Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY"— Zapis prezentacji:

1 DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY

2 W związku z ogromnym postępem technologicznym, rozwojem gospodarczym pojawił się problem dostosowania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji społeczeństwa do wymagań rynku pracy. Należy podejmować odpowiednie działania w celu redukcji tego problemu.

3 Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły.
Również przepisy w polskim prawie oświatowym zobowiązują placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

4 Obowiązujące przepisy prawa
Memorandum o kształceniu ustawicznym Komisji Europejskiej z marca 2000 roku, założenie nr 5. Umożliwienie uczniom dostępu do informacji z zakresu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej.

5 Obowiązujące przepisy prawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Określa, że system oświaty zapewnia w szczególności: dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym oraz przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

6 Obowiązujące przepisy prawa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). Wskazuje, że do obowiązków szkoły należy organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także koordynacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

7 Obowiązujące przepisy prawa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). W szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. Do zadań zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów należy m.in. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji. Powiązanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z działaniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

8 Obowiązujące przepisy prawa
§ 31 ust. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: pkt 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; pkt 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; pkt 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; pkt 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; pkt 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. ust. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

9 Obowiązujące przepisy prawa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). Powołanie nauczyciela – doradcy zawodowego zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz określenie zakresu jego kompetencji bądź ich podział pomiędzy nauczycieli realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

10 Obowiązujące przepisy prawa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488). Do zadań poradni należy w szczególności: pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

11 Szkolny Doradca Zawodowy
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. Obowiązkiem jest powołanie szkolnego doradcy zawodowego lub wyznaczenie nauczyciela/nauczycieli, którzy będą realizować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolny Doradca Zawodowy

12 Szkolny Doradca Zawodowy
Rolę doradcy zawodowego mogą pełnić wszyscy nauczyciele, którzy ukończyli studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli studia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szkolny Doradca Zawodowy

13 Szkolny Doradca Zawodowy
W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole wyznaczony zostaje nauczyciel planujący i realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolny Doradca Zawodowy

14 Szkolny Doradca Zawodowy
Zakres kompetencji: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). § 31 ust. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: pkt 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; pkt 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; pkt 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; pkt 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; pkt 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolny Doradca Zawodowy

15 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Powołanie zespołu, którego celem jest opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

16 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Każda palcówka pracuje w oparciu o dwa programy: Szkolny program wychowawczy Szkolny program profilaktyki Szkoła powinna posiadać także: - Program wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

17 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
W skład zespołu wchodzą: nauczyciele uczący, przedstawiciele samorządu uczniowskiego, przedstawiciele rady rodziców. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

18 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Oparty jest na diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

19 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Określa kto, kiedy, w jaki sposób i przy pomocy jakich zasobów będzie realizował zadania w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

20 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Adresaci: młodzież, nauczyciele, rodzice, środowisko lokalne. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

21 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Podlega stałemu monitoringowi i ewaluacji. Powołanie zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji szkolnego programu doradztwa zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

22 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni również aktywnie uczestniczyć w propagowaniu treści zawodoznawczych. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

23 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Zagwarantowanie odpowiedniej bazy materialnej. Wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

24 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Warto zaangażować przedstawicieli rodziców. Warto zaangażować instytucje wspierające szkołę (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OHP – PPP, OSZ, lokalne stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy). Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

25 Orientacja zawodowa jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły i jest zawarta w Statucie Szkoły.

26 W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach WSDZ uwzględnia szczególnie uczniów ze specjalnymi, szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

27 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
realizowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego i nauczycieli wszystkich przedmiotów, bloków programowych i ścieżek edukacyjnych.

28 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe obejmuje:
indywidualną i grupową pracę z: uczniami, rodzicami uczniów, nauczycielami przez cały okres kształcenia, ma charakter planowanych działań.

29 DORADCA ZAWODOWY – mgr Regina Pelczar
Koordynatorem działań jest szkolny doradca zawodowy wraz z zespołem ds. orientacji zawodowej. DORADCA ZAWODOWY – mgr Regina Pelczar mgr inż. Ilona Nowicka - nauczyciel mgr Barbara Śliwa - nauczyciel mgr Joanna Wnęk - nauczyciel mgr Kazimiera Ossowska - nauczyciel mgr Waldemar Góra – przedstawiciel Rady Rodziców przedstawiciele samorządu uczniowskiego

30 Cele WSDZ: - cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań, - cele związane z kształtowaniem umiejętności, - cele związane z wiedzą.

31 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do: poznania - siebie, - własnych predyspozycji zawodowych, - rynku pracy i zasad nim rządzących, - rynku edukacyjnego, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

32 Plan organizacji zajęć doradztwa zawodowego w szkole
Miejsce realizacji poszczególnych zajęć: - godziny wychowawcze, - zastępstwa, - zajęcia z przedmiotów (język polski, języki obce, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wiedza o społeczeństwie), - zajęcia pozalekcyjne, - grupowe spotkania z zaproszonymi gośćmi, - wycieczki, - praca indywidualna.

33 Plan organizacja zajęć doradztwa zawodowego w szkole
Klasa I: JAKI JESTEM? JAK WIDZĄ MNIE INNI? Klasa II: KIM CHCĘ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI? CZY TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI? Klasa III: MÓJ POTENCJAŁ, A DALSZA ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-ZAWODOWA.

34 Realizacja zadań szkolny doradca zawodowy
nauczyciele poszczególnych przedmiotów Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują: pedagog szkolny, biblioteka szkolna, wychowawcy klas, nauczyciele opiekunowie kółek zainteresowań, opiekun samorządu uczniowskiego, samorząd uczniowski, rodzice uczniów, dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele.

35 Instytucje wspierające doradcę zawodowego, nauczycieli, wychowawców, rodziców, uczniów:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, - Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

36 Formy i metody pracy oraz zasoby
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom, rodzicom uczniów, nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Formy pracy: informacja edukacyjno – zawodowa, poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe, rynek pracy, badania (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze. Metody pracy: podające: pogadanka, opowiadanie, wykład, opis, anegdota, odczyt, objaśnienie, problemowe: wykład problemowy, metody aktywizujące, programowane: z użyciem komputera, eksponujące: pokaz, film, ekspozycja, praktyczne: ćwiczenia. Działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego odbywają się z wykorzystaniem zasobów Szkolnego Ośrodka Kariery. Wykorzystywane są również zasoby biblioteki szkolnej, Mobilnego Centrum Informacji oraz zasoby szkoły (sale lekcyjne, sprzęt multimedialny).

37 Monitoring i ewaluacja
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego podlega stałemu monitoringowi i ewaluacji. Doradca zawodowy wraz z zespołem ds. orientacji zawodowej stale monitorują realizację systemu. Zespół ds. spraw ewaluacji przeprowadza na koniec roku szkolnego ewaluację WSDZ i opracowuje raport dotyczący działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Po zakończeniu roku szkolnego sporządzone zostaje sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego za dany rok szkolny.

38 Korzyści dla indywidualnych odbiorców dla szkoły
dla innych podmiotów edukacyjnych dla państwa i władz lokalnych dla pracodawców

39 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google