Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r.

2 1.Wprowadzenie 2.Organizacja prac nad Strategią 3.Synteza diagnozy stanu Miasta 4.Założenia Strategii 5.Wizja i misja 6.Cele strategiczne i operacyjne 7.Ocena zgodność 2 Plan prezentacji

3 Strategia Rozwoju Chorzowa do 2030 roku przygotowana jest w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 3

4 4 Delimitacja obszarów funkcjonalnych miast Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic Powierzchnia [km 2] -124,19 Liczba ludności - 305 886 Gęstość zaludnienia [na km ² ] - 2463

5 Etapy pracy nad Strategią – diagnoza ilościowa 5/10 Diagnoza ilościowa stanu miasta powstała w oparciu o dokumenty zastane, m.in.: dokumenty i dane liczbowe przekazane przez Urząd Miasta Chorzów, statystyki publiczne, inne źródła ogólnodostępne Uzupełnieniem tego badania stanowiło badanie sieciowe przeprowadzone na próbie przedsiębiorców, którego celem było określenie poziomu współpracy przedsiębiorstw funkcjonujących w Chorzowie miedzy sobą oraz z innymi firmami z obszaru funkcjonalnego i spoza niego.

6 Diagnoza ilościowa – najważniejsze wnioski Silne powiązania formalne i terytorialne z innymi miastami regionu, Dobrze utrzymana sieć drogowa, Systematyczny spadek zużycia prądu i wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego do ogrzewania, Najliczniej reprezentowane sekcje PKD: sekcja G [handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych z włączeniem motocykli] oraz sekcja F [budownictwo], Ludność starsza niż w porównywanych jednostkach - względnie mały udział osób w wieku produkcyjnym i ujemny przyrost naturalny, Zatrzymanie zjawiska emigracji, w ostatnich pięciu latach obserwowany jest napływ nowych mieszkańców, 6/10

7 Diagnoza ilościowa – najważniejsze wnioski Duża aktywność mieszkańców przejawiająca się poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i prowadzeniu działalności gospodarczej, Wysoki odsetek budynków zbudowanych przed rokiem 1939 (zwłaszcza wśród budownictwa komunalnego) jest w złym stanie technicznym, Miasto dzięki licznym zabytkom i terenom rekreacyjnym posiada znaczący potencjał turystyczny, Wysoki udział terenów zielonych w całkowitej powierzchni miasta wyróżnia Chorzów na tle regionu,a nawet całego kraju, Miasto dąży do rewitalizacji i wykorzystania zdegradowanych terenów postindustrialnych. 7/10

8 Metodologia: Kwestionariusz ankiety wypełniany w dwóch formach: papierowej (dostępnej w szkołach i urzędach) oraz elektronicznej, za pośrednictwem platformy internetowej CyfrowaDemokracja.pl, Czas realizacji badania: od 9 października do 5 grudnia 2013 roku. Próba: Badanie przeprowadzone na próbie 575 mieszkańców Chorzowa, Wśród osób biorących udział w badaniu 340 kobiet (59,13% respondentów) i 235 mężczyzn (40,87%), Aż 430 osób (74,78% respondentów) mieszka w Chorzowie od urodzenia. 8 Etapy prac nad Strategią – ankieta na próbie mieszkańców

9 Prawie trzy czwarte badanych uznało, że Chorzów to dobre miejsce do mieszkania (417; 72,52%), Wśród badanych 390 osób (67;83%) chciałoby aby ich dzieci w przyszłości mieszkały w Chorzowie, Najlepiej oceniane obszary życia w mieście to: dostępność placówek handlowych (180; 31,30% odpowiedzi „bardzo dobrze”), jakość oferty kulturalnej (129; 22,43%) oraz tereny zielone (105;18,26%), Najniższe oceny uzyskały: możliwość znalezienia pracy w mieście (165; 28,70% odpowiedzi „bardzo źle”), zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (94; 16,35%) oraz estetyka i czystość w mieście (86; 14,96%). 9 Ankieta na próbie mieszkańców – najważniejsze wnioski

10 10 Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, jak im się mieszka w Chorzowie Źródło: badanie ankietowe mieszkańców Chorzowa, N=575

