Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GAP (ang.Good Agricultural Practice) - dobra praktyka rolnicza, zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GAP (ang.Good Agricultural Practice) - dobra praktyka rolnicza, zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych."— Zapis prezentacji:

1

2 GAP (ang.Good Agricultural Practice) - dobra praktyka rolnicza, zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. Na mocy zaleceń unijnych w Polsce została wprowadzona obowiązkowo dla rolników ubiegających się o wsparcie finansowe jako Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (skrót ZDPR ). Zasady GAP zobowiązują rolników między innymi do przestrzegania okresów karencji po zastosowaniu nawozów, środków ochrony roślin czy leków, aby pozostałości użytego środka nie dostały się do żywności Zasady GAP określają również ściśle czym i w jaki sposób należy karmić zwierzęta hodowlane, czy nawozić oraz jak zapewnić bezpieczeństwo konsumentowi poprzez produkcję pierwotną podstawową (tzw. produkcja pierwotna).

3 Aby realizować cele Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej rolnicy muszą podnieść poziom świadomości ekologicznej i prawnej. W tym celu właśnie wprowadzono Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej czyli zbiór zasad i zaleceń, opartych na obowiązującym w Polsce prawie z zakresu ochrony środowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczać negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Dobre praktyki rolnicze są coraz bardziej popularne na wsi. Ich stosowanie sprawia że zarówno prowadzenie produkcji roślinnej, hodowli zwierząt inwentarskich oraz uzyskanie dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej czy z budżetu krajowego staje się łatwiejsze.

4 Zwykła Praktyka Rolnicza jest obowiązkowa dla rolników: gospodarujących na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych (OSN), uczestniczących w programie rolno-środowiskowym. Pojęciem wyjściowym do wdrażania przez rolników Dobrej Praktyki Rolniczej, zwłaszcza dla tych, którzy starają się o jakiekolwiek dopłaty jest Dobra Kultura Rolna. Zakres warunków do spełnienia w ramach Dobrej Kultury Rolnej jest węższy niż w Zwykłej Dobrej Praktyce Rolniczej, a celem ich wprowadzenia jest: przeciwdziałanie erozji, ograniczenie degradacji materii organicznej, przeciwdziałanie zmianom struktury gleby i zachowanie przyrodniczo cennych siedlisk.

5  stosowania i przechowywania nawozów,  stosowania ścieków w gospodarstwie,  stosowania komunalnych osadów ściekowych,  stosowania środków ochrony roślin,  gospodarowania na użytkach zielonych,  utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie,  ochrony siedlisk przyrodniczych,  ochrony gleb,  ochrony zasobów wodnych. Zakres Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej dotyczy następujących obszarów.

6 Wdrażanie Dobrej Praktyki Rolniczej powinno odbywać się w oparciu o Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Obowiązek opracowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wynika z Dyrektywy Azotanowej UE (Dyrektywa Rady (WE) 91/676)), która nakazuje także jego upowszechnienie. Status kodeksu zmienia się z dobrowolnego w obowiązkowy, na obszarach zaliczonych do tzw. stref zagrożonych, w których stężenia azotu w wodach przekroczy dopuszczalne normy.

7  Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa.  Urządzanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym.  Ochrona wód.  Ochrona gruntów rolnych.  Ochrona powietrza.  Ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności.  Infrastruktura obszarów wiejskich. Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej obejmuje siedem rozdziałów:

8 1. poprawa jakości wody przeznaczonej do picia, poprzez budowę centralnych systemów zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę, budowę wysokowydajnych i wysokosprawnych stacji uzdatniania wody 2. ochrona wód powierzchniowych i podziemnych stanowiących źródło wody do picia poprzez: a)budowę systemów kanalizacji sanitarnej oraz stosowania wysokich technologii ich oczyszczania w nowo budowanych oczyszczalniach, b)budowę nowoczesnych składowisk odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem ich uszczelnienia (odizolowania) od środowiska gruntowo – wodnego oraz odzysku i gospodarczego wykorzystania biogazu, c)budowę zbiorników „małej retencji” służących do nawodnień rolniczych w celu poprawy struktury agrarnej gleby, uregulowania stosunków powietrzno – wodnych w glebie, a także chroniących zainwestowane doliny rzek przed powodzią. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej swoimi środkami wspierają działania proekologiczne realizowane na wsiach – przede wszystkim poprzez dofinansowanie przedsięwzięć w następujących obszarach: 3. poprawa jakości powietrza

