Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?""— Zapis prezentacji:

1 "Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?"
Ks. Wyj. 34:6-7

2 Monoteizm judaistyczny
Shema (Pwt 6:4-5): Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Byliśmy z Renatą w Izraelu. Rano w hostelu poszliśmy na śniadanie, i tam siedzi Rabin z grupą młodych uczniów. Przed posiłkiem, zaśpiewali razem Shema. Żydzi powtarzali shema na głos dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Prawdopodobnie także wypowiadali dekalog. Nie tylko wierzyli w jedynego Boga, ale także Go uwielbiali i Mu służyli.

3 Monoteizm judaistyczny
Dekalog (Wyj 20:2): Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 20:3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani ... na ziemi nisko, ani ... w wodach pod ziemią! Jak to się stało, że w kulturze i religii monoteistyczny powstał wiara w Trójcę świętą? Że uznano, człowiek Jezus Chrystus jest także Bogiem?

4 Definicja z Chalcedonu (451)
„... jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączania.” Proces definiowania boskości Chrystusa jak i doktryny o Trójcy świętej trwało kilkuset lat. W styczności Chrześcijaństwa z kulturą grecką, nabrał ostateczną formę W Kredzie Chalcedońskim. Takie sformułowanie miał na celu zachowanie zarówno integralności osoby Chrystusa, jak i jego Boskiej i ludżkiej natury.

5 Tożsamość Boga czy Natura?
Dla Izraelitów podstawową kategorią myślenia o Bogu była tożsamość Boga, a dla Greków natura Boga. Tożsamość dotyczy tego, kim jest Bóg. Natura dotyczy tego, czym jest Bóg. Dla Izraela Bóg nie był ideą lub abstrakcją filozoficzną lecz osobą. Ale nie musimy poczekać kilkuset lat, by znaleść wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, i że w Nim Bóg się objawił nam. Już w pierwszym wieku naszej ery, i na kartach samego Nowego Testamentu, znajdujemy mocne argumenty za to, że Jezus Chrystus jest Bogiem. By to w pełni doceniać, należy zastanawiać się na to, w jaki sposób Żydzi (w tym pierwsi wyznawców Chrystusa) myśleli o Bogu.

6 TOŻSAMOŚĆ BOGA IZRAELA
Żydzi mieli dwie główne kategorie cech wyróżniających Boga Izraela od nie-Boga. 1) To co charakteryzuje Boga w stosunku do Izraela. 2) To co charakteryzuje Boga w stosunku do wszelkiej rzeczywistości (stworzenia).

7 To co charakteryzuje Boga w stosunku do Izraela.
Imię Boga = YHWH. Samo-objawienie Boga przez Jego dzieła, n.p. wyjście Izraela z Egiptu. Opis Boga dany Mojżeszowi (Wyj. 34:6): „JHWE, JHWE, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność ...”

8 To co charakteryzuje Boga w stosunku do stworzenia
Bóg jest Stwórcą wszystkiego. (Rdz 1:1; Iz 42:5; 45:12,18). Tworząc świat, Bóg nie miał żadnego pomocnika. Iz. 44:24. Bóg jest Władcą wszystkiego. Tylko Bóg siedzi na tronie. Uwielbienie Boga: Jedynie Boga można uwielbić, bo tylko On jest Bogiem.

9 Czy Chrystus spełnia warunki, by uczestniczyć w tożsamości Boga?

10 Chrystus siedzi na tronie Boga
Ps 110:1 Wyrocznia Boga dla Pana mego: “Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.” Ten werset, cytowany w NT 21 razy, sytuuje Chrystusa na samym tronie Boga, skąd będzie rządził tak jak Bóg nad całym stworzeniem (Ap 3:21; 7:17; 12:5; 22:3).

11 Chrystus Zmartwychwstały panuje nad stworzeniem
Chrystus jest Panem wszystkich rzeczy (J 3:35; Ef 1:22; Hbr 1:2; 2:8). Chrystus uczestniczy w stworzeniu i w podtrzymywaniu wszystkich rzeczy (J 1:3; 1 Kor 8:6; Kol 1:16-17; Hbr 1:3). Jezus jest wywyższony ponad aniołami (Ef 1:21-22; Hbr 1:3-14).

12 Chrystus jest uznawany za i uwielbiany jako Boga JHWH
Jezus otrzymał imię Boga (JHWH). Hbr 1:4; Flp 2:9. W NT „wzywanie imienia Pańskiego” oznacza „wzywanie Jezusa jako boskiego Pana, który rządzi jako suwerenny Bóg i nosi imię Boga.” (Dz 2:17-21, 38; 9:18; 22:16; Rz 10:9-13; 1 Kor 1:2; 2 Tym 2:22). Pierwsi Chrześcijanie uwielbili Chrystusa, ponieważ uznali Jego boską tożsamość (Flp 2:9-11; Ap 5; Mt 28:17).

13 Czy Chrystus spełnia warunki, by uczestniczyć w tożsamości Boga?
BÓG JWHW UWIELBIAJ BOGA! STWORZENIE ANIOŁOWIE NIE-JWHW NIE UWIELBIAJ STWORZENIA! Jest Panem stworzenia i ponad aniołami. Otrzymał imię JHWH, jest godzień chwały.

14 Chrystologia „tożsamości boskiej”.
Pierwsi Chrześcijanie twierdzili, że Chrystus jest i będzie Panem. Według Pisma, zarówno Bóg Ojciec jak i Bóg Syn zajmują miejsce na tym samym tronie przez całą wieczność. Są ‘równi w mocy i chwale’. Chrystologia Nowego Testamentu jest Chrystologią „tożsamości boskiej”.

