Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA PROGRAMU „ PRAWA UCZNIA” Rzeszów-Czudec, listopad 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA PROGRAMU „ PRAWA UCZNIA” Rzeszów-Czudec, listopad 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA PROGRAMU „ PRAWA UCZNIA” Rzeszów-Czudec, listopad 2010 r.

2 2 OBSZARY EWALUACJI 1. Efekty działalności szkoły 2. Procesy rozumiane jako działania zachodzące i podejmowane w szkole 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lok., w szczeg. w zakresie współpracy z rodzicami 4. Zarządzanie szkołą ZEWNĘTRZNAZEWNĘTRZNA Może dotyczyć: wybranych obszarów i wymagań stawianych przez państwo lub innych, uznanych za istotne. Wyboru dokonuje zespół N- li; winien on wynikać z potrzeb szkoły i z wniosków z nadzoru pedag. WEWNĘTRZNAWEWNĘTRZNA

3 3 Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy. WYMAGANIA 1.1. Analizuje się wyniki, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.3. Uczniowie są aktywni 1.4. Respektowane są normy społeczne

4 4 Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy WYMAGANIECHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA NA POZIOMIE D CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA NA POZIOMIE B 1.4. Respektowa- ne są normy społeczne U. czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań U. prezentują właściwe zachowania. W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.

5 5 I. PROJEKTOWANIE EWALUACJI - USTALENIE 1. Przedmiotu ewaluacji 2. Celu ewaluacji 3. Pytań kluczowych 4. Kryteriów ewaluacji 5. Metod i narzędzi badawczych 6. Próby badawczej 7. Harmonogramu ewaluacji 8. Monitorowania pozyskiwania danych

6 6 Szczegół. katalog praw i obowiązków ucznia określa statut szkoły „ Prawa ucznia, zespół obowiązujących norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia oraz regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka. Prawa ucznia w polskiej szkole określają w sposób bezpośredni: ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN w sprawie ramowego statutu szkół publicznych, w sprawie zasada oceniania, klasyfikowania, promowania....” (onet.pl.wiem) PRZEDMIOT EWALUACJI: PRAWA UCZNIA

7 7 1.EFEKTY 2.PROCESY 1.3. Uczniowie są aktywni 1.4. Respektowane są normy społeczne 2.1. Szkoła ma koncepcję pracy 2.2. Oferta edukac. umożliwia realizację podstawy programowej 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 2.5. Kształtuje się postawy uczniów 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Obszary i wymagania ustalone przez MEN a prawa ucznia

8 8 1)Sprawdzenie, w jakim stopniu poprawiła się wśród uczniów, nauczycieli i rodziców znajomość praw ucznia (ewaluacja osiągania celu programu) 2)Sprawdzenie stopnia respektowania przez szkołę praw ucznia(ewaluacja procesu: co się wydarzyło w trakcie realizacji programu) 3)Sprawdzenie, jaki wpływ na jakość pracy szkoły wywiera znajomość praw ucznia i respektowanie tychże praw (ewaluacja osiągania wyników/efektów programu) 2. CELE EWALUACJI Cel ewaluacji powinien być realistyczny i osiągalny

9 9 2) ustalenie pytań kluczowych (badawczych) Pytania kluczowe, na które szukać się będzie odpowiedzi, formułuje się w sposób w ogólny i zarazem konkretny. Odpowiedź na nie stanie się kanwą raportu ewaluacyjnego. Powinny one: być nakierowane na przedmiot i cel badań; mieć charakter i budowę pytań otwartych (w ich formułowaniu unikamy „czykania”), np.: W jaki sposób informuje się rodziców o nieobecności dziecka w szkole? W jakim stopniu wykorzystywany jest komputer na lekcjach historii? Jaki jest system oceniania osiągnięć ucznia ? W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? W jakim stopniu szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? Na jakie obszary pracy szkoły mają wpływ rodzice? W jakim stopniu oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej? W jakim stopniu WDN uwzględnia faktyczne potrzeby nauczycieli?

