Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wfosigw.bialystok.pl Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. ul. Św. Roch 5 15 - 879 Białystok; tel.: (85)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wfosigw.bialystok.pl Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. ul. Św. Roch 5 15 - 879 Białystok; tel.: (85)"— Zapis prezentacji:

1 www.wfosigw.bialystok.pl Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. ul. Św. Roch 5 15 - 879 Białystok; tel.: (85) 74 60 241 fax: (85) 74 60 166

2 Ochrona Przyrody Główne kierunki dofinansowania:  czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk  zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych  zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie na drzewostanach objętych ochroną konserwatorską  urządzanie terenów zieleni

3 Ochrona Przyrody  Nazwa zadania: Hodowla restytucyjna żubrów w Puszczy Białowieskiej  Beneficjent pomocy: Białowieski Park Narodowy  Koszt całkowity: 624.089,13 zł (lata 2008 – 2011)  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 337.400,00 zł (lata 2008 – 2011)  Efekt: Utrzymanie stanu zdrowotnego populacji żubrów na dobrym poziomie, zmniejszenie ryzyka zachorowalności zwierząt, ograniczenie szkód w drzewostanach puszczańskich, minimalizowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, uzyskanie przyrostu liczebności stada Źródło: BPN

4 Ochrona Przyrody  Nazwa zadania: Dofinansowanie niezbędnych działań w kontynuacji hodowli zachowawczej konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym  Beneficjent pomocy: Biebrzański Park Narodowy  Koszt całkowity: 128.500,00 zł (w latach 2009 – 2010)  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 83.000,00 zł (w latach 2009 – 2010)  Efekt: polepszenie możliwości hodowlanych zachowawczej hodowli Konika Polskiego w Ośrodku Hodowli Zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: BPN

5 Ochrona Przyrody  Nazwa zadania: Aktywna ochrona populacji i siedlisk Orlika Grubodziobego Aquila clanga oraz Opracowanie Krajowego Planu Ochrony. Aktywna ochrona łowisk.  Beneficjent pomocy: Ptaki Polskie  Koszt całkowity: 350.000,00 zł.  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 102.000,00 zł  Inne źródła dofinansowania: Komisja Europejska LIFE+, NFOŚiGW  Efekt: powiększenie i/lub odtworzenie obszaru łowisk Orlika Grubodziobego na łącznym obszarze ok. 400ha, zwiększenie potencjalnego obszaru żerowisk ginącego gatunku Wyznaczanie obszarów (potencjalnych łowisk orlika grubodziobego) do odkrzaczania (Fot. Paweł Sidło)

6 Ochrona Przyrody  Nazwa zadania: Renaturalizacja strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Etap III.  Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  Koszt całkowity: 631.114,14 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 62.830,00 zł  Inne źródła dofinansowania: – Fundacja EkoFundusz: 568.284,14 zł  Efekt: Przywrócenia walorów przyrodniczych w Bagiennej Dolinie Narwi poprzez wybudowanie kolejnego z zaplanowanych w koncepcji renaturalizacji elementu – progu piętrzącego na rzece Narew na wysokości wsi Pańki-Rzędziany Źródło: PTOP

7 Ochrona Przyrody  Nazwa zadania: Budowa stałego jazu piętrzącego z bystrotokiem na rzece Narewce wraz z budowlami towarzyszącymi  Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  Koszt całkowity: 474.535,10 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 57.865,53 zł  Inne źródła dofinansowania: Fundacja EkoFundusz: 416.669,47 zł  Efekt: Ochrona ekosystemu wodnego stawów pałacowych Białowieskiego Parku Narodowego, starorzeczy Narewki oraz rezerwatu przyrody „Wysokie Bagno” poprzez budowę progu piętrzącego z bystrotokiem na rzece Narewce na wysokości stawów pałacowych w Białowieskim Parku Narodowym Źródło: PTOP

8 Ochrona Przyrody Źródło: PTOP  Nazwa zadania: Ochrona awifauny Stawów Pietkowskich poprzez utworzenie miejsc do gniazdowania dla rybitw i mewy śmieszki  Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  Koszt całkowity: 13.635,00 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 7.493,00 zł  Inne źródła dofinansowania: 6.142,00 zł (Nadleśnictwo Rudka)  Efekt: Odtworzenie miejsc lęgowych populacji rybitwy rzecznej na Stawach Pietkowskich, a tym samym zwiększenie liczebności tych ptaków w OSO Dolina Górnej Narwi.

9 Ochrona Przyrody  Nazwa zadania: Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody  Beneficjent pomocy: Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  Koszt całkowity sfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie: 1.914.080 zł (w latach 2002 – 2008)  Efekt: W latach 2002 – 2008 zabiegom pielęgnacyjnym poddano 1.808 sztuk drzew na terenie całego Województwa Mazowieckiego.