9  Współpraca w ramach: › SAPARD › ZPORR › PROW › RPO › współfinansowania małej retencji › krajowego programu usuwania azbestu

10 Województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie18 projektów z ochrony wód ,0044, ,0 - długość kanalizacji 103,3 km - ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji m 3 /d 2 projekty z gospodarki wodnej 2 028,2033,60681,8 - Stacja Uzdatniania Wody (SUW) - budowa tranzytu wodociągowego o długości 6,9 km Podkarpackie ,6035, ,1 - zwiększenie przepustowości oczyszczalni o m 3 /d - budowa sieci kanalizacyjnej km - budowa sieci wodociągowej o długości 285 km Wielkopolskie ,8734, ,7 - budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków do Q=7013 m 3 /d - budowa kolektorów sanitarnych o długości 689 km - budowa kolektorów deszczowych o długości 6,6 km - rekultywacja wysypisk odpadów o pojemności m 3 - zwiększenie pojemności składowisk odpadów o m 3 Świętokrzyskie , ,0 - długość kanalizacji 237 km - ilość odprowadzanych ścieków m 3 /d - przepustowość oczyszczalni ścieków m 3 /d - ilość odpadów przyjętych do utylizacji Mg/rok - ilość odzyskanych surowców wtórnych 213 Mg/rok

11 województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Śląskie ,538, ,4 brak danych Kujawsko- Pomorskie , ,0 - długość kanalizacji sanitarnej 253 km - długość przyłączy 47,9 km - długość sieci kanalizacji deszczowej 2,19 km - zwiększenie przepustowości oczyszczalni o m3/d - budowa 3,3 km sieci wodociągowej - budowa przyłączy do sieci wodociągowej 1,6 km Lubelskie , ,1 - długość kanalizacji sanitarnej 3 km - wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków do m 3 /d - wzrost wydajności SUW - budowa 423 przydomowych oczyszczalni ścieków - instalacja pompy ciepła o mocy 150 kW - zakup: 51 szt pojemników na odpady 3 szt. środków transportu do selektywnej zbiórki - wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 2,1 km

12 województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie12 projektów z ochrony wód ,78, ,1 - długość kanalizacji 59,6 km - budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd =2025 m 3 /d 2 projekty gospodarki wodnej ,516,23 747,2 - budowa SUW o wydajn. Q=43 m 3 /h -budowa zbiornika retencyjnego „Włodzienin” o pojemności 4 mln m 3 Podkarpackie ,536, ,0 - długość kanalizacji 425 km - zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 788 m 3 /d - budowa 59 km sieci wodociągowych - zwiększenie wydajności SUWo m 3 /d Wielkopolskie ,1323, ,84 - zwiększenie przepustowości oczyszczalni o do 1,430 tys.m/d - budowa kolektorów sanitarnych o długości 111,860 km Świętokrzyskie długość kanalizacji 258 km - ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji m 3 /d - przepustowość oczyszczalni ścieków m 3 /d - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (Mg/rok): pyły – 0,466160, SO 2 – 0,217429, CO – 1,015740, sadza – 0,013099, B-a-P -0,000322, - budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 319, 000 m 3 /d

13 województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Śląskie ,725, długość kanalizacji sanitarnej 146 km - ilość podłączeń kanalizacyjnych 2004 szt - ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji 1084 m 3 /d - modernizacja lub budowa 2oczyszczalni ścieków o łącznej wydajności 2632 m 3 /d - długość sieci wodociągowej 6,6 km - ilość podłączeń wodociągowych 111 szt Kujawsko- Pomorskie , długość kanalizacyjnej 7,4 km - przyłączy do kanalizacji sanitarnej 1 km - długość kanalizacyjnej 0,4 km - SUW zwiększenie przepustowości o 1621 m3/d - budowa sieci wodociągowej 7,9 km - długość przyłączy do sieci wodociągowej 0,9 km Lubelskie , długość kanalizacji sanitarnej 187,1 km - wzrost przepustowości oczyszczalni o m 3 /d - wzrost wydajności SUW o 220 m 3 /d - zakup: 213 pojemników samochodu do transportu odpadów komunalnych - rekultywacja terenów zdegradowanych o powierzchni m 2 - ujęcie biogazu w ilości m 3

