Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokument: ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokument: ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

2 Dokument: ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Gliwice, maj 2008 r.

3 Decyzja o wdrożeniu SZJK
Decyzję o wdrażaniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uczelni podjęto Uchwałą Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

4 Uczelniany SZJK Założenia oraz dokumentację Systemu opracował Zespół powołany przez Prorektora ds. Dydaktyki w składzie: 1. Prof. dr hab. inż. Adam Hernas – Pełnomocnik Rektora [RM] 2. Dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, prof. nzw. w Pol. Śl [RIE] 3. Dr inż. Lesław Gajda [RM] 4. Dr hab. inż. Andrzej Gierczycki, prof. nzw. w Pol. Śl. [RCh] 5. Dr inż. Jan Kapinos [RE] 6. Dr inż. Barbara Kliszczewicz [RB] 7. Dr inż. Dorota Kobylińska [RMF] 8. Dr inż. Michał Molenda [ROZ] 9. Dr inż. Katarzyna Mościńska [RAu] 10. Dr inż. Marek Roszak [RMT] 11. Dr inż. arch. Joanna Serdyńska [RAr] 12. Dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. nzw. w Pol. Śl. [RG] 13. Dr inż. Robert Wieszała [RT]

5 SZJK Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia. Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

6 SZJK Uczelniany System ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić na Wydziałach w zakresie zapewnienia jakości kształcenia? Wydziałowy System zawiera odpowiedzi na pytanie: co? i jak? jest wykonywane w ramach tego systemu. Działania i przedsięwzięcia w tym zakresie mają być odpowiednio zaplanowane, a ich realizacja nadzorowana.

7 Podstawy wymagań SZJK System metodycznie zawiera zarówno wymagania Państwowej Komisji Akredytacyjnej jak i elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i typowymi w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

8 Opis SZJK System zaprezentowany jest w Księdze Jakości Kształcenia (KJK zał.1 do zasad funkcjonowania) oraz w procesach (rysunek 1) integralnie związanych z kształceniem, które porządkują prawną oraz merytoryczną i techniczną dokumentację Systemu.

9 Dokumentacja SZJK KJK WYDZIAŁOWA Procedury wydziałowe
Instrukcje i dokumenty wydziałowe Deklaracja Rektora o jakości kształcenia Księga Jakości Kształcenia (KJK UCZELNIANA) Procedury, dokumenty uczelniane Poziom uczelniany Poziom wydziałowy Deklaracja Dziekana

10 SZJK – co obejmuje? prezentację Uczelni/Wydziału, deklarację i politykę jakości, zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturą związaną z dydaktyką, organizację studiów i mobilność studentów, plany studiów i programy nauczania, proces kształcenia, warunki prowadzenia i zaliczania zajęć dydaktycznych, procedurę praktyk i dyplomowania, etykę realizacji procesu dydaktycznego, zasady obsługi administracyjnej, promocję Uczelni/Wydziału oraz proces rekrutacji, ankietyzacje, hospitacje, audytowanie systemu/procesów i coroczne przeglądy systemu, ciągłe doskonalenie systemu.

11 SZJK podstawy prawne Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosowne rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Statut Uczelni, zarządzenia i pisma okólne Rektora, uchwały Senatu, regulaminy studiów wraz z załącznikami.

12 Mapa procesów Przepisy prawne Procesy główne
dydaktyczny Wymagania rynku, przyszli pracodawcy Opracowanie programów uruchomienie kierunków studiów I i II stopnia oraz specjalności studiów Przepisy prawne Rekrutacja Zaliczenie semestru Organizacja praktyk Proces dyplomowania Organizacja prowadzenie zajęć dydaktycznych Absolwent Pracodawcy Procesy doskonalące badanie jakości zajęć dydaktycznych audyty wewnętrzne działania korygujące zapobiegawcze rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań od decyzji przeglądy Systemu Procesy pomocnicze Dotyczące kadry Zatrudnianie nauczycieli akademickich okresowa ocena kadry doskonalenie zawodowe Dotyczące wyposażenia zakupy materiałów, urządzeń i usług nadzór i utrzymanie pomieszczeń oraz wyposażenia nadzorowanie sieci komputerowej oprogramowania Dotyczące systemu nadzór nad dokumentacją zapisami Procesy główne Mapa procesów

13 Dokumentacja Wydziałowego SZJK
Wydziałowa Księga jakości Procedura - Nadzór nad dokumentacją i zapisami Procedura - Przegląd Systemu Procedura - Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne Procedura - Proces dyplomowania Procedura - Rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań Procedura - Etyka studentów i prowadzących zajęcia dydaktyczne Procedura - Ankietyzacja Procedura - Hospitacje zajęć Procedura - Działania doskonalące Procedura - Audyt wewnętrzny Kolorem niebieskim zaznaczono opracowane procedury Wydziałowe.

14 Prace Wydziałowej Komisji ds. SZJK
Dalsze prace Opracowanie kolejnych procedur (do 30 X 2008), Opracowanie Wydziałowej Księgi Jakości (do 30 X 2008), Konsultacje z Władzami Wydziału i Kierownikami Katedr w sprawie poprawy i zatwierdzenia dokumentacji (na bieżąco po opracowaniu partii dokumentów), Wdrażanie SZJK (od 1 X 2008).

15 Propozycja spotkań Spotkania w gronie dotychczasowych osób bezpośrednio pracujących nad tworzeniem dokumentacji – jeden raz w tygodniu, Spotkania Komisji w składzie pełnym – jeden raz w miesiącu Po każdym spotkaniu sporządzany jest protokół z zebrania.


Pobierz ppt "Dokument: ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google