Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dębica, dnia 8 października 2013 r..  OOO – organizacja odzysku opakowań  u.g.o.o.o. – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r, o gospodarce opakowaniami i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dębica, dnia 8 października 2013 r..  OOO – organizacja odzysku opakowań  u.g.o.o.o. – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r, o gospodarce opakowaniami i."— Zapis prezentacji:

1 Dębica, dnia 8 października 2013 r.

2  OOO – organizacja odzysku opakowań  u.g.o.o.o. – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  u.o. – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  ustawa o obowiązkach przedsiębiorców – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

3

4 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)  Wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.  Uchyla ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638,  Zmienia ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)

5 Powody zmian:  konieczność notyfikacji na etapie projektu  uszczelnienie systemu  wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających faktyczne wdrożenie dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

6 Główne zmiany:  2 w 1 - postępowanie z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym osiąganie poziomów w jednej ustawie  zwolnienie z osiągania poziomów wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg rocznie  rezygnacja z kaucji na opakowania po środkach niebezpiecznych  wprowadzenie porozumień  wpis do rejestru jako warunek działalności  podniesienie wymagań dla OOO  audyt zewnętrzny  zniesienie rozliczania nadwyżki Pozostałe zasady systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jak dotychczas, oparcie się na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta

7

8  wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu  zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi  zasady działania organizacji odzysku opakowań  zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej

9 Przedsiębiorcy: 1) organizacje odzysku opakowań; 2) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: a) odpadów opakowaniowych, b) produktów w opakowaniach; 3) dystrybuujący produkty w opakowaniach; 4) eksportujący: a) odpady opakowaniowe, b) opakowania, c) produkty w opakowaniach; 5) prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; 6) wprowadzający opakowania; 7) wprowadzający produkty w opakowaniach. Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

10 wprowadzający opakowania – przedsiębiorca:  wytwarzający opakowania,  importujący opakowania,  dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;

11 wprowadzający produkty w opakowaniach - przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:  wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w Prawie własności przemysłowej, lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,  pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,  prowadzący: – jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m 2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach, – więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m 2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach;

12 I. Wprowadzenie i w tym samym roku eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa II. Wprowadzenie małej ilości opakowań z zawartymi produktami

13 I. Ad. 1  Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 14 (stosowanie opakowań spełniających wymagania) i art. 45 (sprawozdawczość), nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, które w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami.  Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa, o której mowa w ust. 1, może być również dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami

14 Ad. II – art. 6 ust. 3 u.g.o.o.o. Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.

15  Zwolnienie wprowadzających opakowania z produktami do 1 Mg jest traktowane jako pomoc de minimis:  Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań  Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do 1 Mg, składają marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis i informacje wymagane na podstawie przepisów o pomocy publicznej

16

17 Art. 3 ust. 1 u.g.o.o.o. Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych

18 Za opakowanie uważa się: 1) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania; 2) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1: a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży, b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży; 3) część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.

19 Nowość Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego uznawania wyrobów za opakowanie. Przykłady wskazuje załącznik I do dyrektywy 94/62/WE

20 Kryterium I Opakowania  Pudełka po słodyczach  Folia pokrywająca opakowania płyt CD  Torebki do wysyłania pocztą katalogów i czasopism (z zawartością)  Ozdobne podkładki pod ciasta sprzedawane z ciastem  Rolki, tuby oraz cylindry wokół których nawijany jest giętki materiał (np. folia z tworzywa sztucznego, aluminium, papier) z wyjątkiem rolek, tub i cylindrów będących częścią urządzeń produkcyjnych i nieużywanych do prezentacji produktów w opakowaniach detalicznych

