Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział hodowli i biologii zwierząt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział hodowli i biologii zwierząt"— Zapis prezentacji:

1 Wydział hodowli i biologii zwierząt
Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria Genetyki Molekularnej i Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego” Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy, inspiracji i innowacji od 1971 dr inż. Sylwia Krężel-Czopek - Pełnomocnik WHiBZ - specjalista ds. aparatury naukowo-badawczej prof. dr hab. inż. Maria Bogdzińska – Kierownik Laboratorium Wydziałowego

2 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Główne kierunki badań doskonalenie genetyczne cech produkcyjnych oraz poprawa dobrostanu w hodowli i chowie różnych gatunków zwierząt gospodarskich, poprawa jakości produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem produkcji bezpiecznej żywności, doskonalenie technologii: produkcji, żywienia oraz konserwowania pasz, oddziaływanie człowieka na różnorodność biologiczną i ekosystemy, analiza walorów faunistycznych regionu kujawsko-pomorskiego w kontekście ochrony przyrody i agroturystyki. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

3 ETAP I - Adaptacja pomieszczeń, modernizacja laboratoriów WHiBZ
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Zakres prac w ramach projektu ETAP I - Adaptacja pomieszczeń, modernizacja laboratoriów WHiBZ Laboratorium Genetyki Molekularnej - modernizacja w III kwartale 2010 r. Laboratorium Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego i Paszowego modernizacja w III kwartale 2012 r. ETAP II - Zakup sprzętu i aparatury dla WHiBZ Wyposażenie Laboratorium Genetyki Molekularnej w nowoczesny sprzęt odbyło się III kwartale 2011 r. Wyposażenie Laboratorium Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego i Paszowego odbywa się w 2013 r. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

4 Laboratorium genetyki molekularnej
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Laboratorium genetyki molekularnej W Laboratorium Genetyki Molekularnej wykonuje się badania na najnowocześniejszym sprzęcie laboratoryjnym, w zakresie, m.in.: Identyfikacji genów ważnych cech użytkowych zwierząt gospodarskich związanych z mięsnością, mlecznością, rozrodem, Sekwencjonowania, Diagnostyki molekularnej, Analizy DNA i białek oraz Proteomiki funkcjonalnej Pracownia molekularna Kierownik: dr inż. Ewa Grochowska Pracownia biotechnologiczna Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dorszewski Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r. PUT THE NAME OF YOUR COMPANY HERE

5 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Laboratorium Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego i paszowego Pracownia Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego i Paszowego W skład Laboratorium Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego i Paszowego wchodzą : Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Grabowicz, Pracownia Oceny Wartości Biologicznej Jaj Kierownik: prof. dr hab. Zenon Bernacki, Pracownia Biochemiczno - toksykologiczna Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Janicki, b Pracownia histologiczna Kierownik: prof. dr hab. Gabriela Elminowska-Wenda, Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

6 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Pracownia Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego i Paszowego Badania w Pracowni koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących: oznaczania włókna w materiałach roślinnych i mieszankach paszowych, analiz azotu met. Kjeldahla, oceny produktów rolno-spożywczych metodą NIR, oznaczanie zawartości lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) w kiszonkach oraz wyższych kwasów tłuszczowych w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, oznaczanie zawartości związków mineralnych, w tym metali ciężkich w paszach produkowanych w określonych warunkach. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

7 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Pracownia Oceny Wartości Biologicznej Jaj Badania w Pracowni koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących: oceny wartości biologicznej jaj, opracowania i doskonalenia technologii lęgów jaj ptaków gospodarskich i łownych, patologii zarodków w czasie rozwoju embrionalnego ptaków, skuteczności zastosowania różnorodnych technik magazynowania jaj wylęgowych na ich wartość biologiczną, oceny jakości piskląt, oceny jakości jaj konsumpcyjnych i ich wartości odżywczej, produkcji jaj wzbogaconych i ich przydatności do konsumpcji, Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

8 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Pracownia Biochemiczno - toksykologiczna Badania w Pracowni koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących analizy wskaźników biochemicznych krwi i moczu (np. glukoza, cholesterol, enzymy), profilu kwasów tłuszczowych w mleku i mięsie, cholesterolu całkowitego w mleku i mięsie, składników mineralnych i metali ciężkich w tkankach zwierząt hodowlanych i wolnożyjących (mięsie, krwi, mleku i sierści), azotanów (III) i (V) oraz fosforanów w wodzie i żywności pochodzenia zwierzęcego, aktywności aminotransferazy asparaginowej (AspAT) fosfatazy kwaśnej (ACP) i zasadowej (ALP), kinazy kreatynowej (CK) w ekstraktach plemników, kolagenu całkowitego w mięsie, Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

9 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Pracownia histologiczna Badania w Pracowni koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących: oceny mikrostruktury mięśni szkieletowych (aktywność enzymatyczna włókien mięśniowych i ich grubość, zawartość tkanki tłuszczowej śródmięśniowej, liczebność naczyń kapilarnych, zmiany histopatologiczne) w zależności od wybranych czynników genetycznych i żywieniowych, badań określonych struktur tkankowych w produktach pochodzenia zwierzęcego (wyroby wędliniarskie, itp.), badań immunohistochemicznych, Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

10 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Zapraszamy na stronę www wydziału Baza wydziałowych ekspertów Baza zawierać będzie „profile„ pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wydziału prezentujących swoje dokonania zawodowe i wskazujących dziedziny współpracy ze sferą gospodarki. W budowana wyszukiwarka pozwala na szybką i łatwą filtrację danych w kierunku wyszukania pożądanej usługi. Strona laboratorium wydziałowego Gdzie znajdują się informacje o strukturze, wyposażeniu oraz ofercie laboratorium Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

11 Gdzie nas szukać Zapraszamy do współpracy! ADRES: WEBSITE: EMAIL:
ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz WEBSITE:

12 Jakość. Innowacja. Doświadczenie.
Wydział hodowli i biologii zwierząt Źródło wiedzy inspiracji i innowacji od 1971 Dziękuję za uwagę Jakość. Innowacja. Doświadczenie. Powierz swoje analizy specjalistom Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.


Pobierz ppt "Wydział hodowli i biologii zwierząt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google