Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Budownictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Budownictwa"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Budownictwa
Drawsko Pomorskie 15 marca 2013

2 W stosunku do 2011 r o 1 wniosek mniej, opinii pozytywnych o 6 mniej.
ROK 2012 Wpłynęły 23 wnioski o odstępstwo od oświetlenia elektrycznego, Wydano 4 zgody, 3 opinie negatywne. W 16 przypadkach wydano opinię, że nie zostały spełnione przesłanki do prowadzenia postępowania (oświetlenie dzienne pośrednie lub niewłaściwy stosunek powierzchni okien do podłogi). W stosunku do 2011 r o 1 wniosek mniej, opinii pozytywnych o 6 mniej.

3 Wpłynęło 80 wniosków o zgodę na zagłębienie pomieszczeń pracy,
ROK 2012 Wpłynęło 80 wniosków o zgodę na zagłębienie pomieszczeń pracy, Wydano w 47 przypadkach zgodę, W 33 przypadkach wydano opinię, że nie zostały spełnione przesłanki do prowadzenia postępowania (nie dotyczyło pomieszczeń stałej pracy). W stosunku do roku 2011 wpłynęło o 8 wniosków mniej, wydano o 15 opinii pozytywnych mniej.

4 Jaki będzie faktyczny czas pracy ?
Przykład 1: zagłębienie Pomieszczenia: zaplecza kuchennego restauracji, zaplecza kawiarni oraz zaplecza sklepu przemysłowo spożywczego – budynek usługowo-gastronomiczny nowo budowany. Wnioskodawca wskazał pracę tych samych osób od 2 -4 godzin na dobę. Jaki będzie faktyczny czas pracy ?

5 Na czym polega szkodliwy wpływ światła dziennego na suknie ślubne ?
Przykład 2: oświetlenie Modernizacja magazynu (gospodarstwo rolne) na budynek produkcyjno-magazynowy Wnioskodawca przeznaczył I piętro na szycie sukien ślubnych, a parter na „showroom” – ekspozycja i magazyn. Wystąpił o odstępstwo dla pomieszczeń szwalni ze względu na szkodliwy wpływ światła dziennego. Na czym polega szkodliwy wpływ światła dziennego na suknie ślubne ?

6 Oświetlenie dzienne jest jednym z najważniejszych czynników wpływających nie tylko na wydajność pracy, ale także na samopoczucie i zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne pracowników. Światło dzienne ma istotny wpływ na budowanie ogólnej odporności organizmu, regulację metabolizmu, skład krwi, gospodarkę wodną organizmu i inne. Dlatego tez zapewnienie oświetlenia dziennego w pomieszczeniu pracy należy do obowiązku pracodawcy. Art Kodeksu pracy – pracodawca ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

7 Opiniowanie projektów budowlanych.
Art.. 1 pkt 1 ustawy z r o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378) wprowadził zmiany do treści art Kodeksu pracy, który obligował pracodawców do opiniowania projektów przez uprawnionych rzeczoznawców. Jednakże nowe brzmienie art nadal wskazuje na współpracę pomiędzy pracodawcą-inwestorem i projektantem. Opiniowanie projektów budowlanych.

8 Art.. 213 „Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.” Problem opiniowania projektu przez rzeczoznawcę ds. BHP i ergonomii powinien zostać uzgodniony pomiędzy stronami zawierającymi umowę tj. pracodawcą/inwestorem, a biurem architektonicznym. Obowiązuje nadal rozporz. MPiPS z r. w sprawie rzeczoznawców ds. bhp (Dz.U. Nr 24, poz. 1835), nie wprowadzono zmian do jego treści.

9 Państwowa Inspekcja Pracy nie uczestniczy w odbiorach budowlanych.
w związku w wejściem w życie w dniu r. ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz. 829) uchylono art. 10 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.) stanowiący o uczestnictwie organów Państwowej Inspekcji Pracy w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych. Ten sam akt prawny w jego art. 2 uchyla art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) odnoszący się do obowiązku zawiadamiania przez inwestora Państwowej Inspekcji Pracy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Inspekcja Pracy nie uczestniczy w odbiorach budowlanych.

10 § 3. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

11 § 6. 2. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności:  1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,  2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,  3) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,  4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest.  5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,  6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

12 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Centrum Koordynacji Szkolenia
Przed rozporz. Min. Gospodarki z r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) obowiązywało zarządz. Nr 12 Min.Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z r. (Dz.Urz.Min.Bud.i Przem.Mat.Bud. Nr 3, poz.8), wydane na podstawie uchwały nr 11 RM z r. Uchwała ta została uchylona uchwałą RM z Z braku innych regulacji prawnych, Min.Gospod.Przestrzennej i Budownictwa zalecał stosowanie tego aktu do czasu ustanowienia nowych regulacji, umieszczono ww. zarz. Nr 12 w wykazie aktów obowiązujących z adnotacją: „akt prawny utracił moc obowiązującą, w związku z uchyleniem podstawy jego wydania. Do czasu ustalenia nowych uregulowań zaleca się stosowanie postanowień aktu dotychczasowego”. W latach na mocy porozumienia ministrów i decyzji Min.Edukacji Narodowej DKZ /89 MP z , w sprawie szkolenia maszynistów, wydawane były uprawnienia.


Pobierz ppt "Spotkanie z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Budownictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google