Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015

2 2 Dokumenty rekrutacyjne  Uchwała Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 (z późniejszymi zmianami);  Uchwała nr 37/2014 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015;  Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

3 3 Kontakt z administratorami IRK-i  Administratorem systemu jest pracująca w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów pani inż. Milena Przedwojewska (e-mail: milena.przedwojewska@uni.wroc.pl).  W przypadku problemów z funkcjonowaniem IRK-i można dzwonić pod numer (71) 375 29 85

4 4 Kontakt z DN  W przypadku problemów związanych ze sprawami organizacyjnymi najlepiej kontaktować się z Działem Nauczania tel. (71) 343 01 43; (71) 375 22 37 fax (71) 343 67 12

5 5 Kontakt z sekretarzem UKR  W sprawach organizacyjnych pomocy udziela także sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dr Roman Wróblewski (mail: romanw@dziennikarstwo.uni.wroc.pl)  Można także dzwonić do Działu Nauczania, gdzie najczęściej sekretarz będzie przebywał.

6 6  Dla sekretarzy zostanie uruchomione forum internetowe https://irka.uni.wroc.pl/forum  Dostęp do niego będzie możliwy po wpisaniu hasła, które zostanie zamieszczone na koncie komisji w IRK

7 7  Na forum zostanie opublikowany Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej.  Poradnik będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji. Jego konstrukcja będzie uwzględniała specyfikę rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonej przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz rekrutacji decyzją dziekana.

8 8 Najważniejsze zmiany w stosunku do rekrutacji ubiegłorocznej  Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia będzie się odbywała w jednej turze, we wrześniu.  Sekretarz komisji rekrutacyjnej nie ma obowiązku składania sprawozdania statystycznego EN-1.  Wyróżnienie rekrutacji na studia w języku angielskim i rola w niej Biura Współpracy Międzynarodowej.  Konieczność uzyskania podpisu pełnomocnika finansowego na zleceniu wypłaty.

9 9 Zasady rekrutacyjne - olimpijczycy  Olimpijczycy są przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego. Reguluje to Uchwała Senatu 66/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. (z późn. zm.).  Olimpijczyków obowiązuje rejestracja w IKR i złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie. Na liście rankingowej mają oni przydzielone 1000 pkt.

10 10 Rekrutacja obcokrajowców i kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą na studia w języku polskim Wydziałowe komisje rekrutacyjne  obywatele Unii Europejskiej,  posiadacze Karty Polaka,  posiadacze prawa osiedlenia na terenie RP (karta stałego pobytu). Dział Nauczania – decyzja Rektora  Kandydaci spoza Unii Europejskiej;  posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP.

11 11 Rekrutacja na studia w języku angielskim Wydziałowe komisje rekrutacyjne  obywatele polscy;  posiadacze Karty Polaka. Biuro Współpracy Międzynarodowej  wszyscy cudzoziemcy (za wyjątkiem posiadaczy Karty Polaka).

12 12 Zasady rekrutacyjne – kandydaci ze świadectwami uzyskanymi za granicą studia w języku polskim Uchwała nr 84/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. (z późn. zm.) Kandydatów powyższych umieszcza się w limicie przyjęć dla kandydatów z nową maturą

13 13 Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite mgr. L.p.ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOterminy 1Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK1 maja 2014 2Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych1 lipca 2014 3Pobieranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów4 lipca 2014 4 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 5, 7-8 lipca 2014 5Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia9 lipca 2014 6 Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata) 9 lipca 2014 7 Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego 10-12, 14-15 lipca 2014 8Ogłoszenie I listy przyjętych na studia16 lipca 2014 II tura 1Ogłoszenie II listy do przyjęcia16 lipca 2014 2 Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata) 16 lipca 2014 3 Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego 17-19 lipca 2014 4Ogłoszenie II listy przyjętych na studia21 lipca 2014 III tura 1ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc21 lipca 2014 2 Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego 22-23 lipca 2014 3Ogłoszenie III listy przyjętych na studiado 25 lipca 2014

