Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
KSEON Optivum ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH obejmuje całe województwo śląskie
Zalety: eliminuje zjawisko blokowania wielu miejsc w szkołach przez jednego kandydata, ogranicza liczbę dokumentów i wizyt kandydata w wybranych szkołach, dostarcza pełnej informacji o ofertach szkół w całym województwie śląskim. w jednej wspólnej bazie znajduje się ponad 600 szkół ponadgimnazjalnych w śląskich miastach i powiatach, które utworzyły ofertę obejmującą ponad 2000 oddziałów, z łączną liczbą ponad 5500 miejsc.

3 Podstawa prawna systemu rekrutacji
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z 5 lutego 2014r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych, oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim na rok szkolny 2014/2015 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art

4 Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Skierowanie na badania wydaje szkoła ponadgimnazjalna. Młodzież przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata

5 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

6 wyniki egzaminu gimnazjalnego,
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2)wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły; b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

7 Zasady przyznawania punktów za oceny i osiągnięcia
(zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty) Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez KO: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty). Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę. Egzamin gimnazjalny (0,2 punktu za każdy uzyskany procent) 100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

8 na poziomie podstawowym.
Zasady przyznawania punktów za oceny i osiągnięcia (zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych wcześniej. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

9 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkół na II etapie postępowania rekrutacyjnego mają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,;

10 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria : 1) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie); 2) niepełnosprawność kandydata; jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); 4) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 r.

11 szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim
Etap I Poznajemy oferty szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim

12 Uważnie czytaj oferty i wybieraj oddziały, bo pamiętaj, że:
przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji (tzw. punktowane) na poszczególne kierunki kształcenia są różne w różnych szkołach !!! Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół.

13 Uważnie czytaj oferty i wybieraj oddziały, bo pamiętaj, że:
do szkoły sportowej i mistrzostwa sportowego, do oddziału integracyjnego (udokumentowane problemy zdrowotne), do oddziału dwujęzycznego, do klasy wielozawodowej ZSZ, do szkoły plastycznej potrzebne są dodatkowe dokumenty i obowiązują w nich dodatkowe kryteria rekrutacji w postaci sprawdzianu uzdolnień kierunkowych np. testów, egzaminów sprawnościowych lub językowych, które odbywają się dużo wcześniej. Sprawdź daty sprawdzianów, zacznij zbierać potwierdzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół (specyfika rekrutacji).

14 należy zgromadzić wcześniej, przed złożeniem wniosku w Punkcie Naboru.
Szczegółowe informacje na temat wymaganych, dodatkowych dokumentów znajdziesz w regulaminach rekrutacji szkół. Wszelkie dodatkowe dokumenty (potwierdzenia, zaświadczenia itp.) należy zgromadzić wcześniej, przed złożeniem wniosku w Punkcie Naboru. Załączniki

15 Poznajemy oferty szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim
Etap I

16 Wyszukiwanie zaawansowane
Etap I

17 Wyszukiwanie zaawansowane
Etap I

18 Wyszukiwanie zaawansowane
Etap I

19 Wyszukiwanie zaawansowane
Etap I Sprawdź w ofercie szkoły!!!

20 Wyszukiwanie zaawansowane- efekt
Etap I

21 Oferta szkoły- przykład

22 Etap I Gimnazja

23 Statystyki – liczba chętnych
Etap I Statystyki – liczba chętnych

24 Statystyki – liczba miejsc i chętnych
Etap I Statystyki – liczba miejsc i chętnych

25 Wolne miejsca

26 Progi punktowe

27 od maja godz. czerwca do WNIOSEK do godz !

28 Etap II od 12 maja do 25 czerwca 2014r. Wprowadzanie wniosków do systemu i składanie wniosków do punktu naboru. Od do r. -sprawdziany uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych, oraz próby sprawności fizycznej do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Sprawdź terminy w ofercie szkoły!

29 Odbiór identyfikatorów i haseł, rejestracja w systemie_
Etap II Odbiór identyfikatorów i haseł, rejestracja w systemie_ Od 12 maja kandydaci logują się w systemie

30 Rejestracja w systemie, sprawdzenie danych
Etap II – Proces rekrutacji Rejestracja w systemie, sprawdzenie danych Po zalogowaniu: 1. Uczeń sprawdza dane osobowe i zgłasza administratorowi ewentualne nieprawidłowości!!! [uczeń sam nic nie może zmienić w danych osobowych poza numerem telefonu, podaniem adresu oraz wypełnieniem kryteriów społecznych] 2. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe!

