złotej
Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Złota” Oczyszczalnia ścieków w Złotej Beneficjent : Gmina Złota (woj. Świętokrzyskie). Krótki opis zadania: wykonanie kanalizacji sanitarnej – 24,5 km, 16 sztuk pompowni sieciowych, budowę biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 165 m3/d ze wspomaganiem chemicznym, pracującą w systemie SBR z reaktorem BIOGEST. Osiągnięty efekt ekologiczny: Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię z wykonanych 307 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ilości 120 m3/d, parametry ścieków oczyszczonych zgodne są z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym . Wartość zadania (brutto): ,42 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,26 zł - 27,48 %.

29 Oczyszczalnia ścieków w Wiślicy
Projekt: „Ekorozwój Ponidzia” Oczyszczalnia ścieków w Wiślicy Beneficjent : Gmina Wiślica (woj. Świętokrzyskie). Krótki opis zadania: wykonanie kanalizacji sanitarnej – 28,5 km, 21 sztuk pompowni sieciowych, budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECO-LINE o wydajności 552 m3/d składającą się z 4 biobloków. Osiągnięty efekt ekologiczny: Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię z wykonanych 442 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ilości 552 m3/d, parametry ścieków oczyszczonych zgodne są z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Wartość zadania (brutto): ,68 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł - 23,94 %.

30 Oczyszczalnia ścieków w Kijach
Projekt: Budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni dla gminy Kije Oczyszczalnia ścieków w Kijach Beneficjent : Gmina Kije (woj. Świętokrzyskie). Krótki opis zadania: Wykonanie kanalizacji sanitarnej – 44 km, 10 sztuk pompowni sieciowych, budowę oczyszczalni ścieków typu stawowego o przepustowości 480 m3/d, podstawowe obiekty technologiczne to stanowisko krat, stawy sedymentacyjne, napowietrzające, doczyszczające – 6 sztuk, komora zasów, pompownia ścieków oczyszczonych. Osiągnięty efekt ekologiczny: Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię z wykonanych 415 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ilości 132,74 m3/d, parametry ścieków oczyszczonych zgodne są z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Wartość zadania (brutto): ,68 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł - 19,12 %.

31 Samochód ratowniczo-gaśniczy
Projekt: „Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Dominowie” Samochód  ratowniczo-gaśniczy Beneficjent: Gmina Dominowo (woj. Wielkopolskie). Krótki opis zadania: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo typ volvo FL 4XR3. Osiągnięty efekt ekologiczny: Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez wsparcie systemu przeciwdziałania zagrożeniom w ramach krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wartość zadania (brutto): ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł – 38,19 %.

32 Promocja zrównoważonego rozwoju
Projekt: „Baltic Green Belt” Promocja zrównoważonego rozwoju Beneficjent: Federacja Zielonych Gaja (woj. Zachodnio - Pomorskie). Krótki opis zadania: Celem zadania jest przeprowadzenie polskiej części projektu pn. „Baltic Green Belt” skierowanej na prowadzenie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz monitoringu funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierzęcych. Zadanie przewiduje przekazywanie informacji poprzez publikacje i konferencję międzynarodową nt. przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Wnioskodawca przewiduje wydanie 4 publikacji w formie broszur, ulotek oraz map informujących o stanie badanego zjawiska, które będą przekazywane nieodpłatnie podczas spotkań i konferencji. We wniosku przewidziane jest dofinansowanie przez Fundusz druku 1 publikacji odnoszącej się do tematyki zrównoważonego funkcjonowania wielkotowarowych ferm zwierzęcych. Działanie realizowane będzie w znacznej części ze środków funduszu INTERREG IVB i cechuje się międzynarodowym zakresem działania ze szczególnym uwzględnieniem państw południowego Bałtyku.

33 Promocja zrównoważonego rozwoju
Projekt: „ Baltic Green Belt” Promocja zrównoważonego rozwoju Osiągnięty efekt ekologiczny: Podniesienie wiedzy na temat zrównoważonego gospodarowania na terenach wiejskich oraz ograniczania negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Wartość zadania (brutto): ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł – 4,48 %.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania Funduszy na rzecz dobrych praktyk w rolnictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google