Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Budynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Budynek."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 23

2 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Logistyka jest częścią procesu łańcucha dostaw, która obejmuje: planowanie sterowanie wydajnością oraz skutecznością przepływu i przechowywania dóbr i odpowiadającej im informacji od źródła (miejsca powstania dobra) do ujścia (miejsca konsumpcji lub użytkowania) z zamiarem spełnienia oczekiwań klientów.

3 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Schemat strukturalny logistyki i poziomy jej działania

4 Obszary działań logistycznych Obszar decyzyjny Poziom strategicznyPoziom taktycznyPoziom operacyjny Zaopatrzenie Produkcja Dystrybucja Zwiększenie niezawodności realizowanych dostaw przez dobór odpowiednich dostawców. Automatyzacja przepływów materiałowych w produkcji. Zwiększenie poziomu dostępności produktu dla klienta. Kontrakty na dostawy surowców. Monitorowanie współpracy z dostawcami. Montaż linii przenośnika automatycznego. Umowa z firmą świadczącą usługi spedycyjne. Realizacja dostawy. Rejestracja odchyleń od zamówienia w dostawie w systemie komputerowym. Realizacja zamówienia.

5 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obszary działań logistycznych: 1.Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi. 2.Magazynowanie dóbr rzeczowych. 3.Tworzenie infrastruktury magazynowej. 4.Transport materiałów. 5.Gospodarka opakowaniami.

6 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi: Przekazywanie i realizacja zamówień handlowych dotyczących materiałów; Opracowanie zleceń materiałowych; Analiza zamówień materiałowych; Wykorzystywanie środków informacji w obsłudze zamówień i zarządzaniu przepływami materiałowymi; Sterowanie przepływami produkcji i dystrybucji; Zarządzanie przepływami produkcji i dystrybucji.

7 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Magazynowanie dóbr rzeczowych: Ustalenie struktury i ilości towarów przeznaczonych do magazynowania; Ustalenie wielkości dostaw oraz cyklu dostaw; Ustalenie poziomów norm zasobów magazynowania; Określenie poziomów „zapasów bezpieczeństwa”; Ustalenie sposobów kontroli stanu zapasów materiałowych; Sporządzenie prognoz potrzeb materiałowych.

8 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej: Wybór lokalizacji, charakteru, potencjału i wielkości obszaru obsługiwanego przez magazyny; Projektowanie systemów magazynowych; Dobór wyposażenia technicznego dla potrzeb składowania i czynności magazynowych; Synteza układów automatycznej identyfikacji ładunków i elektronicznej wymiany informacji; Eksploatacja magazynów i ich infrastruktury; Dobór technologii magazynowania;

9 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej (c.d.) : Organizacja obsługi środków transportu w magazynach oraz ich otoczeniu; Organizacja prac związanych z komisjonowaniem materiałów (kompletowanie, sortowanie, kodowanie itp.); Organizacja pracy personelu; Przyjmowanie, wydawanie i przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach obrotu towarowego.

10 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Transport materiałów: Dobór środków transportowych do określonych zadań przemieszczania i manipulacji materiałów; Ustalenie warunków automatyzacji i robotyzacji procesów przeładunku i transportu materiałów; Organizacja przewozów kombinowanych; Organizacja procesu spedycji; Optymalizacja łańcuchów transportowych.

11 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Gospodarka opakowaniami: Ustalenie warunków spełniania funkcji logistycznych przez opakowania; Tworzenie normowo opakowanych jednostek ładunkowych (pakiety, pojemniki, palety, kontenery); Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi oraz recycling opakowań zużytych.

12 Istota i założenia koncepcji logistycznych Fazy rozwoju logistyki

13

14 Główne problemy współczesnej logistyki Ważne kierunki rozwoju badań nad przestrzennym rozwojem logistyki: –zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania regionów na świecie, –rozwój sieci logistycznej w aglomeracjach miejskich, –wpływ logistykochłonności regionów na efektywność rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami.

15 Główne problemy współczesnej logistyki Ważne zadania logistyki międzynarodowej: –oferowanie klientom na całym świecie niepowtarzalnych wartości, –dostosowanie do środowisk narodowych o zróżnicowanej kulturze, różnych systemach gospodarczych i politycznych, odmiennej infrastrukturze, –zarządzanie rozbudowaną siecią.

16 Główne problemy współczesnej logistyki Najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie udziału w europejskich łańcuchach dostaw, m.in: –udoskonalenie metod obsługi transportowej i magazynowej przedsiębiorstwa, –zmiany w wielkości i strukturze nakładów na infrastrukturę logistyczną, –kryteria wyboru dostawców ze względu na rozwój logistyki międzynarodowej.