10 Edukacja Ekologiczna Główne kierunki dofinansowania:  konkursy i olimpiady ekologiczne  seminaria i konferencje  warsztaty ekologiczne, happeningi  wspieranie programów edukacyjnych  publikacje książkowe, filmy edukacyjne, materiały konferencyjne

11 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: 80 lat restytucji żubra w Puszy Białowieskiej  Beneficjent pomocy: Białowieski Park Narodowy  Koszt całkowity: 273.308,53 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 85.398,68 zł  Inne źródła dofinansowania: 187 909,85 (NFOŚiGW, środki własne)  Efekt: Organizacja międzynarodowej konferencja pn. ’80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”, wydanie książki pod tytułem „Białowieski Park Narodowy”, poprawa infrastruktury edukacyjnej Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Źródło: BPN

12 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: „ V-lecie hodowli zachowawczej Konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym. Konferencja "Koń i ekologia" - znaczenie i przydatność konia w różnej działalności uwzględniającej zasady ekorozwoju i ochrony przyrody.”  Beneficjent pomocy: Biebrzański Park Narodowy  Koszt całkowity: 5.607,15 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 5.099,50 zł  Efekt: wzrost świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy na temat roli konika polskiego w działalności opierającej się na zasadzie ekorozwoju oraz w ochronie przyrody. Źródło: BPN

13 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Komunikacja społeczna jako narzędzie wspierające ochronę przyrody BPN - wydawanie gazety "Biebrzańskie Wieści"  Beneficjent pomocy: Biebrzański Park Narodowy  Koszt całkowity: 13.400,00 zł (lata 2009 – 2010)  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 13.400,00 zł (lata 2009 – 2010)  Efekt: Wzrost świadomości ekologicznej oraz wiedzy o przyrodzie Parku wśród społeczności lokalnej. Źródło: BPN

14 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – podlaski finał IX edycji konkursu ogólnopolskiego  Beneficjent pomocy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej  Koszt całkowity: 68.740,00 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 61.740,00 zł  Efekt: poszerzenie wiedzy z zakresu wartości krajobrazowych, ochrony przyrody i ochrony środowiska, poznanie krajowych chronionych i pospolitych gatunków roślin oraz zwierząt, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do przyrody, popularyzacja parku krajobrazowego jako ważnej formy ochrony przyrody w Polsce. Źródło: PKPK

15 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Akcja płotki - czynna ochrona płazów na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego  Beneficjent pomocy: Narwiański Park Narodowy  Koszt całkowity: 29.579,93 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 28.931,00  Efekt: zapoznanie młodzieży szkolnej z płazami Polski oraz metodami ich ochrony, uświadomienie mieszkańcom okolicznych miejscowości (szczególnie dzieciom) zagrożeń, jakie niesie dla populacji płazów intensywny ruch kołowy, minimalizowanie liczby płazów ginących na wytypowanym odcinku drogi Źródło: NPN

16 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie - budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska”  Beneficjent pomocy: Muzeum Przyrody w Drozdowie  Koszt całkowity: 382.523,04 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 18.700,00 zł  Inne źródła dofinansowania: NFOŚiGW 209.472,07zł ; Starostwo Powiatowe w Łomży 154.350,97 zł  Efekt: uatrakcyjnienie działalności edukacyjnej Muzeum. Budowę ścieżki edukacyjnej, wiaty- zadaszenia umożliwiającego organizację zadań edukacyjnych w terenie. Całość zadania będzie udostępniona osobom na wózkach inwalidzkich i osobom niewidomym. Źródło: Muzeum Przyrody w Drozdowie

17 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Organizacja V Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Ochronie Cietrzewi (the 5th European Conference Black Grouse Endangered Species)  Beneficjent pomocy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  Koszt całkowity: 49.924,20 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku: 14.265,24 zł  Inne źródła dofinansowania: NFOŚiGW, RDLP w Białymstoku, wpłaty uczestników  Efekt: podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat biologii cietrzewia, jego ochrony i występowania, rozpropagowanie działań ochroniarskich prowadzonych na terenie województwa podlaskiego na pole europejskie. Źródło: PTOP

18 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: „Walory przyrodnicze obszarów chronionych” – warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych  Beneficjent wiodący: WFOŚiGW w Gdańsku  Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia”, Stowarzyszenie Eko– Inicjatywa, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły  Koszt całkowity: 513.045,00 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dotacji to 436.088,00 zł.  Efekt: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród osób zamieszkałych na terenach chronionych, ochrona terenów, na których realizowany jest projekt przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją i zgodność inwestycji prowadzonych na terenach chronionych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Źródło: WFOŚiG w Gdańsku

19 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Opracowanie i wydanie drukiem publikacji „Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce”  Beneficjent pomocy: Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne w Krakowie  Koszt całkowity: 43.000,00 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie: 17.200,00 zł  Efekt: Uświadomienie skali zagrożenia ptaków i ich siedlisk. Pokazanie na przykładzie ptaków konsekwencji nieprzemyślanych ingerencji w przyrodę. Pokazanie możliwości działań na rzecz środowiska oraz zachęcenie do włączenia się w różnego rodzaju działania na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk prowadzone w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej.

