Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w podatku VAT w 2014 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w podatku VAT w 2014 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w podatku VAT w 2014 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

2 2 Uregulowania prawne  ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 247, poz. 1652),  ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r., poz. 35; zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 1027),  ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1027).

3 3 Odliczenie podatku naliczonego art. 86 Kwotę podatku naliczonego stanowi: 1)suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: -nabycia towarów i usług, -dokonania zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi, 2) w przypadku importu towarów – kwota podatku: -wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, -należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, -wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b.

4 4 Odliczenie podatku naliczonego art. 86 Kwotę podatku naliczonego stanowi (ciąg dalszy): 3)zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 4)kwota podatku należnego z tytułu: a)świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, b)dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca, c)wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, d)wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 5)(Uchylony) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a – (przeniesiono do ust. 2 pkt 2); 6)różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37 – dotychczas unormowania te znajdowały się w art. 29 ust. 18 ust. 2 i art. 37 (w wyniku zmiany przepisów w zakresie podstawy opodatkowania przy dostawie towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca). 7) u podatnika, o których mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wnt tego środka (art. 16 stanowi o okazjonalnej dostawie nowych środków transportu).

5 5 Odliczenie podatku naliczonego Istota nowelizacji będzie miała znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do faktur uproszczonych, na których nie ma obowiązku podawania m.in. kwoty podatku. Kwota podatku należnego w sytuacji, kiedy na fakturze wskazano jedynie wartość transakcji brutto, nie jest na niej określona, ale z niej wynika: nabywca może sobie obliczyć podatek naliczony do odliczenia.

6 6 Odliczenie podatku naliczonego Zgodnie z zasadą ogólną (art. 86 ust. 10) prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (u sprzedawcy oraz u nabywcy - np. w przypadku importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca), przy czym prawo to w przypadkach otrzymania faktur z tytułu nabycia towarów i usług oraz faktur zaliczkowych i otrzymanych dokumentów celnych powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1).

7 7 Odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT Prawo do obniżenia podatku naliczonego powstaje (zgodnie z ust. 10b ust. 2 pkt 4 lit c) w rozliczeniu za okres podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod dwoma warunkami: -podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, -uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek.

8 8 Odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT Zgodnie z art. 86 ust. 10 g ustawy o VAT, w przypadku nieotrzymania w terminie 3 miesięcy faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiących u podatnika WNT, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Późniejsze otrzymanie przez podatnika faktury dostawy uprawnia do dokonania powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym tę fakturę podatnik otrzymał.

9 9 Odliczenie podatku naliczonego - zaliczki Art. 86 ust. 10c – zasadę ogólną wynikającą z ust. 10 stosuje się odpowiednio, co oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy, jednak nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę zaliczkową (86 ust. 10b pkt 1).

10 10 Odliczenie podatku naliczonego - import towarów Art. 86 ust. 10d: w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi prawo do pomniejszenia podatku należnego powstaje za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru. Warunkiem dokonania obniżenia jest uiszczenie podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego. W razie wydania decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – odliczenie może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję, pod warunkiem uiszczenia podatku wynikającego z decyzji.

11 11 Odliczanie podatku naliczonego - odwrotne obciążenie W przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca: -art. 17 ust. 1 pkt 4 (usługi, dla których podatnikiem jest usługobiorca, czyli import usług) lub pkt 8 (nabywanie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych), -art. 17 ust. 1 pkt 5 (nabycie towarów na terytorium kraju od podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w razie dostaw towarów innych niż gaz czy energia – podatnik niezarejestrowany zgodnie z art.. 96 ust. 4) lub pkt 7 (nabywające towary wymienione w załączniku 11 do ustawy – czyli tzw. towary wrażliwe), -Wnt, o którym mowa w art. 11 (WNT za wynagrodzeniem).

12 12 Odliczanie podatku naliczonego - odwrotne obciążenie Prawo do pomniejszenia podatku należnego powstaje na zasadach ogólnych (czyli w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy), pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej za odpowiedni okres.

13 13 Odliczanie podatku naliczonego - mały podatnik Mały podatnik odliczy kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług w okresie, kiedy stosuje metodę kasową w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za te towary czy usługi (art. 86 ust. 10e).

14 14 Odliczanie podatku naliczonego Art. 86 ust. 13: Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach, o których mowa wcześniej, może ze swojego prawa skorzystać poprzez dokonanie korekty deklaracji za okres, w którym prawo to powstało, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. Ust. 13a dotyczy podatku naliczonego związanego z WNT oraz dostawami, dla których podatnikiem jest nabywca. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w terminach, o których mowa w ust. 10 (w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy) i 11 (w dwóch następnych okresach rozliczeniowych), może obniżyć podatek należny poprzez dokonanie korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia, nie później niż w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

15 15 Odliczanie podatku naliczonego - zakup mediów W przypadku zakupu mediów zastosowanie będzie miała zasada ogólna. Termin odliczenia VAT będzie uzależniony od momentu powstania obowiązku podatkowego (obecnie uzależniony jest od terminu płatności).

