Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w podatku VAT w 2014 r. Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w podatku VAT w 2014 r. Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku 1"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w podatku VAT w 2014 r. Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku 1
ul. Młynowa 21A Białystok tel.: fax : 1

2 Uregulowania prawne ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 247, poz. 1652), ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r., poz. 35; zm. Dz. U. z 2013 r., poz ), ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1027).

3 Odliczenie podatku naliczonego art. 86
Kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi, 2) w przypadku importu towarów – kwota podatku: wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b. Dotychczasowe brzmienie: 2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4; 2) w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5; Bez zmian pozostało: 3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 4) (88) kwota podatku należnego z tytułu: a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca, c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, d) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 5) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a – uchylono (przeniesiono do ust. 2 pkt 2); 6) różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37 – zmieniono na art. 30c ust. 2 i art. 37 (w wyniku zmiany przepisów w zakresie podstawy opodatkowania przy dostawie towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca – 30c ust. 2). Dodano pkt 7 i jednocześnie uchylono ust. 20 (przeniesiono go do pkt 7), który stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi u podatnika, o których mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym , albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wnt tego środka (art. 16 stanowi o okazjonalnej dostawie nowych środków transportu.

4 Odliczenie podatku naliczonego art. 86
Kwotę podatku naliczonego stanowi (ciąg dalszy): 3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 4) kwota podatku należnego z tytułu: a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca, c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, d) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 5) (Uchylony) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a – (przeniesiono do ust. 2 pkt 2); 6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37 – dotychczas unormowania te znajdowały się w art. 29 ust. 18 ust. 2 i art. 37 (w wyniku zmiany przepisów w zakresie podstawy opodatkowania przy dostawie towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca). 7) u podatnika, o których mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym , albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wnt tego środka (art. 16 stanowi o okazjonalnej dostawie nowych środków transportu). Dodany pkt 7 zmienił miejsce zamieszkania w ustawie – dotychczas znajdował się w uchylonym ust. 20

5 Odliczenie podatku naliczonego
Istota nowelizacji będzie miała znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do faktur uproszczonych, na których nie ma obowiązku podawania m.in. kwoty podatku. Kwota podatku należnego w sytuacji, kiedy na fakturze wskazano jedynie wartość transakcji brutto, nie jest na niej określona, ale z niej wynika: nabywca może sobie obliczyć podatek naliczony do odliczenia. Istota nowelizacji będzie miała znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do faktur uproszczonych, na których nie ma obowiązku podawania m.in. kwoty podatku. Kwota podatku należnego w sytuacji, kiedy na fakturze wskazano jedynie wartość transakcji brutto, nie jest na niej określona, ale z niej wynika: nabywca może sobie obliczyć podatek naliczony do odliczenia. Dla przypomnienia – faktura uproszczona może zostać wystawiona dla udokumentowania sprzedaży na kwoty nieprzekraczające 450 zł brutto bądź 100 euro – zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku art. 106e ust. 5 pkt 3.

6 Odliczenie podatku naliczonego
Zgodnie z zasadą ogólną (art. 86 ust. 10) prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (u sprzedawcy oraz u nabywcy - np. w przypadku importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca), przy czym prawo to w przypadkach otrzymania faktur z tytułu nabycia towarów i usług oraz faktur zaliczkowych i otrzymanych dokumentów celnych powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1). Zgodnie z zasadą ogólną prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (u sprzedawcy oraz u nabywcy - np. w przypadku importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca), przy czym prawo to w przypadkach otrzymania faktur z tytułu nabycia towarów i usług oraz faktur zaliczkowych i otrzymanych dokumentów celnych powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Zmiana w zakresie przyporządkowywania VAT do odliczenia do właściwego okresu rozliczeniowego: od nowego roku, co do zasady, prawo do odliczenia powstanie w tym samym okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy. Co do warunku, że nie może to być okres wcześniejszy niż miesiąc czy kwartał otrzymania faktury lub dokumentu celnego, to w tym zakresie zmiana nie nastąpiła. Bez zmian pozostała również zasada, że podatek naliczony można ująć również w rozliczeniu za dwa następne okresy rozliczeniowe. Zmiana ta wymusza u podatników wiedzę co do momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Warto byłoby może rozważyć dostosowanie programów księgowych…