20 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Realizacja Projektów Edukacji Przyrodniczej „Porządkujemy i odnawiamy las”, „Zaadoptuj kasztanowca” i „Zostań przyjacielem ptaków”.  Beneficjent pomocy: Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” Tygodnik Siedlecki  Koszt całkowity dofinansowany z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programów w latach 2002 - 2010: 1.909.319,30 zł  Wszystkie programy są cyklicznie realizowane na Mazowszu poprzez redakcje lokalnych gazet  Efekty: wzrost świadomości ekologicznej, podniesienie poziomu wiedzy na temat biologii kasztanowców i ich ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem; poszerzenie wiedzy ornitologicznej i podjęcie działań wspierających ochronę ptaków w ich naturalnym środowisku;

21 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Wojewódzki konkurs na Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej dla mazowieckich szkół podstawowych  Beneficjent pomocy: Gmina Izabelin  Koszt całkowity dofinansowany z WFOŚiGW w Warszawie: 278.466,84 zł  Efekt: Corocznie w Konkursie bierze udział ok. 350 szkół podstawowych z woj. mazowieckiego, z tego łącznie ok. 7.000 uczniów. Efektem rzeczowym zadania jest wydawany corocznie tomik poezji zawierający nagrodzone prace w ilości ok. 1.500 egzemplarzy.

22 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Miasteczko Odnawialnych Energii  Beneficjent pomocy: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny  Koszt całkowity: 58.542,02 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 38.559,74 zł  Efekt: stworzenie na terenie TECHNOPARKU ekologicznej ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Miasteczko Odnawialnych Energii”,

23 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Nadwarciański Kampus Ekologiczny  Beneficjent pomocy: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP  Koszt całkowity: 168.750,00 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 135.000,00 zł  Efekt: doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej, dofinansowanie realizowanych w ośrodku programów edukacyjnych

24 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego – warsztaty edukacji ekologicznej  Beneficjent pomocy: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych  Koszt całkowity: 123.500,00 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 88.000,00 zł  Efekt: organizacja międzynarodowego festiwalu filmów przyrodniczych wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawy, warsztaty, konkursy popularyzujące wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

25 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Dolina Miłości  Beneficjent pomocy: Federacja Zielonych GAJA  Koszt całkowity: 3.702.497,00 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie: 497.025,00 zł – dotacja, 1.890,574 zł - pożyczka  Inne źródła dofinansowania: środki własne z uwzględnieniem EFRR: 1.314.899,00 zł  Efekt: Skuteczne zabezpieczenie cennych zespołów roślinnych przed degradacją. Ochrona i odtworzenie walorów przyrodniczych Doliny Miłości (części Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry), stworzenia warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej

26 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Amphibia – czynna ochrona płazów  Beneficjent pomocy: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"  Koszt całkowity: 50.000,00 zł  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu: 33.000,00 zł  Efekt: przybliżenie mieszkańcom województwa kujawsko - pomorskiego wyjątkowej grupy zwierząt jakimi są płazy, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony płazów

27 Edukacja Ekologiczna  Nazwa zadania: Konkursu „Zostań Ekoreporterem”  Beneficjent pomocy: TV Kujawy  Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu: 20.000,00 zł  Efekt: pogłębienie wiedzy na tematy związane z aktywną ochroną środowiska przez młodzież biorącą udział w konkursie na reportaż i realizację filmu dotyczącego ochrony środowiska

28 „Zrównoważony rozwój „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda” rejonu rzeki Rospuda”

29 Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda 22 czerwca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę udostępnienia środków na realizację programu pod nazwą: „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”.  Cel: ochrona wód oraz zrównoważony rozwój gmin rejonu rzeki Rospudy  Budżet: 100 milionów złotych dotacji dla pięciu gmin Planowany łączny koszt inwestycji wynosi 120 milionów złotych:  Gmina Augustów (ok. 20 mln zł)  Gmina Bakałarzewo (ok. 31 mln zł)  Gmina Filipów (ok.19 mln zł)  Gmina Nowinka (ok. 41 mln zł)  Gmina Raczki (ok. 9 mln zł)  Czas realizacji: lata 2010 -2013

30 Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda Ważniejsze przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem: Źródło grafiki: wspolczesna.pl

31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Www.wfosigw.bialystok.pl Działania Wojewódzkich Funduszy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. ul. Św. Roch 5 15 - 879 Białystok; tel.: (85)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google