Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r.

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Organizacja prac nad Strategią
Synteza diagnozy stanu Miasta Założenia Strategii Wizja i misja Cele strategiczne i operacyjne Ocena zgodność

3 Strategia Rozwoju Chorzowa do 2030 roku przygotowana jest w ramach projektu
„Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

4 Delimitacja obszarów funkcjonalnych miast Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic
Powierzchnia [km 2] -124,19 Liczba ludności Gęstość zaludnienia [na km²]

5 Etapy pracy nad Strategią – diagnoza ilościowa
Diagnoza ilościowa stanu miasta powstała w oparciu o dokumenty zastane, m.in.: dokumenty i dane liczbowe przekazane przez Urząd Miasta Chorzów, statystyki publiczne, inne źródła ogólnodostępne Uzupełnieniem tego badania stanowiło badanie sieciowe przeprowadzone na próbie przedsiębiorców, którego celem było określenie poziomu współpracy przedsiębiorstw funkcjonujących w Chorzowie miedzy sobą oraz z innymi firmami z obszaru funkcjonalnego i spoza niego.

6 Diagnoza ilościowa – najważniejsze wnioski
Silne powiązania formalne i terytorialne z innymi miastami regionu, Dobrze utrzymana sieć drogowa, Systematyczny spadek zużycia prądu i wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego do ogrzewania, Najliczniej reprezentowane sekcje PKD: sekcja G [handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych z włączeniem motocykli] oraz sekcja F [budownictwo], Ludność starsza niż w porównywanych jednostkach - względnie mały udział osób w wieku produkcyjnym i ujemny przyrost naturalny, Zatrzymanie zjawiska emigracji, w ostatnich pięciu latach obserwowany jest napływ nowych mieszkańców,

7 Diagnoza ilościowa – najważniejsze wnioski
Duża aktywność mieszkańców przejawiająca się poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i prowadzeniu działalności gospodarczej, Wysoki odsetek budynków zbudowanych przed rokiem 1939 (zwłaszcza wśród budownictwa komunalnego) jest w złym stanie technicznym, Miasto dzięki licznym zabytkom i terenom rekreacyjnym posiada znaczący potencjał turystyczny, Wysoki udział terenów zielonych w całkowitej powierzchni miasta wyróżnia Chorzów na tle regionu ,a nawet całego kraju, Miasto dąży do rewitalizacji i wykorzystania zdegradowanych terenów postindustrialnych.

8 Etapy prac nad Strategią – ankieta na próbie mieszkańców
Metodologia: Kwestionariusz ankiety wypełniany w dwóch formach: papierowej (dostępnej w szkołach i urzędach) oraz elektronicznej, za pośrednictwem platformy internetowej CyfrowaDemokracja.pl, Czas realizacji badania: od 9 października do 5 grudnia 2013 roku. Próba: Badanie przeprowadzone na próbie 575 mieszkańców Chorzowa, Wśród osób biorących udział w badaniu 340 kobiet (59,13% respondentów) i 235 mężczyzn (40,87%), Aż 430 osób (74,78% respondentów) mieszka w Chorzowie od urodzenia.

9 Ankieta na próbie mieszkańców – najważniejsze wnioski
Prawie trzy czwarte badanych uznało, że Chorzów to dobre miejsce do mieszkania (417; 72,52%), Wśród badanych 390 osób (67;83%) chciałoby aby ich dzieci w przyszłości mieszkały w Chorzowie, Najlepiej oceniane obszary życia w mieście to: dostępność placówek handlowych (180; 31,30% odpowiedzi „bardzo dobrze”), jakość oferty kulturalnej (129; 22,43%) oraz tereny zielone (105;18,26%), Najniższe oceny uzyskały: możliwość znalezienia pracy w mieście (165; 28,70% odpowiedzi „bardzo źle”), zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (94; 16,35%) oraz estetyka i czystość w mieście (86; 14,96%).

