Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015

2 2 Dokumenty rekrutacyjne  Uchwała Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 (z późniejszymi zmianami);  Uchwała nr 37/2014 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015;  Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

3 3 Kontakt z administratorami IRK-i  Administratorem systemu jest pracująca w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów pani inż. Milena Przedwojewska (  W przypadku problemów z funkcjonowaniem IRK-i można dzwonić pod numer (71)

4 4 Kontakt z DN  W przypadku problemów związanych ze sprawami organizacyjnymi najlepiej kontaktować się z Działem Nauczania tel. (71) ; (71) fax (71)

5 5 Kontakt z sekretarzem UKR  W sprawach organizacyjnych pomocy udziela także sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dr Roman Wróblewski (mail:  Można także dzwonić do Działu Nauczania, gdzie najczęściej sekretarz będzie przebywał.

6 6  Dla sekretarzy zostanie uruchomione forum internetowe https://irka.uni.wroc.pl/forum  Dostęp do niego będzie możliwy po wpisaniu hasła, które zostanie zamieszczone na koncie komisji w IRK

7 7  Na forum zostanie opublikowany Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej.  Poradnik będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji. Jego konstrukcja będzie uwzględniała specyfikę rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonej przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz rekrutacji decyzją dziekana.

8 8 Najważniejsze zmiany w stosunku do rekrutacji ubiegłorocznej  Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia będzie się odbywała w jednej turze, we wrześniu.  Sekretarz komisji rekrutacyjnej nie ma obowiązku składania sprawozdania statystycznego EN-1.  Wyróżnienie rekrutacji na studia w języku angielskim i rola w niej Biura Współpracy Międzynarodowej.  Konieczność uzyskania podpisu pełnomocnika finansowego na zleceniu wypłaty.

9 9 Zasady rekrutacyjne - olimpijczycy  Olimpijczycy są przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego. Reguluje to Uchwała Senatu 66/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. (z późn. zm.).  Olimpijczyków obowiązuje rejestracja w IKR i złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie. Na liście rankingowej mają oni przydzielone 1000 pkt.

10 10 Rekrutacja obcokrajowców i kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą na studia w języku polskim Wydziałowe komisje rekrutacyjne  obywatele Unii Europejskiej,  posiadacze Karty Polaka,  posiadacze prawa osiedlenia na terenie RP (karta stałego pobytu). Dział Nauczania – decyzja Rektora  Kandydaci spoza Unii Europejskiej;  posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP.

11 11 Rekrutacja na studia w języku angielskim Wydziałowe komisje rekrutacyjne  obywatele polscy;  posiadacze Karty Polaka. Biuro Współpracy Międzynarodowej  wszyscy cudzoziemcy (za wyjątkiem posiadaczy Karty Polaka).

12 12 Zasady rekrutacyjne – kandydaci ze świadectwami uzyskanymi za granicą studia w języku polskim Uchwała nr 84/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. (z późn. zm.) Kandydatów powyższych umieszcza się w limicie przyjęć dla kandydatów z nową maturą

13 13 Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite mgr. L.p.ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOterminy 1Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK1 maja Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych1 lipca Pobieranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów4 lipca Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 5, 7-8 lipca Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia9 lipca Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata) 9 lipca Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego 10-12, lipca Ogłoszenie I listy przyjętych na studia16 lipca 2014 II tura 1Ogłoszenie II listy do przyjęcia16 lipca Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata) 16 lipca Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego lipca Ogłoszenie II listy przyjętych na studia21 lipca 2014 III tura 1ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc21 lipca Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego lipca Ogłoszenie III listy przyjętych na studiado 25 lipca 2014

14 14 Opłata rekrutacyjna 4 lipca – ostatni dzień pobierania opłat przez IRK-ę (dla studiów stacjonarnych licencjackich i jednolitych magisterskich). Wszyscy, którzy w dniach 5, 7-8 lipca przystępują do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, są do niego dopuszczeni bez względu na to, czy opłata jest widoczna w systemie. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne są zobligowane do sprawdzania, czy wpłynęła opłata rekrutacyjna, aż do dnia ogłoszenia list do przyjęcia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

