Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27 maja 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27 maja 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”"— Zapis prezentacji:

1 27 maja 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

2 DANE STATYSTYCZNE Liczba członków LGD wg stanu na dzie ń 26 maja 2014 -194, w tym: - 167 osób fizycznych (w tym 6 prowadz ą cych działalno ść gospodarcz ą ), - 11 samorz ą dów gminnych, - 3 nadle ś nictwa - 10 Stowarzysze ń, - 3 Parafie.

3

4 ORGANY LGD ORGANY STATUTOWE: - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, - ZARZ Ą D: 23 osoby, - RADA: 22 osoby, - KOMISJA REWIZYJNA: 5 osób ORGANY POMOCNICZE: - KOMISJA GRANTOWA DS. WYBORU WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE (6 przedstawicieli mediów, biznesu, darczy ń ców) - GRUPY STERUJACE PROJEKTÓW TEMATYCZNYCH

5 ZARZĄD LGD Statystyka: - 8 posiedze ń Zarz ą du, - Podj ę to 22 uchwały, zaj ę to 6 stanowisk, - ś rednia frekwencja: 68,48 %. Najwy ż sza frekwencja – Gmina Lubomino, Bisztynek Najni ż sza Frekwencja – Gmina Dobre Miasto Gmina Górowo Iławeckie Najwa ż niejsze podj ę te uchwały: w sprawie zmiany siedziby biura LGD, w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, w sprawie monitorowania procesu oceny wniosków przez Samorz ą d Województwa, w sprawie przyj ę cia / odwołania członków, w sprawach zwi ą zanych z bie żą cym funkcjonowaniem biura

6 RADA LGD Statystyka: 10 posiedze ń, 80 uchwał, ś rednia frekwencja: 88,64% Najwy ż sza frekwencja – Gmina Dobre Miasto, Gmina Bisztynek Najni ż sza Frekwencja - Gmina Kiwity, Orneta Uchwały podj ę to w sprawach: oceny wniosków zło ż onych na wdra ż anie LSR, wyboru operacji do finansowania

7 KOMISJA REWIZYJNA Statystyka: - 1 posiedzenie, - 2 uchwały, - frekwencja: 80 % Podj ę te uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarz ą du za 2012 rok

8 OŚ IV PROW 2007 - 2013 WDRA Ż ANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

9 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU BUDŻET PODSTAWOWY NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD : 13 329 620,00 złotych DODATKOWE ŚRODKI: 5 000 000 złotych BUDŻET LSR W PODZIALE NA DZIAŁANIA: - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – 1 893 525,00 zł - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW– 2 395 983,00 zł - MAŁE PROJEKTY– 4 239 475,00 zł - ODNOWA I ROZWÓJ WSI– 6 864 557,00 zł

10 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU WDRA Ż ANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY 270 195,00 zł FUNKCJONOWANIE LGD, NABYWANIE UMIEJ Ę TNO Ś CI I AKTYWIZACJA – 3 111 885 zł (w tym koszty bieżące 1827803 zł tj. 59% budżetu)

11 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNKCJONOWANIA LGD w 2013 roku

12 - Funkcjonowanie biura LGD, prowadzenie działań informacyjnych przez własną stronę internetową, - Wydawanie własnego miesięcznika „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, - Organizacja szkoleń dla pracowników, - Prowadzenie spotkań informacyjno – szkoleniowych w Gminach członkowskich: działania konkursowe na wdrażanie LSR - Prowadzenie szkoleń dla Liderów Wiejskich, - Ewaluacja LSR i konsultacje społeczne aktualizacji LSR - Organizacja Forum Aktywności Wiejskiej w Ornecie

13 - Organizacja cyklicznej imprezy: SMAKI WARMII (5 edycja) - Organizacja Forum Aktywności Wiejskiej w Ornecie - Działalność wydawnicza, - Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych

14 DZIEDZICTWO KULINARNE

15 Udział w wydarzeniach targowych 2013: 12. 2013 – Jarmark Bożonarodzeniowy w Kamionce k. Nidzicy 06.2013 – udział w Targach Turystyczno – Ekologicznych w Karlskronie

