Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ § 3. W celu realizacji zadań USZJK na szczeblu uczelnianym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ § 3. W celu realizacji zadań USZJK na szczeblu uczelnianym,"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ § 3. W celu realizacji zadań USZJK na szczeblu uczelnianym, Rektor powołuje na okres kadencji władz Uczelni Radę ds. Jakości Kształcenia (RJK), którą tworzą Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (KZJK) oraz Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (KOJK) § 9 Dziekan powołuje na okres kadencji Wydziałową Komisję ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia (WKOZJK). W skład WKOZJK wchodzą: Prodziekan właściwy ds. kształcenia albo pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia, jako przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji programowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale; Kierownik studiów doktoranckich na wydziale. Przedstawiciel studentów i przedstawiciel doktorantów. Inne osoby wskazane przez Dziekana.

2 §10 Zakres działania WKOZJK obejmuje: 1) Monitorowanie jakości procesu kształcenia –13 punktów-zadania z podpunktami, 2) Ocenę procesu kształcenia – 9 punktów-zadań z podpunktami, 3) Ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych – 3 punkty-zadania z podpunktami, 4) Inne działania dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia na wydziale. § 12. Przewodniczący WKOZJK przygotowuje podsumowujące sprawozdania nt. samooceny jakości kształcenia na wydziale, zawierające wnioski oraz proponowane działania, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia, a następnie przekazuje je Dziekanowi. Dziekan przedkłada radzie wydziału ocenę efektów kształcenia na wydziale. Rada wydziału przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.

3 Wydziałowa Komisja Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia
Dr inż. Iwona Poźniak – Koszałka - -Przewodnicząca Komisji, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia Dr inż. Leszek Koszałka - Przedstawiciel władz dziekańskich Opiekunowie Kierunków: Prof. Zygmunt Hasiewicz - I stopień, Automatyka i Robotyka Prof. Ewaryst Rafajłowicz - II stopień, Automatyka i Robotyka Prof. Andrzej Kasprzak - Informatyka Prof. Andrzej Dobrucki - Elektronika Prof. Tadeusz Więckowski - Telekomunikacja Prof. Andrzej Kucharski - Elektronika i Telekomunikacja Prof. Ryszard Zieliński - Teleinformatyka Pozostali członkowie Komisji: Prof. Włodzimierz Greblicki - Kierownik Studiów Doktoranckich Mgr inż. Agnieszka Gawryszuk. - Kierownik Dziekanatu Mgr Mirosława Gozdowska - Kierownik Zesp.ds. Zarządzania Jakością, sekretarz Wydziałowej Komisji Mgr inż. Mateusz Cholewiński - Przedstawiciel doktorantów Monika Rejnuś - Przedstawiciel studentów ds. I stopnia Anna Zagozdon - Przedstawiciel studentów ds. II stopnia

4 Monitorowanie jakości procesu kształcenia, Ocena procesu kształcenia,
Schemat organizacji działań na Wydziale Elektroniki w zakresie jakości kształcenia Monitorowanie jakości procesu kształcenia, Ocena procesu kształcenia, Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, Inne działania dotyczące kształtowania postaw pro-jakościowych, Zespół ds. Zarządzania Jakością Kształcenia przygotowanie materiałów na posiedzenia WKOZJK wstępna weryfikacja procedur opracowanie materiałów podsumowujących na kolejne posiedzenia komisji (protokoły, analizy, zestawienia) Wydziałowa Komisja ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia przygotowanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Wydziału Rada Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej zatwierdzanie procedur oraz zmain w procedurach Pracownicy dydaktyczni Studenci Zespół ds.Zarządzania Jakością Kształcenia Zespół ds.dydaktyki Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej, Promocji i Marketingu Sekcja Obsługi studentów Sekcja informatyczna

5 Akty formalne przygotowane przez WKOZJK
Procedura WEK/P1/ dotycząca organizowania oraz sposobu zaliczania praktyk studenckich dla studentów, którzy rozpoczęli studia od włącznie Procedura WEK/P2/ dotycząca organizowania oraz sposobu zaliczania praktyk studenckich dla studentów, którzy rozpoczęli studia po Procedura WEK/P3/ dotycząca podziału studentów na specjalności kształcenia na wszystkich kierunkach na I i II stopniu studiów Procedura WEK/P4/ dotycząca przeprowadzania konkursu- najlepszy absolwent (TOP 10) Procedura WEK/P5/ dotycząca organizacji wizyty gościa zagranicznego Procedura WEK/P6/ dotycząca przyznawania Nagrody Dziekana dla studentów Procedura WEK/P7/ dotycząca generowania tematów prac dyplomowych Procedura WEK/P8/ dotycząca rekrutacji na studia doktoranckie

6 Akty formalne przygotowane przez WKOZJK – rok bieżący
Procedura WEK/P9/2013 – dotycząca harmonogramowania egzaminów w sesjach Procedura WEK/P10/2013 – dotycząca generowania i wnoszenia zmian –zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe Procedura WEK/P11/2013 – dotycząca wyjazdów i przyjazdów pracowników w ramach programów międzynarodowych Procedura WEK/P12/2014 – dotycząca procesu dyplomowania Procedura WEK/P13/2014 – dotycząca wprowadzania zmian w efektach KRK oraz planach i programach kształcenia Treści wszystkich procedur będących przedmiotem uchwał publikowane są na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia


Pobierz ppt "ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ § 3. W celu realizacji zadań USZJK na szczeblu uczelnianym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google