21  Kryterium I cd  Doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin  Szklane butelki do roztworów do iniekcji  Szpule na płyty CD (sprzedawane z płytami CD, nieprzeznaczone do wykorzystywania do przechowywania płyt)  Wieszaki na ubrania (sprzedawane z ubraniami)  Pudełka od zapałek  Opakowania zapewniające sterylność (torby, tacki i materiały niezbędne do zachowania sterylności produktu)  Kapsułki do urządzeń do przygotowywania napojów (np. z kawą, kakao, mlekiem), które są puste po użyciu  Stalowe butle wielokrotnego użytku używane do różnych rodzajów gazu, z wyłączeniem gaśnic

22 Kryterium I cd - nie opakowania  Doniczki kwiatowe stałe  Pudełka na narzędzia  Torebki herbaty  Warstwy wosku pokrywające ser  Skóry kiełbas  Wieszaki na ubrania (sprzedawane oddzielnie)  Kapsułki z kawą do ekspresów kapsułkowych, foliowe opakowania po kawie oraz papierowe saszetki z kawą wyrzucane razem ze zużytą kawą  Wkłady atramentowe do drukarek  Opakowania na płyty CD, DVD i kasety wideo (sprzedawane razem z płytami CD, DVD lub kasetami wideo)  Szpule na płyty CD (sprzedawane puste, przeznaczone do wykorzystywania do przechowywania płyt)  Rozpuszczalne torebki na detergenty  Znicze nagrobne (pojemniki na świeczki)  Ręczny młynek (stanowiący część pojemnika wielokrotnego użytku, np. młynek do pieprzu do wielokrotnego napełniania)

23 Kryterium II Opakowania  Papierowe lub wykonane z tworzywa sztucznego torby na zakupy  Jednorazowe talerze i kubki  Folia spożywcza  Torebki na kanapki  Folia aluminiowa  Folia plastikowa na ubrania wyczyszczone w pralniach Nie opakowania  Mieszadło  Jednorazowe sztućce  Papier do pakowania (sprzedawany oddzielnie)  Papierowe formy do ciasta (sprzedawane puste)  Ozdobne podkładki pod ciasta sprzedawane oddzielnie

24 Kryterium III Opakowania  Etykiety powiązane bezpośrednio lub dołączone do produktu  Elementy opakowań  Szczoteczka do nakładania tuszu do rzęs stanowiąca część zamknięcia opakowania  Przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu opakowaniowego  Zszywki  Koszulki foliowe  Miarka, stanowiąca element zamknięcia pojemnika dla detergentów  Ręczny młynek (stanowiący część pojemnika jednorazowego użytku wypełnionego produktem, np. młynek do pieprzu wypełniony pieprzem) Nie opakowania  Identyfikatory RFID

25  Wyróżnia się następujące kategorie opakowań:  1) opakowania jednostkowe – służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu;  2) opakowania zbiorcze – zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu;  3) opakowania transportowe – służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego

26 Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych. Załączniki do ustawy dzielą opakowania wg rodzajów materiałów:  z tworzyw sztucznych,  z aluminium,  ze stali, w tym z blachy stalowej  z papieru i tektury  ze szkła  z drewna  wielomateriałowe  pozostałe opakowania

27 Art. 8 pkt 10 opakowaniu wielomateriałowe –opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych

28 Nie traktuje się jako opakowań wielomateriałowych przypadków, gdy opakowanie i elementy pomocnicze są wykonane z różnych materiałów. Tak samo, jeżeli dodatek innego materiału nie stanowi przeszkody w recyklingu zasadniczego materiału

29 opakowaniu wielokrotnego użytku – rozumie się przez to opakowanie posiadające właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku;

30

31  Definicje  Zasady gospodarki odpadami, w tym hierarchia  Wymagania dotyczące postępowania z odpadami  Rejestr  Decyzje w zakresie gospodarki odpadami  Zwolnienia, w tym nieprofesjonalne zbieranie odpadów  Ewidencja  Sprawozdawczość

32 Odpady U.g.o.o.o. Odpady opakowaniowe - opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań U.o. Odpady - substancje lub przedmioty, których posiadacz odpadów pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do pozbycia których jest obowiązany.