16 W ramach Wdra ż ania Lokalnej Strategii Rozwoju PROJEKTY WSPÓŁPRACY

17 Transgraniczna Przedsi ę biorczo ść BLEKINGE / WARMIA - MAZURY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY

18 REALIZACJA 06/2011 DO 09/2013 polski budżet 345 674,85

19 REALIZATORZY PROJEKTU LGD „WARMI Ń SKI ZAK Ą TEK” LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” LAG BLEKINGE REZULTATY PROJEKTU: - nowe firmy - Nowe produkty turystyczne, - Mi ę dzynarodowa wymiana handlowa - podniesienie standardów polskich i szwedzkich ofert turystycznych

20 Projekt Partnerski: - LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” - LGD „WARMI Ń SKI ZAK Ą TEK” - LGD „POŁUDNIOWA WARMIA” BUD Ż ET: 316 007,76 złotych Realizacja: do ko ń ca 2014 roku WARMIŃSKO – MAZURSKIE WSIE TEMATYCZNE

21 Projekt Partnerski 8 Lokalnych Grup Działania: „WARMI Ń SKI ZAK Ą TEK”, "POŁUDNIOWA WARMIA" „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”, „LIDER W EGO" „RAZEM SILNIEJSI”, Ł Ą CZY NAS KANAŁ ELBL Ą SKI "BARCJA”, ZIEMIA LUBAWSKA BUD Ż ET PROJEKTU: 163 932,03 PLN WYDARZENIA WIOD Ą CE: KAMIONKA / MARÓZ 15 – 16 maja 2014 DUŻE TARGI MAŁYCH PROJEKTÓW

22

23 Lider projektu: LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” Partner projektu: Powiat Bartoszycki Obszar realizacji projektu: -Powiat bartoszycki -Powiat lidzbarski -Powiat kętrzyński Czas realizacji projektu: luty 2013 – maj 2015

24 W ramach projektu „Z pomysłem po dotację”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo ubiegają się o dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w roku 2013 przyjęto 153 formularze zgłoszeniowe do projektu. Spośród 93 uczestników projektu, których wnioski o dotacje były pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, doradcy zawodowi, psychologowie i doradcy biznesowi wyłonili 72 – osobową grupę uczestników projektu. Grupa ta wzięła udział w 5 – dniowych szkoleniach, podczas których poznawała zasady funkcjonowania jednoosobowych działalności gospodarczych, podstawowe akty prawne, zasady planowania biznesowego oraz księgowości. Liczba osób, które rozpoczęły aktywność gospodarczą dzięki jednorazowej dotacji inwestycyjnej : 57. Średnia wartość dotacji: ok. 35 tys. złotych Dodatkowe wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą: - wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy, - bezpłatne doradztwo specjalistyczne.

25 Finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2011 -2014 PROJEKTY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

26 MIASTU KOSTOPOL WSPÓŁCZESNE OŚWIETLENIE  projekt zrealizowany w 2012 i 2013 roku: wartość zadania: 893 000 złotych, dotacja MSZ: 803 200 złotych  Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia publicznego: wymieniono 400 lamp na funkcjonujących słupach oświetleniowych, postawiono około 80 nowych słupów oświetleniowych (technologia LED) i 2 punkty oświetleniowe zasilane energią słoneczną, SŁONECZKO DZIECIOM – PILOTA Ż OWY PROGRAM WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH Ź RÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH EDUKACJI PUBLICZNEJ Realizacja projektu 2014, warto ść zadania: 223 343,26 złotych, dotacja MSZ: 218 250 złotych RAZEM WSPARCIE ZADAŃ REALZIOWANYCH NA UKRAINIE PRZEZ MSZ: 1 430 000 złotych

27 JESTEŚMY OŚRODKIEM DZIAŁAJ LOKALNIE Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

28 Program realizowany przez Jako organizacja grantowa przyznaliśmy w latach 2012 - 2013 44 mikrogranty na ciekawe inicjatywy społeczne, na kwotę 123 000 złotych (w tym 55 tys. z dotacji PAFW) Kolejnych 55 tysięcy czeka na rozdanie w maju 2014 roku. TO NASZ WŁASNY PROGRAM GRANTOWY!!!