10 Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, jak im się mieszka w Chorzowie
Źródło: badanie ankietowe mieszkańców Chorzowa, N=575

11 Obszary wskazywane jako wymagającej najpilniejszej poprawy
Źródło: badanie ankietowe mieszkańców Chorzowa, N=575

12 Kierunki rozwoju miasta wskazywane przez mieszkańców
Źródło: badanie ankietowe mieszkańców Chorzowa, N=575

13 Etapy prac nad Strategią – badanie delfickie
Metodologia: Metoda badawcza stosowana w celu wypracowania prognoz i planów przez zespoły eksperckie. Eksperci prowadzą rodzaj dyskusji poprzez dwukrotne wyrażenie swojego zdania na temat poszczególnych tez, Kwestionariusz ankiety był wypełniany w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy internetowej Cyfrowy Manager, Czas realizacji badania: od 27 listopada do 23 grudnia 2013roku. Próba: Do udziału w badaniu zaproszono 25 Ekspertów wskazanych przez Urząd Miasta, Były to osoby reprezentujące samorząd, oświatę, służby mundurowe oraz inne instytucje ważne dla życia miasta a również przedsiębiorcy.

14 Badanie delfickie – najważniejsze wnioski
Większa liczba atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokości wynagrodzeń są kluczowe dla jakości życia mieszkańców, Infrastruktura techniczna i tereny inwestycyjne oraz potencjał ludzki mogą przyczynić się do zdobycia przez Chorzów pozycji lidera wśród miast województwa śląskiego, Najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju miasta to logistyka oraz handel i usługi, Polityka Miasta w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego powinna obejmować wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego, programy wsparcia przedsiębiorczości, a także wspieranie aktywności ekonomicznej mieszkańców.

15 Plan prezentacji Wprowadzenie Organizacja prac nad Strategią
Synteza diagnozy stanu Miasta Założenia Strategii Wizja i misja Cele strategiczne i operacyjne Ocena zgodność

16 Założenia do Strategii
Perspektywa planowania - do 2030 roku, Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą służyły mieszkańcom Miasta, Strategia będzie najogólniejszym dokumentem planistycznym Miasta i tym samym wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego będzie nadrzędna w stosunku do pozostałych dokumentów przyjętych przez Władze Miasta, W strategii znajdą się również cele i zadania wynikające z funkcji pełnionej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym i w układzie metropolitalnym Śląska, Strategia będzie spójna z zamierzeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Zadaniem strategii jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania głównych długookresowych celów rozwoju Miasta,

17 Wizja, misja Cele strategiczne Cele operacyjne
Struktura rezultatów: Wizja, misja Cele strategiczne Cele operacyjne Działania

18 Wizja Chorzowa to: Miasto łączące tradycję z nowoczesnością dla tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju otwartego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

19 Misja Chorzowa to: Kreowanie miasta przyjaznego dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w oparciu o posiadany potencjał oraz kapitał społeczny.

20 Cele strategiczne Obszar społeczny:
Miasto sprawnym koordynatorem działań trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) zaspokajających potrzeby mieszkańców, Poznane i zaspokojone potrzeby wszystkich grup społecznych w mieście, Dobrze funkcjonujące instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców w obszarze społecznym, Obszar zasobów i potencjałów Miasta: Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń publiczna dla wzrostu potencjału miasta i zadowolenia mieszkańców, Zrównoważony rozwój w celu podniesienia standardów życia, Obszar gospodarki i promocji Miasta: Wzrost gospodarczy Miasta Chorzowa.

21 Cele operacyjne – obszar społeczny
1. Miasto sprawnym koordynatorem działań trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) zaspokajających potrzeby mieszkańców: 1.1. Wypracowane korzystne warunki dla rozwoju nowych przedsiębiorstw, 1.2. Wypracowane korzystne warunki dla zwiększenia ilości miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach, 1.3. Rozwinięta współpraca z Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS) oraz developerami - zwiększona liczba mieszkań, 1.4. Zmodernizowane mieszkania komunalne spełniające współczesne standardy, 1.5. Promowane pozytywne postawy i zachowania społeczności miasta (obywatelskie, prospołeczne), 1.6. Zaktywizowana społecznie młodzież, 1.7. Zaktywizowani społecznie seniorzy, 1.8. Pozytywne zmiany w świadomości bezrobotnych odnośnie aktywizacji zawodowej osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej.