31 Etap II – Proces rekrutacji Po zalogowaniu i sprawdzeniu danych oraz wpisaniu aktualnego numeru telefonu i adresu należy zaznaczyć kryteria społeczne brane pod uwagę na trzecim etapie rekrutacji: a. wielodzietność rodziny kandydata; b. niepełnosprawność kandydata; c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g. objęcie kandydata pieczą zastępczą, jeśli kandydat spełnia powyższe warunki i posiada dokumenty potwierdzające dane kryterium.

32

33 DOKUMENTY potwierdzające dane kryterium społeczne
a) - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, b) - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód / separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, d) - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

34 Możesz kandydować najwyżej do trzech szkół!
Etap II Możesz kandydować najwyżej do trzech szkół! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w każdej z wybranych szkół.

35 1. WYBIERASZ TRZY SZKOŁY w dowolnej kolejności
Etap II 1. WYBIERASZ TRZY SZKOŁY w dowolnej kolejności

36 Wybierasz dowolną liczbę oddziałów w każdej ze szkół,
Etap II Wybierasz dowolną liczbę oddziałów w każdej ze szkół, ale im więcej oddziałów wybierzesz, tym większą będziesz mieć szansę na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z wybranych szkół.

37 Bardzo istotną rolę odgrywa kolejność oddziałów na liście!
Etap II Bardzo istotną rolę odgrywa kolejność oddziałów na liście! Oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, ustaw na pierwszym miejscu listy! Ostatni oddział na liście to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów na liście preferencji! 

38 Etap II 2. WYBIERASZ ODDZIAŁY i układasz je od najważniejszego dla Ciebie do najmniej ważnego!!! Lista preferencji: 1.Klasa A szkoła A 2.Klasa B szkoła C 3.Klasa C szkoła B 4.Klasa N szkoła A 5.Klasa A szkoła C 6.Klasa A szkoła B 7. Klasa D szkoła A 7. Klasa C szkoła C 8. ………… …………. 9. ………… …………. :

39 Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś i umieściłeś na liście
Etap II Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś i umieściłeś na liście na pierwszym miejscu to tzw. szkoła pierwszego wyboru (Twój Punkt Naboru)

40 Wszystkie dokumenty kandydat składa wyłącznie !!! w Punkcie Naboru.
Etap II Punkt Naboru przyjmuje, przechowuje i weryfikuje wszystkie dokumenty kandydata. Wszystkie dokumenty kandydat składa wyłącznie !!! w Punkcie Naboru. Jeśli na I. miejscu listy preferencji znalazła się szkoła w Zespole Szkół, to punktem naboru jest Zespół Szkół, a nie np. technikum w tej szkole!!!

41 drukujesz wniosek z systemu
3. Najpóźniej (!) do drukujesz wniosek z systemu (najlepiej w dwóch egzemplarzach- dla siebie i do Punktu naboru) D n i w o l n e Podpisy

42 w systemie musi być zgodny z wydrukiem!!!
3. Wniosek z systemu PODANIE Kod kreskowy w systemie musi być zgodny z wydrukiem!!!

43 Automatycznie wydrukuje się „Oświadczenia kandydata ubiegającego się o przyjęcie do technikum lub ZSZ”

44 potwierdzenia złożenia dokumentów
Automatycznie wydrukują się potwierdzenia złożenia dokumentów

45 4. Po wydrukowaniu WNIOSKU:
Nie wolno już niczego zmieniać w systemie (np. szkół, kolejności czy liczby oddziałów itp.), Należy złożyć podpisy (uczeń i rodzic!), Należy poświadczyć WNIOSEK w gimnazjum, u administratora.

46 Jeśli wcześniej złożył(a)ś wniosek, ale…
chciał(a)byś zmienić swoją listę preferencji (zmienić kolejność oddziałów na liście lub dodać nowe oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu Twojego wniosku musisz zgłosić się do swojego Punktu Naboru z pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego wniosku. Po wycofaniu wniosku i wprowadzeniu zmian na liście preferencji musisz ponownie wydrukować wniosek i zanieść go do Punktu Naboru. Będzie to ta sama szkoła, w której już składałeś wniosek, jeśli zmiany na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu Swojej listy wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to zrobić najpóźniej do 25 czerwca 2014r. !

47 Weryfikacja WNIOSKÓW- na co Kandydat powinien zwrócić uwagę na etapie dostarczania WNIOSKU
Przed złożeniem wniosku : Czy wniosek jest kompletny (wszystkie strony)? Czy jest podpisany przez Ciebie i rodzica/opiekuna prawnego? Czy są dołączone wszystkie wymagane załączniki? Czy to co na papierze jest tym samym, co w komputerze? Czy jest potwierdzenie Administratora Gimnazjum?

48 WNIOSEK i wymagane dokumenty
złóż wyłącznie w szkole I. wyboru (punkt naboru) do , składania wniosków - o godz. 12,00 następuje !!!!

