Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest ś wiat ł o? Potocznie nazywa si ę tak widzialn ą cz ęść promieniowania elektromagnetycznego, czyli promieniowanie widzialne odbierane przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest ś wiat ł o? Potocznie nazywa si ę tak widzialn ą cz ęść promieniowania elektromagnetycznego, czyli promieniowanie widzialne odbierane przez."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest ś wiat ł o? Potocznie nazywa si ę tak widzialn ą cz ęść promieniowania elektromagnetycznego, czyli promieniowanie widzialne odbierane przez siatkówk ę oka ludzkiego np. w okre ś leniu ś wiat ł ocie ń. W nauce poj ę cie ś wiat ł a jest jednak szersze gdy ż nie tylko promieniowanie widzialne, ale i s ą siednie zakresy, czyli ultrafiolet i podczerwie ń mo ż na obserwowa ć i mierzy ć korzystaj ą c z podobnego zestawu przyrz ą dów- fotometrii.

3 Przyk ł ady wskazuj ą ce, ż e ś wiat ł em nale ż y nazywa ć szerszy zakres promieniowania, ni ż tylko promieniowanie widzialne: wiele substancji barwi ą cych(pigment, lak, barwnik) p ł owieje nie tylko od kontaktu ze ś wiat ł em widzialnym, ale i bliskim ultrafioletem pochodz ą cym ze S ł o ń ca; rozszczepiaj ą c, za pomoc ą pryzmatu, ś wiat ł o emitowane przez rozgrzane cia ł a, mo ż na zaobserwowa ć wzrost temperatury przesuwaj ą c termometr wzd ł u ż uzyskanych barw widmowych, wzrost ten jest mierzalny tak ż e dalej, w niewidocznej cz ęś ci widma, która jest równie ż za ł amywana przez ten pryzmat; wiele zwierz ą t ma zakresy widzenia ś wiat ł a wykraczaj ą ce poza zakres widzenia ludzkiego oka.

4 Historia Ś wiat ł a Przez d ł ugi czas S ł o ń ce by ł o jedynym ź ród ł em ś wiat ł a dla ca ł ej rasy ludzkiej. Nast ę pnie, oko ł o 300.000 lat temu, prehistoryczny cz ł owiek odkry ł ogie ń jako ź ród ł o ciep ł a i ś wiat ł a. Ogniska, a pó ź niej sosnowe pochodnie, lampy olejowe i ł ojowe - przynios ł y ś wiat ł o i ż ycie w jaskiniach, gdzie promienie s ł o ń ca nigdy nie dociera ł y. Wspania ł e rysunki w jaskini Altamira pochodz ą ce z oko ł o 15.000 lat temu prawdopodobnie zosta ł y wykonane przy sztucznym o ś wietleniu. Wiek o ś wietlenia elektrycznego rozpocz ął si ę w 1879 roku, w którym to Thomas Edison Alvara wynalaz ł znan ą nam do dzisiaj ż arówk ę. Edison wyprodukowa ł pierwszy egzemplarz ż arówki, chocia ż wcze ś niej bo w 1854 r projekt ż arówki opracowa ł równie ż niemiecki zegarmistrz Johann Heinrich Goebel. Ś wiat ł o ż arówki z w ł óknem wolframowym wesz ł o na rynek. Nied ł ugo potem zosta ł ono do łą czone do pierwszych lamp wy ł adowczych. Dzisiaj, ż ycie by ł oby nie do pomy ś lenia bez sztucznego o ś wietlenia. W ostatnich latach rozwój lamp i opraw nabra ł du ż ego tempa. Wydajne technologie, nowe materia ł y i optyczne systemy tworz ą nowe mo ż liwo ś ci – poza wzrostem komfortu i wygody u ż ytkownika oraz ochrony ś rodowiska, wp ł ywaj ą pozytywnie na rozwój gospodarki.