33 ODZYSK - rozumie się przez to proces, którego głównym wynikiem jest to, że odpady służą użytecznemu zastosowaniu, przez zastąpienie materiałów, które zostałyby zastosowane, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do takiego zastosowania – w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce  Załącznik nr I do u.o. zawiera niewyczerpujący wykaz operacji odzysku.

34 PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA - rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania Przykłady  czyszczenie, sprawdzenie lub naprawa zużytych produktów, które stały się odpadami, aby mogły być ponownie użyte. Jest to bardzo częste w odniesieniu do naprawy rowerów, mebli i do materiałów budowlanych

35 RECYKLING - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny) nie obejmuje  odzysku energii  ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk

36  Należy zauważyć, że zgodnie z definicją odzysku nie sam proces produkcyjny, w którym odpady zastępują pierwotny surowiec, ale także procesy w górnej części łańcucha zarządzania materiałami, w których odpady są przygotowywane do wypełniania tych funkcji, można uważać za operacje odzysku.

37 Art. 21.  Przy obliczaniu osiągniętych poziomów: 1) odzysku odpadów opakowaniowych – do odzysku zalicza się procesy odzysku R1 – R9, 2) recyklingu odpadów opakowaniowych – do recyklingu zalicza się procesy odzysku R2 – R9 – wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  Do osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zalicza się wyłącznie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych zebranych na terytorium kraju.  Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

38  zapobieganie powstawaniu odpadów  przygotowywanie do ponownego użycia  recykling  inne procesy odzysku  unieszkodliwianie

39 Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  decyzje na podstawie odrębnych przepisów (koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych) lub  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub  wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 – chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru

40  Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia (art. 41 ust. 1 u.o.).  Możliwość uzyskania jednego łącznego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na wniosek posiadacza odpadów

41  Docelowo transport – wpis do rejestru, do czasu utworzenia rejestru zezwolenia wydawane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r.  Działalność w zakresie sprzedaży odpadów lub pośrednictwa w obrocie odpadami – wpis do rejestru, jak zostanie utworzony

42  Art. 16 u.g.o.o.o.  Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany spełniać wymagania określone dla prowadzonej działalności w u.o., w tym posiadać decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, jeżeli są wymagane.  Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych są obowiązani spełniać wymagania, określone dla prowadzonej działalności w u.o., w tym posiadać decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, jeżeli są wymagane.

43  U.o. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być objęte zwolnieniem, oraz metodę przetwarzania odpadów, która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych – także szczegółowe warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania odpadów.

44 U.o. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów - z tym, że jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów  W takim przypadku pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie

45

46 Zawsze wpisowi do rejestru podlega przedsiębiorca: 1) będący organizacją odzysku opakowań, 2) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 3) eksportujący: a) opakowania, b) produkty w opakowaniach, 4) wprowadzający opakowania, 5) wprowadzający produkty w opakowaniach

47 Przedsiębiorca:  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,  eksportujący odpady opakowaniowe,  prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych – podlega wpisowi do rejestru na wniosek, jeżeli zamierza wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR.

48 Zasady uzyskiwania wpisu do rejestru (kiedy wniosek, kiedy z urzędu)oraz zawartość wniosku o wpis do rejestru i dane zawarte w rejestrze określa ustawa o odpadach. Rejestr ma być utworzony jako część BDO do 23 stycznia 2016 r. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru.

49 Zgodnie z u.o. wpis do rejestru dla: 1) wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, 2) wprowadzających baterie lub akumulatory, 3) wprowadzających pojazdy, 4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, 5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 6) wprowadzających na terytorium kraju opony, 7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe – podlega opłacie rejestrowej Podmiot wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok

50 Zwolnienie z opłaty rejestrowej i rocznej  Art. 79.  Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców…, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 u.g.o.o.o., są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru (złożenie zawiadomienia nie podlega opłacie).