17 Zarządzanie łańcuchem logistycznym Istota zarządzania logistycznego w firmie – zasada „7W”. Problemy logistyczne kom u? gdzie ? co? kiedy ? jak? ile? We właściwym czasie We właściwym miejscu We właściwej ilości Właściwym odbiorcom Właściwy produkt We właściwej jakości i po właściwych kosztach

18 Zarządzanie łańcuchem logistycznym Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw powinno przynieść następujące efekty: 1. koordynację dostaw surowca – mniejsze wymagania przestrzenne w magazynowaniu oraz minimalizowaniu zapasów, 2. likwidowanie braków w zapasach, 3. wysoki poziom obsługi, 4. niewielkie zapasy w całym łańcuchu, 5. redukcję kosztów, 6. skrócenie czasów dostaw, 7. polepszenie wskaźnika dostaw „na czas”, 8. bardziej konkurencyjną pozycję firmy na rynku: szybsze wprowadzanie zmian i ulepszeń produktów, mniej problemów z jakością, obniżenie kosztów, stabilne konkurencyjne ceny.

19 Zarządzanie łańcuchem logistycznym BARIERY BARIERY w zastosowaniu koncepcji SCM w praktyce: 1. Brak przejrzystości – brak pełnej informacji 2. Różne metody i systemy księgowania 3. Brak zaufania do partnerów biznesowych 4. Strategia dominowania w SCM (monopolizacja decyzyjna) 5. Krótkie horyzonty czasowe w procesie planowania 6. Brak myślenia (woli, umiejętności) systemowego 7. Brak zaangażowania 8. Błędne dopasowanie partnerów (dostawców/odbiorców) 9. ?

20 Bariera Brak przejrzystości ZmiennośćProjekt produktu Brak dzielenia się informacjami Słabe relacje Niezamierzone skutki Brak zaangażowania XXX Zamieszanie i chaos XXX Wskaźniki oceny XX OgraniczeniaXXX Niechęć do zmian XX Źródło: Logistyka 2/2005 Zarządzanie łańcuchem logistycznym

21

22 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.

23 IDENTYFIKACJA SYSTEMU 1.Cel działania systemu: główny cel, misja, drugorzędne cele, których nie można pominąć, poziom istotności tych funkcji. 2.Struktura systemu: różne komponenty systemu, ich rola i charakterystyki, sprzężenia między komponentami, lokalizacja komponentów. 3.Otoczenie systemu: inne rozważane systemy, warunki funkcjonowania systemu.

24 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. System to pewna całość, w której współdziałają wyodrębnione części składowe. Działanie systemu zależy od funkcji części składowych i związków między nimi. Powiązania części składowych określają strukturę systemu.

25 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Cechy wyróżniające systemowy model rozwiązywania problemów:  Całościowość  Kompleksowość  Esencjalizm  Strukturalizm  Kontekstowość  Celowość

26 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. System logistyczny celowo zorganizowany i połączony zbiór elementów (podsystemów) takich jak, m. in.: produkcja, transport, magazynowanie - wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.

27 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Wśród elementów systemu logistycznego wyróżnia się węzły i ścieżki sieci zaopatrzeniowej, rozpatrywanej w dwóch warstwach – fizycznej (ludzie i zasoby materialne) oraz informacyjnej (ujęcie ilościowe i wartościowe). Do najważniejszych elementów systemu logistycznego należą: środki techniczne umożliwiające przemieszczenie, przeładunek i magazynowanie towarów w cyklach zaopatrzeniowych (od powstania produktu do konsumenta), zintegrowane sieci komputerowe umożliwiające automatyzację / wspomaganie zarządzania i sterowania procesami logistycznymi, służby decyzyjne zarządzające fizycznym przemieszczaniem towarów.

28 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.

29 Klasyfikacja systemów logistycznych dzieli systemy według zakresu funkcjonowania systemu: instytucjonalne – liczba i rodzaj instytucji składających się na strukturę systemu, funkcjonalne 1 – sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego (fazy przepływów), funkcjonalne 2 – treść zadań logistycznych, strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne – struktura funkcji zarządzania oraz szczebel podejmowania decyzji, przedmiotowo-strukturalne – rodzaj procesów /przepływów i struktur, efektywnościowe.

30 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Ze względu na poziomy agregacji można wyodrębnić:  Makrologistykę (kanały logistyczne); która ma charakter ogólnogospodarczy.  Metalogistykę; zajmującą poziom pomiędzy makro- i mikologistyką.  Mikrologistykę; podmioty gospodarcze – organizacje gospodarcze, czyli zakres działania wewnątrzorganizacyjny.

31 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Systemy makrologistyczne Systemy metalogistyczne Systemy mikrologistyczne Ogólnogospodarcze sfery logistyczne Kanały logistyczne w grupach podmiotów Systemy Wewnątrz- organizacyjne Systemy Logistyczne

32 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Logistyka przedsiębiorstw dzieli się na:  Logistykę przedsiębiorstw produkcyjnych.  Logistykę przedsiębiorstw handlowych.  Logistykę przedsiębiorstw usługowych.