11 11 Obszary wskazywane jako wymagającej najpilniejszej poprawy Źródło: badanie ankietowe mieszkańców Chorzowa, N=575

12 12 Kierunki rozwoju miasta wskazywane przez mieszkańców Źródło: badanie ankietowe mieszkańców Chorzowa, N=575

13 Metodologia: Metoda badawcza stosowana w celu wypracowania prognoz i planów przez zespoły eksperckie. Eksperci prowadzą rodzaj dyskusji poprzez dwukrotne wyrażenie swojego zdania na temat poszczególnych tez, Kwestionariusz ankiety był wypełniany w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy internetowej Cyfrowy Manager, Czas realizacji badania: od 27 listopada do 23 grudnia 2013roku. Próba: Do udziału w badaniu zaproszono 25 Ekspertów wskazanych przez Urząd Miasta, Były to osoby reprezentujące samorząd, oświatę, służby mundurowe oraz inne instytucje ważne dla życia miasta a również przedsiębiorcy. 13 Etapy prac nad Strategią – badanie delfickie

14 Większa liczba atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokości wynagrodzeń są kluczowe dla jakości życia mieszkańców, Infrastruktura techniczna i tereny inwestycyjne oraz potencjał ludzki mogą przyczynić się do zdobycia przez Chorzów pozycji lidera wśród miast województwa śląskiego, Najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju miasta to logistyka oraz handel i usługi, Polityka Miasta w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego powinna obejmować wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego, programy wsparcia przedsiębiorczości, a także wspieranie aktywności ekonomicznej mieszkańców. 14 Badanie delfickie – najważniejsze wnioski

15 1.Wprowadzenie 2.Organizacja prac nad Strategią 3.Synteza diagnozy stanu Miasta 4.Założenia Strategii 5.Wizja i misja 6.Cele strategiczne i operacyjne 7.Ocena zgodność 15 Plan prezentacji

16 1.Perspektywa planowania - do 2030 roku, 2.Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą służyły mieszkańcom Miasta, 3.Strategia będzie najogólniejszym dokumentem planistycznym Miasta i tym samym wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego będzie nadrzędna w stosunku do pozostałych dokumentów przyjętych przez Władze Miasta, 4.W strategii znajdą się również cele i zadania wynikające z funkcji pełnionej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym i w układzie metropolitalnym Śląska, 5.Strategia będzie spójna z zamierzeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 6.Zadaniem strategii jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania głównych długookresowych celów rozwoju Miasta, 16 Założenia do Strategii

17 17 Wizja, misja Cele strategiczne Cele operacyjne Działania Struktura rezultatów:

18 18 Wizja Chorzowa to: Miasto łączące tradycję z nowoczesnością dla tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju otwartego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

19 19 Misja Chorzowa to: Kreowanie miasta przyjaznego dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w oparciu o posiadany potencjał oraz kapitał społeczny.

20 Obszar społeczny: 1.Miasto sprawnym koordynatorem działań trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) zaspokajających potrzeby mieszkańców, 2.Poznane i zaspokojone potrzeby wszystkich grup społecznych w mieście, 3.Dobrze funkcjonujące instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców w obszarze społecznym, Obszar zasobów i potencjałów Miasta: 4.Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń publiczna dla wzrostu potencjału miasta i zadowolenia mieszkańców, 5.Zrównoważony rozwój w celu podniesienia standardów życia, Obszar gospodarki i promocji Miasta: 6.Wzrost gospodarczy Miasta Chorzowa. 20 Cele strategiczne

21 1. Miasto sprawnym koordynatorem działań trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) zaspokajających potrzeby mieszkańców: 1.1.Wypracowane korzystne warunki dla rozwoju nowych przedsiębiorstw, 1.2.Wypracowane korzystne warunki dla zwiększenia ilości miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach, 1.3.Rozwinięta współpraca z Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS) oraz developerami - zwiększona liczba mieszkań, 1.4.Zmodernizowane mieszkania komunalne spełniające współczesne standardy, 1.5.Promowane pozytywne postawy i zachowania społeczności miasta (obywatelskie, prospołeczne), 1.6.Zaktywizowana społecznie młodzież, 1.7.Zaktywizowani społecznie seniorzy, 1.8.Pozytywne zmiany w świadomości bezrobotnych odnośnie aktywizacji zawodowej osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej. 21 Cele operacyjne – obszar społeczny

