Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii."— Zapis prezentacji:

1 1 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

2 2 Dokument: ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Gliwice, maj 2008 r.

3 3 Decyzja o wdrożeniu SZJK Decyzję o wdrażaniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uczelni podjęto Uchwałą Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

4 4 Uczelniany SZJK Założenia oraz dokumentację Systemu opracował Zespół powołany przez Prorektora ds. Dydaktyki w składzie: 1.Prof. dr hab. inż. Adam Hernas – Pełnomocnik Rektora [RM] 2.Dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, prof. nzw. w Pol. Śl [RIE] 3.Dr inż. Lesław Gajda[RM] 4.Dr hab. inż. Andrzej Gierczycki, prof. nzw. w Pol. Śl.[RCh] 5.Dr inż. Jan Kapinos [RE] 6.Dr inż. Barbara Kliszczewicz[RB] 7.Dr inż. Dorota Kobylińska[RMF] 8.Dr inż. Michał Molenda[ROZ] 9.Dr inż. Katarzyna Mościńska[RAu] 10.Dr inż. Marek Roszak[RMT] 11.Dr inż. arch. Joanna Serdyńska[RAr] 12.Dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. nzw. w Pol. Śl.[RG] 13.Dr inż. Robert Wieszała[RT]

5 5 SZJK Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia. mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty. Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

6 6 SZJK Uczelniany System ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić na Wydziałach w zakresie zapewnienia jakości kształcenia? Wydziałowy System zawiera odpowiedzi na pytanie: co? i jak? jest wykonywane w ramach tego systemu. Działania i przedsięwzięcia w tym zakresie mają być odpowiednio zaplanowane, a ich realizacja nadzorowana.

7 7 Podstawy wymagań SZJK System metodycznie zawiera zarówno wymagania Państwowej Komisji Akredytacyjnej jak i elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i typowymi w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

8 8 Opis SZJK Księdze Jakości Kształcenia System zaprezentowany jest w Księdze Jakości Kształcenia ( KJK zał.1 do zasad funkcjonowania ) oraz w procesach ( rysunek 1 ) integralnie związanych z kształceniem, które porządkują prawną oraz merytoryczną i techniczną dokumentację Systemu.

9 9 Dokumentacja SZJK KJK WYDZIAŁOWA Procedury wydziałowe Instrukcje i dokumenty wydziałowe Deklaracja Rektora o jakości kształcenia Księga Jakości Kształcenia (KJK UCZELNIANA) Procedury, dokumenty uczelniane Poziom uczelnianyPoziom wydziałowy Deklaracja Dziekana o jakości kształcenia

10 10 SZJK – co obejmuje? prezentację Uczelni/Wydziału, deklarację i politykę jakości, zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturą związaną z dydaktyką, organizację studiów i mobilność studentów, plany studiów i programy nauczania, proces kształcenia, warunki prowadzenia i zaliczania zajęć dydaktycznych, procedurę praktyk i dyplomowania, etykę realizacji procesu dydaktycznego, zasady obsługi administracyjnej, promocję Uczelni/Wydziału oraz proces rekrutacji, ankietyzacje, hospitacje, audytowanie systemu/procesów i coroczne przeglądy systemu, ciągłe doskonalenie systemu.

11 11 SZJK podstawy prawne Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosowne rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Statut Uczelni, zarządzenia i pisma okólne Rektora, uchwały Senatu, regulaminy studiów wraz z załącznikami.

12 12 Mapa procesów Proces dydaktyczny Wymagania rynku, przyszli pracodawcy Opracowanie programów uruchomienie kierunków studiów I i II stopnia oraz specjalności studiów Przepisy prawne Rekrutacja Zaliczenie semestru Organizacja praktyk Proces dyplomowania Organizacja prowadzenie zajęć dydaktycznych Absolwent Pracodawcy Procesy doskonalące badanie jakości zajęć dydaktycznych  audyty wewnętrzne  działania korygujące zapobiegawcze  rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań od decyzji  przeglądy Systemu Procesy pomocnicze Dotyczące kadry Zatrudnianie nauczycieli akademickich  okresowa ocena kadry  doskonalenie zawodowe Dotyczące wyposażenia zakupy materiałów, urządzeń i usług  nadzór i utrzymanie pomieszczeń oraz wyposażenia  nadzorowanie sieci komputerowej oprogramowania Dotyczące systemu nadzór nad dokumentacją zapisami Procesy główne

13 13 Dokumentacja Wydziałowego SZJK Wydziałowa Księga jakości Procedura - Nadzór nad dokumentacją i zapisami Procedura - Przegląd Systemu Procedura - Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne Procedura - Proces dyplomowania Procedura - Rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań Procedura - Etyka studentów i prowadzących zajęcia dydaktyczne Procedura - Ankietyzacja Procedura - Hospitacje zajęć Procedura - Działania doskonalące Procedura - Audyt wewnętrzny Kolorem niebieskim zaznaczono opracowane procedury Wydziałowe.

14 14 Prace Wydziałowej Komisji ds. SZJK Dalsze prace Opracowanie kolejnych procedur (do 30 X 2008), Opracowanie Wydziałowej Księgi Jakości (do 30 X 2008), Konsultacje z Władzami Wydziału i Kierownikami Katedr w sprawie poprawy i zatwierdzenia dokumentacji (na bieżąco po opracowaniu partii dokumentów), Wdrażanie SZJK (od 1 X 2008).

15 15 Propozycja spotkań Spotkania w gronie dotychczasowych osób bezpośrednio pracujących nad tworzeniem dokumentacji – jeden raz w tygodniu, Spotkania Komisji w składzie pełnym – jeden raz w miesiącu Po każdym spotkaniu sporządzany jest protokół z zebrania.


Pobierz ppt "1 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google