7 Odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT
Prawo do obniżenia podatku naliczonego powstaje (zgodnie z ust. 10b ust. 2 pkt 4 lit c) w rozliczeniu za okres podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod dwoma warunkami: podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek. Prawo do obniżenia podatku naliczonego powstaje (zgodnie z ust. 10) w rozliczeniu za okres podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod dwoma warunkami: podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek. Podatkiem naliczonym w przypadku WNT jest podatek należny. Generalna zasada jest taka: Prawo do obniżenie powstaje zgodnie z ust. 10, czyli w rozliczeniu za okres podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dla przypomnienia – w WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT (przepis art. 20 ust. 5 nie uległ zmianie). Prawo do obniżenia pdoatku powstaje pod dwoma warunkami: podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, oraz uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek. Warunki te powinny zostac spełnione łącznie.

8 Odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT
Zgodnie z art. 86 ust. 10 g ustawy o VAT, w przypadku nieotrzymania w terminie 3 miesięcy faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiących u podatnika WNT, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Późniejsze otrzymanie przez podatnika faktury dostawy uprawnia do dokonania powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym tę fakturę podatnik otrzymał. Zgodnie z art. 86 ust. 10 g ustawy o VAT, w przypadku nieotrzymania w terminie 3 miesięcy faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiących u podatnika WNT, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Późniejsze otrzymanie przez podatnika faktury dostawy uprawnia do dokonania powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym tę fakturę podatnik otrzymał. Jak to wygląda praktycznie: W momencie powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT podatnik rozlicza podatek należny i podatek naliczony, mimo że nie posiada jeszcze faktury dokumentującej tę dostawę. Jeżeli nie otrzymał faktury dokumentującej dostawę w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie od miesiąca, w którym dokonano czynności, bowiem w razie braku faktury obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu następnego po dostawie. Pomniejszenia podatku naliczonego dokonuje się na bieżąco – w okresie rozliczeniowym, w którym te 3 miesiące upłynęły. Również na bieżąco można dokonać odliczenia podatku odliczonego, kiedy w końcu faktura dotrze do podatnika. Nie można oczywiście zapominać o warunku, że podatek należny musi zostać zadeklarowany w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Warunek otrzymania w ciągu 3 miesięcy faktury nie dotyczy nietransakcyjnego przemieszczenia towarów. Wydaje się, że odliczenie może nastąpić, tak jak w przypadku zakupów krajowych, również w dwóch następnych okresach rozliczeniowych (co wydaje się być może nieracjonalne, ale jednocześnie może dawać możliwość uniknięcia składania korekt w przypadku nieodliczenia z jakichś powodów podatku w deklaracji za okres, w którym rozliczono podatek należny. W I miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Mamy towar, ale nasz dostawca nie wystawił faktury. W związku z tym, że nie ma faktury, obowiązek podatkowy powstaje 15 lutego. W marcu składamy deklarację za luty i wykazujemy podatek należny z tytułu WNT, mamy też prawo wykazać podatek naliczony, ale jest to warunkowe. Od końca lutego kończymy 3 miesiące. Jeśli do końca maja nie otrzymamy faktury, w rozliczeniu za maj wyjmujemy podatek naliczony. Jeżeli później otrzymamy fakturę, mamy prawo tę fakturę uwzględnić w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymamy.

