Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku ekonomia kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu ekonomisty. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Najważniejsze efekty kształcenia na kierunku ekonomia wynikające z zakresu wiedzy to: ­ rozumienie i identyfikacja procesów ekonomicznych oraz istniejących relacji między naukami ekonomicznymi a innymi obszarami nauk społecznych; - posiadanie pogłębionej wiedzy o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i zrozumienie metod i narzędzi właściwych dla nauk ekonomicznych, które pozwalają opisywać struktury i instytucje społeczno- ekonomiczne, a także procesy i relacje służące wyjaśnianiu i interpretacji zaawansowanych badań ekonomicznych; - korzystanie z wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze społeczno-ekonomicznym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i wszelkich jej instytucjach; - posiadanie odpowiednio pogłębionej wiedzy o teoriach opisujących struktury społeczno-ekonomiczne oraz o rozwoju tych teorii.

4 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Efekty kształcenia w zakresie umiejętności w procesie edukacji studentów ekonomii to: - krytyczne analizowanie złożonych zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz związków zachodzących między nimi; - posiadanie umiejętności selekcji niezbędnych informacji pochodzących z różnorodnych źródeł do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomicznych oraz umiejętność prawidłowego wyciągania wniosków; - znajomość metod prognozowania procesów i zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem właściwych narzędzi dla nauk ekonomicznych; samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii i polityki gospodarczej; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie ekonomii, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim.

5 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Absolwent kierunku ekonomia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do : - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu ekonomii, jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Ekonomia Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Wnioskowanie statystyczne w ekonomii Egzamin 15 5,0 Makroekonomia Egzamin 30 8,0 Prawo gospodarcze Zaliczenie 3004,0 Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych Egzamin 15 5,0 Ekonomia menedżerska Egzamin 15 5,0 Historia myśli ekonomicznej Egzamin 30 05,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 010520,0 Ekonomia matematyczna Zaliczenie 15 4,0 Gospodarowanie kapitałem ludzkim Egzamin 15 5,0 Rynek kapitałowy i finansowy Egzamin 3005,0 Ekonomia międzynarodowa Egzamin 30 8,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – ekonomia Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Więcej: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Kto odpowiada za specjalność? Dr Krzysztof KannenbergDr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

9 Ekonomia Specjalność ekonomia menedżerska realizują pracownicy katedr: Ekonomii Doskonałości Biznesowej Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska Ekonometrii i Statystyki Gospodarowania Zasobami Pracy Zarządzania Przedsiębiorstwem

10 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Kogo kształcimy? Program specjalności podporządkowany jest wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii i potrafią wykorzystać ją w polityce gospodarczej oraz w strategicznym zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Specjalność Ekonomia menedżerska przygotowuje zatem do pełnienia ról kierowniczych w instytucjach publicznych oraz organizacjach gospodarczych, dając umiejętności strategicznego myślenia, analizy otoczenia i wnętrza organizacji oraz podejmowania optymalnych decyzji (również w warunkach ryzyka i niepewności). Specjalność jest adresowana do osób ambitnych postrzegających siebie jako przyszłych przywódców, badaczy czy naukowców reprezentujących w swoim postępowaniu postawy odpowiedzialne społecznie. Uzyskane w czasie studiów kompetencje: Wiedza Absolwent posiada wiedzę w zakresie analizy otoczenia organizacji oraz jej wnętrza, zna nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją, potrafi zastosować metody i instrumenty z zarządzania portfelem jej zasobów strategicznych. Umiejętności - przeprowadzenia prac analitycznych otoczenia organizacji i jej wnętrza oraz na podstawie uzyskanych wyników dokonanie syntezy w formie wniosków wykorzystywanych w procesie decyzyjnym; - potrafi wykorzystać nowoczesne techniki informatyczne w procesie zarządzania; - potrafi dokonać wyboru właściwej techniki i metody optymalnego wykorzystania zasobów organizacji Kompetencje społeczne Absolwenci kierują się uczciwością, solidnością i rzetelnością, w każdym działaniu reprezentując postawy społecznie odpowiedzialne.

11 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Program kształcenia - sp. ekonomia menedżerska Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia I rokII rok Semestr ISemestr IISemestr IIISemestr IV WĆECTSWĆ WĆ WĆ Systemy motywowania Z15 2,0 Strategie rynkowe przedsiębiorstw E 30 5,0 Zarządzanie operacyjne E 30 4,0 Analiza i projektowanie organizacyjne Z 15 4,0 Zarządzanie portfelem strategicznym E 15 3,0 Negocjacje biznesowe Z15 4,0 Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie E 15 3,0 Zarządzanie ryzykiem Z 15 3,0 Laboratorium treningu kierowniczego Z 152,0 Ekonomia procesów decyzyjnych E 15 5,0 Projekty UE: programowanie, finansowanie, wdrażanie, monitorowanie E 15 5,0

12 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr hab. Hanna Karaszewska, prof. UMK Systemy motywowania Dr Waldemar Glabiszewski Zarządzanie operacyjne

13 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Ryszard Lorenczewski Analiza i projektowanie organizacyjne Laboratorium treningu kierowniczego

14 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Ewa Zysnarska Negocjacje biznesowe Dr Agata Kubiczek Zarządzanie ryzykiem

15 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Krzysztof Kannenberg Strategie rynkowe przedsiębiorstw Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie Zarządzanie portfelem strategicznym

16 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Kto prowadzi poszczególne przedmioty? Dr Sylwester Bejger Ekonomia procesów decyzyjnych Dr Mariusz Czupich Projekty UE: programowanie, finansowanie, wdrażanie, monitorowanie

17 Specjalność: Ekonomia menedżerska Ekonomia Studenci Gramy razem z Wami w jednej drużynie i do jednej bramki. Naszym wspólnym celem jest WASZ SUKCES. Tak jest na ekonomii menedżerskiej.


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google