Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia tworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego jako transgranicznego produktu turystycznego There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia tworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego jako transgranicznego produktu turystycznego There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational."— Zapis prezentacji:

1 Historia tworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego jako transgranicznego produktu turystycznego There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

2 „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”

3 Czas trwania Projektu VI.2012- VIII. 2014 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

4 Zadanie 1 „Inwentaryzacja potencjału historycznego pod kątem Szlaku JIIIS w województwie świętokrzyskim” Inwentaryzacja dotyczy tylko woj. świętokrzyskiego, ponieważ woj. lubelskie i podkarpackie zostały zinwentaryzowane w ramach projektu pt.: „Szlak Dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej Wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy”. 4 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

5 Zadanie 2 „ Inwentaryzacja potencjału gospodarczego Szlaku JIIIS w 3 województwach” Inwentaryzacja potencjału gospodarczego usystematyzowała wiedzę na temat aktualnego stanu rozwoju określonych dziedzin gospodarki (przetwórstwo, turystyka, edukacja i OZE) na terenach naznaczonych dziedzictwem JIIIS w 3 województwach (min. 10 gmin w każdym województwie). Stanowi punkt wyjścia do opracowania rzetelnego dokumentu strategicznego, przewidzianego w ramach projektu. Jest opracowana w formie elektronicznej i zamieszczona na portalu projektu. Wskazuje tereny inwestycyjne Szlaku JIIIS pod kątem rozwoju przedmiotowych dziedzin gospodarki w oparciu o endogenne i egzogenne zasoby. 5 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

6 Zadanie nr 3 „ Strategia rozwoju Szlaku JIIIS w województwie lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim w oparciu o punkty węzłowe” Przy realizacji strategii działania nakierowane zostały na zgromadzenie i przetworzenie dostępnej wiedzy o stanie obecnym i optymalnych możliwościach rozwoju Szlaku JIIIS w oparciu o potencjał punktów węzłowych w 3 województwach Polski Wschodniej. 6 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

7 Zadanie 4 „Seminaria na temat Księgi Tożsamości dla ambasadorów marki Szlaku JIIIS” Seminaria służyły standaryzacji podejść i umiejętności prezentowania Szlaku JIIIS na zewnątrz przez osoby zajmujące się tematyką Szlaku w każdej z partnerskich instytucji. Większość czasu w ramach każdego z seminariów poświęcona została na zaprezentowanie i omówienie Księgi Tożsamości Szlaku JIIIS. Jest to dokument szczegółowo precyzujący zakres i metody promocji marki Szlaku JIIIS oraz standardy wizualizacji, którymi posługiwać się będą wszyscy partnerzy projektu, również po jego zakończeniu. Księga Tożsamości precyzuje szczegółowo m. in.: nazwę znaku, jego graficzną formę i barwy, parametry kolorów, symbole ozdobne, definicję krojów stosowanego pisma, schematy druków papieru firmowego, wzory kopert, notatników, wizytówek, ofert, identyfikatorów, koncepcję reklam i materiałów public relations, oznakowania budynków, samochodów etc. Elementami zapisanymi w Księdze Tożsamości są informacje określające typy zachowań ambasadorów marki, wizerunek pracowników projektów realizowanych dla Szlaku JIIIS czy obligatoryjne elementy wydarzeń promocyjnych Szlaku JIIIS. 7 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

8 Zadanie 5 „Stworzenie Portalu Internetowego o Szlaku JIIIS w kontekście polityki spójności” 8 www.szlaksobieskiego.net There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

9 Zadanie 6 „Widowisko plenerowe Szlaku JIIIS” Do realizacji zadania wybranych zostało 3 partnerów reprezentujących 3 województwa. Każdy z realizujących zadanie opracował 1 scenariusz widowiska plenerowego Szlaku JIIIS, który jest zgodny z wymogami Księgi Tożsamości. Powstały zatem 3 scenariusze widowisk plenerowych, które się nie dublują i które dotyczą trzech różnych wydarzeń związanych z życiem króla Jana III Sobieskiego i jego oręża. Widowiska będą odgrywane w ramach imprez promocyjnych - w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, w tym na imprezach realizowanych w punktach węzłowych. Do każdego z nich został zakupiony w ramach zadania jeden komplet rekwizytów związanych z epoką życia Jana III Sobieskiego (stroje, kopie broni, powozy, uprzęże konne, namioty, jurty, chorągwie, instrumenty, naczynia etc.) należących do tych gmin. There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

10 Zadanie 7 „Przygotowanie i wdrożenie imprez promocyjnych Szlaku JIIIS” Działanie zrealizowane zostało przez liderów punktów węzłowych. Wprost wiąże się z umacnianiem ich roli na Szlaku JIIIS, a pośrednio wiąże ich we współpracę. Imprezy miały wspólną podstawę wynikającą z zapisów Księgi Tożsamości marki Szlaku JIIIS oraz wypracowane scenariusze. Z drugiej strony ze względu na lokalne potencjały i zasoby punktów węzłowych, w tym niepowtarzalny związek z Sobieskim każda z imprez posiadała swoją specyfikę spójną z marką Szlaku JIIIS. 10 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

