Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020 Wymiar gospodarczy

2 RPO WZ 2007 – 2013 PODSUMOWANIE

3 Wartość podpisanych umów w podziale na obszary tematyczne
RPO WZ Postęp finansowy Wartość podpisanych umów w podziale na obszary tematyczne Liczba projektów 1035 330 144 Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13, stan na dzień r.

4 RPO WZ 2007-2013 Zatrudnienie brutto
w stosunku do wartości docelowej dla Programu w podziale na obszary wg zawartych umów o dofinansowanie

5 Wysokość dofinansowania: 1 994 502,18 PLN
Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzyzdroje- Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z Wisełka- Wolin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym Wartość projektu: ,75 PLN Wysokość dofinansowania: ,18 PLN

6 Wysokość dofinansowania:
Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach Wartość projektu: ,41 PLN Wysokość dofinansowania: ,01 PLN

7 Wysokość dofinansowania:
Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wartość projektu: ,76 PLN Wysokość dofinansowania: ,73 PLN

8 Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy
Wartość projektu: ,83 PLN Wysokość dofinansowania: ,52 PLN

9 RPO WZ 2007 – 2013 - Gospodarka Wybrane wskaźniki 684 projekty
Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN ,16 ,2 Liczba wspartych przedsiębiorstw 592 szt. 684 projekty Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN ,49 ,56 Powierzchnia uzbrojonych terenów 690,712 ha 9 projektów Całkowita wartość projektów w PLN* Dofinansowanie w PLN* ,31 ,22 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń * 3320 szt. 3320 projekty Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN ,64 ,05 Ilość wytworzonej energii ,71 MWh 13 projektów * Dane dotyczące Jeremie - stan na r.

10 RPO WZ 2007 – 2013 - Gospodarka Wybrane wskaźniki 2 projekty
Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN ,64 ,72 Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg 349,04 km 102 projektów Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN ,19 ,40 Długość przebudowanych linii kolejowych 203,10 km 2 projekty Całkowita wartość projektów w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN ,00 ,00 Liczba sztuk zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego 17 szt. 2 projekty

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Program regionalny to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku Mówiąc wprost – RPO WZ to jeden z programów, który umożliwi dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie. Projekty te mogą dotyczyć różnych dziedzin począwszy od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Pomimo tego, że głównym zadaniem Programu jest wspieranie projektów przyczyniających się do realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, będzie on razem z programami krajowymi realizował cele rozwojowe uzgodnione pomiędzy Polską a Komisją Europejską w ramach Umowy Partnerstwa.

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Program regionalny ma służyć budowie potencjału gospodarczego regionu, także poprzez wsparcie infrastruktury i kapitału społecznego województwa. Projekt RPO WZ składa się z 12 osi priorytetowych, zwierających pieniądze zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy Program łączy w sobie dotychczasowe działania RPO 2007 – 2013 i regionalnego POKL.

13 RPO WZ 2014-2020 Harmonogram działań
zadanie termin Przygotowanie RPO WZ I-IV kwartał 2013r. Konsultacje społeczne IV kwartał 2013r. – I kwartał 2014r. Przygotowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisk IV kwartał 2013r. – II kwartał 2014r. Zakończenie prac nad RPO WZ II kwartał 2014r. Negocjacje Programu z Komisją Europejską II – III kwartał 2014r. Zatwierdzenie RPO WZ III-IV kwartał 2014r. Przygotowanie Uszczegółowienia RPO WZ Pierwsze konkursy w ramach RPO WZ I kwartał 2015r.

14 Poprawa jakości życia mieszkańców województwa
RPO WZ Na co stawiamy? Nadrzędne założenie: Poprawa jakości życia mieszkańców województwa

15 Programowanie rozwoju – główne założenia
Skupienie interwencji na rozwoju gospodarki (w szczególności poprzez rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji); Podniesienie jakości rynku pracy; Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do realnego zapotrzebowania przedsiębiorców; Wykorzystanie potencjału istniejących stref inwestycyjnych; Łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego; Zwiększenie dostępności komunikacyjnej; Przezwyciężenie deficytów i wykluczeń społecznych; Przygotowanie Regionu do sprawnego i efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z funduszy UE.

