Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej:

2 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku ekonomia kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu ekonomisty. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
  Najważniejsze efekty kształcenia na kierunku ekonomia wynikające z zakresu wiedzy to: ­ rozumienie i identyfikacja procesów ekonomicznych oraz istniejących relacji między naukami ekonomicznymi a innymi obszarami nauk społecznych; - posiadanie pogłębionej wiedzy o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i zrozumienie metod i narzędzi właściwych dla nauk ekonomicznych, które pozwalają opisywać struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne, a także procesy i relacje służące wyjaśnianiu i interpretacji zaawansowanych badań ekonomicznych; - korzystanie z wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze społeczno-ekonomicznym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i wszelkich jej instytucjach; - posiadanie odpowiednio pogłębionej wiedzy o teoriach opisujących struktury społeczno-ekonomiczne oraz o rozwoju tych teorii.

4 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności w procesie edukacji studentów ekonomii to: - krytyczne analizowanie złożonych zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz związków zachodzących między nimi; - posiadanie umiejętności selekcji niezbędnych informacji pochodzących z różnorodnych źródeł do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomicznych oraz umiejętność prawidłowego wyciągania wniosków; - znajomość metod prognozowania procesów i zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem właściwych narzędzi dla nauk ekonomicznych; samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii i polityki gospodarczej; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie ekonomii, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim.

5 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia
Absolwent kierunku ekonomia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu ekonomii, jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Studia stacjonarne II stopnia Program kształcenia – ekonomia
Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – ekonomia Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 30 2,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 45 4,0 BHP Wnioskowanie statystyczne w ekonomii 15 5,0 Makroekonomia 8,0 Prawo gospodarcze Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych Ekonomia menedżerska Historia myśli ekonomicznej  0 Seminarium magisterskie 105 20,0 Ekonomia matematyczna Gospodarowanie kapitałem ludzkim Rynek kapitałowy i finansowy Ekonomia międzynarodowa Więcej:

8 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Kto odpowiada za specjalność? Dr Krzysztof Kannenberg Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

9 Specjalność ekonomia menedżerska realizują pracownicy katedr:
Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Ekonomii Doskonałości Biznesowej Ekonometrii i Statystyki Zarządzania Przedsiębiorstwem Gospodarowania Zasobami Pracy Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

10 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Kogo kształcimy? Program specjalności podporządkowany jest wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii i potrafią wykorzystać ją w polityce gospodarczej oraz w strategicznym zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Specjalność  Ekonomia menedżerska przygotowuje zatem do pełnienia ról kierowniczych  w instytucjach publicznych oraz organizacjach gospodarczych, dając  umiejętności strategicznego myślenia, analizy otoczenia i wnętrza  organizacji oraz podejmowania optymalnych decyzji (również w warunkach  ryzyka i niepewności). Specjalność jest adresowana do osób ambitnych postrzegających siebie jako przyszłych przywódców, badaczy czy   naukowców reprezentujących w swoim postępowaniu postawy odpowiedzialne społecznie. Uzyskane w czasie studiów kompetencje: Wiedza Absolwent posiada wiedzę w zakresie analizy  otoczenia organizacji oraz jej wnętrza, zna nowoczesne koncepcje  zarządzania organizacją, potrafi zastosować metody i instrumenty z zarządzania portfelem jej zasobów strategicznych. Umiejętności przeprowadzenia prac analitycznych otoczenia organizacji i jej wnętrza oraz na podstawie uzyskanych wyników dokonanie syntezy w formie wniosków wykorzystywanych w procesie decyzyjnym; potrafi wykorzystać nowoczesne techniki informatyczne w procesie  zarządzania; potrafi dokonać wyboru właściwej techniki i metody optymalnego  wykorzystania zasobów organizacji Kompetencje społeczne Absolwenci kierują się uczciwością, solidnością  i rzetelnością, w każdym działaniu reprezentując postawy społecznie odpowiedzialne.

11 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Program kształcenia - sp. ekonomia menedżerska Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia I rok II rok Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV W Ć ECTS Systemy motywowania Z 15 2,0 Strategie rynkowe przedsiębiorstw E 30 5,0 Zarządzanie operacyjne 4,0 Analiza i projektowanie organizacyjne Zarządzanie portfelem strategicznym 3,0 Negocjacje biznesowe Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie Zarządzanie ryzykiem Laboratorium treningu kierowniczego Ekonomia procesów decyzyjnych Projekty UE: programowanie, finansowanie, wdrażanie, monitorowanie

12 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr hab. Hanna Karaszewska, prof. UMK Systemy motywowania Dr Waldemar Glabiszewski Zarządzanie operacyjne Jeżeli pracownik pracuje nieskutecznie przyjrzyj się jego przełożonemu. Zarządzanie operacyjne to narzędzie podejmowania decyzji czy uporządkowany sposób na życie?

13 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Ryszard Lorenczewski Analiza i projektowanie organizacyjne Laboratorium treningu kierowniczego Czy organizacje są zawsze dobrze zorganizowane? Trening czyni mistrza?

14 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Ewa Zysnarska Negocjacje biznesowe Dr Agata Kubiczek Zarządzanie ryzykiem Czy w biznesie prawda popłaca? Kto nie ryzykuje, ten nie ma nic do stracenia?

15 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Krzysztof Kannenberg Strategie rynkowe przedsiębiorstw Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie Zarządzanie portfelem strategicznym Czy niezdeterminowana przyszłość nie ogranicza zasadności opracowania i realizacji strategii? Co było pierwsze – jajo czy kura, informacje czy wiedza? Do skomponowania utworu wystarczy rzemiosło, przeboju wymaga się talentu?

16 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Sylwester Bejger Ekonomia procesów decyzyjnych Dr Mariusz Czupich Projekty UE: programowanie, finansowanie, wdrażanie, monitorowanie Proces decyzyjny jest swoistego rodzaju grą, aby ją wygrać nie wystarczy być dobrym graczem. Czy pieniądze UE traktujesz jak własne?

17 Specjalność: Ekonomia menedżerska
Studenci Gramy razem z Wami w jednej drużynie i do jednej bramki. Zapraszamy Naszym wspólnym celem jest WASZ SUKCES. Tak jest na ekonomii menedżerskiej.


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google