11 Zadanie 8 „Seminaria tematyczne nt. wypracowanych na Szlaku JIIIS metod i narzędzi współpracy biznesu, nauki oraz JST – transfer know how” Seminaria tematyczne zaplanowane są w celu transferu know-how Szlaku JIIIS do punktów węzłowych, dlatego realizowane będą w 6 punktach węzłowych i dotyczyć będą metod i narzędzi ważnych dla współpracy biznesu, nauki oraz JST dla rozwoju regionów peryferyjnych. Wśród ich uczestników będą naukowcy, przedstawiciele biznesu/ osoby zamierzające założyć firmę/ przedstawiciele NGO prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzający prowadzić taką działalność oraz osoby z administracji JST, w tym radni. Seminaria będą miały charakter informacyjny i warsztatowy. Dotyczyły wypracowanych już dla szlaku JIIIS systemów, w tym: systemu certyfikacji, promocji marki wraz z księgą tożsamości, planowanych do wypracowania systemów: karty turysty, współpracy B+R, rozwijania badań i dostarczania narzędzi rozwoju innowacyjnej gospodarki (w tym: think-tank, klaster turystyczny, endowment). 11 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

12 Zadanie 9 „Opracowanie i dystrybucja gier planszowych” W ramach zadania powstanie gra planszowa oparta o lokalne potencjały i zasoby gospodarcze, uwzględniająca realne i potoczne nazwy postaci, miejsca czy przedmioty związane z terytorium Szlaku JIIIS, w tym z punktami węzłowymi i ich otoczeniem. There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

13 Zadanie 10 „Przeprowadzenie badań poprzedzających opracowanie systemu karty turysty” Badania potencjalnych usługodawców i usługobiorców karty turysty służą przygotowaniu systemu karty turysty czyli systemu lojalnościowego przygotowującego dobry klimat do tworzenia klastra turystycznego Szlaku JIIIS. Efekty badań skonsultowane ze środowiskiem naukowym pozwolą partnerom podjąć decyzję dotyczącą tego, czy system powinien opierać się głównie na zasadzie zniżek, czy też gromadzenia punktów. 13 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

14 Zadanie 11 „Opracowanie i wdrożenie karty turysty” W oparciu o produkt zadania nr 10 oraz rezultaty zadania nr 10 opracowany zostanie przez zewnętrzną firmę system karty turysty zakładający bonifikaty dla posiadaczy karty turysty Szlaku JIIIS. W efekcie realizacji projektu system zostanie wdrożony w 60 punktach na Szlaku JIIIS poprzez nieodpłatne wypożyczenie im niezbędnego sprzętu do obsługi systemu (terminale wraz z czytnikami kart). Punkty zostaną wyposażone na podstawie umów o bezpłatnym użyczeniu sprzętu. Punkty te będą mogły być usytuowane także poza terytorium gmin partnerskich, co pozwoli na wprowadzenie karty turysty poza punktami węzłowymi i łączenie Szlaku JIIIS w sposób funkcjonalny. Wybór punktów, w których zainstalowany zostanie sprzęt karty turysty oparty będzie na procedurze konkursowej przeprowadzonej przez Komitet Sterujący. There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

15 Karta Turysty- propozycja There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

16 Zadanie 12 „Seminaria dla potencjalnych uczestników systemu karty turysty” W ramach zadania odbędą się seminaria skierowane do uczestników konkursu wynikającego z zadania nr 11. W 6 seminariach weźmie udział 90 podmiotów, czyli średnio po 15 uczestników w jednym seminarium, gdzie uczestnicy wyrażą opinię o sposobach rozszerzania systemu, zostaną zapoznani z jego zasadami technicznymi. There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

17 Zadanie 13 „Wydawnictwa” W ramach działania przewidziano przygotowanie, opracowanie i druk wydawnictw w tym: folderu promocyjnego ukazującego walory przyrodnicze i kulturowe Szlaku JIIIS w 3 województwach, publikacji albumowej dotyczącej Szlaku JIIIS, mapy ściennej pokazującej Szlak JIIIS na tle obszaru Polski Wschodniej, gadżetów reklamowych. Wydawnictwa mają charakter informacyjny i przeznaczone są dla potencjalnych turystów i mieszkańców podregionu. Jest to element promocji wewnętrznej. There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

18 Zadanie 14 „Infokioski” Infokioski zakupione zostały i zainstalowane w 6 punktach węzłowych Szlaku JIIIS w celu skuteczniejszej promocji Szlaku JIIIS, oddziaływania na mieszkańców i turystów oraz sprawniejszej informacji. Na infokiosku zainstalowany będzie portal Szlaku JIIIS. Infokioski będą posiadały dostęp do Internetu oraz możliwość obsługi karty turysty, będą swego rodzaju punktem informacji turystycznej związanym ze Szlakiem JIIIS. There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

19 Zadanie 15 „Konferencja i podpisanie umowy partnerskiej na rzecz platformy współpracy” Konferencja podsumowująca projekt skierowana do przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i gospodarczego na terenie Szlaku J IIIS w 3 województwach. W konferencji wzięło udział 150 osób reprezentujących różne sektory. Konferencja odbyła się w RCNT w Kielcach. ( Podzamcze Chęcinskie) W jej trakcie podpisana została umowa partnerska na rzecz budowy stałej platformy współpracy w oparciu o Szlak JIIIS. There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

20 Dziękuję za uwagę There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product


Pobierz ppt "Historia tworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego jako transgranicznego produktu turystycznego There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational."

Podobne prezentacje


Reklamy Google