14 14 Opłata rekrutacyjna 4 lipca – ostatni dzień pobierania opłat przez IRK-ę (dla studiów stacjonarnych licencjackich i jednolitych magisterskich). Wszyscy, którzy w dniach 5, 7-8 lipca przystępują do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, są do niego dopuszczeni bez względu na to, czy opłata jest widoczna w systemie. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne są zobligowane do sprawdzania, czy wpłynęła opłata rekrutacyjna, aż do dnia ogłoszenia list do przyjęcia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

15 15 Egzaminy/testy/rozmowy kwalif. (5, 7-8 lipca) Komisje rekrutacyjne mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić kandydatów, którzy podlegają egzaminowi/testowi/rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie i miejscu rekrutacji. W tym celu należy wykorzystać możliwość wysyłania komunikatów na konto kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed całą komisją rekrutacyjną. Po zakończeniu egzaminu/testu/rozmowy kwalifikacyjnej należy wprowadzić wyniki do IRK-i.

16 16 Matura międzynarodowa 2014 Kandydaci z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 nie przynoszą świadectw, a jedynie zaświadczenia o wynikach matur. Kandydat z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 wpisywany jest warunkowo na listę osób do przyjęcia. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych obliczonych na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym matury międzynarodowej będzie podstawą do skreślenia go z listy osób do przyjęcia na studia

17 17 Lista osób do przyjęcia 9 lipca (rekrutacja na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) ogłasza się listy osób do przyjęcia na studia poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej lub na jej stronie internetowej. W IRC-e wyniki zostaną ujawnione kandydatom o godzinie 13.00. Do godziny 10.00 tego dnia zostaną uaktualnione wpłaty kandydatów. Należy pamiętać, że podstawą listy osób do przyjęcia jest lista rankingowa kandydatów, którą również należy opublikować, co wynika z jawności postępowania rekrutacyjnego. Uwaga! System nie rozgranicza starej i nowej matury na listach rankingowych. Koniec listy do przyjęcia powinien zawierać wszystkich kandydatów z taką samą punktacją/wynikiem.

18 18 Osobne limity przewidziane są dla kandydatów z nową maturą i kandydatów ze starą maturą. Limit niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększa limit dla kandydatów z nową maturą. Jeżeli w I turze limit nie zostanie wyczerpany, należy ogłosić drugą listę osób do przyjęcia na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dla II tury. W II lub III turze mogą brać udział tylko kandydaci, którzy się zarejestrowali jeszcze przed I turą (nie ma możliwości dorejestrowania się). Wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przeprowadzić III turę na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie do wyczerpania limitu.

19 19 Statusy kandydatów Wraz z ustaleniem listy osób do przyjęcia oraz wprowadzeniem danych do systemu, sekretarz nadaje kandydatom na ich indywidualnym koncie status kwalifikacyjny, który pojawia się (razem z opisem) w pozycji „wyniki rekrutacji”:  kandydat niezakwalifikowany,  kandydat do przyjęcia,  kandydat przyjęty,  kandydat nieprzyjęty,  kandydat rezerwowy. Po każdy etapie rekrutacji należy aktualizować statusy.

20 20 Przyjmowanie dokumentów Między 10-12, 14-15 lipca (I tura rekrutacji na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) jest czas na przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy są na listach osób do przyjęcia. Należy wtedy dyżurować w wyznaczonych dniach i godzinach oraz salach. Aby ułatwić kandydatom dojście do miejsca, w którym komisja odbiera dokumenty, drogę do niego należy czytelnie oznaczyć.

21 21 Komplet dokumentów studia I stopnia i jednolite mgr. kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych). zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).

22 22 Rekrutacja na studia II stopnia L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy I tura 1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 1 maja 2014 2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 17 września 2014 3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 18-19 września 2014 4 Przyjmowanie dokumentów, nie decyduje data stempla pocztowego 8-19 września 2014 5 Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 23 września 2014 Studia II stopnia - STACJONARNE Absolwenci UWr na kierunkach, gdzie w zasadach rekrutacyjnych preferuje się tę kategorię kandydatów, mają dodane 1000 pkt.

