Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ks. Wyj. 34:6-7. Shema (Pwt 6:4-5): Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ks. Wyj. 34:6-7. Shema (Pwt 6:4-5): Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca,"— Zapis prezentacji:

1 Ks. Wyj. 34:6-7

2 Shema (Pwt 6:4-5): Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

3 Dekalog (Wyj 20:2): Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 20:3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani... na ziemi nisko, ani... w wodach pod ziemią!

4 „... jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek... Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączania.”

5 Dla Izraelitów podstawową kategorią myślenia o Bogu była tożsamość Boga, a dla Greków natura Boga. Tożsamość dotyczy tego, kim jest Bóg. Natura dotyczy tego, czym jest Bóg. Dla Izraela Bóg nie był ideą lub abstrakcją filozoficzną lecz osobą.

6 Żydzi mieli dwie główne kategorie cech wyróżniających Boga Izraela od nie-Boga. 1) To co charakteryzuje Boga w stosunku do Izraela. 2) To co charakteryzuje Boga w stosunku do wszelkiej rzeczywistości (stworzenia).

7 Imię Boga = YHWH. Samo-objawienie Boga przez Jego dzieła, n.p. wyjście Izraela z Egiptu. Opis Boga dany Mojżeszowi (Wyj. 34:6): „JHWE, JHWE, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność...”

8 Bóg jest Stwórcą wszystkiego. (Rdz 1:1; Iz 42:5; 45:12,18). Tworząc świat, Bóg nie miał żadnego pomocnika. Iz. 44:24. Bóg jest Władcą wszystkiego. Tylko Bóg siedzi na tronie. Uwielbienie Boga: Jedynie Boga można uwielbić, bo tylko On jest Bogiem.

9

10 Ps 110:1 Wyrocznia Boga dla Pana mego: “Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.” Ten werset, cytowany w NT 21 razy, sytuuje Chrystusa na samym tronie Boga, skąd będzie rządził tak jak Bóg nad całym stworzeniem (Ap 3:21; 7:17; 12:5; 22:3).

11 Chrystus jest Panem wszystkich rzeczy (J 3:35; Ef 1:22; Hbr 1:2; 2:8). Chrystus uczestniczy w stworzeniu i w podtrzymywaniu wszystkich rzeczy (J 1:3; 1 Kor 8:6; Kol 1:16-17; Hbr 1:3). Jezus jest wywyższony ponad aniołami (Ef 1:21-22; Hbr 1:3-14).

12 Jezus otrzymał imię Boga (JHWH). Hbr 1:4; Flp 2:9. W NT „wzywanie imienia Pańskiego” oznacza „wzywanie Jezusa jako boskiego Pana, który rządzi jako suwerenny Bóg i nosi imię Boga.” (Dz 2:17-21, 38; 9:18; 22:16; Rz 10:9-13; 1 Kor 1:2; 2 Tym 2:22). Pierwsi Chrześcijanie uwielbili Chrystusa, ponieważ uznali Jego boską tożsamość (Flp 2:9-11; Ap 5; Mt 28:17).

13 Jest Panem stworzenia i ponad aniołami. Otrzymał imię JHWH, jest godzień chwały. BÓG JWHW UWIELBIAJ BOGA! STWORZENIEANIOŁOWIENIE-JWHW NIE UWIELBIAJ STWORZENIA!

14 Pierwsi Chrześcijanie twierdzili, że Chrystus jest i będzie Panem. Według Pisma, zarówno Bóg Ojciec jak i Bóg Syn zajmują miejsce na tym samym tronie przez całą wieczność. Są ‘równi w mocy i chwale’. Chrystologia Nowego Testamentu jest Chrystologią „tożsamości boskiej”.

15 Ks. Wyj. 34:6-7

16 Wiemy już, co autorzy Nowego Testamentu mówią na temat stosunku Jezusa do Boga, teraz musimy zapytać co mówią nam o odwrotnej relacji, Boga do Jezusa. Innymi słowy musimy rozważać Jezusa jako objawienie Boga.

17 Jeśli Chrystus wywyższony uczestniczy w tożsamości boskiej, to Chrystus ukrzyżowany także. Zatem uniżenie i wywyższenie Jezusa stanowi rozstrzygające objawienie tego, kim jest Bóg.

18 Dla autorów NT Księga Izajasza 40-55 stanowiła najważniejszą cześć Starego Testamentu na temat refleksji Chrystologicznych. „Świadectwo, uniżenie, śmierć i wywyższenie Sługi Pańskiego - oto sposób, w jaki Bóg objawia swoją Chwałę i pokazuje światu swą boskość.” Bauckham, s 49.

19 Iz. 52:13, w świetle Iz. 6:1 i 57:15, mówi że Sługa Pański jest wywyższony na niebieski tron Boga. Na tej podstawie Apostoł Jan połączył ze sobą Iz. 6 i 53. Jan stwierdził w J 12:38-41, że gdy Izajasz otrzymał wizję chwały Pana zobaczył chwałę Jezusa!

20 Sługa Pański należy do tożsamości jedynego Boga zarówno w Jego uniżeniu jak i wywyższeniu. Bóg rządzi na tronie, ale także uniżył się do pozycji „skruszonych i pokornych” (Iz 57:15).

21 Iz. 45:22 Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! 45:23...Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie... W postaci uniżonego i wywyższonego Sługi narody rozpoznają jedynego Boga i Zbawiciela (Iz 60:1-3; 62:1-2).

22 Flp 2:10-11... aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. Paweł twierdzi, że przez uniżenie i wywyższenie Jezusa narody uznają JWHW (w postaci wywyższonego. Chrystusa) jako jedynego Boga.

23

24 Kredo potwierdziło, że Chrystus jest Bogiem. Ale przejście do kategorii boskiej natury nie pozwoliło Kościołowi na uznanie uczestnictwa ludzkiego posłuszeństwa, uniżenia, cierpienia i śmierci Jezusa w tożsamości Boga. Mówili o Bogu ukrzyżowanym, ale implikacje tego musiały czekać na. Marcina Lutra i teologię Krzyża.

25 Jezus Chrystus jako Bóg wcielony uosabnia i objawia charakter Boga - jest wykładnią "definicji Boga Jahwe" danej Mojżeszowi w kontekście odnowienia Przymierzy Boga z ludem swoim.

26 Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.” Ks. Wyj. 34:6-7

27 „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność.” Kto potrafi dać lepszy opis charakteru, życia i dzieła Jezusa?

28 Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność? Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Hbr. 1:1-2

29 Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność? Boga nikt nigdy nie widział, lecz Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. J 1:18

30 Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność? Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Rz 5:8

31 Jak Marcin Luter napisał: „Czy chcecie widzieć Boga? On wisi na krzyżu!”

32 I nasz Bóg także chodzi po ziemi, bawi się i płacze z przyjaciółmy, rozmawia z ludźmi bogatymi i biednymi, silnymi i słabymi, szczęśliwymi i zrozpaczonymi, zdrowymi i chorymi, wpływowymi i wykluczonymi.

33 Bonhoeffer, w ostatnym liście do swojego przyjaciela przed jego śmiercią, napisał tak: „Musimy ciągle i na nowo czytać i rozważać życie, słowa i czyny Jezusa Chrystusa.”

34 Rozważmy zatem dziś podczas wieczerzy Pańskiej, jak i na codzień, na kartkach Pisma świętego życie, słowa i czyny Jezusa Chrystusa. A niech Słowo na nowo staje się ciałem– w nas!


Pobierz ppt "Ks. Wyj. 34:6-7. Shema (Pwt 6:4-5): Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google