51 Art. 78 u.g.o.o.o, Do dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w u.o., przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na  wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów,  odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów,  działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także  organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

52  Za dzień rozpoczęcia działalności, uważa się dzień pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu.  Na podstawie przepisu przejściowego przedsiębiorcy są obowiązani zgłaszać marszałkowi województwa zmiany danych zawartych w zawiadomieniu (dokonanym na podstawie przepisów dotychczasowych lub przepisu przejściowego) nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

53  Pozostają w mocy zawiadomienia dokonane na podstawie dotychczasowych przepisów.

54

55  Wymagania dla opakowań – jak w dotychczasowych przepisach  Art. 11 u.g.o.o.o. Zawiera wymagania zasadnicze dla opakowań.  Wprowadzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby: 1) opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi; 2) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg.

56 Wprowadzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika.

57 Wprowadzający opakowania będzie obowiązany wprowadzać do obrotu opakowania projektowane i wykonane w sposób umożliwiający:  ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo  przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo  inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling.

58  Przepisy u.g.o.o.o. przewidują, tak jak i obecnie, możliwość oznakowania opakowań.  Wzory oznaczeń zostaną wydane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska i  Przewiduje się, że w większym stopniu niż to ma miejsce obecnie zostaną one dostosowane do decyzji Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiającej system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 50 z 20 lutego 1997, s. 28).

59

60  Zapewnianie odzysku, w tym recyklingu  Specyfika odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin  Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu  Dokumentowanie  Porozumienia  Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

61

62 Art. 17. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty, z uwzględnieniem art. 18. Nie odpady opakowaniowe ze „swoich” opakowań (w których wprowadził produkty), tylko tego samego rodzaju

63 Sposób realizacji Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek odzysku i recyklingu”  samodzielnie albo  za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań (OOO), której zlecił jego wykonanie Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz OOO mogą zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów

64 Samodzielnie Wprowadzający produkty w opakowaniach poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi:  wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub  odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach

65 Poprzez OOO Przejęcie obowiązku wprowadzającego produkty w opakowaniach  Umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  Umowa dotyczy całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym Obowiązek przechowywania umowy przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.

66  Obowiązek przekazania OOO wszelkich niezbędnych danych do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez wprowadzającego w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach.  W przypadku nieprzekazania - wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym bez poinformowania OOO

67

68 Szczególne zasady dot. odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych Art. 18 ust. 1 Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych

69  Nowa u.g.o.o.o. rezygnuje z obowiązkowej kaucji na opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym na opakowania po środkach ochrony roślin.

70 Sposób realizacji  samodzielnie (na zasadach określonych w art. 17 ust. 3) albo  przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25 (brak możliwości powierzenia OOO) Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych posiadaczowi odpadów.

71 Specyfika środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi  Wprowadzający jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach (art.18)  Jednostka handlu, który sprzedaje środki ochrony roślin, jest obowiązana przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach (art. 43 ust. 1)  Użytkownik środków ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach jednostce handlowej (art. 43 ust. 2)

72 Uwaga: Przepisy dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, stosuje się także do wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych

73 Możliwość określenia w rozporządzeniu rodzajów substancji chemicznych i ich mieszanin, których nie uznaje się za środki niebezpieczne.

74

75 Art. 20 ust. 1  Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy

76 Poz.Odpady opakowaniowe powstałe z:Poziom w %: rodzaj opakowańOdzyskrecykling 1.opakowań razem (suma 2-9)6156 2.opakowań z tworzyw sztucznych–23,5 3.opakowań z aluminium–51 4. opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej –51 5.opakowań z papieru i tektury–61 6.opakowań ze szkła–61 7.opakowań z drewna–16 8.opakowań wielomateriałowych – poziom określony odpowiednio w poz. 1–7 wg rodzaju materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym 9.pozostałych opakowań––

77  Nowością jest obowiązek uwzględnienia w osiągniętym łącznym poziomie odzysku i recyklingu wszystkich rodzajów opakowań, a nie jak dotychczas tylko tych, dla których były ustanowione odrębne poziomy. Przykłady: opakowania z ceramiki, tekstyliów  Nie ustanowiono dla tych opakowań indywidualnych poziomów, są uwzględniane wyłącznie w łącznych poziomach.

