Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE „Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego” Wrocław, 02.06.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE „Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego” Wrocław, 02.06.2014r."— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE „Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego” Wrocław, r.

2 Cel seminarium Seminarium zostało zorganizowane w celu przedstawienia i utrwalenia efektów działań prowadzonych w trakcie szkoleń oraz ich popularyzację

3 Zaproszeni goście Gośćmi seminarium byli uczestnicy projektu – przedstawiciele JST i NGO regionu wrocławskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych w regionie i przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie

4 Zaproszeni goście c.d. Zaprosiliśmy również przedstawicieli władz samorządowych regionu legnickiego – by rozpromować projekt na tamtym obszarze w związku z przeprowadzaniem takiego samego projektu na terenie podregionu legnickiego od lipca 2014

5 Na seminarium obecni byli przedstawiciele Fundacji Cultura Mentis oraz partnera w projekcie – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

6 Przebieg seminarium Seminarium rozpoczęło się od przywitania gości: ze strony Fundacji – pani Anna Płuciennik - pełnomocnik zarządu, ze strony UMWD – pani Agnieszka Kowol – Dyrektor Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego.

7

8 Prelekcje Następnie zostały wygłoszone trzy prelekcje dotyczące tematu konsultacji społecznych

9 dr Andrzej Ferens "Jak uczyć się konsultacji społecznych? Doświadczenia i rekomendacje projektu Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego"

10 Jak mówią socjologowie (i nie tylko) jednym z bardziej intrygujących i podstawowych problemów sfery społecznej to koordynacja, zorientowanych wzajemnie na siebie i tworzących wspólny efekt ludzkich działań.

11 Jak ludzie zapewniają tę koordynację czyli harmonijny przebieg lub funkcjonowanie czegoś? Istotą koordynacji jest uzgodnienie, uwspólnienie prowadzące do osiągania celów. Czego uczyliśmy się w projekcie? Jak kierować zmianą społeczną? Jak nadać jej cechę regularności, powtarzalności, trwałości? Czy tworzyliśmy nową kulturę relacji społecznych?

12 PRACOWALIŚMY W PROJEKCIE NAD ZMIANĄ SPOŁECZNĄ
Różnica między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie czasu i stanem tego samego systemu w innym momencie. P. Sztompka Projekt to wielowymiarowy procesu zmian w działaniu ludzi i organizacji wg Lippita, Watsona, Westleya

13 PRACOWALIŚMY W PROJEKCIE METODĄ OPARTĄ NA DOŚWIADCZENIU (EDUKACJA I REALNE DZIAŁANIE)

14 Uczenie się ról w procesie społecznym. To nie takie proste.

15 Metoda animowania konsultacji
Władze gminy Doradcy UMWD Koordynator projektu Animatorzy konsultacji Edukatorzy Przedstawiciele samorządu /radni osiedlowi, sołtysi/ Społeczność lokalna w tym organizacje pozarządowe Zespół wsparcia

16 Na początku jest myśl: co ja tutaj robię?
Proces uczenia się :

17 Efekty procesu uczenia się :

18 Efekty procesu uczenia się :

19 Rekomendacje: 1. Uczyć się konsultacji społecznych jak najbliżej praktyki społecznej. Oswajać z nowymi formami konsultacji. 2. Wspierać uczestników na miejscu. Aktywne doradztwo poprzez zespół wsparcia projektowego. 3. Tworzyć dobre zespoły złożone z zaangażowanych przedstawicieli jst, organizacji społecznych i obywateli. Szczególna rola procedur rekrutacji do projektu. 4. Zadbać o efektywny przepływ informacji między uczestnikami konsultacji. 5. Koncentrować uwagę na pracy nad motywacją i nastawieniem na działanie. 6. Intensywna edukacja jst, organizacji i społeczności (praca nad zmianą w organizacji). Nie zmarnować kapitału społecznego, budować jego podstawy jaki jest wzajemne zaufanie między sektorami. 7. Pełnomocnik lub zespół ds. konsultacji społecznych – potrzeba profesjonalizacji konsultacji. 8. Informacja publiczna i docieranie do społeczności – zakładka konsultacje społeczna. 9. Rekomendacje w sferze normatywnej. Prawo dzisiaj nie wspiera organizatorów konsultacji.

20 Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy tylko udanych konsultacji !!!