16 RPO WZ 2007-2013 / 2014-2020 Porównanie alokacji
Regionalny Program Operacyjny : EFRR: EUR / EFS: 0 EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny): EFRR: 0 EUR / EFS: ,50 EUR Regionalny Program Operacyjny : EFRR: EUR EFS: EUR RAZEM: EUR

17 RPO WZ 2014 – 2020 Wstępny podział środków
OŚ PRIORYTETOWA FUNDUSZ ALOKACJA (EUR) Udział procentowy w danym funduszu Udział procentowy w alokacji na RPO WZ I OP Gospodarka – Innowacje – Technologie EFRR 28,29% 20,40% II OP Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3,47% 2,50% III OP Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 18,93% 13,65% IV OP Dostosowania do zmian klimatu 5,2% 3,75% V OP Rozwój naturalnego środowiska człowieka 9,62% 6,94% VI OP Zrównoważony transport 25,23% 18,19% VII OP Rynek pracy EFS 42,59% 11,88% VIII OP Rozwój społeczny 26,60% 7,42% IX OP Infrastruktura publiczna 7,52% 5,43% X OP Edukacja 17,93% 5,00% XI OP Infrastruktura edukacyjna 1,73% 1,25% XII OP Pomoc Techniczna 12,87% 3,59% SUMA EFRR+EFS (100%) (72,11%) (27,89%)

18 RPO WZ 2014 – 2020 Narzędzia realizacji
Narzędzia realizacji, wyboru projektów stosowane w ramach RPO WZ tryb konkursowy; tryb pozakonkursowy: tryb negocjacyjny w ramach kontraktów samorządowych, projekty systemowe, projekty o strategicznym znaczeniu dla województwa (m.in. Kontrakt terytorialny); zintegrowane inwestycje terytorialne.

19 Regionalne / Inteligentne Specjalizacje
Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. Z kolei w przypadku inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu podkreśla się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R, wykorzystania w produkcji, rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i ponadregionalnym. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki spójności na lata będą one warunkiem wstępnym (ex-ante) do korzystania ze środków unijnych w latach w ramach Celu Tematycznego 1. Inteligentne specjalizacje stanowią instrument rozwoju regionu skoncentrowany na dziedzinach, w których posiada on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

20 Regionalne Specjalizacje
biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy), działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania), przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym), usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne), turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).

21 KLUCZOWE OBSZARY GOSPODARCZE POLITYKA ZATRUDNIENIA
Rozwój gospodarczy jest najważniejszy dla poprawy jakości życia KLUCZOWE OBSZARY GOSPODARCZE OTOCZENIE GOSPODARCZE JST INFRASTRUKTURA EDUKACJA POLITYKA ZATRUDNIENIA NAUKA WSPARCIE POŚREDNIE

22 Obszary Strategicznej Interwencji
Szczeciński Obszar Metropolitalny Cel interwencji w OSI Wzmocnienie roli Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako regionalnego centrum rozwoju gospodarczego. Integracja współpracy samorządów tworzących SOM w celu policentrycznego rozwoju funkcji metropolitalnych.

23 Obszary Strategicznej Interwencji
Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzki Obszar Funkcjonalny Cel interwencji w OSI Utworzenie aglomeracyjnego obszaru wzrostu we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

24 Obszary Strategicznej Interwencji
Specjalna Strefa Włączenia Cel interwencji w OSI Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Powstrzymanie i odwrócenie niekorzystnych trendów społeczno-gospodarczych i demograficznych. Zwiększenie regionalnej spójności społecznej, gospodarczej.

25 System wdrażania RPO WZ 2014-2020 „kontrakty samorządowe”
W celu uzyskania podejścia terytorialnego oraz ukierunkowania wsparcia, system wdrażania RPO WZ powinien opierać się na „kontraktach samorządowych” zawieranych pomiędzy województwem zachodniopomorskim a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST) zgrupowanymi terytorialnie i funkcjonalnie. Wybór JST- stron „kontraktu samorządowego” dokonany będzie na podstawie diagnozy sytuacji – społeczno gospodarczej, diagnozowanych barier i potencjałów rozwojowych oraz powiązań funkcjonalnych.

26 System wdrażania RPO WZ 2014-2020 – „kontrakty samorządowe”
Kontrakt Samorządowy: ma być jedną z podstawowych form realizacji interwencji RPO WZ i będzie wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa i grupami samorządów terytorialnych regionu. koncentrował się będzie na wzmocnieniu rozwoju gospodarczego obszaru nim objętego, z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, by w konsekwencji zapewnić spójność społeczną i infrastrukturalną. wymaga współpracy wszystkich partnerów procesów rozwojowych (samorządów, przedsiębiorców, sektora edukacji i nauki, organizacji pozarządowych, w tym Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, itp.) obecnych na danym obszarze.

