Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 23

2 dóbr i odpowiadającej im informacji
Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Logistyka jest częścią procesu łańcucha dostaw, która obejmuje: planowanie sterowanie wydajnością oraz skutecznością przepływu i przechowywania dóbr i odpowiadającej im informacji od źródła (miejsca powstania dobra) do ujścia (miejsca konsumpcji lub użytkowania) z zamiarem spełnienia oczekiwań klientów.

3 Schemat strukturalny logistyki i poziomy jej działania
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Schemat strukturalny logistyki i poziomy jej działania

4 Obszary działań logistycznych
Obszar decyzyjny Poziom strategiczny Poziom taktyczny Poziom operacyjny Zaopatrzenie Produkcja Dystrybucja Zwiększenie niezawodności realizowanych dostaw przez dobór odpowiednich dostawców. Automatyzacja przepływów materiałowych w produkcji. Zwiększenie poziomu dostępności produktu dla klienta. Kontrakty na dostawy surowców. Monitorowanie współpracy z dostawcami. Montaż linii przenośnika automatycznego. Umowa z firmą świadczącą usługi spedycyjne. Realizacja dostawy. Rejestracja odchyleń od zamówienia w dostawie w systemie komputerowym. Realizacja zamówienia.

5 Obszary działań logistycznych:
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obszary działań logistycznych: Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi. Magazynowanie dóbr rzeczowych. Tworzenie infrastruktury magazynowej. Transport materiałów. Gospodarka opakowaniami.

6 Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi:
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi: Przekazywanie i realizacja zamówień handlowych dotyczących materiałów; Opracowanie zleceń materiałowych; Analiza zamówień materiałowych; Wykorzystywanie środków informacji w obsłudze zamówień i zarządzaniu przepływami materiałowymi; Sterowanie przepływami produkcji i dystrybucji; Zarządzanie przepływami produkcji i dystrybucji.

7 Magazynowanie dóbr rzeczowych:
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Magazynowanie dóbr rzeczowych: Ustalenie struktury i ilości towarów przeznaczonych do magazynowania; Ustalenie wielkości dostaw oraz cyklu dostaw; Ustalenie poziomów norm zasobów magazynowania; Określenie poziomów „zapasów bezpieczeństwa”; Ustalenie sposobów kontroli stanu zapasów materiałowych; Sporządzenie prognoz potrzeb materiałowych.

8 Tworzenie infrastruktury magazynowej:
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej: Wybór lokalizacji, charakteru, potencjału i wielkości obszaru obsługiwanego przez magazyny; Projektowanie systemów magazynowych; Dobór wyposażenia technicznego dla potrzeb składowania i czynności magazynowych; Synteza układów automatycznej identyfikacji ładunków i elektronicznej wymiany informacji; Eksploatacja magazynów i ich infrastruktury; Dobór technologii magazynowania;

9 Tworzenie infrastruktury magazynowej (c.d.) :
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej (c.d.) : Organizacja obsługi środków transportu w magazynach oraz ich otoczeniu; Organizacja prac związanych z komisjonowaniem materiałów (kompletowanie, sortowanie, kodowanie itp.); Organizacja pracy personelu; Przyjmowanie, wydawanie i przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach obrotu towarowego.

10 Transport materiałów:
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Transport materiałów: Dobór środków transportowych do określonych zadań przemieszczania i manipulacji materiałów; Ustalenie warunków automatyzacji i robotyzacji procesów przeładunku i transportu materiałów; Organizacja przewozów kombinowanych; Organizacja procesu spedycji; Optymalizacja łańcuchów transportowych.

11 Gospodarka opakowaniami:
Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Gospodarka opakowaniami: Ustalenie warunków spełniania funkcji logistycznych przez opakowania; Tworzenie normowo opakowanych jednostek ładunkowych (pakiety, pojemniki, palety, kontenery); Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi oraz recycling opakowań zużytych.

12 Istota i założenia koncepcji logistycznych Fazy rozwoju logistyki

13 Istota i założenia koncepcji logistycznych Fazy rozwoju logistyki

14 Główne problemy współczesnej logistyki
Ważne kierunki rozwoju badań nad przestrzennym rozwojem logistyki: zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania regionów na świecie, rozwój sieci logistycznej w aglomeracjach miejskich, wpływ logistykochłonności regionów na efektywność rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami.

15 Główne problemy współczesnej logistyki
Ważne zadania logistyki międzynarodowej: oferowanie klientom na całym świecie niepowtarzalnych wartości, dostosowanie do środowisk narodowych o zróżnicowanej kulturze, różnych systemach gospodarczych i politycznych, odmiennej infrastrukturze, zarządzanie rozbudowaną siecią.

16 Główne problemy współczesnej logistyki
Najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie udziału w europejskich łańcuchach dostaw, m.in: udoskonalenie metod obsługi transportowej i magazynowej przedsiębiorstwa, zmiany w wielkości i strukturze nakładów na infrastrukturę logistyczną, kryteria wyboru dostawców ze względu na rozwój logistyki międzynarodowej.

