Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drawsko Pomorskie 15 marca 2013. * ROK 2012 * Wpłynęły 23 wnioski o odstępstwo od oświetlenia elektrycznego, * Wydano 4 zgody, 3 opinie negatywne. * W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drawsko Pomorskie 15 marca 2013. * ROK 2012 * Wpłynęły 23 wnioski o odstępstwo od oświetlenia elektrycznego, * Wydano 4 zgody, 3 opinie negatywne. * W."— Zapis prezentacji:

1 Drawsko Pomorskie 15 marca 2013

2 * ROK 2012 * Wpłynęły 23 wnioski o odstępstwo od oświetlenia elektrycznego, * Wydano 4 zgody, 3 opinie negatywne. * W 16 przypadkach wydano opinię, że nie zostały spełnione przesłanki do prowadzenia postępowania (oświetlenie dzienne pośrednie lub niewłaściwy stosunek powierzchni okien do podłogi).

3 * ROK 2012 * Wpłynęło 80 wniosków o zgodę na zagłębienie pomieszczeń pracy, * Wydano w 47 przypadkach zgodę, * W 33 przypadkach wydano opinię, że nie zostały spełnione przesłanki do prowadzenia postępowania (nie dotyczyło pomieszczeń stałej pracy).

4 * Przykład 1: zagłębienie * Pomieszczenia: zaplecza kuchennego restauracji, zaplecza kawiarni oraz zaplecza sklepu przemysłowo spożywczego – budynek usługowo-gastronomiczny nowo budowany. * Wnioskodawca wskazał pracę tych samych osób od 2 -4 godzin na dobę.

5 * Przykład 2: oświetlenie * Modernizacja magazynu (gospodarstwo rolne) na budynek produkcyjno-magazynowy * Wnioskodawca przeznaczył I piętro na szycie sukien ślubnych, a parter na „showroom” – ekspozycja i magazyn. Wystąpił o odstępstwo dla pomieszczeń szwalni ze względu na szkodliwy wpływ światła dziennego.

6 * Oświetlenie dzienne jest jednym z najważniejszych czynników wpływających nie tylko na wydajność pracy, ale także na samopoczucie i zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne pracowników. * Światło dzienne ma istotny wpływ na budowanie ogólnej odporności organizmu, regulację metabolizmu, skład krwi, gospodarkę wodną organizmu i inne. Dlatego tez zapewnienie oświetlenia dziennego w pomieszczeniu pracy należy do obowiązku pracodawcy.

7 * Art.. 1 pkt 1 ustawy z 16.09.2011 r o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378) wprowadził zmiany do treści art. 213 1 Kodeksu pracy, który obligował pracodawców do opiniowania projektów przez uprawnionych rzeczoznawców. Jednakże nowe brzmienie art. 213 nadal wskazuje na współpracę pomiędzy pracodawcą-inwestorem i projektantem.

8 * Art.. 213 * „Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.” * Problem opiniowania projektu przez rzeczoznawcę ds. BHP i ergonomii powinien zostać uzgodniony pomiędzy stronami zawierającymi umowę tj. pracodawcą/inwestorem, a biurem architektonicznym.

9 * w związku w wejściem w życie w dniu 08.08.2011r. ustawy z dnia 09.06.2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz. 829) uchylono art. 10 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.) stanowiący o uczestnictwie organów Państwowej Inspekcji Pracy w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych. Ten sam akt prawny w jego art. 2 uchyla art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) odnoszący się do obowiązku zawiadamiania przez inwestora Państwowej Inspekcji Pracy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

10 * § 3. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

11 * § 6. 2. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. * 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności: 1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach, * 2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, * 3) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, * 4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest. * 5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, * 6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

12 * Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Centrum Koordynacji Szkolenia * Przed rozporz. Min. Gospodarki z 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) obowiązywało zarządz. Nr 12 Min.Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 23.09.1983 r. (Dz.Urz.Min.Bud.i Przem.Mat.Bud. Nr 3, poz.8), wydane na podstawie uchwały nr 11 RM z 9.01.1969 r. Uchwała ta została uchylona uchwałą RM z 21.11.1988. * Z braku innych regulacji prawnych, Min.Gospod.Przestrzennej i Budownictwa zalecał stosowanie tego aktu do czasu ustanowienia nowych regulacji, umieszczono ww. zarz. Nr 12 w wykazie aktów obowiązujących z adnotacją: „akt prawny utracił moc obowiązującą, w związku z uchyleniem podstawy jego wydania. Do czasu ustalenia nowych uregulowań zaleca się stosowanie postanowień aktu dotychczasowego”. * W latach 1991-1993 na mocy porozumienia ministrów i decyzji Min.Edukacji Narodowej DKZ-2-452-175/89 MP z 1989.07.27, w sprawie szkolenia maszynistów, wydawane były uprawnienia.


Pobierz ppt "Drawsko Pomorskie 15 marca 2013. * ROK 2012 * Wpłynęły 23 wnioski o odstępstwo od oświetlenia elektrycznego, * Wydano 4 zgody, 3 opinie negatywne. * W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google