Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY"— Zapis prezentacji:

1 DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY http://carpenterconsulting.wordpress.com/2010/05/12

2 W związku z ogromnym postępem technologicznym, rozwojem gospodarczym pojawił się problem dostosowania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji społeczeństwa do wymagań rynku pracy. Należy podejmować odpowiednie działania w celu redukcji tego problemu. http://www.gim.zbaszynek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=261%3Adoradztwo-zawodowe&Itemid=98

3 Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły. Również przepisy w polskim prawie oświatowym zobowiązują placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. http://zsp2piotrkow.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=167

4 Obowiązujące przepisy prawa Memorandum o kształceniu ustawicznym Komisji Europejskiej z marca 2000 roku, założenie nr 5.  Umożliwienie uczniom dostępu do informacji z zakresu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej. http://roux79.files.wordpress.com/2010/12/prawo-medyczne.jpg

5 Obowiązujące przepisy prawa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  Określa, że system oświaty zapewnia w szczególności: dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym oraz przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

6 Obowiązujące przepisy prawa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).  Wskazuje, że do obowiązków szkoły należy organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także koordynacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

7 Obowiązujące przepisy prawa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).  W szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.  Do zadań zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów należy m.in. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji. Powiązanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z działaniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

8 Obowiązujące przepisy prawa § 31 ust. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: pkt 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; pkt 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; pkt 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; pkt 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; pkt 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. ust. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

9 Obowiązujące przepisy prawa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).  Powołanie nauczyciela – doradcy zawodowego zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz określenie zakresu jego kompetencji bądź ich podział pomiędzy nauczycieli realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

10 Obowiązujące przepisy prawa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).  Do zadań poradni należy w szczególności: pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

11 Szkolny Doradca Zawodowy Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. Obowiązkiem jest powołanie szkolnego doradcy zawodowego lub wyznaczenie nauczyciela/nauczycieli, którzy będą realizować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. http://samorzadgim29.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

12 Szkolny Doradca Zawodowy Rolę doradcy zawodowego mogą pełnić wszyscy nauczyciele, którzy ukończyli studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli studia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. http://samorzadgim29.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

13 Szkolny Doradca Zawodowy W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole wyznaczony zostaje nauczyciel planujący i realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. http://samorzadgim29.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

14 Szkolny Doradca Zawodowy Zakres kompetencji: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). § 31 ust. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: pkt 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; pkt 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; pkt 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; pkt 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; pkt 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. http://samorzadgim29.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

15 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Powołanie zespołu, którego celem jest opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno- zawodowego. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

16 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Każda palcówka pracuje w oparciu o dwa programy: -Szkolny program wychowawczy -Szkolny program profilaktyki Szkoła powinna posiadać także: - Program wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

17 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego W skład zespołu wchodzą: -nauczyciele uczący, -przedstawiciele samorządu uczniowskiego, -przedstawiciele rady rodziców. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

18 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Oparty jest na diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

19 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Określa kto, kiedy, w jaki sposób i przy pomocy jakich zasobów będzie realizował zadania w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

20 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Adresaci: -młodzież, -nauczyciele, -rodzice, -środowisko lokalne. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

21 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Podlega stałemu monitoringowi i ewaluacji. Powołanie zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji szkolnego programu doradztwa zawodowego. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

22 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni również aktywnie uczestniczyć w propagowaniu treści zawodoznawczych. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

23 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Zagwarantowanie odpowiedniej bazy materialnej. Wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia. http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

24 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Warto zaangażować przedstawicieli rodziców. Warto zaangażować instytucje wspierające szkołę (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OHP – PPP, OSZ, lokalne stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy). http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,171,172

25 Orientacja zawodowa jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły i jest zawarta w Statucie Szkoły. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

26 W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach WSDZ uwzględnia szczególnie uczniów ze specjalnymi, szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

27 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego i nauczycieli wszystkich przedmiotów, bloków programowych i ścieżek edukacyjnych. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

28 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe obejmuje: indywidualną i grupową pracę z: -uczniami, -rodzicami uczniów, -nauczycielami przez cały okres kształcenia, ma charakter planowanych działań. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

29 Koordynatorem działań jest szkolny doradca zawodowy wraz z zespołem ds. orientacji zawodowej. DORADCA ZAWODOWY – mgr Regina Pelczar mgr inż. Ilona Nowicka - nauczyciel mgr Barbara Śliwa - nauczyciel mgr Joanna Wnęk - nauczyciel mgr Kazimiera Ossowska - nauczyciel mgr Waldemar Góra – przedstawiciel Rady Rodziców przedstawiciele samorządu uczniowskiego http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

30 Cele WSDZ: - cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań, - cele związane z kształtowaniem umiejętności, - cele związane z wiedzą. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

31 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do: poznania - siebie, - własnych predyspozycji zawodowych, - rynku pracy i zasad nim rządzących, - rynku edukacyjnego, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

32 Plan organizacji zajęć doradztwa zawodowego w szkole Miejsce realizacji poszczególnych zajęć: - godziny wychowawcze, - zastępstwa, - zajęcia z przedmiotów (język polski, języki obce, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wiedza o społeczeństwie), - zajęcia pozalekcyjne, - grupowe spotkania z zaproszonymi gośćmi, - wycieczki, - praca indywidualna. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

33 Plan organizacja zajęć doradztwa zawodowego w szkole Klasa I: JAKI JESTEM? JAK WIDZĄ MNIE INNI? Klasa II: KIM CHCĘ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI? CZY TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI? Klasa III: MÓJ POTENCJAŁ, A DALSZA ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-ZAWODOWA. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

34 Realizacja zadań szkolny doradca zawodowy nauczyciele poszczególnych przedmiotów Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują: pedagog szkolny, biblioteka szkolna, wychowawcy klas, nauczyciele opiekunowie kółek zainteresowań, opiekun samorządu uczniowskiego, samorząd uczniowski, rodzice uczniów, dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

35 Instytucje wspierające doradcę zawodowego, nauczycieli, wychowawców, rodziców, uczniów: - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, - Placówki Doskonalenia Nauczycieli. http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

36 Formy i metody pracy oraz zasoby Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom, rodzicom uczniów, nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Formy pracy: informacja edukacyjno – zawodowa, poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe, rynek pracy, badania (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze. Metody pracy: podające: pogadanka, opowiadanie, wykład, opis, anegdota, odczyt, objaśnienie, problemowe: wykład problemowy, metody aktywizujące, programowane: z użyciem komputera, eksponujące: pokaz, film, ekspozycja, praktyczne: ćwiczenia. Działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego odbywają się z wykorzystaniem zasobów Szkolnego Ośrodka Kariery. Wykorzystywane są również zasoby biblioteki szkolnej, Mobilnego Centrum Informacji oraz zasoby szkoły (sale lekcyjne, sprzęt multimedialny). http://www.twojeinnowacje.pl/wp-content/uploads/2010/09/study.jpg

37 Monitoring i ewaluacja Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego podlega stałemu monitoringowi i ewaluacji. Doradca zawodowy wraz z zespołem ds. orientacji zawodowej stale monitorują realizację systemu. Zespół ds. spraw ewaluacji przeprowadza na koniec roku szkolnego ewaluację WSDZ i opracowuje raport dotyczący działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Po zakończeniu roku szkolnego sporządzone zostaje sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego za dany rok szkolny.

38 Korzyści dla indywidualnych odbiorców dla szkoły dla innych podmiotów edukacyjnych dla państwa i władz lokalnych dla pracodawców

39 DZIĘKUJĘ http://heroes.org.pl/2012/02/


Pobierz ppt "DORADZTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google