Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. ul. Św. Roch 5 15 - 879 Białystok; tel.: (85) 74 60 241 fax: (85) 74.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. ul. Św. Roch 5 15 - 879 Białystok; tel.: (85) 74 60 241 fax: (85) 74."— Zapis prezentacji:

1 Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
ul. Św. Roch Białystok; tel.: (85) fax: (85)

2 Ochrona Przyrody Główne kierunki dofinansowania:
czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie na drzewostanach objętych ochroną konserwatorską urządzanie terenów zieleni

3 Ochrona Przyrody Nazwa zadania: Hodowla restytucyjna żubrów w Puszczy Białowieskiej Beneficjent pomocy: Białowieski Park Narodowy Koszt całkowity: ,13 zł (lata 2008 – 2011) Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 zł (lata 2008 – 2011) Efekt: Utrzymanie stanu zdrowotnego populacji żubrów na dobrym poziomie, zmniejszenie ryzyka zachorowalności zwierząt, ograniczenie szkód w drzewostanach puszczańskich, minimalizowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, uzyskanie przyrostu liczebności stada Źródło: BPN

4 Ochrona Przyrody Nazwa zadania: Dofinansowanie niezbędnych działań w kontynuacji hodowli zachowawczej konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym Beneficjent pomocy: Biebrzański Park Narodowy Koszt całkowity: ,00 zł (w latach 2009 – 2010) Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 zł (w latach 2009 – 2010) Efekt: polepszenie możliwości hodowlanych zachowawczej hodowli Konika Polskiego w Ośrodku Hodowli Zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: BPN

5 Ochrona Przyrody Nazwa zadania: Aktywna ochrona populacji i siedlisk Orlika Grubodziobego Aquila clanga oraz Opracowanie Krajowego Planu Ochrony. Aktywna ochrona łowisk. Beneficjent pomocy: Ptaki Polskie Koszt całkowity: ,00 zł. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 zł Inne źródła dofinansowania: Komisja Europejska LIFE+, NFOŚiGW Efekt: powiększenie i/lub odtworzenie obszaru łowisk Orlika Grubodziobego na łącznym obszarze ok. 400ha, zwiększenie potencjalnego obszaru żerowisk ginącego gatunku Wyznaczanie obszarów (potencjalnych łowisk orlika grubodziobego) do odkrzaczania (Fot. Paweł Sidło)

6 Ochrona Przyrody Nazwa zadania: Renaturalizacja strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Etap III. Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Koszt całkowity: ,14 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 zł Inne źródła dofinansowania: – Fundacja EkoFundusz: ,14 zł Efekt: Przywrócenia walorów przyrodniczych w Bagiennej Dolinie Narwi poprzez wybudowanie kolejnego z zaplanowanych w koncepcji renaturalizacji elementu – progu piętrzącego na rzece Narew na wysokości wsi Pańki-Rzędziany Źródło: PTOP

7 Ochrona Przyrody Nazwa zadania: Budowa stałego jazu piętrzącego z bystrotokiem na rzece Narewce wraz z budowlami towarzyszącymi Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Koszt całkowity: ,10 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,53 zł Inne źródła dofinansowania: Fundacja EkoFundusz: ,47 zł Efekt: Ochrona ekosystemu wodnego stawów pałacowych Białowieskiego Parku Narodowego, starorzeczy Narewki oraz rezerwatu przyrody „Wysokie Bagno” poprzez budowę progu piętrzącego z bystrotokiem na rzece Narewce na wysokości stawów pałacowych w Białowieskim Parku Narodowym Źródło: PTOP

8 Ochrona Przyrody Nazwa zadania: Ochrona awifauny Stawów Pietkowskich poprzez utworzenie miejsc do gniazdowania dla rybitw i mewy śmieszki Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Koszt całkowity: ,00 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 7.493,00 zł Inne źródła dofinansowania: 6.142,00 zł (Nadleśnictwo Rudka) Efekt: Odtworzenie miejsc lęgowych populacji rybitwy rzecznej na Stawach Pietkowskich, a tym samym zwiększenie liczebności tych ptaków w OSO Dolina Górnej Narwi. Źródło: PTOP

9 Ochrona Przyrody Nazwa zadania: Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody Beneficjent pomocy: Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Koszt całkowity sfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie: zł (w latach 2002 – 2008) Efekt: W latach 2002 – 2008 zabiegom pielęgnacyjnym poddano sztuk drzew na terenie całego Województwa Mazowieckiego.