21 „Podstawy prawne i dobre praktyki konsultacji społecznych”
dr Agata Bulicz „Podstawy prawne i dobre praktyki konsultacji społecznych”

22 NORMY SPOŁECZNE NORMY PRAWNE

23 BADANIA ISP (2011) na reprezentatywnej próbie pokazują, że:
80% gmin w Polsce przeprowadziło konsultacje w sprawie choćby 1 rozwiązania w przyjmowanych uchwałach 10% mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach Źródło: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej, red. A. Olech, t. 1, Instytut Spraw Publicznych, (Badanie przeprowadzono w 200 gminach na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców i 400 przedstawicieli władz lokalnych)

24 KONSTYTUCJA RP - zasada demokratycznego państwa prawnego
- zasada dialogu społecznego - zasada pomocniczości - zasada zaufania obywateli do państwa "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio". Konstytucja RP, art. 4 "Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową". Konstytucja RP, art. 16 "Obywatel ma prawo do uzyskania informacjio działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne". Konstytucja RP, art. 61

25 Podstawy prawne krajowe:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U nr 96 poz. 873) 5. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U nr 16 poz. 95) 6. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U nr 91 poz. 578) 7. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U nr 91 poz. 576) 8. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 99 poz. 1001)

26 Prawo miejscowe – uchwała dot
Prawo miejscowe – uchwała dot. konsultacji społecznych powinna wskazywać: - tryb przeprowadzania konsultacji społ., - wnioskodawcę, - tryb rozpatrywania wniosku/ tryb odwoławczy, - kto będzie rozpatrywał wnioski, - realizatorzy konsultacji, - opracowanie raportu pokonsultacyjnego wspólnie z wnioskodawcą, - dostępny i prosty sposób prezentowania wyników, - przedstawienie wyników konsultacji społecznych gremium decyzyjnemu.

27 Konsultacje pełne vs ograniczone
Rodzaje konsultacji Konsultacje pełne vs ograniczone

28 Zasady konsultacji KODEKS KONSULTACJI (MAIC 2012)
KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (2014) 7 zasad konsultacji DOBRA WIARA POWSZECHNOŚĆ PRZEJRZYSTOŚĆ RESPONSYWNOŚĆ KOORDYNACJA PRZEWIDYWALNOŚĆ POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO

29 Konsultacje jako proces:
1) określenie zakresu konsultacji i procedury konsultacji - decyzja polityczna 2) ustalenie sposobów informowania o decyzjach, 3) identyfikacja grup, których poszczególne decyzje dotyczą 4) informowanie o konsultacjach i koordynowanie ich przebiegu 5) zarządzanie czasem konsultacji 6) zapewnianie uczestnictwa zainteresowanych grup 7) przygotowywanie raportów na temat wyników oraz 8) przekazywanie informacji zwrotnej do uczestników konsultacji

30 Etapy procesu konsultacji:
1. informowanie interesariuszy o zamierzeniach 2. prezentacja planów i argumentów 3. wymiana opinii między decydentami i interesariuszami (oraz ewentualnie ekspertami, którzy nie są bezpośrednio zainteresowani danym rozstrzygnięciem, ale biorą w nim udział oferując swoje kompetencje i wiedzę 4. próba zminimalizowania ewentualnych rozbieżności między decydentami i interesariuszami 5. podjęcie decyzji i poinformowanie o niej wszystkich zainteresowanych

31 DOBRE PRAKTYKI KONSULTACJI
przygotowywania procesu konsultacji organizowania konsultacji zapraszania na konsultacje zasięgania opinii informowania zwrotnego wykorzystania wyników konsultacji podsumowania procesu ewaluacji DOBRE PRAKTYKI KONSULTACJI

32 Wrocławska Rada Seniorów - konsultacje
Jak zapraszamy do konsultacji społecznych? Wrocławska Rada Seniorów - konsultacje Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 marca 2014r. Termin zakończenia konsultacji: 24 kwietnia 2014r. Opinię i uwagi do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 24 kwietnia 2014r. (czwartek):elektronicznie na adres: pisemnie na adres: Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław, pok. 509; w przypadku przesłania opinii/uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego. (http://www.wroclaw.pl/wroclawska-rada-seniorow-konsultacje)

33 do konsultacji społecznych?
Jak zapraszamy do konsultacji społecznych? (http://fim.org.pl/konsulta cje-spoleczne/)