16 16 Odliczanie podatku naliczonego - wystawienie faktury korygującej Faktury korygujące zmniejszające podatnik w obecnym stanie prawnym ujmuje w tym okresie, w którym tę korektę otrzymał. Znowelizowany art. 86 ust. 19a stanowi, że w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

17 17 Odliczanie podatku naliczonego - wystawienie faktury korygującej Nowość stanowi art. 86 ust. 19b : w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana.

18 18 Odliczanie podatku naliczonego - samochody Obecna regulacja pozwala na odliczanie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych w wysokości 60 % podatku, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Ten sam limit dotyczy wydatków na raty leasingowe, czy czynsz najmu. Od zakupu paliwa nie ma możliwości odliczania podatku VAT. Obecne przepisy obowiązują do 31.12.2013 r. Zmiany mają wejść w życie w trakcie 2014 roku i będą potrzebowały zgody Rady Europejskiej (wniosek o ograniczenie w odliczaniu na 5 lat skierowano do Rady w czerwcu 2013 r.); do tego czasu obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i 88a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

19 19 Odliczanie podatku naliczonego - przepisy przejściowe Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., czyli za grudzień 2013 r. i IV kwartał 2013r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. (art. 11 ustawy zmieniającej).

20 20 Zwrot podatku Zmiana art. 87 ust. 10, dotycząca podatników dokonujących okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. W brzmieniu obowiązującym do końca 2013r.: „Podatnik wymieniony w art. 16 może otrzymać zwrot podatku do wysokości kwoty określonej w art. 86 ust. 20”. Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, że do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7.

21 21 Wyłączenie stosowania obniżenia podatku W art. 88 zawarto pkt 1a: „Obniżenia kwoty zwrotu lub różnicy podatku nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3”. Wydatki, o których mowa, to otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

22 22 Wyłączenie stosowania obniżenia podatku Art. 88 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym stanowił, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Obecnie mowa jest o przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zmiana techniczna spowodowana uchyleniem ust. 20 (przeniesiono go do nowego ust. 7)

23 23 Wyłączenie stosowania obniżenia podatku Dodano art. 88a, na mocy którego obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1. Zmiana dodana przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

24 24 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego W art. 90 zmieniono ust. 6, który stanowił, że do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. W myśl znowelizowanych przepisów do obrotu na cele wyliczania proporcji nie będzie się wliczało obrotu z tytułu pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, jak również usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 (transakcje dotyczące walut, banknotów i monet), pkt 12 (usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi itp.), 38 – 41 (udzielanie kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały, usługi których przedmiotem są instrumenty finansowe.

25 25 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego Zmiana polega na ściślejszym dostosowaniu przepisu do przepisu art. 174 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE. W dyrektywie mowa jest o transakcjach pomocniczych, a nie transakcjach dokonywanych sporadycznie. Ponadto z dniem 1 stycznia 2014 wprowadza się zapis (dodanie ust. 9a w art. 90), że przy ustaleniu proporcji zgodni z ust. 2 - 6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku. Wprowadzenie tej zmiany, w związku z uchyleniem art. 29 ust. 1, który zawierał definicję obrotu, doprecyzowuje tę kwestię na potrzeby stosowania art. 90 ustawy o VAT.

26 26 Zwolnienie dostawy towarów Art. 43 ust. 1 pkt 2 obowiązujący do końca 2013 zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od 1 stycznia 2014 ulega uchyleniu. Od 1 stycznia 2014 zwolnieniu podlega dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

27 27 Zwolnienie dostawy towarów Warunki skorzystania ze zwolnienia: 1. Wykorzystywanie towarów wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. 2. Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia, importu bądź wytworzenia tych towarów.

28 28 Zwolnienie dostawy towarów W zakresie zwolnienia dostawy towarów brak przepisów przejściowych; co za tym idzie, bez względu na okres, w którym towary nabyto, zastosowanie znajdą nowe zasady, o ile ich sprzedaż będzie miała miejsce po 31 grudnia 2013 roku.

29 29 Zwolnienia z podatku W art. 43 uchylono ust. 7, zgodnie z którym zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 (dostawa budynków, budowli lub ich części) nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8. Przepis ten ustanawiał zasadę, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu tego przekształcenia, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jest to zmiana porządkująca; wskutek jego uchylenia zwolnienie od podatku będzie miało zastosowanie dla czynności związanych z przekształceniem przysługującego członkowi spółdzielni mieszkaniowej lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowieniem w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu - bez względu na okres, jaki upłynął od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

30 30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w podatku VAT w 2014 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google