29 DZIAŁAJ LOKALNIE KORZY Ś CI PRZYNALEZNO Ś CI DO PROGRAMU: - Udział w wielu działaniach dost ę pnych wył ą cznie dla O ś rodków działaj Lokalnie: - finansowanie konkursu „Opowiedz…” - finansowanie kampanii 1% - finansowanie działania LOKALNE PARTNERSTWA PAFW - udział w projektach pilota ż owych – innowacyjnych w skali kraju – np. 2013 Pilota ż owy program regrantingu – projekt zrealizowany w Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim

30 NASZE DZIAŁAJ LOKALNIE Wspólnie ze wszystkimi O ś rodkami Działaj Lokalnie zało ż yli ś my Zwi ą zek Stowarzysze ń FORUM WARMIA MAZURY LOKALNIE Pozyskali ś my prawie 1,2 mln złotych na konkurs mikrograntów dla ciekawych inicjatyw z województwa warmi ń sko - mazurskiego

31 2010 - 2014 FUNDUSZE, KTÓRE POZYSKUJEMY

32 PROW: wdra ż anie LSR – 15 447 540 zł PROW: wdra ż anie Projektów Współpracy – 270 195 zł PROW: Funkcjonowanie LGD 3 111 885 zł RPO: 595 000 złotych PO KL: 6 650 000 złotych MSZ: 1 430 000 złotych FIO: 240 000 złotych DZIAŁAJ LOKALNIE: 156 000 złotych REGRANTING: 6 000 złotych Darowizny, inne wpływy: Razem w latach 2010 – 2014 ze ś rodków PROW: 18 829 620,00 zł Pozostałe ź ródła finansowania: 9 077 000 zł

33 JESTEŚMY NAGRADZANI

34 ZA SKUTECZNĄ REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 5 000 000 na realizacj ę dodatkowego zadania

35 ZA REALIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓLPRACY TALLIN 2013 Główna nagroda w mi ę dzynarodowym konkursie za najlepszy transnarodowy projekt współpracy nordycko - bałtyckiej w kategorii rozwój lokalny Dla LGD „WARMI Ń SKI ZAK Ą TEK” i „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

36

37 ZA DZIAŁALNOŚĆ Tytuł NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH w kategorii rozwój społeczno – gospodarczy przyznany dwóm Lokalnym Grupom Działania LGD „Warmiński Zakątek” i LGD „Brama Mazurskiej Krainy” przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego 4 kwietnia 2014 roku

38

39

40 NASI PARTNERZY LGD TYGIEL DOLINY BUGU (podlaskie), Podlaski O ś rodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Warmi ń sko – Mazursko – Podlaski Klaster Kultur i Smaków) LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” LAG HASETAL – NIEMCY STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO – SPORTOWE „PIELGRZYM” – KOSTOPOL - UKRAINA MIASTO KOSTOPOL - UKRAINA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ JURBARKAS – LITWA Partner Projektowy LEADER BLEKINGE – SZWECJA

41 PARTNERSTWO PROJEKTOWE Stowarzyszenie CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO Pasł ę ka Partnerstwo w realizacji 2 programów mikropo ż yczek na zało ż enie i prowadzenie działalno ś ci gospodarczej 2014 – 2015

42 Warmi ń sko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna Zwi ą zek Stowarzysze ń Forum Warmia Mazury Lokalnie Przynależność do innych organizacji

43 ZAŁOGA LGD – NASZ SUKCES

44 PRACUJEMY W NOWEJ SIEDZIBIE

45

46 MAMY MARZENIE

47

48 MAŁGORZATA OFIERSKA Tel. 89 6160058 / 668845263 e-mail: malgorzata.ofierska@warminskizakatek.com.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "27 maja 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google