34 Źródło: http://www. pas. gov

35 Dobre praktyki konsultacji
Planowanie przestrzenne z udziałem mieszkańców - Olsztyn Wc MA

36 Dobre praktyki konsultacji - spacery badawcze z gdyńskimi seniorami
Cel: Poznanie opinii osób starszych na temat określonej przestrzeni miejskiej (jej wyglądu, rozwiązań funkcjonalnych, barier). Zebrane w ten sposób informacje były brane pod uwagę przez odpowiednie instytucje miejskie w planowaniu przyszłych remontów i inwestycji. Przebieg: 3 różne trasy prowadzące do Urzędu Miasta. W trakcie spaceru piesi udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w wywiadzie. Przykładowe zagadnienia: subiektywne poczucie bezpieczeństwa, dostosowanie zejść w tunelach przejść podziemnych, oznaczenia informacyjne – ich widoczność, czytelność, przejścia przez ulicę – długość świateł, oznaczenia dźwiękowe, ścieżki rowerowe – ich rozmieszczenie, wpływ na poczucie bezpieczeństwa seniorów, dostęp do komunikacji miejskiej. Zaangażowane instytucje: Gdyńskie Centrum Innowacji, Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Urząd Miasta Gdyni, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Źródło: „Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych”, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2013

37 Sąd obywatelski - Poznań
ulica Uniłowska dojazd do osiedla Różany Potok tereny zielone okolice Stawów Uniłowskich Źródło:

38 Panel obywatelski w Gdańsku

39 Panel obywatelski w Gdańsku
„[...]zgłosiły się osoby jedynie z 28 dzielnic/osiedli, liczbę panelistów i panelistek ograniczono do 34 (planowano 40, przyp. AB). Liczba osób spełniających poszczególne kryteria odzwierciedlała procentowo strukturę społeczną Gdańska – na podstawie danych statystycznych udało się ustalić, że w panelu powinno się znajdować 18 kobiet i 16 mężczyzn, 3 osoby w przedziale wiekowym 16-24, 9 w przedziale 25-39, 14 w wieku od 40 do 64 lat oraz 7 osób w wieku 65 lat lub starszych. 15 panelistów i panelistek miało mieć wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe, 12 – licealne, policealne lub kolegialne, a wyższe powinno mieć 7 osób. W przypadku niektórych kryteriów liczba chętnych była tak niska, że osoby je spełniające były wcielane do składu panelu bez losowania. W przypadku pozostałych kryteriów paneliści i panelistki byli losowani za pomocą kostki do gry oraz specjalnie przygotowanego na tę okoliczność programu losującego.” Źródło:http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/ /konopka-pionierski-panel-obywatelski-w-gdansku

40 Dobre praktyki konsultacji
rewitalizacja w dzielnicy Chylonia; budżet partycypacyjny w Dąbrowie Górniczej; budżet partycypacyjny w DK Śródmieście w Warszawie; Fundusze Sołeckie Krzeszowice planowanie strategiczne w gminie Głuchów; Program Przeciwdziałania Narkomanii Zgierz; Strefa Lokalnej Aktywności Kwidzyn

41 Dziękuję za uwagę.

42 WIKTOR PIETRZAK „Konsultacje jako narzędzie lokalnych organizacji pozarządowych do budowania społeczeństwa obywatelskiego”

43 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE
jako forma komunikacji między władzą a obywatelami

44 KONSULTACJE SPOŁECZNY (definicja słownikowa)
1. «zasięganie opinii u specjalisty lub rzeczoznawcy» 2. «udzielanie rad i wyjaśnień przez specjalistę lub rzeczoznawcę» 3. «narada specjalistów lub rzeczoznawców w jakiejś sprawie» źródło: SPOŁECZNY (definicja słownikowa) 1. «odnoszący się do społeczeństwa lub jego części» 2. «wytworzony przez społeczeństwo i będący jego wspólną własnością» 3. «przeznaczony do obsługiwania społeczeństwa» 4. «pracujący bezinteresownie dla dobra jakiejś społeczności» 5. «dotyczący postaw lub działań większości członków społeczeństwa» 6. «zorganizowany przez jakąś społeczność samodzielnie, bez udziału państwa»

45 Czy konsultacje są wiążące?
Jan idzie skonsultować wyniki badań lekarskich. Czy musi dostosować się do otrzymanych rad? Maria idzie skonsultować wyniki badań naukowych.

46 Nadawca --------------------------- Odbiorca
Model Jacobsona kontekst komunikat Nadawca Odbiorca kontakt kod

47 Nadawca wysyła komunikat do Odbiorcy.
kontekst – charakterystyczne cechy sytuacji (społecznej, politycznej, historycznej itp.), na tle których rozgrywają się jakieś wydarzenia, nadawane są im określone znaczenia komunikat – informacja kontakt - fizyczny kanał komunikacyjny i psychologiczne powiązanie między Nadawcą a Odbiorcą. kod – tworzący strukturę wiadomości system wspólnych znaczeń (J. Fiske:2003)

48 Konsultacje społeczne
jako forma komunikacji między władzą a obywatelami NADAWCA? ODBIORCA? KOMUNIKAT? KOD? KONTEKST? KONTAKT?