14 województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie11 projektów z ochrony wód ,726, ,7 - długość kanalizacji 83,7 km - ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji 472,6 m 3 /d Wielkopolskie ,6529, ,57 - budowa kolektorów sanitarnych o długości 138,7 km - zwiększenie pojemności składowisk odpadów m 3 - zmniejszenie emisji do powietrza o 31,8 Mg/r Śląskie ,234, ,4 - długość sieci kanalizacyjnej 70,7 km - ilość podłączeń kanalizacyjnych 723 szt - ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji 514 m 3 /d - modernizacja lub budowa oczyszczalni ścieków o Q=308 m 3 /d - długość sieci wodociągowej 30,5 km - ilość podłączeń wodociągowych 294 szt Kujawsko- Pomorskie , większość zadań w trakcie realizacji Lubelskie , długość kanalizacji 9,3 km - SUW wzrost wydajności o 715 s m 3 /d - pojemność retencyjna zbiorników m 3 - redukcja emisji do atmosfery gazów,: - CO 2 o 75,0 Mg/r, - SO 2 o 3,7 Mg/r, - NO x o 0,25 Mg/r, - CO o 2,1 Mg/r - oraz pyłów o 38,3 Mg/r

15 województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie14 projektów z ochrony wód , ,9 - długość kanalizacji 142,8 km - ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji 1 493,5 m 3 /d - rozbudowa i zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 160 m 3 /d - budowa oczyszczalni o przepustowości Q śrd =300 m 3 /d 1 projekt z gospodarki wodnej ,710, ,7 -budowa zbiornika małej retencji „Kluczbork” o pojemności m 3 Wielkopolskie1549,9838,18210,00 - zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego Śląskie ,726, ,3 - długość kanalizacyjnej 162,1 km - ilość podłączeń kanalizacyjnych szt - ilość ścieków odprowadzonych m 3 /d - modernizacja oczyszczalni ścieków o wydajności łącznej 685 m 3 /d - długość sieci wodociągowej 0,4 km - ilość podłączeń wodociągowych 4 szt Lubelskie , długość kanalizacji 139 km - SUW wzrost wydajności o 0,65 tys m 3 /d - zwiększenie pojemności składowiska do m 3 - redukcja emisji do atmosfery gazów o: - CO 2 66,6 Mg/r, - SO 2 0,2 Mg/r, - NO x 0,04 Mg/r, - CO 0,012 Mg/r.

16 województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie1 w trakcie realizacji ,710, ,7- budowa zbiornika małej retencji „Kluczbork” o pojemności m 3 (uwzględniony w ramach programu RPO ) ,319, ,0- budowa zbiornika retencyjnego „Włodzienin” o pojemności m 3 (uwzględniony w ramach programu ZPORR ) Świętokrzyskie , pojemność całkowita m 3 Śląskie1---- budowa zbiornika retencyjnego o pojemności m 3 Lubelskie24 projekty z ochrony wód i gospodarki wodnej ( ) ,021, ,0- zwiększenie pojemności retencyjnej zbiorników o m 3

17 Lata Ilość podpisanych umów Wartość zadania brutto w zł Kwota udzielonej pomocy w zł % przyznanej dotacji Efekty ekologiczne ilość usuniętego azbestu w Mg ,6376, ,99141, (01.1 – 16.08) ,73136,95

18 województwo Ilość zrealizowanych projektów Wartość projektów w tys. zł brutto Udział % Środków Funduszu Udział kwotowy środków Funduszu w tys. zł Efekty ekologiczne Opolskie11 312,3610,16320,54Zakład przetwórstwa biomasy na potrzeby energetyczne „AKROL” w Kup. - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o: - pyłu 234,03 Mg/r - CO ,28 Mg/r - SO 2 94,49 Mg/r - NO 2 1,33 Mg/r - CO 305,04 Mg/r