17 Zarządzanie łańcuchem logistycznym
Istota zarządzania logistycznego w firmie – zasada „7W”. Właściwy produkt co? komu? jak? Problemy logistyczne Właściwym odbiorcom We właściwej jakości i po właściwych kosztach W praktyce „7W” oznacza realizację podstawowych zadań logistyki w przedsiębiorstwie, a mianowicie: [1] usprawnienie zarządzania procesami przepływu i magazynowania produktów, prowadzące do zaspokojenia materialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych, uwzględnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa elementów związanych z budową łańcuchów logistycznych, podporządkowanie czynności związanych z procesami logistycznymi wymaganiom obsługi klientów, zwiększenie efektywności przepływu dóbr, co prowadzi do obniżenia kosztów przepływu, a ostatecznie- kosztów procesów logistycznych. [1] „Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego” Piotr Adamczewski gdzie? ile? kiedy? We właściwym miejscu We właściwej ilości We właściwym czasie

18 Zarządzanie łańcuchem logistycznym
Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw powinno przynieść następujące efekty: koordynację dostaw surowca – mniejsze wymagania przestrzenne w magazynowaniu oraz minimalizowaniu zapasów, likwidowanie braków w zapasach, wysoki poziom obsługi, niewielkie zapasy w całym łańcuchu, redukcję kosztów, skrócenie czasów dostaw, polepszenie wskaźnika dostaw „na czas”, bardziej konkurencyjną pozycję firmy na rynku: szybsze wprowadzanie zmian i ulepszeń produktów, mniej problemów z jakością, obniżenie kosztów, stabilne konkurencyjne ceny.

19 Zarządzanie łańcuchem logistycznym
BARIERY w zastosowaniu koncepcji SCM w praktyce: Brak przejrzystości – brak pełnej informacji Różne metody i systemy księgowania Brak zaufania do partnerów biznesowych Strategia dominowania w SCM (monopolizacja decyzyjna) Krótkie horyzonty czasowe w procesie planowania Brak myślenia (woli, umiejętności) systemowego Brak zaangażowania Błędne dopasowanie partnerów (dostawców/odbiorców) ?

20 Zarządzanie łańcuchem logistycznym
Bariera Brak przejrzystości Zmienność Projekt produktu Brak dzielenia się informacjami Słabe relacje Niezamierzone skutki Brak zaangażowania X Zamieszanie i chaos Wskaźniki oceny Ograniczenia Niechęć do zmian Źródło: Logistyka 2/2005

21

22 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.

23 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
IDENTYFIKACJA SYSTEMU Cel działania systemu: główny cel, misja, drugorzędne cele, których nie można pominąć, poziom istotności tych funkcji. Struktura systemu: różne komponenty systemu, ich rola i charakterystyki, sprzężenia między komponentami, lokalizacja komponentów. Otoczenie systemu: inne rozważane systemy, warunki funkcjonowania systemu.

24 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
System to pewna całość, w której współdziałają wyodrębnione części składowe. Działanie systemu zależy od funkcji części składowych i związków między nimi. Powiązania części składowych określają strukturę systemu.

25 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Cechy wyróżniające systemowy model rozwiązywania problemów: Całościowość Kompleksowość Esencjalizm Strukturalizm Kontekstowość Celowość

26 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
System logistyczny celowo zorganizowany i połączony zbiór elementów (podsystemów) takich jak, m. in.: produkcja, transport, magazynowanie - wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.

27 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Wśród elementów systemu logistycznego wyróżnia się węzły i ścieżki sieci zaopatrzeniowej, rozpatrywanej w dwóch warstwach – fizycznej (ludzie i zasoby materialne) oraz informacyjnej (ujęcie ilościowe i wartościowe). Do najważniejszych elementów systemu logistycznego należą: środki techniczne umożliwiające przemieszczenie, przeładunek i magazynowanie towarów w cyklach zaopatrzeniowych (od powstania produktu do konsumenta), zintegrowane sieci komputerowe umożliwiające automatyzację / wspomaganie zarządzania i sterowania procesami logistycznymi, służby decyzyjne zarządzające fizycznym przemieszczaniem towarów.

28 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.

29 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Klasyfikacja systemów logistycznych dzieli systemy według zakresu funkcjonowania systemu: instytucjonalne – liczba i rodzaj instytucji składających się na strukturę systemu, funkcjonalne 1 – sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego (fazy przepływów), funkcjonalne 2 – treść zadań logistycznych, strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne – struktura funkcji zarządzania oraz szczebel podejmowania decyzji, przedmiotowo-strukturalne – rodzaj procesów /przepływów i struktur, efektywnościowe.

30 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Ze względu na poziomy agregacji można wyodrębnić: Makrologistykę (kanały logistyczne); która ma charakter ogólnogospodarczy. Metalogistykę; zajmującą poziom pomiędzy makro- i mikologistyką. Mikrologistykę; podmioty gospodarcze – organizacje gospodarcze, czyli zakres działania wewnątrzorganizacyjny.