49 SIEDEM ZASAD KONSULTACJI
1. Dobra wiara 2. Powszechność 3. Przejrzystość 4. Responsywność/Odpowiedzialność 5. Koordynacja 6. Przewidywalność 7. Poszanowanie interesu ogólnego (MaiC:2013)

50 2. Ujęcie praktyczne Jak powstał Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata ? - badania i analizy prawa krajowego i międzynarodowego, badania sondażowe i in., - analiza wyników i opracowanie propozycji rekomendacji, seminaria eksperckie omawiające przygotowane propozycje rekomendacji do KPDRT (5 obszarów: rynek pracy, edukacja, system ochrony zdrowia i przeciwdziałanie przemocy, dostęp do dóbr i usług, polityka antydyskryminacyjna), - opracowanie i udostępnienie wstępnej wersji KPDRT, - konsultacje społeczne i międzyresortowe KPDRT (poziom ogólnopolski, poziom regionalny), - konferencja uzgodnieniowa (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie), - spotkanie konsultacyjne z NGO, partnerami społecznymi i wybranymi ministerstwami, - przekazanie wersji uzgodnionej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, - przekazanie wersji uzgodnionej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, - przekazanie Komitetowi Stałemu Rady Ministrów - przyjęcie przez Radę Ministrów

51 - opracowanie i udostępnienie wstępnej wersji KPDRT,
- konsultacje społeczne i międzyresortowe KPDRT (poziom ogólnopolski, poziom regionalny), - konferencja uzgodnieniowa (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie), - spotkanie konsultacyjne z NGO, partnerami społecznymi i wybranymi ministerstwami, - przekazanie wersji uzgodnionej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, - przekazanie wersji uzgodnionej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, - przekazanie Komitetowi Stałemu Rady Ministrów - przyjęcie przez Radę Ministrów

52 Uwagi FG zgłoszone do KPDRT:
- operowanie językiem równości, tzw. równościowy savoir-vivre (jako przykład przytoczono Poradnik Równościowy), - przyjęcie mierzalnych wskaźników, - jasne określenie sposobów monitorowania osiągnięcia przyjętego stopnia wprowadzanych zmian w danym roku, - doprecyzowanie podziału zadań do realizacji między podmiotami i instytucjami przewidzianymi w KPDRT, - przekazanie niektórych zadań do realizacji NGO, - uwzględnienie zadań obligatoryjnych dla JST (zabezpieczenie polityki równości na poziomie lokalnym i regionalnym),

53 Uwagi FG dotyczące przedstawionych badań:
- konieczność uwzględnienie innych danych dotyczących skali zjawiska dyskryminacji i nierównego traktowania w kraju (m. in. NGO, Policja, Prokuratura, Sądy, RPO, JST, PIP), - konieczność monitorowania zjawiska dyskryminacji i nierównego traktowania na poziomie lokalnym i regionalnym, - konieczność gromadzenia, analizy i opisu zjawiska dyskryminacji i nierównego traktowania na poziomie lokalnym i regionalnym

54 2. Ujęcie praktyczne Czy lokalne organizacje pozarządowe powinny konsultować swoje działania?

55 Działanie przeprowadzono następująco:
- opracowano metodologię badawczą, - zgromadzono materiał badawczy za określony czas, - zanalizowana go i opracowano w formie raportu, - raport przedłożono do konsultacji lokalnym urzędnikom i burmistrzowi z propozycją spotkania, - otrzymano odpowiedź w formie , - przesłano wyjaśnienia na pytania i wątpliwości zawarte w wiadomości, - korespondencję zamieszczono w raporcie.

56 „Monitoring funduszu korkowego w Oławie”, II edycja
- badanie przeprowadzono w oparciu o udoskonaloną metodę badawczą, - otrzymane wyniki odniesiono do poprzedniego raportu i wysunięto wnioski badawcze, - raport przesłano badanemu JST do konsultacji, - odpowiedziano na pytania, wątpliwości i zarzuty, - korespondencję zamieszczono w raporcie, - zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne dla lokalnej społeczności, urzędników z badanego JST oraz mediów, - po zakończonym spotkaniu wersję ostateczną raportu zamieszczono w bazie publikacji na stronie internetowej.