9 Odliczenie podatku naliczonego - zaliczki
Art. 86 ust. 10c – zasadę ogólną wynikającą z ust. 10 stosuje się odpowiednio, co oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy, jednak nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę zaliczkową (86 ust. 10b pkt 1). Art. 86 ust. 10c – zasadę ogólną wynikającą z ust. 10 stosuje się odpowiednio, co oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy, jednak nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę zaliczkową (86 ust. 10b pkt 1). Podatek naliczony związany z zaliczkami można odliczyć za okres, w którym zapłaciliśmy zaliczkę na poczet dostawy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, kiedy otrzymaliśmy fakturę. Jeżeli kontrahent wystawi fakturę zaliczkową przed otrzymaniem płatności (a nowe przepisy także możliwość dają), pomniejszymy VAT należny w okresie, w którym uiścimy płatność. Jednym słowem, musi być i płatność dokonana, i faktura otrzymana. W I uiściliśmy zaliczkę. Kontrahent wystawił fakturę w lutym, odliczymy VAT w rozliczeniu za luty, o ile otrzymamy fakturę. W I nasz kontrahent wystawia fakturę zaliczkową; otrzymujemy ją w styczniu, ale zaliczkę uiszczamy dopiero w lutym. Dopiero w lutym powstaje obowiązek podatkowy i dopiero w rozliczeniu za luty możemy uwzględnić ją w podatku naliczonym.

10 Odliczenie podatku naliczonego - import towarów
Art. 86 ust. 10d: w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi prawo do pomniejszenia podatku należnego powstaje za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru. Warunkiem dokonania obniżenia jest uiszczenie podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego. W razie wydania decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – odliczenie może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję, pod warunkiem uiszczenia podatku wynikającego z decyzji.

11 Odliczanie podatku naliczonego - odwrotne obciążenie
W przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca: art. 17 ust. 1 pkt 4 (usługi, dla których podatnikiem jest usługobiorca, czyli import usług) lub pkt 8 (nabywanie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych), art. 17 ust. 1 pkt 5 (nabycie towarów na terytorium kraju od podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w razie dostaw towarów innych niż gaz czy energia – podatnik niezarejestrowany zgodnie z art.. 96 ust. 4) lub pkt 7 (nabywające towary wymienione w załączniku 11 do ustawy – czyli tzw. towary wrażliwe), Wnt, o którym mowa w art. 11 (WNT za wynagrodzeniem).

12 Odliczanie podatku naliczonego - odwrotne obciążenie
Prawo do pomniejszenia podatku należnego powstaje na zasadach ogólnych (czyli w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy), pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej za odpowiedni okres. Dzięki przyjętym regulacjom rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia będzie dla podatników całkowicie neutralne.

13 Odliczanie podatku naliczonego - mały podatnik
Mały podatnik odliczy kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług w okresie, kiedy stosuje metodę kasową w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za te towary czy usługi (art. 86 ust. 10e). Mały podatnik odliczy kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług w okresie, kiedy stosuje metodę kasową w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za te towary czy usługi (art. 86 ust. 10e). Różnica w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego polega na tym, że do końca bieżącego roku mały podatnik może odliczyć podatek naliczony w tej części, w której uiścił należność, czyli częściowa zapłata za usługę czy towar już upoważnia do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego. Nowelizacja wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku to powrót do zasad obowiązujących do końca 2012 roku.

