Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym Werner Vogt-Kaute15.03. 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym Werner Vogt-Kaute15.03. 2014."— Zapis prezentacji:

1 Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym Werner Vogt-Kaute15.03. 2014

2 Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym Ró ż ne kategorie gatunków ro ś lin: 1.Gatunki konwencjonalnej hodowli ro ś lin (dla rolnictwa konwencjonalnego) 2.Gatunki konwencjonalnej hodowli ro ś lin dostosowane do rolnictwa ekologicznego (zorientowany na produkt hodowli ekologicznej) 3.Gatunki z ekologicznych instytucji hodowlanych (zorientowany na proces hodowli ekologicznej). Ukierunkowana hodowla w rolnictwie ekologicznym przynosi lepsze odmiany. Stare gatunki nie zawsze s ą najlepszym rozwi ą zaniem na d ł u ż sz ą met ę. Ekologiczne nasiona a ekologiczne odmiany Nasiona ekologiczne mog ą powsta ć ze wszystkich 3 powy ż szych kategorii. Ekologiczna rejestracja: oficjalne sprawdzanie gatunków pod wzgl ę dem ekologiczno ś ci (mo ż liwe w przypadku wszystkich 3 kategorii). Werner Vogt-Kaute15.03. 2014

3 Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym Metody: Unia Europejska odró ż nia jedynie nasiona GMO. Stowarzyszenie dodatkowo odró ż nia inne metody, np. : fuzj ę protoplastów. Powstaje coraz wi ę cej kontrowersyjnych metod hodowli, których rolnictwo ekologiczne nie mo ż e akceptowa ć. Ekologiczne gatunki powstaj ą dzi ę ki tradycyjnym metodom hodowli, a nie w laboratorium. Werner Vogt-Kaute15.03. 2014

4 Rejestracja gatunków jest droga i skomplikowana. W przypadku warzyw, rejestracja jest ł atwiejsza. Powsta ł y nowe kategorie gatunków, które mog ą zosta ć zarejestrowane, takie jak stare gatunki i te do produkcji amatorskiej. W niektórych hodowlach normalne gatunki (nie-hybrydowe) s ą porównywane z hybrydami i przegrywaj ą z nimi w procesie rejestracji, poniewa ż nie s ą wystarczaj ą co homogeniczne. Populacje ro ś lin nie mog ą by ć zarejestrowane. Werner Vogt-Kaute15.03. 2014 Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym

5 Uprawa roli: Programy ekologiczne: Kunz, Spieß, Müller, Naturland Marktgesellschaft, Brede, Programy konwencjonalne (przyk ł ady): Saatzucht Donau, KWS, Problem: Wszyscy chc ą si ę zajmowa ć wa ż nymi gatunkami (np. pszenic ą ). Werner Vogt-Kaute15.03. 2014

6 Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym Warzywa: Programy ekologiczne (w du ż ej mierze wspó ł pracuj ą cych ma ł ych hodowców zajmuj ą cych si ę odmianami ekologicznymi): Bingenheimer Saatgut Dreschflegel Culinaris Programy konwencjonalne: Vitalis Bejo Hild Werner Vogt-Kaute15.03. 2014


Pobierz ppt "Hodowla ro ś lin w rolnictwie ekologicznym Werner Vogt-Kaute15.03. 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google