10 10 3) ustalenie kryteriów ewaluacji W ewaluacji nie ma uniwersalnego zestawu kryteriów. Są one uszczegółowieniem pytań kluczowych i służą wskazaniu, co w ramach ewaluacji będzie podlegało wartościowaniu („ocenie”), np..: Skuteczność - stopień osiągania wyznaczonego celu programu, działania, przedsięwzięcia Efektywność - poziom „ekonomiczności” zrealizowanego przedsięwzięcia Użyteczność - w jakim stopniu realizacja ewaluowanych działań rzeczywiście przyczyniła się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu w obszarze objętym interwencją i/lub przyniosła korzyści Trafność - w jakim stopniu przyjęte cele i metody realizacji przedsięwzięcia odpowiadają zidentyfikowanym problemom i/lub realnym potrzebom Trwałość - czy pozytywne efekty ewaluowanego przedsięwzięcia/interwencji mogą trwać po zakończeniu wsparcia/stymulowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu interwencji w dłuższej perspektywie czasowej

11 11 Badania ewaluacyjne obejmują gromadzenie i analizę danych ILOŚCIOWYCH Dostarczają informacji liczbowych, na temat określonych wskaźników. Umożliwiają wnioskowanie na temat całej populacji w oparciu o badania prowadzone na próbce tej populacji Wykorzystywane są do poznania rozkładów częstości występowania badanego zjawiska i określenia poziomu zależności, jakie występują pomiędzy różnymi zmiennymi. Podlegają analizie statystycznej i regułom w niej obowiązującym. Zasadnicze pytanie: ILE? JAKOŚCIOWYCH Dostarczają informacji o: efektach; postawach; przekonaniach; doświadczeniach uczestników i realizatorów; opiniach Są niezbędne dla właściwej interpretacji informacji liczbowych Zasadnicze pytania: CO? JAK? DLACZEGO?

12 12 4) Ustalenie metod i narzędzi badawczych BADANIE ANKIETOWE - odpowiedzi na pytania WYWIAD - rodzaj uporządkowanej rozmowy OBSERWACJA – obserwowanie zastanej sytuacji Kwestionariusz ankiety Arkusz wywiadu Arkusz obserwacji

13 13 Metody i narzędzia badawcze ANALIZA PRZYPADKU - (metoda znana N-lom dyplomow.) TEST WIADOMOŚCI Arkusz analizy przypadku Arkusz testu wiadomości ANALIZA DOKUMENTACJI – przegląd istniejących dokumentów Arkusz analizy dokumentów

14 14 5) Ustalenie próby badawczej/doboru populacji (losowa – nielosowa) i innych źródeł informacji ludzie Dokumentacja NAUCZYCIELE UCZNIOWIE RODZICE PRAC. NIEPEDAG. STATUT SZKOŁY REGULAMINY WEWNĘTRZNE PROGRAM WYCHOW. I PROFIL. DZIENNIKI LEKC. I ZAJEĆ POZALEKC. PROTOKOŁY RP itp Na podstawie zgłoszeń ochotników do udziału w badaniu Próba kwotowa: znamy lub zakładamy rozkłady % interesujących nas zmiennych w populacji, a następnie odtwarzamy je w próbie (np.. 30% mężczyzn i 70 % kobiet) Próba celowa: dobieramy osobę z uwagi na jakąś cechę, np., bycie wychowawcą, rodzicem itp

15 15 Baśń hinduska Pięciu zupełnie ślepych mędrców z Hindustanu poszło zobaczyć słonia. Pierwszy zbliżył się do słonia i wszedł mu na grzbiet. „ Słoń jest jak szczotka”, krzyknął. Drugi dotknął trąby i mówi: „Słoń jest jak wąż”. Trzeci sięgnął do nogi i pomyślał: „Słoń jest jak pień drzewa”. Czwarty chwycił dyndający ogon i wykrzyknął: „Słoń jest jak lina”. Piąty z mędrców trafił na słonie odchody i zajęczał: „Słoń jest miękki i półpłynny”.