22 2. Poznane i zaspokojone potrzeby wszystkich grup społecznych w mieście: 2.1.Zapewnione miejsce spełniające funkcję rynku, 2.2.Ograniczony ruch samochodowy w centrum miasta, 2.3.Wdrożony system monitorowania miasta, 2.4.Zapewniony dostęp do informacji o potrzebach i oczekiwaniach w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz turystyki. 22 Cele operacyjne – obszar społeczny Chorzowskie Centrum Kultury

23 3. Dobrze funkcjonujące instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców w obszarze społecznym (1): 3.1. Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej ukierunkowana na usamodzielnianie się osób korzystających z pomocy, 3.2.Większa dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, 3.3.Zapewniona baza sportowa (infrastruktura i wyposażenie) dla placówek oświatowych, 3.4.Usprawniony dostęp do służby zdrowia w mieście, 3.5.Zapewniony dostęp do opieki medycznej dzieci (w placówkach oświatowo- wychowawczych), 3.6.Zwiększony dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 23 Cele operacyjne – obszar społeczny

24 24 3. Dobrze funkcjonujące instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców w obszarze społecznym (2): 3.7.Skrócony czas oczekiwania na usługi rehabilitacyjne w mieście, 3.8.Zwiększona liczba miejsc w żłobkach publicznych, 3.9.Zwiększona liczba istniejących obiektów szkolnych i przedszkolnych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, 3.10.Zwiększona dostępność do bazy sportowo – rekreacyjnej w mieście, 3.11.Zwiększony dostęp do obiektów kultury, sportu, rekreacji i turystyki, 3.12.Zwiększony dostęp do oferty przedszkolnej dla dzieci z niedowidzeniem i niedosłuchem, 3.13.Zwiększona aktywność sportowa dzieci i młodzieży. Cele operacyjne – obszar społeczny

25 4. Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń publiczna dla wzrostu potencjału miasta i zadowolenia mieszkańców: 4.1.Zoptymalizowana gospodarka wodno-ściekowa w mieście, 4.2.Zwiększony poziom standardów mieszkaniowych, 4.3.Wyższy poziom bezpieczeństwa w mieście, 4.4.Przystosowanie miejsc publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych i likwidacja barier architektonicznych, 4.5.Zrewitalizowane tereny zdegradowane i zdewastowane, 4.6.Zwiększona dostępność i użyteczność terenów inwestycyjnych miasta, 4.7.Utworzona strefa ekonomiczna, 4.8.Utworzone nowe i zaktywizowane istniejące przestrzenie publiczne. 25 Cele operacyjne – zasobów i potencjałów Miasta

26 5. Zrównoważony rozwój w celu podniesienia standardów życia: 5.1.Chorzów miastem zrównoważonego systemu transportu, 5.2.Poprawiony stan środowiska naturalnego, 5.3.Zwiększona atrakcyjność Chorzowa jako miejsca do zamieszkania, 5.4.Zrealizowany potencjał kulturowy miasta. 26 Cele operacyjne – zasobów i potencjałów Miasta Kolejka linowa w Parku Śląskim

27 6. Wzrost gospodarczy Miasta Chorzowa: 6.1.Zwiększony poziom zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 6.2.Wysoka konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw i MŚP w otoczeniu rynkowym, 6.3.Rozwinięta innowacyjność w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP, 6.4.Zwiększony potencjał produkcyjno- rynkowy dużych przedsiębiorstw, 6.5.Duży poziom zrównoważenia popytu i podaży na rynku pracy, 6.6.Wzrost zatrudnienia w grupie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 6.7.Wyższe standardy i jakość usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), 6.8.Rozwinięta współpraca podmiotów gospodarczych, 6.9.Pozytywny wizerunek miasta, 6.10.Wzrost liczby inwestycji gospodarczych realizowanych w mieście. 27 Cele operacyjne – gospodarki i promocji Miasta


Pobierz ppt "Projekt Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku 25 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google