Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego w ramach LRPO na lata 2007-2013 S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego w ramach LRPO na lata 2007-2013 S."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego w ramach LRPO na lata 2007-2013 S

2 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego w LRPO na lata 2007-2013 W związku z efektywną i sprawną realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Województwo Lubuskie otrzyma dodatkowe środki na realizacje Programu. Środki pochodzą z: krajowej rezerwy wykonania utworzonej na mocy art. 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - w wysokości 51 202 931 Euro oraz dostosowania technicznego - w wysokości 3 979 071 Euro.

3 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego w LRPO na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 lutego 2011 r. podjął decyzję o wstępnym podziale środków z KRW. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac nad przyjęciem zmian w programach operacyjnych możliwość uruchomienia dodatkowych środków powinna nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2011 r.

4 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie 23 Drogi regionalne/lokalne 20 000 000 Zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów dotyczących dróg wojewódzkich – drogi dojazdowe do autostrad, dróg ekspresowych, obwodnice miast Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 1.1 realizowane są przedsięwzięcia, dotyczące: ―Infrastruktury drogowej – budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ―Infrastruktury kolejowej – modernizacja istniejącej infrastruktury transportu kolejowego. ―Infrastruktury transportu miejskiego – modernizacja transportu publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ―Infrastruktury transportu lotniczego – rozbudowa i modernizacja infrastruktury ruchu pasażerskiego Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście. ―Infrastruktury transportu wodnego – inwestycje w infrastrukturę transportu wodnego umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie transportu wodnego w regionie oraz stworzenie w województwie lubuskim zrównoważonej i efektywnej sieci transportowej. ―Infrastruktura drogowa: najważniejsze inwestycje zgodne z Programem budowy dróg krajowych 2008-2012 (projekt na lata 2010-2015), docelowe ciągi dróg wojewódzkich (łączące najważniejsze ośrodki społeczno-gospodarcze), obwodnice miast, odcinki dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Ukierunkowanie wsparcia dla odcinków dróg wojewódzkich wynika z konieczności wspierania połączeń o znaczeniu strategicznym w wymiarze regionalnym, równocześnie zapewniających obsługę relacji funkcjonalnych z siecią krajową i europejską.

5 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 15 000 000 Zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów polegających na pośrednim wsparciu sektora MSP poprzez rozwój i promocję stref aktywności gospodarczej Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów rekomendowanych W ramach Działania 1.2 realizowane są przedsięwzięcia, dotyczące:  zwiększenia dostępności obszarów aktywności gospodarczej,  rewitalizacji na obszarach zdegradowanych przeznaczonych pod inwestycje,  promocji gospodarczej regionu o charakterze kompleksowym, dotyczące obszarów przeznaczonych pod inwestycje. ―promocja gospodarcza regionu o charakterze kompleksowym, dotycząca obszarów przeznaczonych pod inwestycje.

6 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e- administracja, e-edukacja, e- integracja itp.) 20 000 000 Zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów polegających na rozwoju usług i aplikacji dla obywateli, realizacja tzw. ostatniej mili – projekty komplementarne do projektu infrastrukturalnego wybranego do dofinansowania w 2010 r. Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 1.3 realizowane są inwestycje:  zmniejszające koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz wpływające na jej efektywność,  podnoszące stopień dostępu do edukacji, również e-edukacji,  zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast,  skierowane na budowę regionalnych i lokalnych szerokopasmowych sieci,  polegające na budowie i wdrażaniu platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym  obejmujące tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).  infrastruktura społeczeństwa informacyjnego: szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną (e-usługi). Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i umożliwienie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego wyznacza obszar społeczeństwa informacyjnego jako kluczowy dla inteligentnego rozwoju gospodarki („smart growth”), opartej na wiedzy i innowacji.