15 15 Egzaminy/testy/rozmowy kwalif. (5, 7-8 lipca) Komisje rekrutacyjne mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić kandydatów, którzy podlegają egzaminowi/testowi/rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie i miejscu rekrutacji. W tym celu należy wykorzystać możliwość wysyłania komunikatów na konto kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed całą komisją rekrutacyjną. Po zakończeniu egzaminu/testu/rozmowy kwalifikacyjnej należy wprowadzić wyniki do IRK-i.

16 16 Matura międzynarodowa 2014 Kandydaci z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 nie przynoszą świadectw, a jedynie zaświadczenia o wynikach matur. Kandydat z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 wpisywany jest warunkowo na listę osób do przyjęcia. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych obliczonych na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym matury międzynarodowej będzie podstawą do skreślenia go z listy osób do przyjęcia na studia

17 17 Lista osób do przyjęcia 9 lipca (rekrutacja na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) ogłasza się listy osób do przyjęcia na studia poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej lub na jej stronie internetowej. W IRC-e wyniki zostaną ujawnione kandydatom o godzinie Do godziny tego dnia zostaną uaktualnione wpłaty kandydatów. Należy pamiętać, że podstawą listy osób do przyjęcia jest lista rankingowa kandydatów, którą również należy opublikować, co wynika z jawności postępowania rekrutacyjnego. Uwaga! System nie rozgranicza starej i nowej matury na listach rankingowych. Koniec listy do przyjęcia powinien zawierać wszystkich kandydatów z taką samą punktacją/wynikiem.

18 18 Osobne limity przewidziane są dla kandydatów z nową maturą i kandydatów ze starą maturą. Limit niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększa limit dla kandydatów z nową maturą. Jeżeli w I turze limit nie zostanie wyczerpany, należy ogłosić drugą listę osób do przyjęcia na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dla II tury. W II lub III turze mogą brać udział tylko kandydaci, którzy się zarejestrowali jeszcze przed I turą (nie ma możliwości dorejestrowania się). Wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przeprowadzić III turę na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie do wyczerpania limitu.

19 19 Statusy kandydatów Wraz z ustaleniem listy osób do przyjęcia oraz wprowadzeniem danych do systemu, sekretarz nadaje kandydatom na ich indywidualnym koncie status kwalifikacyjny, który pojawia się (razem z opisem) w pozycji „wyniki rekrutacji”:  kandydat niezakwalifikowany,  kandydat do przyjęcia,  kandydat przyjęty,  kandydat nieprzyjęty,  kandydat rezerwowy. Po każdy etapie rekrutacji należy aktualizować statusy.

20 20 Przyjmowanie dokumentów Między 10-12, lipca (I tura rekrutacji na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) jest czas na przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy są na listach osób do przyjęcia. Należy wtedy dyżurować w wyznaczonych dniach i godzinach oraz salach. Aby ułatwić kandydatom dojście do miejsca, w którym komisja odbiera dokumenty, drogę do niego należy czytelnie oznaczyć.

21 21 Komplet dokumentów studia I stopnia i jednolite mgr. kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych). zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).

22 22 Rekrutacja na studia II stopnia L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy I tura 1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 1 maja Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 17 września Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ września Przyjmowanie dokumentów, nie decyduje data stempla pocztowego 8-19 września Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 23 września 2014 Studia II stopnia - STACJONARNE Absolwenci UWr na kierunkach, gdzie w zasadach rekrutacyjnych preferuje się tę kategorię kandydatów, mają dodane 1000 pkt.