27 OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
Cel główny - podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji CT 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury

28 PI 1.1: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim Cel szczegółowy: 1. Wzmacnianie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami Typy beneficjentów: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, partnerstwa wymienionych podmiotów Typ projektów: Nabycie/wytworzenie infrastruktury B+R jednostek naukowych uzgodnionej w trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej specjalizacji, Do Kontraktu Terytorialnego zgłoszone zostały przedsięwzięcia: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki : Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej Alokacja: euro

29 1. Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach
PI 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), Cel szczegółowy: 1. Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym centra badawczo-rozwojowe) - projekty do 25 mln zł Wsparcie prac B+R wraz z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (ochrona krajowa, międzynarodowa) - projekty do 3 mln zł Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej związanych z wdrażanym produktem – projekty do 25 mln zł , wyłącznie MŚP Bon na innowacje Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Wybór projektów: tryb konkursowy Alokacja: euro

30 1. Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
PI 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Cel szczegółowy: 1. Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Typy projektów: Tworzenie/rozbudowa terenów pod inwestycje Wzmocnienie dotychczasowych terenów inwestycyjnych, Tworzenie nowych obszarów aktywności biznesowej na terenach popegeerowskich, powojskowych, poprzemysłowych Typy beneficjentów: podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, jst, jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów Tryb wyboru projektów: negocjacje w ramach kontraktów samorządowych, projekty strategiczne Alokacja: euro

31 1. Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej,
PI 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji Cel szczegółowy: 1. Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej, Typy projektów: Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej ( np. udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach) Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) Tryb wyboru projektów: konkursowy, systemowy Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Instytucje Otoczenia Biznesu, jst, jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów Alokacja:

32 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP,
PI 3.3: wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy: 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP, Typy projektów: Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w MŚP Inwestycje w wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstwach Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, podmioty zarządzające funduszami instrumentów finansowych Alokacja: euro Tryb wyboru projektów: konkursowy

33 Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu
PI 3.4: wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji Cel szczegółowy: 1. Profesjonalizacja usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, Typy projektów: Bony na proinnowacyjne usługi - trwają prace nad demarkacją pomiędzy RPO a PO IR Zwiększenie zdolności Instytucji Otoczenia Biznesu do budowania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o regionalne specjalizacje Wsparcie powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu Alokacja: euro

34 OP 2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
PI 2.2: rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK Cel szczegółowy: 1. Zwiększenie wykorzystania TIK przez przedsiębiorstwa, Typy projektów: Wdrożenie w przedsiębiorstwach kompleksowych rozwiązań informatycznych pozwalających na interakcję on-line z klientami i kooperantami np. projekty mające na celu otwarcie kanału informatycznego, jako nowego kanału sprzedaży, przeniesienie części funkcjonowania przedsiębiorstwa do sfery wirtualnej np. praca zdalna, zdalne zarządzanie kadrami czy przedsiębiorstwem Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa Alokacja: euro

35 PI 4.1: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
OP 3 WSPARCIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ PI 4.1: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii Cel szczegółowy 1: Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE w bilansie energetycznym regionu, w szczególności energetyki rozproszonej z OZE. Cel szczegółowy 2: Rozwój sektora biogospodarki Typy projektów: Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej, Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. Typy beneficjentów: przedsiębiorcy, przedsiębiorcy energetyczni, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, rolnicy, organizacje pozarządowe.

36 OP 3 WSPARCIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
PI 4.2: promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie zasobochłonności MŚP. Typy projektów: Termomodernizacja budynków przemysłowych Wdrożenie technologii oszczędzających zużycie energii elektrycznej, cieplnej i/lub wody. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa inne niż duże. Alokacja euro 4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii 4.2. promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach

37 Jedynie projekty wysoce innowacyjne będą wspierane w formie dotacji.
Instrumenty finansowe, a dotacje dla MŚP Większy nacisk zostanie położony na instrumenty finansowe takie jak: preferencyjne pożyczki i kredyty, produkty gwarancyjne, produkty kapitałowe, umarzalne kredyty oraz produkty mieszane (łączące instrumenty finansowe z dotacjami). Jedynie projekty wysoce innowacyjne będą wspierane w formie dotacji. Przedsiębiorca, który będzie mógł skorzystać z instrumentu finansowego, będzie musiał być pewny, iż wdrażane rozwiązanie ma sens ekonomiczny.

38 Instrumenty finansowe, a dotacje dla MŚP
Dokładne potrzeby i możliwości związane z finansowaniem poprzez instrumenty zwrotne zostaną określone po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie mającego na celu m.in. zbadanie występującej w województwie luki finansowej. Na podstawie wyników badania, zostanie określona możliwość i zasadność wykorzystania instrumentów finansowych oraz dopasowany rodzaj i wielkość finansowania zwrotnego.

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google