19 Beneficjent : Gmina Lubiewo (woj. Kujawsko-Pomorskie). Krótki opis zadania: Gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest we wsi Bysław. Dopływają do niej ścieki z miejscowości Bysław, Lubiewo, Bysławek, Minikowo i Klonowo. W kontekście planowanej dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i podłączania kolejnych odbiorców zaistniała konieczność zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków. Poza tym w ramach modernizacji m.in. usprawniono system natleniania ścieków, ulepszono gospodarkę osadami wymieniono pompy w przepompowni ścieków, wyremontowano część urządzeń oczyszczalni. Projekt: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bysław”

20 Osiągnięty efekt ekologiczny: zwiększenie średniej przepustowości oczyszczalni ścieków we wsi Bysław o 168 m3/d, zachowanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Wartość zadania, ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu: ,00 zł, tj. 76 %. Projekt: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bysław”

21 Beneficjent : Gmina Sawin (woj. Lubelskie). Krótki opis zadania: Budowa zbiornika wodnego małej retencji o pojemności 924 m 3. Osiągnięty efekt ekologiczny: Pojemność retencyjna zbiornika 924 tyś. Wartość zadania (brutto): ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł -12,57 % kosztu zadania. Projekt: „Budowa zbiornika wodnego Niwa w miejscowości Sawin”

22 Beneficjent : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AKROL” – Andrzej Kalinowski (woj. Opolskie). Krótki opis zadania: Zakład przetwórstwa biomasy został zlokalizowany w obiektach po wytwórni pasz, stanowi on własność Inwestora. Przedmiotowe zadanie polegało na adaptacji zakładu produkcji pasz do potrzeb przedsiębiorstwa produkującego paliwa stałe zaliczane do grupy odnawialnych źródeł energii tj. granulat drzewny, popularnie nazywany peletami oraz zrębki drzewne. Biomasa przetwarzana jest na paliwa stałe za pomocą procesów: rozdrabniania, suszenia i granulacji.W tym celu w 3 halach zbudowano linię technologiczną w skład której wchodzą następujące główne urządzenia: rębak do rozdrabniania gałęzi zbieranych przy wycince drzew, rozdrabniacz hydrauliczny służący do rozdrabniania odpadowego drewna kawałkowego, suszarnia bębnowa wraz z piecem opalanym trocinami, granulator. Do codziennego dowożenia świerzej biomasy zakupiono kontenery – 9 szt. Wybudowana linia wytwarza około Mg granulatu miesięcznie. Projekt: „Budowa zakładu przetwórstwa biomasy na potrzeby energetyczne”

23 Osiągnięty efekt ekologiczny: budowa linii do produkcji paliwa z biomasy ograniczająca emisję zanieczyszczeń do atmosfery o: - pył 234,03 Mg/r - SO2 – 94,49 Mg/r - CO – 305,04 Mg/r - NO2 – 1,33 Mg/r - CO2 – ,28 Mg/r roczna produkcja biopaliwa wynosi Mg/r. Wartość zadania (brutto): ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł - 24,42 %. Projekt: „Budowa zakładu przetwórstwa biomasy na potrzeby energetyczne”

24 Beneficjent : Gmina Olszanka (woj. Opolskie). Krótki opis zadania: Realizacja zadania polegała na skanalizowaniu wsi Przylesie, gm. Olszanka, w systemie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do wybudowanej przepompowni ścieków w Przylesiu. Ścieki istniejącym rurociągiem tłocznym przetłaczane są do wsi Obórki, a następnie siecią kanalizacyjną grawitacyjno – tłoczną do miejscowości Krzyżowice. Docelowo ścieki oczyszczane są na oczyszczalni ścieków w Brzegu. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Odra w km W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wybudowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej o długości 8,37 km oraz 3 przepompownie ścieków. Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu”

25 Osiągnięty efekt ekologiczny: Uporządkowano gospodarkę ściekową we wsi Przylesie i przyjęto do kanalizacji ścieki bytowo -gospodarcze ze 156 gospodarstw. Odprowadzane ścieki są oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Brzegu. Wartość zadania (brutto): ,02 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł - 13,89 %. Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu”

26 Beneficjent : Głównym koordynatorem i reprezentantem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (woj. Podkarpackie). Krótki opis zadania: Program wdraża zasadę zlewniowego systemu zarządzania, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju uwzględniającego naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych. Wartość zadania (brutto): ,90 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,70 zł – 23,56 % kosztu zadania. Projekt: „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki”

