Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Promująca Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Promująca Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Promująca Zdrowie

2 Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie : podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

3 Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły. 2.Etos zdrowia w szkole. 3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

4 Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.     Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

5 zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej

6 Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
- uczniowie; -nauczyciele; -rodzice; - inni pracownicy szkoły; - inne osoby ze społeczności lokalnej.

7 O PROMOCJI ZDROWIA Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

8 Standardy szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

9 Standard pierwszy Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Określenie: pomagać społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie oznacza podejmowane w szkole działania, które umożliwią członkom społeczności szkolnej: Lepiej poznać i zrozumieć: pojęcie „zdrowie”(w holistycznym ujęciu), czynniki warunkujące zdrowie, koncepcję promocji zdrowia, koncepcję szkoły promującej zdrowie, korzyści z tworzenia takiej szkoły dla siebie i innych ludzi. Zaakceptować: własną odpowiedzialność za zdrowie swoje, innych ludzi i tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu, aktywne uczestnictwo w tworzeniu SzPZ.

10 Standard drugi Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, − skuteczności i długofalowości działań. Zarządzanie projektami promocji zdrowia -określenie to jest rozumiane tu jako: tworzenie struktury ułatwiającej organizację i koordynację działań, powiązanie projektów promocji zdrowia z polityką szkoły, jej programem wychowawczym i programem profilaktyki, tworzenie warunków do uczestnictwa i współdziałania jak największej liczby członków społeczności szkolnej, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej na zasadach partnerstwa, dążenie do skuteczności działań i ich kontynuacji w dłuższym okresie czasu. Uczestnictwo, partnerstwo, współdziałanie Są to podstawowe elementy koncepcji SzPZ, przyjęte w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a także w Polsce.

11 Standard trzeci Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

12 Standard czwarty Tworzy klimat społeczny sprzyjający: − satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, − zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

13 Standard piąty Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

14 Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia
Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje: Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ. Przy tym szerszym pojęciu niektóre standardy „zazębiają się”. Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

15 Jak zostać Szkołą Promującą Zdrowie..
KRYTERIA  OGÓLNE: Placówki należące do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinno cechować: aktywne działanie na rzecz promocji zdrowia w placówce i środowisku lokalnym, co znajdzie odzwierciedlenie w dokumentacji placówki. przekonanie dyrektora placówki i większości członków środowiska ( Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, pracowników administracyjnych), o słuszności idei SzPZ. aktywne i twórcze zaangażowanie w realizację ścieżek edukacyjnych – edukacja prozdrowotna i ekologiczna.

16 W Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przyjęto, że szkoła promująca zdrowie jest inwestycją dla edukacji, zdrowia i demokracji Zbudowana jest na zasadach demokracji. Przestrzega równości w dostępie do edukacji, jest wolna od represji, lęku i ośmieszania. Wzmacnia kompetencje do działania i dokonywania zmian. Dostosowuje program nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb młodych ludzi, stymuluje ich kreatywność, zachęca do wysiłku. Inspiruje nauczycieli, stymuluje ich rozwój osobisty i zawodowy

17 Charakterystycznymi cechami szkoły promującej zdrowie jest:
współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną, otwartość i partnerstwo we wspólnym rozwiązywaniu problemów danej społeczności lokalnej. Dzięki temu to, czego dziecko uczy się w klasie może być wspierane przez rodzinę i społeczność lokalną.

18 Struktura SzPZ Prace nad tworzeniem SzPZ organizowane są przez szkolnego koordynatora i zespół ds. promocji zdrowia. W skład szkolnego zespołu promocji zdrowia wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej: - nauczyciele i inni pracownicy szkoły, -uczniowie, -pielęgniarka szkolna, - rodzice, - osoby z samorządu lokalnego lub innej organizacji

19 SZKOLNY KOORDYNATOR SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie pełni rolę lidera, który inicjuje i ułatwia dokonywanie zmian oraz stwarza warunki do pracy przynoszącej sukcesy.

20 Zadania koordynatora:
Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja działań). Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Współdziałanie z zespołem (wojewódzkim lub terenowym) wspierającym pracę szkół. Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi i kierowanie ich pracą. Koordynator ściśle współpracuje z zespołem ds. promocji zdrowia w zakresie planowania, monitorowania i sporządzania raportów z realizacji podjętych działań.

21 SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA
Zadania i organizacja pracy: 1.Organizacja spotkań zespołu: spotkania przy planowaniu pracy na bieżący rok szkolny i przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji planu pracy, spotkania podsumowujące różne etapy pracy, spotkania otwarte – „każdy mile widziany”, praca metodą warsztatową – wspólne poszukiwanie rozwiązań. 2.Podejmowanie decyzji. 3.Podział pracy: ustalenie zakresu obowiązków, równomierne rozdzielenie pracy między wszystkich członków zespołu.

22 Dokumentacja pracy zespołu
Dokumentacją pracy zespołu są: programy 3 letnie Szkoły Promującej Zdrowie, plany pracy na dany rok szkolny, sprawozdania z realizacji planu pracy, raporty podsumowujące kolejne etapy przynależności do Szkół Promujących Zdrowie.

23 Dziękuje za uwagę Eugenia Zarzyńska Szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Wioletta Konieczna Dyrektor Szkoły


Pobierz ppt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google