14 Odliczanie podatku naliczonego
Art. 86 ust. 13: Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach, o których mowa wcześniej, może ze swojego prawa skorzystać poprzez dokonanie korekty deklaracji za okres, w którym prawo to powstało, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. Ust. 13a dotyczy podatku naliczonego związanego z WNT oraz dostawami, dla których podatnikiem jest nabywca. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w terminach, o których mowa w ust. 10 (w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy) i 11 (w dwóch następnych okresach rozliczeniowych), może obniżyć podatek należny poprzez dokonanie korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później niż w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Art. 86 ust. 13 Przepis ten otrzymał nowe brzmienie. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach, o których mowa wcześniej, może ze swojego prawa skorzystać poprzez dokonanie korekty deklaracji za okres, w którym prawo to powstało, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. Pozornie znaczenie tego przepisu jest takie samo, ale moim zdaniem rozwiewa ono wątpliwości, kiedy powinno się dokonać obniżenia. W obowiązującym obecnie ustępie 13 zasada ta jest sformułowana następująco: „dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku naliczonego”. Podatnicy mieli często wątpliwości, kiedy to prawo wystąpiło, i w związku z tym, że podatek naliczony można było ująć w deklaracji za okres, w którym otrzymano fakturę, lub w dwóch następnych miesiącach, czasami podatnicy dokonywali korekty deklaracji za jeden z trzech miesięcy. Obecnie nie powinno być takich wątpliwości: dokonujemy korekty podatku na okres, w którym to prawo powstało, czyli zgodnie z ust. 10. Problematyczne jedynie może być ustalenie, w którym okresie rozliczeniowym/kwartale dokonać korekty (np. podatnik dokonał zakupu towarów w styczniu, ale fakturę otrzymał w lutym i nie dokonał odliczenia w lutym. Za jaki okres powinien dokonać korekty? Za styczeń, kiedy była dostawa, czy za luty? Wydawałoby się, że za luty, ale ust. 10 nie odnosi się do ust. 10b („nie wcześniej, niż za okres rozliczeniowy, w którym otrzymano fakturę”). Ust. 13a dotyczy podatku naliczonego związanego z WNT oraz dostawami, dla których podatnikiem jest nabywca. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w terminach, o których mowa w ust. 10 (w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy) i 11 (w dwóch następnych okresach rozliczeniowych), może obniżyć podatek należny poprzez dokonanie korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy sposobami liczenia okresu granicznego, w którym wygasa prawo do dokonania korekty podatku naliczonego. W przypadku faktur otrzymanych z opóźnieniem lub też duplikatów faktur może okazać się, że spełnienie obu warunków (odliczenie w miesiącu/kwartale, kiedy powstało prawo do odliczenia lub w dwóch następnych i nie wcześniej, niż w miesiącu otrzymania faktury) może być trudne do spełnienia. Pytanie, kiedy rozliczyć podatek naliczony. Wydaje się, że prawidłowe będzie rozliczenie w miesiącu/kwartale, kiedy podatnik otrzymał fakturę. Nie odliczyliśmy faktury zakupu od dostawcy krajowego. Prawo do odliczenia powstało w maju 2014 r. Możemy skorygować deklarację i ująć naliczony do dnia 1 stycznia 2019 roku. Nie odliczyliśmy faktury zakupu towaru od dostawcy unijnego. Prawo do odliczenia powstało w maju 2014 r. Możemy skorygować deklarację i ująć naliczony do dnia 31 grudnia 2019 r.

15 Odliczanie podatku naliczonego - zakup mediów
W przypadku zakupu mediów zastosowanie będzie miała zasada ogólna. Termin odliczenia VAT będzie uzależniony od momentu powstania obowiązku podatkowego (obecnie uzależniony jest od terminu płatności). W przypadku zakupu mediów zastosowanie będzie miała zasada ogólna. Termin odliczenia VAT będzie uzależniony od momentu powstania obowiązku podatkowego (obecnie uzależniony jest od terminu płatności). W przypadku sprzedaży mediów obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem oczywiście, że faktura zostanie wystawiona w obowiązującym terminie. Nabywca mediów będzie mógł rozliczyć VAT naliczony w miesiącu/kwartale, w którym tę fakturę wystawiono, albo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, nie wcześniej niż w okresie, w którym fakturę otrzymano, i nie później niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego. Fakturę za media po 1 stycznia 2014 trzeba będzie wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności. Jeżeli dostawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności. Pamiętać należy przy tym, że nabywcy i tak nie może odliczyć VAT, jeśli nie posiada faktury. Nie tylko w przypadku dostaw mediów obowiązek podatkowy i co za tym idzie, termin na odliczenie VAT, będzie uzależniony od daty wystawienia faktury przez dostawcę. Ta zasada znajdzie zastosowanie przy dostawie książek, usługach budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu, obsługi prawnej.