23 23 Studia II stopnia - NIESTACJONARNE (nie dotyczy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii) WYDZIAŁYWNHP terminy 1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 maja Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 30 września września Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 1-2 października – 26 września Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego 22 września – 2 października maja - 26 września Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 3 października maja - 26 września 2014 Studia II stopnia – NIESTACJONARNE (tylko Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) ekonomia, administracja prawo terminy 1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 maja Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 25 października lipca Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 1 sierpnia 2014; 29 października lipca Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 9 lipca Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego nie decyduje data stempla pocztowego 1-31 lipca 2014; 2 września -28 października lipca Ogłoszenie listy przyjętych na studia 1-31 lipca 2014; 2 września - 28 października lipca 2014

24 24 Komplet dokumentów studia II stopnia kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów, kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), fotografia zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane). zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane).

25 25 Decyzje  Każdy kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną (przyjęty lub nieprzyjęty) powinien otrzymać stosowną decyzję komisji rekrutacyjnej.  Komisja drukuje oryginał decyzji (wysyłany kandydatowi) i jej kopię (pozostaje w aktach) decyzji.  Zarówno oryginał jak i kopia powinny być podpisane przez całą komisję!  Po zakończeniu drukowania decyzji, komisja powinna wydrukować ich rejestr.

26 26 Wysyłanie decyzji Współpraca z Kancelarią:  wszystkie decyzje są wysyłane „za potwierdzeniem odbioru” – konieczne jest przyklejenie odpowiedniego druku (żółta karteczka) na odwrocie koperty;  należy przygotować i wysłać do Kancelarii dane do książki adresowej;  koperty oddawane do Kancelarii powinny być uporządkowane: ich kolejność powinna odpowiadać kolejności w książce adresowej.

27 27 Rozszerzenie limitu  O rozszerzeniu limitu decyduje Rektor na podstawie uzasadnionego wniosku Dziekana, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

28 28 Dodatkowy nabór O dodatkowy nabór wnioskuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i dziekana. Stosowne pismo, skierowane do Prorektora ds. Nauczania i informujące o dodatkowej rekrutacji, powinno być złożone w Dziale Nauczania wystarczająco wcześniej, aby przynajmniej na 48 godzin przed planowanym terminem dodatkowego naboru można było zawiadomić administratora systemu IRK. Pismo powinno zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia internetowej rejestracji kandydatów, datę ogłoszenia listy kandydatów do przyjęcia, miejsca i daty składania dokumentów, datę ogłoszenia listy osób przyjętych oraz liczbę miejsc. Pismo to jest podstawą do ogłoszenia na stronie internetowej Uniwersytetu dodatkowej rekrutacji oraz wprowadzenia zmian na stronie IRK-i. Informację o dodatkowej rekrutacji pracownicy Działu Nauczania przekazują administratorom IRK-i.

29 29 Składanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji Do Działu Nauczania:  lista przyjętych;  zlecenie wynagrodzenia (2 egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego WKR, dziekana i pełnomocnika finansowego). Do dziekanatów:  lista rankingowa;  lista przyjętych;  dokumenty kandydatów przyjętych na studia wraz z protokołami indywidualnymi oraz z kopiami decyzji;  protokoły indywidualne kandydatów nieprzyjętych wraz z kopiami decyzji;  sprawozdanie opisowe przewodniczącego WKR.

30 30 Nieuruchomienie kierunku  Podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz odpowiedniego dziekana zawiadomienie o nieuruchomieniu kierunku należy złożyć do Działu Nauczania.  Konieczne jest oznaczenie w systemie IRK statusu „nieprzyjęty”, na podstawie którego kandydat nie zostanie immatrykulowany do systemu USOS.  Należy także bezzwłocznie zawiadomić kandydatów o nieuruchomieniu kierunku.

31 31 Proszę o staranne prowadzenie dokumentacji. Ewentualne poprawki w dokumentach powinny być parafowane przez przewodniczącego komisji. Wątpliwości proszę konsultować z Działem Nauczania lub ze mną. Proszę o uwagi i wnioski po zakończeniu rekrutacji. Dziękuję za uwagę Roman Wróblewski


Pobierz ppt "1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google