Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Wymiar gospodarczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Wymiar gospodarczy."— Zapis prezentacji:

1 www.wzp.p l Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Wymiar gospodarczy

2 www.wzp.p l RPO WZ 2007 – 2013 PODSUMOWANIE

3 www.wzp.p l RPO WZ 2007-2013 Postęp finansowy Wartość podpisanych umów w podziale na obszary tematyczne Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13, stan na dzień 31.12.2013 r. Liczba projektów 1035 330 144 1035 330 144

4 www.wzp.p l Zatrudnienie brutto w stosunku do wartości docelowej dla Programu w podziale na obszary wg zawartych umów o dofinansowanie RPO WZ 2007-2013

5 www.wzp.p l Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzyzdroje- Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z Wisełka- Wolin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym Wartość projektu: 5 118 457,75 PLN Wysokość dofinansowania: 1 994 502,18 PLN

6 www.wzp.p l Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach Wartość projektu: 19 516 251,41 PLN Wysokość dofinansowania: 7 193 430,01 PLN

7 www.wzp.p l Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wartość projektu: 17 071 789,76 PLN Wysokość dofinansowania: 10 148 186,73 PLN

8 www.wzp.p l Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy Wartość projektu: 12 134 031,83 PLN Wysokość dofinansowania: 4 760 739,52 PLN

9 www.wzp.p l Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 185 501 616,49 84 242 358,56 Powierzchnia uzbrojonych terenów 690,712 ha 9 projektów Wybrane wskaźniki Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 1 167 867 107,16476 138 121,2 684 projekty Liczba wspartych przedsiębiorstw 592 szt. * Dane dotyczące Jeremie - stan na 30.11.2013 r. Całkowita wartość projektów w PLN* Dofinansowanie w PLN* 466 116 444,31270 986 156,22 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń * 3320 szt. 3320 projekty Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 165 087 178,6449 965 125,05 Ilość wytworzonej energii 247 252,71 MWh 13 projektów RPO WZ 2007 – 2013 - Gospodarka

10 www.wzp.p l Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg 349,04 km Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 888 583 882,64512 021 007,72 102 projektów Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 91 733 732,1956 008 254,40 Długość przebudowanych linii kolejowych 203,10 km 2 projekty Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN 207 051 600,00169 330 000,00 Liczba sztuk zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego 17 szt. 2 projekty Wybrane wskaźniki RPO WZ 2007 – 2013 - Gospodarka

11 www.wzp.p l Program regionalny to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Mówiąc wprost – RPO WZ to jeden z programów, który umożliwi dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie. Projekty te mogą dotyczyć różnych dziedzin począwszy od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Pomimo tego, że głównym zadaniem Programu jest wspieranie projektów przyczyniających się do realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, będzie on razem z programami krajowymi realizował cele rozwojowe uzgodnione pomiędzy Polską a Komisją Europejską w ramach Umowy Partnerstwa. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

12 www.wzp.p l Program regionalny ma służyć budowie potencjału gospodarczego regionu, także poprzez wsparcie infrastruktury i kapitału społecznego województwa. Projekt RPO WZ składa się z 12 osi priorytetowych, zwierających pieniądze zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy Program łączy w sobie dotychczasowe działania RPO 2007 – 2013 i regionalnego POKL. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

13 www.wzp.p l RPO WZ 2014-2020 Harmonogram działań zadanietermin Przygotowanie RPO WZ 2014-2020I-IV kwartał 2013r. Konsultacje społeczneIV kwartał 2013r. – I kwartał 2014r. Przygotowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisk IV kwartał 2013r. – II kwartał 2014r. Zakończenie prac nad RPO WZ 2014-2020II kwartał 2014r. Negocjacje Programu z Komisją EuropejskąII – III kwartał 2014r. Zatwierdzenie RPO WZ 2014-2020III-IV kwartał 2014r. Przygotowanie Uszczegółowienia RPO WZ 2014-2020III-IV kwartał 2014r. Pierwsze konkursy w ramach RPO WZ 2014 -2020I kwartał 2015r.

14 www.wzp.p l RPO WZ 2014-2020 Na co stawiamy? Nadrzędne założenie: Poprawa jakości życia mieszkańców województwa

15 www.wzp.p l Programowanie rozwoju – główne założenia Skupienie interwencji na rozwoju gospodarki (w szczególności poprzez rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji); Podniesienie jakości rynku pracy; Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do realnego zapotrzebowania przedsiębiorców; Wykorzystanie potencjału istniejących stref inwestycyjnych; Łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego; Zwiększenie dostępności komunikacyjnej; Przezwyciężenie deficytów i wykluczeń społecznych; Przygotowanie Regionu do sprawnego i efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z funduszy UE.