16 Odliczanie podatku naliczonego - wystawienie faktury korygującej
Faktury korygujące zmniejszające podatnik w obecnym stanie prawnym ujmuje w tym okresie, w którym tę korektę otrzymał. Znowelizowany art. 86 ust. 19a stanowi, że w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Faktury korygujące zmniejszające podatnik w obecnym stanie prawnym ujmuje w tym okresie, w którym tę korektę otrzymał. Znowelizowana ustawa w art. 86 ust. 19a stanowi, że w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

17 Odliczanie podatku naliczonego - wystawienie faktury korygującej
Nowość stanowi art. 86 ust. 19b: w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana. Nowość stanowi art. 86 ust. 19b: w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres , w którym dowiedział o warunkach, na jakik transakcja została zrealizowana. Co to oznacza w praktyce. W pewnych sytuacjach podatnik może być zobowiązany do korekty naliczonego VAT, mimo że nie otrzyma faktury korygującej; otóż gdy sprzedawca nie uzyska potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej mimo podejmowanych prób doręczenia, ale z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru czy usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Jakie to mogą być sytuacje: na przykład nabywca otrzymał część kwoty od dostawcy na swój rachunek bankowy, lub też nabywca, dokonując płatności, potrącił sobie z kwoty należności przyznany przez dostawcę rabat.

18 Odliczanie podatku naliczonego - samochody
Obecna regulacja pozwala na odliczanie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych w wysokości 60 % podatku, nie więcej jednak niż zł. Ten sam limit dotyczy wydatków na raty leasingowe, czy czynsz najmu. Od zakupu paliwa nie ma możliwości odliczania podatku VAT. Obecne przepisy obowiązują do r. Zmiany mają wejść w życie w trakcie 2014 roku i będą potrzebowały zgody Rady Europejskiej (wniosek o ograniczenie w odliczaniu na 5 lat skierowano do Rady w czerwcu 2013 r.); do tego czasu obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i 88a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Obecna regulacja pozwala na odliczanie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych w wysokości 60 % podatku, nie więcej jednak niż zł. Ten sam limit dotyczy wydatków na raty leasingowe, czy czynsz najmu. Od zakupu paliwa nie ma możliwości odliczania podatku VAT. Obecne przepisy obowiązują do r. Zmiany mają wejść w życie w trakcie 2014 roku; do tego czasu obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i 88a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. To oznacza, że jeśli chodzi o zakup samochodów osobowych, będzie można odliczać VAT w wysokości 60 % kwoty wykazanej na fakturze, nie więcej niż zł, a VAT od zakupu paliwa nie będzie podlegał odliczeniu. W stosunku do obecnych regulacji różnica jest taka, że ograniczenie w odliczaniu VAT nie będzie dotyczyło pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 2 – jeżeli dop. ład. Jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. Większość samochodów z kratką spełnia ten ostatni warunek; w 2014 co do zasady będzie można odliczać cały VAT, pod warunkiem posiadania przez auto homologacji. Pojazdy bez homologacji będą traktowane jako samochody osobowe. Nadmienić należy jednak, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących homologacji samochodów trudniej będzie taką homologację uzyskać.

19 Odliczanie podatku naliczonego - przepisy przejściowe
Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu grudnia 2013 r., czyli za grudzień 2013 r. i IV kwartał 2013r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. (art. 11 ustawy zmieniającej). Przepis przejściowy zawarty jest w art.. 11 ustawy zmieniającej Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., czyli za grudzień 2013 r. i IV kwartał 2013r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. W okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do: - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, - dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, powstaje w rozliczeniu za okres, o którym mowa w art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 (czyli w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy), pod warunkiem uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć podatek należny z tego tytułu. W związku z tym, że obecnie prawo do odliczenia jest nierozerwalnie związane z powstaniem obowiązku podatkowego u dostawcy, nie można zapomnieć o art.. 7 ustawy nowelizującej , który stanowi, że w przypadku czynności wykonanej przed 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje na starych zasadach. Jeżeli usługa zostanie wykonana w grudniu 2013 np.. 30.XII, podatnik ma obowiązek, zgodnie ze starymi przepisami, wystawić fakturę w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi. Wystawia ją np.. 4.I, otrzymujemy ją w styczniu i w styczniu mamy prawo do jej odliczenia.