31 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
makrologistyczne metalogistyczne mikrologistyczne Ogólnogospodarcze sfery logistyczne Kanały logistyczne w grupach podmiotów Wewnątrz- organizacyjne Systemy Logistyczne

32 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Logistyka przedsiębiorstw dzieli się na: Logistykę przedsiębiorstw produkcyjnych. Logistykę przedsiębiorstw handlowych. Logistykę przedsiębiorstw usługowych.

33 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt funkcjonalny – liczba i rodzaj rozpatrywanych funkcji logistycznych: Podsystem transportu; Podsystem magazynowania; Podsystem opakowań; Podsystem realizacji zamówień; Podsystem obsługi nabywców.

34 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt przedmiotowy – rodzaj przepływów: Podsystem przepływów materiałów, surowców i urządzeń; Podsystem przepływów towarów (dóbr finalnych) Podsystem przepływów opakowań, odpadów; Podsystem przepływów informacyjnych.

35 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Faza przepływów – sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego: Podsystem logistyczny dostawców; Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia; Podsystem logistyczny w sferze produkcji; Podsystem logistyczny w sferze zbytu; Podsystem logistyczny nabywców; Podsystem logistyczny w sferze zwrotu towarów; Podsystem logistyczny w sferze zwrotu opakowań; Podsystem logistyczny w sferze handlu; Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia materiałów, surowców i ich transformacji.

36 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt zarządzania i regulacji – faza i proces w systemie zarządzania: Podsystem planowania logistycznego; Podsystem sterowania logistycznego; Podsystem organizacji i realizacji logistyki; Podsystem kontroli logistycznej; Podsystem zarządzania operacyjnego; Podsystem zarządzania strategicznego; Podsystem zarządzania normatywnego; System zintegrowanego zarządzania logistycznego

37 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Komponenty efektywności systemów: Podsystem kosztów logistycznych; Podsystem usług logistycznych (efektów).

38 Systemy logistyczne Warunki determinujące funkcjonowanie systemu logistycznego
Tradycyjne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa produkcyjnego jak zaopatrzenie, produkcja, zbyt, rozdzielają system mikrologistyczny na trzy obszary kompetencyjne: Przepływ surowców i materiałów oraz towarzyszących im informacji w sferze zakupów, Przepływ materiałów i półfabrykatów oraz odpowiedniego zbioru informacji w sferze wytwarzania Przepływ wyrobów gotowych i towarzyszących im informacji w sferze dystrybucji (zbytu)

39 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Struktura systemu produkcyjnego TZ Pwe M SP Pwy TWW TWT P- układy przeładunkowe TWW- transport międzywydziałowy TWT- transport technologiczny M – układ magazynowy SP- system produkcyjny TZ – Transport zewnętrzny

40 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie logistyczne polegające na: 1. Przekształcaniu i-tych strumieni wchodzących do przedsiębiorstwa od dostawców lWE={l’WEi;l”WEi}, gdzie: l’WEi – postać strumienia materiałów (rodzaj) l’’WEi – natężenie strumienia materiałów i jego rozkład w czasie.

41 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie logistyczne polegające na: 2. Przekształcaniu i-tych strumieni materiałów wychodzących z produkcji: lWYW={l’WYWi;l”WYWi} w i-te strumienie materiałów wychodzących z przedsiębiorstwa lWY={l’WYi;l”WYi} w taki sposób aby spełnić wymagania odbiorców.

42 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym SP SLP lWEi={l’WEi, l”WEi} Uwarunkowanie zewnętrzne wejściowe lWEWi={l’WEWi, l”WEWi} Uwarunkowanie wewnętrzne wejściowe Uwarunkowanie zewnętrzne wyjściowe lWYi={l’WYi, l”WYi} Uwarunkowanie wewnętrzne wyjściowe

43 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Struktura systemu dystrybucyjnego TZ Pwe MS MK Pwy TM TK TS P- układy przeładunkowe TM- transport magazynowy TS- transport w strefie składowania MS – podukład składowania MK – podukład komisjonowania TZ – Transport zewnętrzny

44 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym (SLD) realizuje zadania logistyczne, które polega na przekształcaniu i-tych strumieni materiałów wchodzących do przedsiębiorstwa od dostawców: lWEi={l’WEi, l”WEi} w i-te strumienie wychodzące z przedsiębiorstwa zgodnie z zamówieniami klientów – odbiorców.

45 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym SLD lWEi={l’WEi, l”WEi} Uwarunkowanie zewnętrzne wejściowe Uwarunkowanie zewnętrzne wyjściowe lWYi={l’WYi, l”WYi}

46 Konkurs 2011

47 Konkurs 2011

48 Konkurs 2011

49 Konkurs 2011

50 Konkurs 2011

51 Strategie logistyczne
Kolejny wykład Strategie logistyczne


Pobierz ppt "SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google