78 Poziomy dla opakowań wielomateriałowych  Dotychczas - art. 3a ustawy o obowiązkach przedsiębiorców nakazywał w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktu w opakowaniu wielomateriałowym, całą masę tego opakowania uwzględnić w masie opakowań, których rodzaje wymieniono w załączniku nr 1 do ustawy, według rodzaju materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa.

79 Poziomy dla opakowań wielomateriałowych  U.g.o.o.o. – opakowania wielomateriałowe stanowią odrębny rodzaj opakowań, ale nie mają własnego poziomu, tylko obowiązuje poziom dla dominującego rodzaju materiału

80 Wyjątki  Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, który należy do porozumienia, o którym mowa w art. 25 – obowiązują poziomy przyjęte w porozumieniu, nie niższe niż minimalne roczne poziomy w rozporządzeniu MŚ  Opakowania mające bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

81 Sposób obliczania poziomów  Procentowa wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.  Rozpoczynający działalność w danym roku kalendarzowym oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.

82 W przypadku OOO docelowo od 2020 r. oraz w latach następnych w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu co najmniej 50% odpadów opakowaniowych musi pochodzić z gospodarstw domowych Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych dla OOO zostaną określone w rozporządzeniu.

83 Przepis przejściowy do obowiązków w zakresie uzyskania poziomów i opłaty produktowej  Art. 73 ust. 1 Do powstałych przed dniem wejścia w życie u.g.o.o.o. obowiązków wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców:  w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz  do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej za okres do dnia 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków, w tym zobowiązań z tytułu opłaty produktowej.

84 Art. 11a ustawy o obowiązkach przedsiębiorców pozwala przedsiębiorcom albo organizacjom odzysku, którzy wykonali obowiązek uzyskania wymaganych poziomów w wielkości przekraczającej wymagany w danym roku poziom odzysku lub recyklingu, rozliczyć masę lub ilość odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w następnym roku kalendarzowym. Zostanie uchylony 1.I.2014 r.

85 Przepis przejściowy – art. 80 ust 2 u.g.o.o.o. Przedsiębiorca albo OOO, którzy wykonali obowiązek odzysku i recyklingu w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów opakowaniowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r. Analogiczny przepis dla odpadów poużytkowych

86

87  Masę opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami ustala się w oparciu o ewidencję, którą jest obowiązany prowadzić wprowadzający produkty w opakowaniach

88 Art. 22 Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany I. prowadzić ewidencję obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym  w formie pisemnej albo  w systemie teleinformatycznym II. przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

89  Jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 22 ust. 1, albo prowadzi ją nierzetelnie, informacje o masie opakowań, w których wprowadził on do obrotu produkty, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustalają na podstawie wszelkich dostępnych informacji, a w razie ich braku – szacunkowo.

90 Przy wywozie za granicę EDPR i EDPO są wystawiane na podstawie:  dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo  faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Uwierzytelnione kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były wystawione EDPO lub EDPR, dołącza się do nich

91  DPR i DPO służą do ustalenia masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowanego procesu  EDPR i EDPO - służą do ustalenia masy odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku Wzory w rozporządzeniu – dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców zachowuje moc do czasu wydania nowego, nie dłużej niż do 1 stycznia 2015 r.

92 Uprawniony do wystawiania Przedsiębiorca, :  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,  eksportujący odpady opakowaniowe,  prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych – który chce wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR podlega wpisowi do rejestru na wniosek (zacznie obowiązywać z chwilą upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru na podstawie u.o. – do 3 lat + 6 mies.) Dodatkowo podlega pod coroczny audyt zewnętrzny + raz na 3 lata kontrola marszałka województwa Przedsiębiorca wpisany do rejestru jest obowiązany wystawiać odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR.