57 Działanie przeprowadzono następująco:
- opracowano metodologię badawczą, - zgromadzono materiał badawczy za określony czas, - zanalizowana go i opracowano w formie raportów, - raport przedłożono do konsultacji badanym JST, - zorganizowano spotkania z przedstawicielami/kami badanych JST, prowadzono korespondencję, - ustalenia ze spotkań spisano i przesłano osobom, które brały udział w spotkaniach, następnie zamieszczono uwagi w raporcie, - raport udostępniono w internecie na stronie organizacji.

58 Czy konsultacje raportów coś zmieniły?

59 Konsultacje jako narzędzie lokalnych organizacji pozarządowych
SZANSE - ZAGROŻENIA

60 Po przemówieniach uczestnicy seminarium mieli okazję by podczas dyskusji zadać prelegentom pytania.

61 Po przerwie Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Radosław Mołoń wręczył certyfikaty ukończenia szkoleń uczestnikom projektu.

62 Następnie wyniki prac w projekcie podsumowali w swoim wystąpieniu Specjaliści ds. konsultacji społecznych – pani Jolanta Kabata i pan Andrzej Stachowiak.

63 od września 2013 do czerwca 2014 roku.
Projekt był skierowany do przedstawicieli JST oraz NGO z regionu wrocławskiego. Zasadniczą ideą przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy na temat przeprowadzania konsultacji społecznych i usprawnienie współpracy między przedstawicielami JST, a NGO przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych. W projekcie wzięło udział 36 uczestników, w tym 12 przedstawicieli JST oraz 24 przedstawicieli NGO. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach, których efektem miało być przygotowanie do wdrożenia procedury konsultacji społecznych. Szkolenia zaplanowane zostały na 4 weekendowe zjazdy, po 16 godzin każdy.

64 „Wystarczy może, jeśli opracowanie naszego przedmiotu osiągnie ten stopień jasności, na jaki przedmiot ten pozwala; nie we wszystkich bowiem wywodach trzeba szukać tego samego stopnia ścisłości“. Arystoteles „Etyka nikomachejska”

65 Uczestnicy - Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
- Wrocławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Starostwo Powiatowe Wrocław - Stowarzyszenie Lider A4, Kobierzyce - Stowarzyszenie Nasz Tyniec Mały, Kobierzyce - UM Wrocław - Stowarzyszenie Społeczny Komitet Mieszkańców, Kamieniec Wrocławski - Instytut Rozwoju Terytorialnego Wrocław - Uczniowski Klub Sportowy “Lider”, Borów - Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Aura, Oborniki Śląskie - UG Oleśnica - GOPS Borów - Stowarzyszenie Akademia Piłkarska, Oleśnica - TPDiM Spełnione Marzenia, Góra - Parafialny Zespół Caritas, gmina Sobótka - Instytut Rzeźby Społecznej - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - Stowarzyszenie PROPAGO Wołów - Uniwersytet Trzeciego Wieku Prusice - Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa - Stowarzyszenie dla Siemianic - Stowarzyszenie Aktywni w Pawłowie Trzebnickim - Urząd Gminy Kobierzyce - Gmina Prusice - Urząd Miasta Żmigród - Fundacja wspierania aktywności lokalnej „FALA”

66 Tytuły przedsięwzięć:
Zebranie opinii mieszkańców gminy Oborniki Śląskie dotyczących istniejącej koncepcji „Zagospodarowanie terenów obornickiego „Grzybka” pod potrzeby realizacji zadań gminy związanych z turystyką i rekreacją” . Budowa systemu kanalizacji w miejscowości XYZ. Konsultacje społeczne w sprawie przekazania budynku dawnego młyna w Wołowie na cele społeczne. Konsultacje dotyczące budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skokowa. Konsultacje społeczne w sprawie nadania imienia nowym ulicom. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały o trybie i kryteriach oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Oborniki Śląskie). Konsultacje społeczne „Rozbudowa składowiska odpadów w Marcinowie o kwaterę składowania odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest”. Konsultacje społeczne w sprawie tworzenia Programów Rewitalizacji Wsi na lata Zebranie opinii mieszkańców gminy Oborniki Śląskie dotyczące „Zagospodarowania bezpiecznej bazy na jednym ze szlaków prowadzących na „Grzybek„ pod potrzeby realizacji zadań gminy związanych z turystyką i rekreacją”.