10 Główne kierunki dofinansowania:
Edukacja Ekologiczna Główne kierunki dofinansowania: konkursy i olimpiady ekologiczne seminaria i konferencje warsztaty ekologiczne, happeningi wspieranie programów edukacyjnych publikacje książkowe, filmy edukacyjne, materiały konferencyjne

11 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: 80 lat restytucji żubra w Puszy Białowieskiej Beneficjent pomocy: Białowieski Park Narodowy Koszt całkowity: ,53 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,68 zł Inne źródła dofinansowania: 187 909,85 (NFOŚiGW, środki własne) Efekt: Organizacja międzynarodowej konferencja pn. ’80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”, wydanie książki pod tytułem „Białowieski Park Narodowy”, poprawa infrastruktury edukacyjnej Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Źródło: BPN

12 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: „ V-lecie hodowli zachowawczej Konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym. Konferencja "Koń i ekologia" - znaczenie i przydatność konia w różnej działalności uwzględniającej zasady ekorozwoju i ochrony przyrody.” Beneficjent pomocy: Biebrzański Park Narodowy Koszt całkowity: 5.607,15 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 5.099,50 zł Efekt: wzrost świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy na temat roli konika polskiego w działalności opierającej się na zasadzie ekorozwoju oraz w ochronie przyrody. Źródło: BPN

13 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Komunikacja społeczna jako narzędzie wspierające ochronę przyrody BPN - wydawanie gazety "Biebrzańskie Wieści" Beneficjent pomocy: Biebrzański Park Narodowy Koszt całkowity: ,00 zł (lata 2009 – 2010) Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 zł (lata 2009 – 2010) Efekt: Wzrost świadomości ekologicznej oraz wiedzy o przyrodzie Parku wśród społeczności lokalnej. Źródło: BPN

14 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – podlaski finał IX edycji konkursu ogólnopolskiego Beneficjent pomocy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Koszt całkowity: ,00 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 zł Efekt: poszerzenie wiedzy z zakresu wartości krajobrazowych, ochrony przyrody i ochrony środowiska, poznanie krajowych chronionych i pospolitych gatunków roślin oraz zwierząt, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do przyrody, popularyzacja parku krajobrazowego jako ważnej formy ochrony przyrody w Polsce. Źródło: PKPK

15 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Akcja płotki - czynna ochrona płazów na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego Beneficjent pomocy: Narwiański Park Narodowy Koszt całkowity: ,93 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 Efekt: zapoznanie młodzieży szkolnej z płazami Polski oraz metodami ich ochrony, uświadomienie mieszkańcom okolicznych miejscowości (szczególnie dzieciom) zagrożeń, jakie niesie dla populacji płazów intensywny ruch kołowy, minimalizowanie liczby płazów ginących na wytypowanym odcinku drogi Źródło: NPN

16 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie - budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” Beneficjent pomocy: Muzeum Przyrody w Drozdowie Koszt całkowity: ,04 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,00 zł Inne źródła dofinansowania: NFOŚiGW ,07zł ; Starostwo Powiatowe w Łomży ,97 zł Efekt: uatrakcyjnienie działalności edukacyjnej Muzeum. Budowę ścieżki edukacyjnej, wiaty- zadaszenia umożliwiającego organizację zadań edukacyjnych w terenie. Całość zadania będzie udostępniona osobom na wózkach inwalidzkich i osobom niewidomym. Źródło: Muzeum Przyrody w Drozdowie

17 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Organizacja V Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Ochronie Cietrzewi (the 5th European Conference Black Grouse Endangered Species) Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Koszt całkowity: ,20 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: ,24 zł Inne źródła dofinansowania: NFOŚiGW, RDLP w Białymstoku, wpłaty uczestników Efekt: podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat biologii cietrzewia, jego ochrony i występowania, rozpropagowanie działań ochroniarskich prowadzonych na terenie województwa podlaskiego na pole europejskie. Źródło: PTOP

18 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: „Walory przyrodnicze obszarów chronionych” – warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych Beneficjent wiodący: WFOŚiGW w Gdańsku Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia”, Stowarzyszenie Eko–Inicjatywa, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły Koszt całkowity: ,00 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dotacji to ,00 zł. Efekt: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród osób zamieszkałych na terenach chronionych, ochrona terenów, na których realizowany jest projekt przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją i zgodność inwestycji prowadzonych na terenach chronionych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Źródło: WFOŚiG w Gdańsku

19 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Opracowanie i wydanie drukiem publikacji „Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce” Beneficjent pomocy: Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne w Krakowie Koszt całkowity: ,00 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie: ,00 zł Efekt: Uświadomienie skali zagrożenia ptaków i ich siedlisk. Pokazanie na przykładzie ptaków konsekwencji nieprzemyślanych ingerencji w przyrodę. Pokazanie możliwości działań na rzecz środowiska oraz zachęcenie do włączenia się w różnego rodzaju działania na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk prowadzone w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej.