7 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 20 000 000 Zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów innowacyjnych – wymagany charakter projektów zostanie określony na poziomie kryteriów oceny Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 2.1 realizowane są inwestycje z zakresu:  rozbudowy przedsiębiorstwa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,  wprowadzania produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,  unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,  inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii. ― Inicjowanie działalności innowacyjnej przez przedsiębiorców, wspieranie wdrożeń wyników prac B+R oraz nowych technologii, podejmowanie współpracy sieciowej w sektorze przedsiębiorstw, wsparcie dla MŚP za pośrednictwem instrumentów inżynierii finansowej. ― Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego: Istotnym elementem wspierania konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki jest również wsparcie kapitałowe dla przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP. Kierując się dążeniem do maksymalizacji skuteczności wsparcia oraz możliwością zwielokrotnienia użycia funduszy, należy stopniowo zastępować instrumenty dotacyjne instrumentami zwrotnymi (inżynierii finansowej), jako bardziej efektywnymi ekonomicznie i finansowo

8 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 20 000 000 Środki KRW zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów polegających na rozwoju usług inżynierii finansowej - dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – pośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 2.5 są realizowane inwestycje dotyczące:  tworzenia nowych i rozwoju istniejących instytucji: otoczenia biznesu również zrzeszonych w sieci, inkubatorów przedsiębiorczości,  tworzenia nowych i rozwoju istniejących parków technologicznych, tj. tworzenia ośrodków zarządzających, logistycznych, również o charakterze doradczym,  tworzenia nowych i rozwoju istniejących parków technologicznych,  wspieranie działalności oraz rozwoju funduszy pożyczkowych, poręczeń kredytowych.  inicjowanie działalności innowacyjnej przez przedsiębiorców, wspieranie wdrożeń wyników prac B+R oraz nowych technologii, podejmowanie współpracy sieciowej w sektorze przedsiębiorstw, wsparcie dla MŚP za pośrednictwem instrumentów inżynierii finansowej.

9 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego 46 Oczyszczanie ścieków 20 000 000 Środki KRW, procedura konkursowa Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 3.1 realizowane są projekty:  mające pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej,  dotyczące gospodarki odpadami,  polegające na budowie, rozbudowie i przebudowie komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej,  zapewniające mieszkańcom regionu możliwości dostępu do wody posiadającej parametry jakości wody do spożycia przez ludzi,  dotyczące wdrożenia kompleksowego programu unieszkodliwiania odpadów (segregacja, wywóz, odzysk surowców wtórnych i powtórne ich wykorzystanie),  w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, zapewnienia odpowiedniej regulacji stosunków wodnych. Obszar ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom zdefiniowany został, jako istotny i zagrożony niezrealizowaniem przyjętych założeń na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

10 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 39/40/41/42 Energia odnawialna 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 20 000 000 Środki KRW zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie…, procedura konkursowa Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 3.2 realizowane są projekty:  termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych,  termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,  lokalne systemy zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz energię cieplną,  instalacja i modernizacja urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych,  budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.  energetyka: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii, podobnie jak poprawa efektywności energetycznej, ma istotne znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również zmniejszenia presji sektora energetyki na środowisko przyrodnicze (w tym redukcji emisji gazów do atmosfery). Korzyści gospodarcze obejmować mogą również dywersyfikację źródeł i miejsc produkcji i przesyłu energii, wzrost innowacyjności technologicznej w energetyce, rozwój krajowego potencjału „zielonej gospodarki” („green economy”), pobudzenie lokalnych ośrodków wzrostu.

11 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 20 000 000 Środki KRW zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów innowacyjnych, dot. wysokospecjalistycznych usług – wyłącznie zakup sprzętu, który ma na celu zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług medycznych Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 4.1 realizowane są projekty obejmujące:  modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia,, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa,  dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych,  zakup urządzeń medycznych (m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji) oraz środków transportu sanitarnego (na potrzeby inne niż ratownictwo medyczne),  dostosowanie istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania sprzętu medycznego,  modernizacja i wyposażenie obiektów społecznych, w szczególności obiektów opieki nad dziećmi oraz ośrodków pomocy społecznej.  infrastruktura dla specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych: W zakresie infrastruktury ochrony zdrowia istotne są działania służące jej poprawie zwiększającej efektywność w systemie opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w ICT, wiedzę i innowacje. Wsparcie dla wysokospecjalistycznej infrastruktury ochrony zdrowia może być źródłem wartości dodanej w innych dziedzinach życia gospodarczego. Dotyczy to wsparcia dla projektów przyczyniających się do zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie (specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych), inwestycji w zakresie zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego, jak również na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w praktykę.