67 Zmiana statutu sołectw w gminie Czernica.
Uaktualnienie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Przemiłowie. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Borów w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje społeczne założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Żórawina. Problemy i potrzeby w zakresie powiązań transportowych w ramach projektu pt. „Zintegrowany system powiązań miast Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Reorganizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wrocławskim. Sonda konsultacyjna przeprowadzona wśród członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych dotycząca problematyki zakresu konsultacji społecznych z dziedziny planowania przestrzennego. Program współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013r.

68 EFEKTY Skonsultowane dokumenty:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa składowiska odpadów w Marcinowie o kwaterę składowania odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest”. Opinia niezależnego przedsiębiorstwa projektowo-doradczego, specjalizującego się w gospodarce odpadami, o ww. decyzji. Zarządzenie Burmistrza Prusic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy składowiska Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Gmina Borów  - Projekt uchwały o inicjatywie lokalnej w Obornikach Śląskich - Uchwała Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich: „W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”.

69 Projekt Zarządzenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego z dnia r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przez IRT Ankieta konsultacji społecznych w ramach projektu „Zintegrowany system powiązań miast w LGOF” Uchwała nr XXVIII/318/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej      Założenia do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata w gminie Kobierzyce Założenia do lokalnej Strategii Rozwoju na lata w Gminie Kąty Wrocławskie Założenia do lokalnej Strategii Rozwoju na lata w Gminie Siechnice Założenia do lokalnej Strategii Rozwoju na lata w Gminie Żórawina Statut sołectwa Łany/Gmina Czernica

70 EFEKTY TWARDE Konsultacje przeprowadzone: Oborniki Śląskie – inicjatywa lokalna Kobierzyce – lokalna strategia rozwoju Żórawina - lokalna strategia rozwoju Nowy Zakrzów- plan zagospodarowania przestrzeni publicznej Łany – nowy statut sołectwa Konsultacje zaplanowane: Kąty Wrocławskie - lokalna strategia rozwoju Siechnice - lokalna strategia rozwoju Pawłów Trzebnicki – rozbudowa składowiska odpadów konstrukcyjnych Borów – inicjatywa lokalna Żmigród – inicjatywa lokalna Czernica - inicjatywa lokalna Kobierzyce - inicjatywa lokalna

71 Bariery Natury prawnej. Natury proceduralnej/administracyjnej.
Natury ludzkiej (komunikacja społeczna).

72 Ad. 2; zbyt ścisłe trzymanie się procedur bariery przy składaniu wniosków opóźnienia promocyjne zaniechania instytucjonalność i wykorzystywanie jej

73 Ad. 3; Celowo, bez podziału na bariery dwóch stron:
lekceważący stosunek do innych zła wola partykularyzm brak partnerstwa formalizm/zbytnie trzymanie się procedur uznaniowe traktowanie stron brak kompetencji do przeprowadzania procesów słomiany zapał trudność w określaniu kompetencji osób odpowiedzialnych brak skuteczności informacyjnej

74 STATUS QUO CZY ZMIANA? „To, co było na początku nie przestaje istnieć, lecz tylko przybiera inne kształty”. Anaksymander

75 Co się zmienia? większe zaangażowanie obywateli
większe wzajemne zaufanie (urzędnicy-organizacje pozarządowe) większa świadomość kierunków interwencji (wymiar lokalny i regionalny) praktyka pracy z dokumentacją formalną wzrost umiejętności oceny ryzyka i zagrożeń integracja społeczna nabycie/wzrost umiejętności współpracy nowe rozwiązania wzrost świadomości demokratycznej (dobro wspólne) skorzystanie z wiedzy i umiejętności specjalistów, ekspertów ewolucja relacji: wzrost partycypacji, zmiana zachowań, promowanie właściwych postaw, partnerstwo, jawność lepsze projektowanie kolejnych działań

76 Chętnie Aktywnie Rzetelnie Uczciwie Z szacunkiem Pozytywnie
ZYSKI/DOBRA Chętnie Aktywnie Rzetelnie Uczciwie Z szacunkiem Pozytywnie

77 Każdy może edukować W każdej sprawie Duch społecznikowski
Edukacja elementarna Każdy może edukować W każdej sprawie Duch społecznikowski

78 Seminarium zakończyło się podziękowaniami : koordynator projektu - pani Julia Pirowska – podziękowała wszystkim współpracującym osobom w projekcie: partnerowi – UMWD, trenerowi, prelegentom, uczestnikom projektu oraz gościom którzy przybyli na seminarium.


Pobierz ppt "SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE „Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego” Wrocław, 02.06.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google