23 23 Studia II stopnia - NIESTACJONARNE (nie dotyczy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii) WYDZIAŁYWNHP terminy 1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 maja 2014 2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 30 września 201424 września 2014 3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 1-2 października 201425 – 26 września 2014 4 Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego 22 września – 2 października 2014 1 maja - 26 września 2014 5 Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 3 października 20141 maja - 26 września 2014 Studia II stopnia – NIESTACJONARNE (tylko Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) ekonomia, administracja prawo terminy 1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 maja 2014 2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 25 października 20141 lipca 2014 3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 1 sierpnia 2014; 29 października 2014 5 lipca 2014 4 Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia 9 lipca 2014 5 Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego nie decyduje data stempla pocztowego 1-31 lipca 2014; 2 września -28 października 2014 10-12 lipca 2014 6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia 1-31 lipca 2014; 2 września - 28 października 2014 14 lipca 2014

24 24 Komplet dokumentów studia II stopnia kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów, kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), fotografia zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane). zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane).

25 25 Decyzje  Każdy kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną (przyjęty lub nieprzyjęty) powinien otrzymać stosowną decyzję komisji rekrutacyjnej.  Komisja drukuje oryginał decyzji (wysyłany kandydatowi) i jej kopię (pozostaje w aktach) decyzji.  Zarówno oryginał jak i kopia powinny być podpisane przez całą komisję!  Po zakończeniu drukowania decyzji, komisja powinna wydrukować ich rejestr.

26 26 Wysyłanie decyzji Współpraca z Kancelarią:  wszystkie decyzje są wysyłane „za potwierdzeniem odbioru” – konieczne jest przyklejenie odpowiedniego druku (żółta karteczka) na odwrocie koperty;  należy przygotować i wysłać do Kancelarii dane do książki adresowej;  koperty oddawane do Kancelarii powinny być uporządkowane: ich kolejność powinna odpowiadać kolejności w książce adresowej.

27 27 Rozszerzenie limitu  O rozszerzeniu limitu decyduje Rektor na podstawie uzasadnionego wniosku Dziekana, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

28 28 Dodatkowy nabór O dodatkowy nabór wnioskuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i dziekana. Stosowne pismo, skierowane do Prorektora ds. Nauczania i informujące o dodatkowej rekrutacji, powinno być złożone w Dziale Nauczania wystarczająco wcześniej, aby przynajmniej na 48 godzin przed planowanym terminem dodatkowego naboru można było zawiadomić administratora systemu IRK. Pismo powinno zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia internetowej rejestracji kandydatów, datę ogłoszenia listy kandydatów do przyjęcia, miejsca i daty składania dokumentów, datę ogłoszenia listy osób przyjętych oraz liczbę miejsc. Pismo to jest podstawą do ogłoszenia na stronie internetowej Uniwersytetu dodatkowej rekrutacji oraz wprowadzenia zmian na stronie IRK-i. Informację o dodatkowej rekrutacji pracownicy Działu Nauczania przekazują administratorom IRK-i.

29 29 Składanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji Do Działu Nauczania:  lista przyjętych;  zlecenie wynagrodzenia (2 egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego WKR, dziekana i pełnomocnika finansowego). Do dziekanatów:  lista rankingowa;  lista przyjętych;  dokumenty kandydatów przyjętych na studia wraz z protokołami indywidualnymi oraz z kopiami decyzji;  protokoły indywidualne kandydatów nieprzyjętych wraz z kopiami decyzji;  sprawozdanie opisowe przewodniczącego WKR.

30 30 Nieuruchomienie kierunku  Podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz odpowiedniego dziekana zawiadomienie o nieuruchomieniu kierunku należy złożyć do Działu Nauczania.  Konieczne jest oznaczenie w systemie IRK statusu „nieprzyjęty”, na podstawie którego kandydat nie zostanie immatrykulowany do systemu USOS.  Należy także bezzwłocznie zawiadomić kandydatów o nieuruchomieniu kierunku.

31 31 Proszę o staranne prowadzenie dokumentacji. Ewentualne poprawki w dokumentach powinny być parafowane przez przewodniczącego komisji. Wątpliwości proszę konsultować z Działem Nauczania lub ze mną. Proszę o uwagi i wnioski po zakończeniu rekrutacji. Dziękuję za uwagę Roman Wróblewski


Pobierz ppt "1 Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rok akademicki 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google