20 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Realizacja Projektów Edukacji Przyrodniczej „Porządkujemy i odnawiamy las”, „Zaadoptuj kasztanowca” i „Zostań przyjacielem ptaków”. Beneficjent pomocy: Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” Tygodnik Siedlecki Koszt całkowity dofinansowany z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programów w latach : ,30 zł Wszystkie programy są cyklicznie realizowane na Mazowszu poprzez redakcje lokalnych gazet Efekty: wzrost świadomości ekologicznej, podniesienie poziomu wiedzy na temat biologii kasztanowców i ich ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem; poszerzenie wiedzy ornitologicznej i podjęcie działań wspierających ochronę ptaków w ich naturalnym środowisku;

21 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Wojewódzki konkurs na Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej dla mazowieckich szkół podstawowych Beneficjent pomocy: Gmina Izabelin Koszt całkowity dofinansowany z WFOŚiGW w Warszawie: ,84 zł Efekt: Corocznie w Konkursie bierze udział ok. 350 szkół podstawowych z woj. mazowieckiego, z tego łącznie ok uczniów. Efektem rzeczowym zadania jest wydawany corocznie tomik poezji zawierający nagrodzone prace w ilości ok egzemplarzy.

22 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Miasteczko Odnawialnych Energii
Beneficjent pomocy: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Koszt całkowity: ,02 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: ,74 zł Efekt: stworzenie na terenie TECHNOPARKU ekologicznej ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Miasteczko Odnawialnych Energii”,

23 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Nadwarciański Kampus Ekologiczny
Beneficjent pomocy: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP Koszt całkowity: ,00 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: ,00 zł Efekt: doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej, dofinansowanie realizowanych w ośrodku programów edukacyjnych

24 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego – warsztaty edukacji ekologicznej Beneficjent pomocy: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych Koszt całkowity: ,00 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: ,00 zł Efekt: organizacja międzynarodowego festiwalu filmów przyrodniczych wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawy, warsztaty, konkursy popularyzujące wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

25 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Dolina Miłości
Beneficjent pomocy: Federacja Zielonych GAJA Koszt całkowity: ,00 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie: ,00 zł – dotacja, 1.890,574 zł - pożyczka Inne źródła dofinansowania: środki własne z uwzględnieniem EFRR: ,00 zł Efekt: Skuteczne zabezpieczenie cennych zespołów roślinnych przed degradacją. Ochrona i odtworzenie walorów przyrodniczych Doliny Miłości (części Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry), stworzenia warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej

26 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Amphibia – czynna ochrona płazów
Beneficjent pomocy: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" Koszt całkowity: ,00 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu: ,00 zł Efekt: przybliżenie mieszkańcom województwa kujawsko - pomorskiego wyjątkowej grupy zwierząt jakimi są płazy, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony płazów

27 Edukacja Ekologiczna Nazwa zadania: Konkursu „Zostań Ekoreporterem”
Beneficjent pomocy: TV Kujawy Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu: ,00 zł Efekt: pogłębienie wiedzy na tematy związane z aktywną ochroną środowiska przez młodzież biorącą udział w konkursie na reportaż i realizację filmu dotyczącego ochrony środowiska

28 „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”

29 Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda
22 czerwca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę udostępnienia środków na realizację programu pod nazwą: „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”. Cel: ochrona wód oraz zrównoważony rozwój gmin rejonu rzeki Rospudy Budżet: 100 milionów złotych dotacji dla pięciu gmin Planowany łączny koszt inwestycji wynosi 120 milionów złotych: Gmina Augustów (ok. 20 mln zł) Gmina Bakałarzewo (ok. 31 mln zł) Gmina Filipów (ok.19 mln zł) Gmina Nowinka (ok. 41 mln zł) Gmina Raczki (ok. 9 mln zł) Czas realizacji: lata

30 Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda
Ważniejsze przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem: Źródło grafiki: wspolczesna.pl

31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. ul. Św. Roch 5 15 - 879 Białystok; tel.: (85) 74 60 241 fax: (85) 74."

Podobne prezentacje


Reklamy Google