16 16 6) Ustalenie harmonogramu (ram czasowych) badań ewaluacyjnych terminów rozpoczęcia i zakończenia ewaluacji, terminów kolejnych zaplanowanych działań w ramach ewaluacji, określenie czasu potrzebnego zarówno na zebranie danych, jak też ich analizę osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

17 17 Jest to konieczne do: sprawnego prowadzenia badań (by ewaluator mógł mieć stałą kontrolę nad tym, co już zrobiono, co jeszcze trzeba zrobić, ile jeszcze ma czasu itp.) zapewnienia poufności i wiarygodności danych Ustalenie sposobu pozyskiwania gromadzenia przechowywania dokumentowania danych ilościowych i jakościowych II. GROMADZENIE I MONITOROWANIE DANYCH

18 18 Porównanie wyników badań z planowanymi celami, zidentyfikowanie celów, które: zostały osiągnięte; zostały osiągnięte częściowo; nie zostały osiągnięte Interpretacja – wyjaśnienie, co to znaczy, ze badane osoby uzyskały takie a nie inne wyniki badań (co się podziało w trakcie realizacji Programu) III. ANALIZA DANYCH ORAZ INTERPRETACJA WYNIKÓW Uwagi, wnioski, rekomendacje

19 19 I.Wprowadzenie (co było przedmiotem ewaluacji i dlaczego? Okres, w jakim prowadzono ewaluację, opis przebiegu ewaluacji) II.Cele ewaluacji III.Opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych IV.Charakterystyka próby badawczej (doboru populacji) i wykaz innych źródeł, z których pozyskiwano informacje V.Interpretacja wyników VI.Podsumowanie, wnioski, rekomendacje VII.Załączniki (wg McNamary) IV. Raport ewaluacyjny

20 20 1.udział wszystkich zainteresowanych 2.jasne określenie celu ewaluacji 3.ustalenie zasad ewaluacji 4.jednoznaczne (i zrozumiałe) pytania ewaluacyjne 5.realistyczna metodologia 6. różne punkty widzenia 7. bezpośrednia informacja zwrotna 8. brak presji czasowej 9. dokumentowanie ewaluacji 10. powtarzalność ewaluacji IV. Standardy ewaluacji wewnętrznej

21 21 Materiały informacyjne i szkoleniowe MEN: www.reforma.programowa.pl; www.nadzorpedagogiczny.edu.pl; www.npseo.pl Zb. Gaś: Ocena skuteczności szkolnego programu profilaktyki. Lublin 2004 Zb. Gaś: Szkolny program profilaktyki. Istota, konstruowanie, wdrażanie, ewaluacja. MENiS, Warszawa 2004 K. Ostaszewski: Ewaluacja programu w budowie. Remedium, 2002, 12, 25-27 J. Ł. Grzelak, M/J. Sochocki (red.): Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Pracownia Profilaktyki Problemowej, Warszawa 2001 Brzezińska A., Brzeziński J. (2001): Metodologiczne problemy ewaluacji programów profilaktycznych stosowanych wobec młodzieży. [w:] Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, pod red. J. Grzelaka i M. Sochockiego, Pracownia Profilaktyki Problemowej, Warszawa, 117-145. LITERATURA

22 22 E.Tołwińska-Królikowska (red.): Autoewaluacja w szkole. CODN, Warszawa 2002 mat. seminaryjne programu Phare Smart Subkomponent B. W-wa 1999 H. Mizerek (red.): Ewaluacja wdrażania reformy systemu edukacji – Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. Program Phare. Olsztyn 1997. L. Korporowicz (red.): Ewaluacja w edukacji. Program Phare. Oficyna Naukowa, W-wa 1997,, T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. Akad. „Żak”, 1998. W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela. WSiP, W-wa 1997. J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki. CMPP-P Warszawa 2002 Hawkins J.D., Nederhood B. (1994): Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Pracownia Wydawniczna Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa – Olsztyn


Pobierz ppt "EWALUACJA PROGRAMU „ PRAWA UCZNIA” Rzeszów-Czudec, listopad 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google