49 na co Kandydat powinien zwrócić uwagę
Po złożeniu wniosku w Punkcie Naboru: poproś o potwierdzenie przyjęcia wniosku, sprawdź w ciągu 7 dni status wniosku Weryfikacja wniosku w szkole średniej może trwać kilka dni. Gdyby po kilku dniach informacja o akceptacji wniosku nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty.

50 Zapamiętaj kolejne kroki:
Etap II Proces rekrutacji Zapamiętaj kolejne kroki: rejestrujesz się, wybierasz szkoły /maks. 3 !/, wybierasz oddziały /min. 2-3 w jednej szkole !/ układasz oddziały wg preferencji, drukujesz wniosek - nie zapomnij o akceptacji rodziców i administratora systemu w gimnazjum!, składasz wniosek oraz wymagane dokumenty wyłącznie do swego Punktu Naboru [pierwsza szkoła na liście preferencji]

51 czerwca do lipca kandydat dostarcza
do Punktu Naboru potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; lipca 1

52 kopiA świadectwa i kopiA zaświadczenia o wynikach egzaminu
Punkt naboru potwierdza przyjęcie kopii dokumentów.

53 Gimnazjum wprowadzi osiągnięcia ucznia do g.12,00. Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat będzie miał podgląd w systemie na liczbę punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji. Po przydziale kandydatów do klas zostaniesz wpisany na listę przyjętych lub rezerwowych. Informacje o wyniku przydziału znajdziesz 4 lipca w systemie lub w szkołach, które wybierałeś.

54 Kandydat otrzymuje poprzez system informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. lipca 2014r. do godz –ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; 4 lipca 10,00 Uczeń może też dostać informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

55 Od do lipca 2014r. do godz –nieprzekraczalny termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły

56 Etap 4- Od do lipca kandydat MUSI potwierdzić wolę podjęcia nauki!
poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, innych wymaganych dokumentów

57 Etap 4- Nie zapomnij o ważnych dokumentach!
Do oryginałów świadectwa i zaświadczenia należy dołączyć wymagane przez szkołę dokumenty, np.: podpisane na odwrocie zdjęcia, bilans zdrowia ucznia, kartę zdrowia i kartę szczepień, dokumenty potwierdzające kryteria społeczne i osiągnięcia. W przypadku wyboru szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza ponadto oryginały: zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.

58 Etap 4- Nie zapomnij o ważnych dokumentach!
DOKUMENTY składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, wyrok orzekający rozwód, separację, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, akt zgonu, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, świadectwa i zaświadczenia z egzaminu, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych, orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

59 Etap 4- Nie zapomnij o ważnych dokumentach!
DOKUMENTY powyższe mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, a świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu- w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

60 Nie zapomnij! Nieprzekazanie oryginałów w/w dokumentów od 4.07 do do godz.10,00, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów!!!

61 9 LIPCA o godz. 9,00 dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej ogłasza LISTY PRZYJĘTYCH i listy nieprzyjętych oraz podaje informację o wolnych miejscach

62 10.07. - 31.08. trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Kandydaci nieprzyjęci do wybranych szkół składają oryginały dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Termin rekrutacji określa szkoła. 31 sierpnia 2014r. - zakończenie rekrutacji do szkół

63 HARMONOGRAM PRAC kandydatów i szkół
Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia Wprowadzanie oferty edukacyjnej g. 09:00 g. 00:00 Przegląd oferty edukacyjnej szkół/ wydruk wniosków !!! g. 00:00 !!! Przekazywanie danych osobowych uczniów g. 09:00 g. 15:00 Rejestracja kandydatów, wybór szkół i preferencji/ składanie wniosków !!! g. 09:00 g. 12:00 Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów g. 12:00 g. 12:00 Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych g. 13:00 g. 15:00 Przesyłanie danych o osiągnięciach g. 09:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia !!! - kopie świadectwa, zaświadczenia g. 09:00 g. 15:00 Weryfikacja danych o osiągnięciach g. 10:00 Porządkowanie list chętnych g. 12:00 g. 14:00 Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia g. 17:00 g. 09:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia- SPRAWDŹ! g. 10:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki !!!- oryginały świadectwa, zaświadczenia, orzeczenia i innych wymaganych dokumentów g. 10:00 Pobieranie list przyjętych g. 11:00 g. 09:00 Publikacja list przyjętych- SPRAWDŹ! Rekrutacja uzupełniająca/ Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej g. 15:00

64 Prezentacja oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie szkoły: www
Prezentacja oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie szkoły: trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników Z egzaminu i na świadectwie oraz przyjęcia do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych życzy Wam Administrator Elektronicznego Systemu Rekrutacji KSEON Optivum w Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej, Elżbieta Wójcicka


Pobierz ppt "ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google