20 Zwrot podatku Zmiana art. 87 ust. 10, dotycząca podatników dokonujących okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. W brzmieniu obowiązującym do końca 2013r.: „Podatnik wymieniony w art. 16 może otrzymać zwrot podatku do wysokości kwoty określonej w art. 86 ust. 20”. Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, że do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7.

21 Wyłączenie stosowania obniżenia podatku
W art. 88 zawarto pkt 1a: „Obniżenia kwoty zwrotu lub różnicy podatku nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3”. Wydatki, o których mowa, to otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

22 Wyłączenie stosowania obniżenia podatku
Art. 88 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym stanowił, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Obecnie mowa jest o przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zmiana techniczna spowodowana uchyleniem ust. 20 (przeniesiono go do nowego ust. 7)

23 Wyłączenie stosowania obniżenia podatku
Dodano art. 88a, na mocy którego obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1. Zmiana dodana przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

24 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
W art. 90 zmieniono ust. 6, który stanowił, że do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. W myśl znowelizowanych przepisów do obrotu na cele wyliczania proporcji nie będzie się wliczało obrotu z tytułu pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, jak również usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 (transakcje dotyczące walut, banknotów i monet), pkt 12 (usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi itp.), 38 – 41 (udzielanie kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały, usługi których przedmiotem są instrumenty finansowe.

25 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
Zmiana polega na ściślejszym dostosowaniu przepisu do przepisu art. 174 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE. W dyrektywie mowa jest o transakcjach pomocniczych, a nie transakcjach dokonywanych sporadycznie. Ponadto z dniem 1 stycznia 2014 wprowadza się zapis (dodanie ust. 9a w art. 90), że przy ustaleniu proporcji zgodni z ust do obrotu nie wlicza się kwoty podatku. Wprowadzenie tej zmiany, w związku z uchyleniem art. 29 ust. 1, który zawierał definicję obrotu, doprecyzowuje tę kwestię na potrzeby stosowania art. 90 ustawy o VAT.

26 Zwolnienie dostawy towarów
Art. 43 ust. 1 pkt 2 obowiązujący do końca 2013 zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od 1 stycznia 2014 ulega uchyleniu. Od 1 stycznia 2014 zwolnieniu podlega dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 43 ust. 1 pkt 2 obowiązujący do końca 2013 zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od 1 stycznia 2014 zwolnieniu podlega dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Obecnie przepis art. 43 ust. 10 zawiera definicję towarów używanych; przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, czyli podatnik nabył towary z podatkiem ale z jakichś względów nie mógł go odliczyć, lub też nabył towary bez VAT, np. od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności. Od stycznia 2014 definicja ta znika z ustawy, a zwolnieniem objęte zostaną wszelkie towary, nie tylko używane.

27 Zwolnienie dostawy towarów
Warunki skorzystania ze zwolnienia: 1. Wykorzystywanie towarów wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. 2. Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia, importu bądź wytworzenia tych towarów. Warunki skorzystania ze zwolnienia: Wykorzystywanie towarów wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Nie mogą być używane chociażby w części na do działalności opodatkowanej. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca mówi o działalności zwolnionej od podatku. Jeśli podatnik nie prowadzi działalności zwolnionej, nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia. Nie wystarczy więc mieć jednej transakcji zwolnionej z podatku.

28 Zwolnienie dostawy towarów
W zakresie zwolnienia dostawy towarów brak przepisów przejściowych; co za tym idzie, bez względu na okres, w którym towary nabyto, zastosowanie znajdą nowe zasady, o ile ich sprzedaż będzie miała miejsce po 31 grudnia 2013 roku.

29 Zwolnienia z podatku W art. 43 uchylono ust. 7, zgodnie z którym zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 (dostawa budynków, budowli lub ich części) nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8. Przepis ten ustanawiał zasadę, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu tego przekształcenia, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jest to zmiana porządkująca; wskutek jego uchylenia zwolnienie od podatku będzie miało zastosowanie dla czynności związanych z przekształceniem przysługującego członkowi spółdzielni mieszkaniowej lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowieniem w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu - bez względu na okres, jaki upłynął od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w podatku VAT w 2014 r. Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google