5 Naturalne ź ród ł a ś wiat ł a: s ą to przedmioty stworzone przez natur ę emituj ą ce ś wiat ł o. Nale żą do nich m.in.: gwiazdy (S ł o ń ce i niektóre inne cia ł a niebieskie) czynne wulkany pioruny lub b ł yskawice zorze polarne

6 Sztuczne ź ród ł a ś wiat ł a : są to przedmioty stworzone przez człowieka, które emitują światło. Należą do nich m.in.: ś wiece ogniska kaganki pochodnie lampy naftowe lampy elektryczne ż arówki m.in. w latarce latarnie ś wietlówki lasery diody ś wiec ą ce płomienie zapalonej ś wiecy, zapałki plazmy

7 Monochromatyczne ś wiatło Okre ś lenie promieniowania elektromagnetycznego z ł o ż onego z dok ł adnie jednej cz ę stotliwo ś ci (d ł ugo ś ci fali). W rzeczywisto ś ci tak dok ł adnego promieniowania uzyska ć nie mo ż na (widmo nigdy nie b ę dzie dok ł adnie jednym pr ąż kiem). Okre ś lenie zwykle odnosi si ę do promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym i zbli ż onym do widzialnego, jednak mo ż e opisywa ć ka ż d ą cz ę stotliwo ść. Urz ą dzeniem wytwarzaj ą cym promieniowanie monochromatyczne jest na przyk ł ad laser.

8 Ś wiatło białe Ś wiat ł o zawieraj ą ce fale elektromagnetyczne o wszystkich mo ż liwych cz ę stotliwo ś ciach w widzialnej cz ęś ci widma w odpowiednich proporcjach, np. ś wiat ł o s ł oneczne.

9 Ś wiat ł o RGB Jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej wspó ł rz ę dnymi RGB. Jego nazwa powsta ł a ze z ł o ż enia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten si ę sk ł ada. Jest to model wynikaj ą cy z w ł a ś ciwo ś ci odbiorczych ludzkiego oka, w którym wra ż enie widzenia dowolnej barwy mo ż na wywo ł a ć przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wi ą zek ś wiat ł a o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

10 Lasery - Urz ą dzenie emituj ą ce promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu ś wiat ł a widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystuj ą ce zjawisko emisji wymuszonej. Rodzaje laserów: Podział laserów w zale ż no ś ci od mocy Lasery du ż ej mocy Lasery o ś redniej mocy Lasery ma ł ej mocy Lasery bardzo ma ł ej mocy Podział laserów w zale ż no ś ci od sposobu pracy Lasery pracy ci ą g ł ej, emituj ą ce promieniowanie o sta ł ym nat ęż eniu Lasery impulsowe, emituj ą ce impulsy ś wiat ł a Podział laserów w zale ż no ś ci od widma promieniowania, w których laser pracuje Lasery w podczerwieni Lasery w cz ęś ci widzialnej Lasery w nadfiolecie

11 Ś wiat ł owód - przezroczysta struktura (w ł óknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa si ę propagacja ś wiat ł a. W j ę zyku polskim okre ś lenie " ś wiat ł owód" u ż ywane jest w dwóch znaczeniach: 1,Kabel telekomunikacyjny umo ż liwiaj ą cy przesy ł anie sygna ł u optycznego, wykorzystywany w telekomunikacji, telewizji kablowej i lokalnych sieciach komputerowych. 2, Dowolna struktura zamkni ę ta zdolna prowadzi ć ś wiat ł o na odleg ł o ś ci od u ł amków milimetra do setek kilometrów. Struktury ś wiat ł owodowe wykorzystywane s ą w telekomunikacji, technice laserowej, czujnikach, medycynie, dla celów o ś wietleniowych lub dekoracyjnych i w innych dziedzinach nauki i techniki.

12 Fotoogniwa Codziennie na powierzchnie ziemi docieraj ą olbrzymie ilo ś ci energii, której do niedawna nie potrafili ś my w umiej ę tny sposób wykorzysta ć. Nowe mo ż liwo ś ci w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej ze sło ń ca otworzyła dziedzina fizyki zwana fotowoltaik ą. Wieloletnie badania w tej dziedzinie przyczyniły si ę do stworzenia urz ą dze ń przetwarzaj ą cych energi ę słoneczn ą w energi ę elektryczn ą. Urz ą dzenia te nazywamy fotoogniwami b ą d ź modułmi fotowoltaicznymi.

13 S ł once - gwiazda centralna Uk ł adu S ł onecznego, wokó ł której kr ąż y Ziemia, inne planety tego uk ł adu, planety kar ł owate oraz ma ł e cia ł a Uk ł adu S ł onecznego. S ł o ń ce to najja ś niejszy obiekt na niebie i g ł ówne ź ród ł o energii docieraj ą cej do Ziemi.

14 Wykonały: Aleksandra Oryl, Magdalena Witkowska Kl. IIa


Pobierz ppt "Co to jest ś wiat ł o? Potocznie nazywa si ę tak widzialn ą cz ęść promieniowania elektromagnetycznego, czyli promieniowanie widzialne odbierane przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google