27 Osiągnięty efekt ekologiczny: - budowa 600 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i 178 sztuk przepompowni; - rozbudowa i modernizacja 4 oczyszczalni ścieków o przepustowości od do RLM; - budowa 5 o przepustowości od do RLM; - budowa 5 oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 2000 RLM; - wymiana 280 studzienek kanalizacyjnych; - budowa kanalizacji deszczowej o długości 0,5 km. Projekt: „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki”

28 Beneficjent : Gmina Złota (woj. Świętokrzyskie). Krótki opis zadania: wykonanie kanalizacji sanitarnej – 24,5 km, 16 sztuk pompowni sieciowych, budowę biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 165 m 3 /d ze wspomaganiem chemicznym, pracującą w systemie SBR z reaktorem BIOGEST. Osiągnięty efekt ekologiczny: Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię z wykonanych 307 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ilości 120 m 3 /d, parametry ścieków oczyszczonych zgodne są z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Wartość zadania (brutto): ,42 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,26 zł - 27,48 %. Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Złota”

29 Beneficjent : Gmina Wiślica (woj. Świętokrzyskie). Krótki opis zadania: wykonanie kanalizacji sanitarnej – 28,5 km, 21 sztuk pompowni sieciowych, budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECO-LINE o wydajności 552 m 3 /d składającą się z 4 biobloków. Osiągnięty efekt ekologiczny: Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię z wykonanych 442 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ilości 552 m 3 /d, parametry ścieków oczyszczonych zgodne są z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Wartość zadania (brutto): ,68 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł - 23,94 %. Projekt: „Ekorozwój Ponidzia”

30 Beneficjent : Gmina Kije (woj. Świętokrzyskie). Krótki opis zadania: Wykonanie kanalizacji sanitarnej – 44 km, 10 sztuk pompowni sieciowych, budowę oczyszczalni ścieków typu stawowego o przepustowości 480 m 3 /d, podstawowe obiekty technologiczne to stanowisko krat, stawy sedymentacyjne, napowietrzające, doczyszczające – 6 sztuk, komora zasów, pompownia ścieków oczyszczonych. Osiągnięty efekt ekologiczny: Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię z wykonanych 415 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ilości 132,74 m 3 /d, parametry ścieków oczyszczonych zgodne są z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Wartość zadania (brutto): ,68 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł - 19,12 %. Projekt: Budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni dla gminy Kije

31 Beneficjent: Gmina Dominowo (woj. Wielkopolskie). Krótki opis zadania: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo typ volvo FL 4XR3. Osiągnięty efekt ekologiczny: Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez wsparcie systemu przeciwdziałania zagrożeniom w ramach krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wartość zadania (brutto): ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł – 38,19 %. Projekt: „Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Dominowie”

32 Beneficjent: Federacja Zielonych Gaja (woj. Zachodnio - Pomorskie). Krótki opis zadania: Celem zadania jest przeprowadzenie polskiej części projektu pn. „Baltic Green Belt” skierowanej na prowadzenie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz monitoringu funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierzęcych. Zadanie przewiduje przekazywanie informacji poprzez publikacje i konferencję międzynarodową nt. przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Wnioskodawca przewiduje wydanie 4 publikacji w formie broszur, ulotek oraz map informujących o stanie badanego zjawiska, które będą przekazywane nieodpłatnie podczas spotkań i konferencji. We wniosku przewidziane jest dofinansowanie przez Fundusz druku 1 publikacji odnoszącej się do tematyki zrównoważonego funkcjonowania wielkotowarowych ferm zwierzęcych. Działanie realizowane będzie w znacznej części ze środków funduszu INTERREG IVB i cechuje się międzynarodowym zakresem działania ze szczególnym uwzględnieniem państw południowego Bałtyku. Projekt: „Baltic Green Belt”

33 Osiągnięty efekt ekologiczny: Podniesienie wiedzy na temat zrównoważonego gospodarowania na terenach wiejskich oraz ograniczania negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Wartość zadania (brutto): ,00 zł, w tym udział środków wojewódzkiego funduszu ,00 zł – 4,48 %. Projekt: „ Baltic Green Belt”

34


Pobierz ppt "GAP (ang.Good Agricultural Practice) - dobra praktyka rolnicza, zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google