33 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Aspekt funkcjonalny – liczba i rodzaj rozpatrywanych funkcji logistycznych:  Podsystem transportu;  Podsystem magazynowania;  Podsystem opakowań;  Podsystem realizacji zamówień;  Podsystem obsługi nabywców.

34 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Aspekt przedmiotowy – rodzaj przepływów:  Podsystem przepływów materiałów, surowców i urządzeń;  Podsystem przepływów towarów (dóbr finalnych)  Podsystem przepływów opakowań, odpadów;  Podsystem przepływów informacyjnych.

35 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Faza przepływów – sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego:  Podsystem logistyczny dostawców;  Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia;  Podsystem logistyczny w sferze produkcji;  Podsystem logistyczny w sferze zbytu;  Podsystem logistyczny nabywców;  Podsystem logistyczny w sferze zwrotu towarów;  Podsystem logistyczny w sferze zwrotu opakowań;  Podsystem logistyczny w sferze handlu;  Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia materiałów, surowców i ich transformacji.

36 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Aspekt zarządzania i regulacji – faza i proces w systemie zarządzania:  Podsystem planowania logistycznego;  Podsystem sterowania logistycznego;  Podsystem organizacji i realizacji logistyki;  Podsystem kontroli logistycznej;  Podsystem zarządzania operacyjnego;  Podsystem zarządzania strategicznego;  Podsystem zarządzania normatywnego;  System zintegrowanego zarządzania logistycznego

37 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. Komponenty efektywności systemów:  Podsystem kosztów logistycznych;  Podsystem usług logistycznych (efektów).

38 Tradycyjne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa produkcyjnego jak zaopatrzenie, produkcja, zbyt, rozdzielają system mikrologistyczny na trzy obszary kompetencyjne:  Przepływ surowców i materiałów oraz towarzyszących im informacji w sferze zakupów,  Przepływ materiałów i półfabrykatów oraz odpowiedniego zbioru informacji w sferze wytwarzania  Przepływ wyrobów gotowych i towarzyszących im informacji w sferze dystrybucji (zbytu) Systemy logistyczne Warunki determinujące funkcjonowanie systemu logistycznego

39 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego P- układy przeładunkowe TWW- transport międzywydziałowy TWT- transport technologiczny M – układ magazynowy SP- system produkcyjny TZ – Transport zewnętrzny TZ Pwe M SP Pwy TZ TWW TWT Struktura systemu produkcyjnego

40 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie logistyczne polegające na: 1. Przekształcaniu i-tych strumieni wchodzących do przedsiębiorstwa od dostawców WE ={ ’ WEi ; ” WEi }, gdzie: ’ WEi – postać strumienia materiałów (rodzaj) ’’ WEi – natężenie strumienia materiałów i jego rozkład w czasie.

41 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie logistyczne polegające na: 2. Przekształcaniu i-tych strumieni materiałów wychodzących z produkcji: WYW ={ ’ WYWi ; ” WYWi } w i-te strumienie materiałów wychodzących z przedsiębiorstwa WY ={ ’ WYi ; ” WYi } w taki sposób aby spełnić wymagania odbiorców.

42 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego SP SLP WEi ={ ’ WEi, ” WEi } Uwarunkowanie zewnętrzne wejściowe WEWi ={ ’ WEWi, ” WEWi } Uwarunkowanie wewnętrzne wejściowe Uwarunkowanie zewnętrzne wyjściowe WYi ={ ’ WYi, ” WYi } Uwarunkowanie wewnętrzne wyjściowe WEWi ={ ’ WEWi, ” WEWi } Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

43 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego P- układy przeładunkowe TM- transport magazynowy TS- transport w strefie składowania MS – podukład składowania MK – podukład komisjonowania TZ – Transport zewnętrzny TZ Pwe MS MK Pwy TZ TM TK TS Struktura systemu dystrybucyjnego

44 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym (SLD) realizuje zadania logistyczne, które polega na przekształcaniu i-tych strumieni materiałów wchodzących do przedsiębiorstwa od dostawców: WEi ={ ’ WEi, ” WEi } w i-te strumienie wychodzące z przedsiębiorstwa zgodnie z zamówieniami klientów – odbiorców.

45 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego SLD WEi ={ ’ WEi, ” WEi } Uwarunkowanie zewnętrzne wejściowe Uwarunkowanie zewnętrzne wyjściowe WYi ={ ’ WYi, ” WYi } Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

46 Konkurs 2011

47

48

49

50

51 Kolejny wykład Strategie logistyczne


Pobierz ppt "SYSTEMY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Budynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google