15 "Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?"
Ks. Wyj. 34:6-7

16 "Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?"
Wiemy już, co autorzy Nowego Testamentu mówią na temat stosunku Jezusa do Boga, teraz musimy zapytać co mówią nam o odwrotnej relacji, Boga do Jezusa. Innymi słowy musimy rozważać Jezusa jako objawienie Boga.

17 "Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?"
Jeśli Chrystus wywyższony uczestniczy w tożsamości boskiej, to Chrystus ukrzyżowany także. Zatem uniżenie i wywyższenie Jezusa stanowi rozstrzygające objawienie tego, kim jest Bóg.

18 Wczesno- chrześcijańska interpretacja Izajasza 40-55
Dla autorów NT Księga Izajasza stanowiła najważniejszą cześć Starego Testamentu na temat refleksji Chrystologicznych. „Świadectwo, uniżenie, śmierć i wywyższenie Sługi Pańskiego - oto sposób, w jaki Bóg objawia swoją Chwałę i pokazuje światu swą boskość.” Bauckham, s 49.

19 Izajasz zobaczył Jezusa!
Iz. 52:13, w świetle Iz. 6:1 i 57:15, mówi że Sługa Pański jest wywyższony na niebieski tron Boga. Na tej podstawie Apostoł Jan połączył ze sobą Iz. 6 i 53. Jan stwierdził w J 12:38-41, że gdy Izajasz otrzymał wizję chwały Pana zobaczył chwałę Jezusa!

20 Bóg Izraela uniżył się Sługa Pański należy do tożsamości jedynego Boga zarówno w Jego uniżeniu jak i wywyższeniu. Bóg rządzi na tronie, ale także uniżył się do pozycji „skruszonych i pokornych” (Iz 57:15).

21 Bóg Izraela Zbawicielem Narodów
Iz. 45:22 Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! 45:23 ...Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie ... W postaci uniżonego i wywyższonego Sługi narody rozpoznają jedynego Boga i Zbawiciela (Iz 60:1-3; 62:1-2).

22 Wszelki język wyzna ... Flp 2: aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. Paweł twierdzi, że przez uniżenie i wywyższenie Jezusa narody uznają JWHW (w postaci wywyższonego Chrystusa) jako jedynego Boga.

23 Chrystologia tożsamości bożej – a co z tego?

24 Kredo tak ... ale coś tam brak!
Kredo potwierdziło, że Chrystus jest Bogiem. Ale przejście do kategorii boskiej natury nie pozwoliło Kościołowi na uznanie uczestnictwa ludzkiego posłuszeństwa, uniżenia, cierpienia i śmierci Jezusa w tożsamości Boga. Mówili o Bogu ukrzyżowanym, ale implikacje tego musiały czekać na . Marcina Lutra i teologię Krzyża.

25 Jezus uosabnia charakter Boga
Jezus Chrystus jako Bóg wcielony uosabnia i objawia charakter Boga - jest wykładnią "definicji Boga Jahwe" danej Mojżeszowi w kontekście odnowienia Przymierzy Boga z ludem swoim.

26 „Definicja” Boga Jahwe
Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.” Ks. Wyj. 34:6-7 Tu jest mowa o Bożej miłości i sprawiedliwości, o łasce i karze. Ale łaska przewyższa karę – trwa do 1000-pokolenia! Kara za ojców synów i wnuków zrozumiem tak – to opis rzeczywistości naszej, to ziemskie konsekwencja grzechów rodziców i dziadków, spuściźna przekazana głównie przez wychowanie, przez środowisko w którym dziecko się urodzi i rozwije – a nawet częściowo przez geny (np. predyspozycja do alkoholizmu). Ale nie jesteśmy ofiarami losu czy wychowania – boży łaska jest 1000-krotnie większa, ma moc nas wyzwolić z tego dziedzictwa, z tych wypłyów, z tych doświadczeń.

27 „Definicja” Boga Jahwe – „definicja” Jezusa Chrystusa
„Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność.” Kto potrafi dać lepszy opis charakteru, życia i dzieła Jezusa?

28 Bóg jest Jezusem! Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność? Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Hbr. 1:1-2

29 Oto twój Bóg! Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność? Boga nikt nigdy nie widział, lecz Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. J 1:18

30 Oto twój Bóg! Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność? Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Rz 5:8

31 Oto twój Bóg! Jak Marcin Luter napisał: „Czy chcecie widzieć Boga? On wisi na krzyżu!”

32 Oto twój Bóg! I nasz Bóg także chodzi po ziemi, bawi się i płacze z przyjaciółmy, rozmawia z ludźmi bogatymi i biednymi, silnymi i słabymi, szczęśliwymi i zrozpaczonymi, zdrowymi i chorymi, wpływowymi i wykluczonymi.

33 Oto twój Bóg! Bonhoeffer, w ostatnym liście do swojego przyjaciela przed jego śmiercią, napisał tak: „Musimy ciągle i na nowo czytać i rozważać życie, słowa i czyny Jezusa Chrystusa.”

34 Oto twój Bóg! Rozważmy zatem dziś podczas wieczerzy Pańskiej, jak i na codzień, na kartkach Pisma świętego życie, słowa i czyny Jezusa Chrystusa. A niech Słowo na nowo staje się ciałem– w nas!


Pobierz ppt ""Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?""

Podobne prezentacje


Reklamy Google