22 Cele operacyjne – obszar społeczny
2. Poznane i zaspokojone potrzeby wszystkich grup społecznych w mieście: 2.1. Zapewnione miejsce spełniające funkcję rynku, 2.2. Ograniczony ruch samochodowy w centrum miasta, 2.3. Wdrożony system monitorowania miasta, 2.4. Zapewniony dostęp do informacji o potrzebach i oczekiwaniach w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz turystyki. Chorzowskie Centrum Kultury

23 Cele operacyjne – obszar społeczny
3. Dobrze funkcjonujące instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców w obszarze społecznym (1): 3.1. Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej ukierunkowana na usamodzielnianie się osób korzystających z pomocy, 3.2. Większa dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, 3.3. Zapewniona baza sportowa (infrastruktura i wyposażenie) dla placówek oświatowych, 3.4. Usprawniony dostęp do służby zdrowia w mieście, 3.5. Zapewniony dostęp do opieki medycznej dzieci (w placówkach oświatowo- wychowawczych), 3.6. Zwiększony dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

24 Cele operacyjne – obszar społeczny
3. Dobrze funkcjonujące instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców w obszarze społecznym (2): 3.7. Skrócony czas oczekiwania na usługi rehabilitacyjne w mieście, 3.8. Zwiększona liczba miejsc w żłobkach publicznych, 3.9. Zwiększona liczba istniejących obiektów szkolnych i przedszkolnych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, 3.10. Zwiększona dostępność do bazy sportowo – rekreacyjnej w mieście, 3.11. Zwiększony dostęp do obiektów kultury, sportu, rekreacji i turystyki, 3.12. Zwiększony dostęp do oferty przedszkolnej dla dzieci z niedowidzeniem i niedosłuchem, 3.13. Zwiększona aktywność sportowa dzieci i młodzieży.

25 Cele operacyjne – zasobów i potencjałów Miasta
4. Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń publiczna dla wzrostu potencjału miasta i zadowolenia mieszkańców: 4.1. Zoptymalizowana gospodarka wodno-ściekowa w mieście, 4.2. Zwiększony poziom standardów mieszkaniowych, 4.3. Wyższy poziom bezpieczeństwa w mieście, 4.4. Przystosowanie miejsc publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych i likwidacja barier architektonicznych, 4.5. Zrewitalizowane tereny zdegradowane i zdewastowane, 4.6. Zwiększona dostępność i użyteczność terenów inwestycyjnych miasta, 4.7. Utworzona strefa ekonomiczna, 4.8. Utworzone nowe i zaktywizowane istniejące przestrzenie publiczne.

26 Cele operacyjne – zasobów i potencjałów Miasta
5. Zrównoważony rozwój w celu podniesienia standardów życia: 5.1. Chorzów miastem zrównoważonego systemu transportu, 5.2. Poprawiony stan środowiska naturalnego, 5.3. Zwiększona atrakcyjność Chorzowa jako miejsca do zamieszkania, 5.4. Zrealizowany potencjał kulturowy miasta. Kolejka linowa w Parku Śląskim

27 Cele operacyjne – gospodarki i promocji Miasta
6. Wzrost gospodarczy Miasta Chorzowa: 6.1. Zwiększony poziom zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 6.2. Wysoka konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw i MŚP w otoczeniu rynkowym, 6.3. Rozwinięta innowacyjność w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP, 6.4. Zwiększony potencjał produkcyjno- rynkowy dużych przedsiębiorstw, 6.5. Duży poziom zrównoważenia popytu i podaży na rynku pracy, 6.6. Wzrost zatrudnienia w grupie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 6.7. Wyższe standardy i jakość usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), 6.8. Rozwinięta współpraca podmiotów gospodarczych, 6.9. Pozytywny wizerunek miasta, 6.10. Wzrost liczby inwestycji gospodarczych realizowanych w mieście.


Pobierz ppt "Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google