12 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 75 Infrastruktura systemu oświaty 21 000 000 Środki KRW zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów polegających na rozwoju dydaktycznej infrastruktury szkolnictwa wyższego – projekty innowacyjne, w szczególności naukowo-badawcze, dotyczące tworzenia nowych kierunków kształcenia Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 4.2.1 realizowane są projekty:  budowa lub modernizacja infrastruktury szkół wyższych, w tym obiektów sportowych (bez budynków i pomieszczeń administracji),  wyposażenie szkół wyższych w sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe,  budowa lub modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 50% całkowitych kosztów projektu),  wyposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe.  Infrastruktura szkolnictwa wyższego Wsparcie w powyższym obszarze musi służyć wzmocnieniu kształcenia powiązanego z potrzebami gospodarki, czemu służyć powinno stworzenie niezbędnej infrastruktury dla kształcenia oraz badań na kierunkach w najwyższym stopniu powiązanych z gospodarką krajową i regionalną. Badania i analizy stanu wdrażania NSRO wskazują na możliwości efektywnego wsparcia dla budowy i modernizacji infrastruktury szkolnictwa wyższego, w szczególności obiektów naukowo-badawczych i obiektów dydaktycznych wraz z wyposażeniem w sprzęt naukowo-badawczy, umożliwiających kształcenie wysokiej jakości kadr na kierunkach najbardziej pożądanych w gospodarce (technicznych i przyrodniczych).

13 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 75 Infrastruktura systemu oświaty (projekty o charakterze lokalnym) 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza 20 000 000 15 000 000 Środki KRW, procedura konkursowa Środki z dostosowania technicznego, procedura konkursowa Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów rekomendowanych W ramach Działania 4.2.2 realizowane są projekty z zakresu: ―budowy lub modernizacji infrastruktury placówek edukacyjnych (w tym przedszkoli i warsztatów szkolnych), ―wyposażenia placówek edukacyjnych w: sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno- bytowe, ―budowy lub modernizacji i/lub wyposażenia obiektów sportowych (należących do placówek edukacyjnych), dydaktycznych, społeczno- edukacyjnych (w tym szkolne stołówki, internaty, bursy) i opiekuńczo- wychowawczych. Projekty związane z rozwojem infrastruktury społecznej o charakterze lokalnym, zgodnie z zapisami Uszczegółowienia LRPO.

14 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Planowane kierunki wykorzystania dodatkowych środk ó w na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania Priorytet VI. Pomoc techniczna Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 4 000 000 Środki KRW zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie… Typy projektów zgodnie z Uszczegółowieniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Typy projektów planowanych do realizacji (zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie) W ramach Działania 6.1 realizowane są projekty związane z zatrudnieniem odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych w proces realizacji LRPO oraz ciągłe podnoszenie i doskonalenie ich kwalifikacji przez dostarczanie możliwości rozwoju zawodowego, a także stworzenie im odpowiedniego zaplecza technicznego. Alokacja środków KRW na działania pomocy technicznej może nastąpić wyłącznie zgodnie z właściwymi zapisami Metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. „W przypadku programów krajowych oraz programów regionalnych, w celu zwiększenia motywacji właściwych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych priorytetów, wprowadza się zasadę motywowania pracowników tych instytucji poprzez przeznaczenie części przyznanej rezerwy na wzmocnienie zdolności instytucjonalnej. Wysokość środków przyznanych na wzmocnienie zdolności instytucjonalnej może stanowić maksymalnie 2% dodatkowej alokacji pochodzącej z rezerwy … W przypadku programów regionalnych, w zależności od nagrodzonej instytucji, środki te powiększą alokację priorytetu pomocy technicznej właściwego programu operacyjnego”.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Konsultacje podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego w ramach LRPO na lata 2007-2013 S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google