93 Uwaga – przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny odzysk może być wpisany do rejestru, o którym mowa w u.o., w innym zakresie!!! Jeżeli nie zamierza wystawiać tych dokumentów, a prowadzi odzysk odpadów opakowaniowych na podstawie zezwolenia na przetwarzanie – też jest wpisany do rejestru. Jeżeli jest pośrednikiem w obrocie odpadami lub sprzedawcą odpadów – jest wpisywany na wniosek. Wpisy w tym zakresie nie dają uprawnień do wystawiania dokumentów.

94 DPO i DPR wystawia  przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych  na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań  w trzech egzemplarzach

95 W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokumenty DPO i DPR są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek:  podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo  prowadzącego instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, albo  podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo  gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

96 Zlecenie przekazania posiadaczowi odpadów W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub podmiot, prowadzący instalację regionalną bądź gmina zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku - wniosek o wystawienie DPO lub DPR składa w ich imieniu posiadacz odpadów.

97 Terminy  Złożenia wniosku - nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku  Wystawienia DPR lub DPO - 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie  Przekazania marszałkowi województwa jednego egzemplarza - 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione  Okres przechowywania - przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą

98 EDPR i EDPO są wystawiane przez przedsiębiorcę:  eksportującego odpady opakowaniowe,  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  W trzech egzemplarzach Wniosek:  wprowadzający produkty w opakowaniach lub ooo  jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach lub ooo zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do eksportu odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych - wniosek o składa w ich imieniu posiadacz odpadów.

99 Wystawca EDPO i EDPR dołącza:  uwierzytelnione kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były one wystawione  oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju

100 Terminy  Złożenie wniosku - nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  Wystawienie -7 dni od dnia wpływu wniosku o ich  Przekazania marszałkowi województwa jednego egzemplarza dokumentów - 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione  Przechowywanie - przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.

101  Wzór EDPO i EDPR określi MŚ w rozporządzeniu

102 Art. 76 u.g.o.o.o.  Do potwierdzenia wykonania odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych za okres do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się dodatkową ewidencję oraz dokumenty potwierdzające dokonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców sprzed nowelizacji

103

104 Art. 46 u.g.o.o.o. Obowiązkowi przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego podlegają przedsiębiorcy, którzy  prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają DPO oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,  eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym EDPR lub EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg

105 Zasady prowadzenia audytu  Termin przeprowadzenia audytu - do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.  Kto - akredytowany weryfikator środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).....  Audytora wybiera przedsiębiorca.  Koszty przeprowadzenia audytu obciążają przedsiębiorcę

106 Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w DPR, DPO, EDPR, EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę wystawionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt. Zakres audytu określa art. 48 ust. 2 u.g.o.o.o.

107 Audytor sporządza pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, które przekazuje:  przedsiębiorcy (wraz z dokumentacją)  wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia (uwierzytelniona kopia)  marszałkowi województwa (uwierzytelniona kopia) Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać dokumentację audytu, wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu, przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy.

108 Art. 83 pkt 2 u.g.o.o.o. Przepisy o audycie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

109

110 Przedmiot porozumienia  utworzenie i utrzymanie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych

111 Strony porozumienia  Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających: produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin  Marszałek województwa Wymienieni przedsiębiorcy mogą na równych zasadach przystępować do już zawartych porozumień. Wprowadzający podlega wykluczeniu z porozumienia w razie niewykonywania zobowiązań finansowych na rzecz porozumienia

112 Marszałkiem województwa właściwym w sprawach porozumienia jest marszałek właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej reprezentującej wprowadzających,, a w przypadku braku siedziby na terytorium kraju – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

113 Organizacja samorządu gospodarczego  Izba gospodarcza – ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 Nr.84, poz. 710)  Art. 2. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej

114 Charakter prawny porozumienia  Jest to porozumienie administracyjne – niewładcza forma działania administracji  Nie jest to umowa cywilnoprawna, chociaż również opiera się na zasadzie równości stron (zawierane są pomiędzy podmiotami niepodporządkowanymi organizacyjnie lub służbowo), z tym, że jedną ze stron nie jest inny przedsiębiorca (związek przedsiębiorców) ale jednostka realizująca funkcje administracji publicznej  Przedmiot porozumień, o których mowa w u.g.o.o.o., leży w sferze prawa administracyjnego - jest nim wdrożenie postanowień dyrektywy 94/62/WE i osiągnięcie określonych w niej celów dla państw członkowskich

115 art. 22 ust. 3a dyrektywy 94/62/WE : „Państwa Członkowskie mogą dokonać transpozycji przepisów art. 7 w drodze porozumienia między właściwymi organami oraz danymi sektorami gospodarki, pod warunkiem że wielkości docelowe wymienione w art. 6 zostały osiągnięte.” Przepis ten określa także wymogi jakie muszą spełniać porozumienia – zostały transponowane do u.g.o.o.o. Art. 7 dyrektywy dotyczy systemów zwrotu, zbiórki i odzysku

116 Zawartość porozumienia - określa w szczególności:  cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu;  podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;  sposób finansowania realizacji porozumienia;  warunki rozwiązania porozumienia.

117 Zamiast poziomów określonych w załączniku nr 1 do ugooo obowiązują poziomy przyjęte w porozumieniu. Nie mogą być niższe niż minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, określone przez MŚ w rozporządzeniu, MŚ ma kierować się kosztami utworzenia systemu, o którym mowa w ust. 1, mocami przerobowymi istniejących i planowanych instalacji oraz ochroną środowiska, zdrowia i życia ludzi

118  Osoba prawna reprezentująca wprowadzających jest obowiązana w terminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić marszałkowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy.  wzór raportu zostanie określony w rozporządzeniu

119 Informowanie o porozumieniach  Marszałek województwa zamieszcza porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.  Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw środowiska o zawartych porozumieniach oraz o ich rozwiązaniu.

120 Nieosiągnięcie celów porozumienia w terminie - wprowadzający, będący jego stronami, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej jako iloczyn masy odpadów opakowaniowych brakującej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów odzysku i recyklingu liczonej w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu przez danego przedsiębiorcę i podwójnej stawki opłaty produktowej określonej dla danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w którym cele te nie zostały osiągnięte.

121 Porozumienia zawierane przez MŚ z:  przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych;  przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu opakowaniami jednostkowymi wielokrotnego użytku  Wymienieni przedsiębiorcy mogą, na równych zasadach, zawierać porozumienia oraz przystępować do już zawartych porozumień

122 Zawartość porozumienia Porozumienie zawiera listę podmiotów będących sygnatariuszami porozumienia oraz określa w szczególności:  cele i termin realizacji porozumienia;  sposób finansowania porozumienia, w tym finansowania odbierania opakowań w jednostkach handlu detalicznego;  podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;  przypadki: a) wykluczenia podmiotu z porozumienia, b) rozwiązania porozumienia.

123 Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza porozumienia w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.

124 Przedsiębiorcy należący do porozumienia są obowiązani w terminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy wraz z listą podmiotów uczestniczących w porozumieniu

125

126 publiczna kampania edukacyjna – rozumie się przez to każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno- edukacyjnym

127  Art. 19. 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. 2. Obowiązek ten może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem OOO

128 samodzielne wykonanie obowiązku polega na:  przeznaczaniu na publiczne kampanie edukacyjne lub  2) przekazywaniu na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

129  Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

130 Art. 31. OOO jest obowiązana przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Obowiązek OOO:  dokumentowania przeznaczenia przychodów na publiczne kampanie edukacyjne  składania sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 ust. 1 u.o.)

131

132 Art. 27. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana spełniać następujące warunki:  wykonywać działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej;  wykonywać wyłącznie działalność gospodarczą związaną z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych;  zawierać w swej nazwie oznaczenie „organizacja odzysku opakowań”;  posiadać wymagany przepisami ustawy kapitał zakładowy -2 500 000.