16 www.wzp.p l RPO WZ 2007-2013 / 2014-2020 Porównanie alokacji Regionalny Program Operacyjny 2007-2013: EFRR: 862 807 404 EUR / EFS: 0 EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (komponent regionalny): EFRR: 0 EUR / EFS: 345 312 253,50 EUR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020: EFRR: 1 153 600 000 EUR EFS: 446 100 000 EUR RAZEM: 1 599 700 000 EUR

17 www.wzp.p l OŚ PRIORYTETOWAFUNDUSZALOKACJA (EUR) Udział procentowy w danym funduszu Udział procentowy w alokacji na RPO WZ I OP Gospodarka – Innowacje – Technologie EFRR 326 385 000 28,29%20,40% II OP Rozwój społeczeństwa informacyjnego EFRR 40 000 000 3,47%2,50% III OP Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej EFRR 218 415 000 18,93%13,65% IV OP Dostosowania do zmian klimatu EFRR 60 000 000 5,2%3,75% V OP Rozwój naturalnego środowiska człowieka EFRR 111 000 000 9,62%6,94% VI OP Zrównoważony transport EFRR 291 000 000 25,23%18,19% VII OP Rynek pracy EFS 190 000 000 42,59%11,88% VIII OP Rozwój społeczny EFS 118 680 000 26,60%7,42% IX OP Infrastruktura publiczna EFRR 86 800 000 7,52%5,43% X OP Edukacja EFS 80 000 000 17,93%5,00% XI OP Infrastruktura edukacyjna EFRR 20 000 000 1,73%1,25% XII OP Pomoc Techniczna EFS 57 420 000 12,87%3,59% SUMA EFRR+EFS 1 599 700 000 (100%) EFRR EFS 1 153 600 000 (72,11%) 446 100 000 (27,89%) RPO WZ 2014 – 2020 Wstępny podział środków

18 www.wzp.p l RPO WZ 2014 – 2020 Narzędzia realizacji Narzędzia realizacji, wyboru projektów stosowane w ramach RPO WZ 2014-2020 tryb konkursowy; tryb pozakonkursowy: – tryb negocjacyjny w ramach kontraktów samorządowych, – projekty systemowe, – projekty o strategicznym znaczeniu dla województwa (m.in. Kontrakt terytorialny); zintegrowane inwestycje terytorialne.

19 www.wzp.p l Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. Z kolei w przypadku inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu podkreśla się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R, wykorzystania w produkcji, rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i ponadregionalnym. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki spójności na lata 2014-2020 będą one warunkiem wstępnym (ex-ante) do korzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020 w ramach Celu Tematycznego 1. Inteligentne specjalizacje stanowią instrument rozwoju regionu skoncentrowany na dziedzinach, w których posiada on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Regionalne / Inteligentne Specjalizacje

20 www.wzp.p l biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy), działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania), przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym), usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne), turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego). Regionalne Specjalizacje

21 www.wzp.p l Rozwój gospodarczy jest najważniejszy dla poprawy jakości życia KLUCZOWE OBSZARY GOSPODARCZE OTOCZENIE GOSPODARCZE JST INFRASTRUKTURA EDUKACJA POLITYKA ZATRUDNIENIA NAUKA WSPARCIE POŚREDNIE

22 www.wzp.p l Obszary Strategicznej Interwencji Cel interwencji w OSI Wzmocnienie roli Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako regionalnego centrum rozwoju gospodarczego. Integracja współpracy samorządów tworzących SOM w celu policentrycznego rozwoju funkcji metropolitalnych. Szczeciński Obszar Metropolitalny

23 www.wzp.p l Cel interwencji w OSI Utworzenie aglomeracyjnego obszaru wzrostu we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzki Obszar Funkcjonalny Obszary Strategicznej Interwencji

24 www.wzp.p l Specjalna Strefa Włączenia Cel interwencji w OSI Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Powstrzymanie i odwrócenie niekorzystnych trendów społeczno-gospodarczych i demograficznych. Zwiększenie regionalnej spójności społecznej, gospodarczej. Obszary Strategicznej Interwencji

25 www.wzp.p l System wdrażania RPO WZ 2014-2020 „kontrakty samorządowe” W celu uzyskania podejścia terytorialnego oraz ukierunkowania wsparcia, system wdrażania RPO WZ powinien opierać się na „kontraktach samorządowych” zawieranych pomiędzy województwem zachodniopomorskim a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST) zgrupowanymi terytorialnie i funkcjonalnie. Wybór JST- stron „kontraktu samorządowego” dokonany będzie na podstawie diagnozy sytuacji – społeczno gospodarczej, diagnozowanych barier i potencjałów rozwojowych oraz powiązań funkcjonalnych.

26 www.wzp.p l Kontrakt Samorządowy: ma być jedną z podstawowych form realizacji interwencji RPO WZ 2014- 2020 i będzie wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa i grupami samorządów terytorialnych regionu. koncentrował się będzie na wzmocnieniu rozwoju gospodarczego obszaru nim objętego, z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, by w konsekwencji zapewnić spójność społeczną i infrastrukturalną. wymaga współpracy wszystkich partnerów procesów rozwojowych (samorządów, przedsiębiorców, sektora edukacji i nauki, organizacji pozarządowych, w tym Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, itp.) obecnych na danym obszarze. System wdrażania RPO WZ 2014-2020 – „kontrakty samorządowe”

27 www.wzp.p l Cel główny - podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji CT 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE

28 www.wzp.p l PI 1.1: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim Cel szczegółowy: 1. Wzmacnianie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami Typy beneficjentów: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, partnerstwa wymienionych podmiotów Typ projektów: Nabycie/wytworzenie infrastruktury B+R jednostek naukowych uzgodnionej w trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej specjalizacji, Do Kontraktu Terytorialnego zgłoszone zostały przedsięwzięcia: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki : Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej Alokacja: 20 000 000 euro

29 www.wzp.p l PI 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), 1.Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym centra badawczo- rozwojowe) - projekty do 25 mln zł 2.Wsparcie prac B+R wraz z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (ochrona krajowa, międzynarodowa) - projekty do 3 mln zł 3.Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej związanych z wdrażanym produktem – projekty do 25 mln zł, wyłącznie MŚP 4.Bon na innowacje Cel szczegółowy: 1. Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Wybór projektów: tryb konkursowy Alokacja: 51 385 000 euro

30 www.wzp.p l PI 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm 1.Tworzenie/rozbudowa terenów pod inwestycje Wzmocnienie dotychczasowych terenów inwestycyjnych, Tworzenie nowych obszarów aktywności biznesowej na terenach popegeerowskich, powojskowych, poprzemysłowych Cel szczegółowy: 1. Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Typy projektów: Typy beneficjentów: podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, jst, jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów Tryb wyboru projektów: negocjacje w ramach kontraktów samorządowych, projekty strategiczne Alokacja: 50 000 000 euro

31 www.wzp.p l PI 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji 1.Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej ( np. udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach) 2.Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) Cel szczegółowy: 1. Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej, Typy projektów: Tryb wyboru projektów: konkursowy, systemowy Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Instytucje Otoczenia Biznesu, jst, jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów Alokacja: 10 000 000

32 www.wzp.p l PI 3.3: wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 1.Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w MŚP 2.Inwestycje w wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstwach Cel szczegółowy: 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP, Typy projektów: Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, podmioty zarządzające funduszami instrumentów finansowych Alokacja: 190 000 000 euro Tryb wyboru projektów: konkursowy

33 www.wzp.p l PI 3.4: wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji 1.Bony na proinnowacyjne usługi - trwają prace nad demarkacją pomiędzy RPO a PO IR 2.Zwiększenie zdolności Instytucji Otoczenia Biznesu do budowania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o regionalne specjalizacje 3.Wsparcie powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju Cel szczegółowy: 1. Profesjonalizacja usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, Typy projektów: Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu Alokacja: 5 000 000 euro

34 www.wzp.p l PI 2.2: rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK Wdrożenie w przedsiębiorstwach kompleksowych rozwiązań informatycznych pozwalających na interakcję on-line z klientami i kooperantami np. projekty mające na celu otwarcie kanału informatycznego, jako nowego kanału sprzedaży, przeniesienie części funkcjonowania przedsiębiorstwa do sfery wirtualnej np. praca zdalna, zdalne zarządzanie kadrami czy przedsiębiorstwem OP 2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Cel szczegółowy: 1. Zwiększenie wykorzystania TIK przez przedsiębiorstwa, Typy projektów: Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa Alokacja: 20 000 000 euro

35 www.wzp.p l Cel szczegółowy 1: Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE w bilansie energetycznym regionu, w szczególności energetyki rozproszonej z OZE. Cel szczegółowy 2: Rozwój sektora biogospodarki PI 4.1: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii OP 3 WSPARCIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Typy projektów: 1.Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej, 2.Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. Typy beneficjentów: przedsiębiorcy, przedsiębiorcy energetyczni, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, rolnicy, organizacje pozarządowe.

36 www.wzp.p l Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie zasobochłonności MŚP. PI 4.2: promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach OP 3 WSPARCIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Typy projektów: 1.Termomodernizacja budynków przemysłowych 2. Wdrożenie technologii oszczędzających zużycie energii elektrycznej, cieplnej i/lub wody. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa inne niż duże. Alokacjaeuro 4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii40 000 000 4.2. promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach20 000 000

37 www.wzp.p l Instrumenty finansowe, a dotacje dla MŚP Większy nacisk zostanie położony na instrumenty finansowe takie jak: preferencyjne pożyczki i kredyty, produkty gwarancyjne, produkty kapitałowe, umarzalne kredyty oraz produkty mieszane (łączące instrumenty finansowe z dotacjami). Jedynie projekty wysoce innowacyjne będą wspierane w formie dotacji. Przedsiębiorca, który będzie mógł skorzystać z instrumentu finansowego, będzie musiał być pewny, iż wdrażane rozwiązanie ma sens ekonomiczny.

38 www.wzp.p l Instrumenty finansowe, a dotacje dla MŚP Dokładne potrzeby i możliwości związane z finansowaniem poprzez instrumenty zwrotne zostaną określone po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020 mającego na celu m.in. zbadanie występującej w województwie luki finansowej. Na podstawie wyników badania, zostanie określona możliwość i zasadność wykorzystania instrumentów finansowych oraz dopasowany rodzaj i wielkość finansowania zwrotnego.

39 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę www.perspektywa2020.wzp.pl


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Wymiar gospodarczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google