133  Szczególne wymagania dot. kapitału zakładowego OOO – art. 29 ugooo  Obowiązek  utrzymywania kapitału własnego w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego, zdeponowanego na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej albo  posiadania gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, której gwarantem jest instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego, w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego

134 Szczególne wymagania dot. kapitału zakładowego OOO (cd)  Przedstawianie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających utrzymywanie kapitału zakładowego w wymaganej wysokości do dnia 15 marca każdego roku marszałkowi województwa za poprzedni rok kalendarzowy na każde żądanie marszałka województwa  Inne wymagania – jak dotychczas

135 Art. 33.  W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań.

136  Art. 74.  1. Organizacje odzysku działające na podstawie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców prowadzące działalność gospodarczą w zakresie opakowań, stają się organizacjami odzysku opakowań w rozumieniu u.g.o.o.o., z tym, że do końca 2015 r. są obowiązane dostosować się do wymagań u.g.o.o.o. (nazwa organizacji, kapitał zakładowy)

137  Umowy zawarte z organizacjami odzysku przed dniem wejścia w życie u.g.o.o.o. na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców zachowują ważność przez czas, na który zostały zawarte.  Jeżeli organizacja odzysku nie dostosuje się do wymogów u.o.do końca 2015 r., zawarte przez nią umowy, w zakresie objętym przepisami u.g.o.o.o., wygasają z dniem 1 stycznia 2016 r.

138

139  Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie osiągnęli poziomów, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:  Recyklingu:  recyklingu dla wszystkich opakowań razem  recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań  Odzysku – tylko dla opakowań razem

140  Rozliczenie wykonania obowiązku określonego odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego  Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.  Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy

141  Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego.  2. Opłatę produktową wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

142  Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg.  Konkretne stawki w rozporządzeniu.  Rozporządzenie w sprawie stawek opłat wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców... Zachowuje moc do czasu wydania nowego, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie u.g,o.o.o.

143

144 Art. 41.  Zakazuje się dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru.  Przejściowo zamiast rejestru – zawiadomienie marszałka województwa, w praktyce zakaz zacznie funkcjonować z chwilą upływu terminu na złożenie wniosku o wpis do rejestru

145 Art. 42 - obowiązki informacyjne jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, które sprzedają produkty w opakowaniach polegające na przekazywaniu użytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:  dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,  właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,  znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

146 Art. 44.  Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m 2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

147

148  Obowiązek sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi na zasadach określonych w u.o.  Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorcy:  wprowadzającym opakowania,  eksportującym opakowania,  eksportującym produkty w opakowaniach,  dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,  wprowadzającym produkty w opakowaniach

149 Sprawozdania OOO  Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania OOO.  OOO sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania.  Przedsiębiorca zlecający sporządzenie rocznego sprawozdania jest obowiązany przekazać OOO wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania.

150  Jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach nie przekazał OOO informacji o wszystkich wprowadzonych przez siebie w danym roku kalendarzowym do obrotu produktach w opakowaniach, jest obowiązany samodzielnie sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach, o których nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań 

151 Art. 237 u.o. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań:  na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,  sprawozdań – na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, – sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe

152

153  Większość naruszeń jest zagrożona administracyjnymi karami pieniężnymi  Rozpiętość kar od 5 000 do 500 000 zł  Wymierza wioś lub wojewódzki inspektor inspekcji handlowej  Stanowią dochód budżetu państwa  Niektóre naruszenia są wykroczeniami

154

155 Art. 72.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie u.g.o.o.o. stosuje się przepisy dotychczasowe.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych, nie dłużej niż 12 miesiecy.

156


Pobierz ppt "Dębica, dnia 8 października 2013 r..  OOO – organizacja odzysku opakowań  u.g.o.o.o. – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r, o gospodarce opakowaniami i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google