Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Stosowanych Nauk Kierunek: PSYCHOLOGIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Stosowanych Nauk Kierunek: PSYCHOLOGIA"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Stosowanych Nauk Kierunek: PSYCHOLOGIA
Społecznych APS Kierunek: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I KSZTAŁCENIA

2 Praktyki: edukacja i psychoedukacja

3 Praktyki: edukacja i psychoedukacja
Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1 (

4 Praktyki: Przedszkole Specjalne nr 213
Grupy przedszkolne dla dzieci od 3 do 10 lat z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, z autyzmem; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym; Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 lat Klub troskliwego rodzica Zajęcia weekendowe (integracyjne warsztaty artystyczne).

5 Przedszkole Specjalne nr 213 - konkretne zadania wykonane przez studentów
Obserwacja diagnozy w wykorzystanie DSR dla 6-letniego chłopca ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwojowym i autyzmem Zapoznanie się z narzędziami oceny postępów dziecka (diagram Gunzburga, skala Schoplera); Przygotowywanie do śniadania, obiadu i podwieczorku Trening czystości Pomoc wychowawcom w realizowaniu z dziećmi ćwiczeń samoobsługowych (pomoc w karmieniu, ubieraniu, wspomaganie chwytu w trakcie zabawy, na spacerze); Uczestniczenie w zajęciach gimnastycznych (ćwiczenia przestrzenne z piłką, układankami, wspieranie koordynacji ruchowo-wzrokowej), zajęciach muzycznych i rytmicznych; Asystowanie i obserwacja zajęć z elementami metody Sherborne, sesjach Knill’a, indywidualnych i grupowych zajęciach plastycznych i ruchowych Obserwacja i pomoc w przeprowadzeniu terapii bajką, zajęciach logopedycznych, relaksacji z elementami masażu oraz sesji w Sali Doświadczania światła; Przygotowywanie pomocy do ekspresji plastycznej, Metody Porannego Kręgu oraz sensorycznej stymulacji z wykorzystaniem różnych przedmiotów ćwiczeń oddechowych.

6 Przedszkole Specjalne nr 213 - konkretne wykonane przez studentów
Omówienie z psychologiem zasad rekrutacji i reguł panujących w placówce oraz rodzajów zajęć jakie placówka oferuje (tu: „Klub troskliwego rodzica”); Analiza historii rozwoju, wpływu na rozwój rozpoznanych chorób (np. zespołu Downa, Retta i autyzmu); Zapoznanie się z książkami komunikacji poszczególnych dzieci; Omówienie konkretnych zadań oraz stosowanych metod diagnozy i wspierania rozwoju Praca z zastosowaniem metody Frostig/ zeszyt z ćwiczeniami usprawniania wzrokowego „wzory i obrazki” Praca z komputerowym programem wspierającym rozwój funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej) Zajęcia z profilaktyki problemów emocjonalnych (tu: „tworzenie umiejętności społecznych”) Obserwacja zajęć indywidualnych/ grupowych Udział w powitaniu grupy Udział w bajkoterapii, w zajęciach na dworze bądź w sali gimnastycznej Udział w zajęciach z muzyki, w terapii integracji sensorycznej Praca z użyciem metody Knilla Pomoc przy prowadzeniu zajęć, asystowanie dzieciom, np. przy posiłkach/ przygotowaniu do leżakowania, w trakcie pobytu na dworze, czy w czasie przeznaczonym na odpoczynek.

7 Przedszkole Specjalne nr 213 – opinia studencka (wrzesień 2011)
„Odbyte praktyki umożliwimy mi zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania takiej placówki jak przedszkole, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia współpracy kadry i wzajemnego przepływu informacji, gwarantującym odpowiednią i dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości opiekę nad niepełnosprawnymi umysłowo dziećmi. Jednak najcenniejsza wydaje się umiejętność obserwacji i wspierania podopiecznych przedszkola ukazująca całą różnorodność nie tylko pod względem poziomu dysfunkcji, ale także całej gamy charakterów dzieci. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo nie jest łatwa, ale dostarcza mnóstwa satysfakcji oraz zwykłych codziennych radości, np. w postaci uśmiechu dziecka autystycznego.” [A. P.] „Odbyta praktyka pozwoliła mi nabyć doświadczenie i umiejętności w zakresie przygotowywania i wspomagania zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Placówkę poznałam na poziomie dobrym, dowiedziałam się jak działa przedszkole specjalne, poznałam charakter pracy psychologa w placówce, co pozwoliło mi wysnuć wnioski i podjąć decyzję o własnej drodze życiowej.” [D.P.]

8 Przedszkole Specjalne nr 213 – opinia studencka (wrzesień 2012)
„Praktyka w przedszkolu specjalnym bardzo mi się podobała. Opieka nad dziećmi upośledzonymi umysłowo nie jest łatwa, ale przynosi wiele radości i satysfakcji. Poznałam również zadania jakie ma przed sobą psycholog w tego typu placówce. Uczestniczyłam w zajęciach różnych grup i obserwowałam pracę wychowawców. Czas spędzony w przedszkolu specjalnym uważam za udany.” [J.O.] „Dzięki tej praktyce zrozumiałam na czym polega specyfika pracy w przedszkolu specjalnym. Podręczniki i wykłady przygotowały mnie do tego zadania, ale dopiero praktyka pokazała prawdziwość trudności tej pracy, jak i ogromną satysfakcję z pozornie małych sukcesów.” [E.N.]

9 Przedszkole Specjalne nr 213 – opinia studencka (wrzesień 2013)
„Pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w praktyce oceniam jako zadanie trudne, ale rozwijające wiedzę i umiejętności oraz dające wiele satysfakcji. Praktyki te z pewnością pomogą mi przy podjęciu decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia.” [A.Ż.] „Miałam okazję dokładnie poznać poszczególne dzieci i wejść z nimi w interakcję, co było nietuzinkowym przeżyciem. Poza tym obserwacje pracy specjalistów, szczególnie psychologa pozwoliła mi na weryfikację teorii zdobytej podczas studiów z pracą praktyka. Bardzo miłe wrażenie zrobiła na mnie ciepła atmosfera w przedszkolu oraz indywidualne podejście do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości” [A.P.]

10 Praktyki: Fundacja Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, ( Szkoła Podstawowa Niepubliczna; Gimnazjum; Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla wszystkich/ pozaszkolna placówka specjalistyczna; Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych posiadających orzeczenia o wymaganym stopniu niepełnosprawności/ szkoła specjalna przysposabiająca do pracy                                                                                      

11 Szkoła Podstawowa Niepubliczna - konkretne zadania wykonane przez studentów
Omówienie z psychologiem sposobu zgłaszania się do placówki osób objętych edukacją/ zasad rekrutacji; Omówienie zasad panujących w placówce oraz rodzajów zajęć jakie placówka oferuje; Omówienie z psychologiem programu działania i celów terapeutycznych dla poszczególnych uczniów Omówienie drogi nawiązania współpracy placówki i ich form z: policją, sądem, kuratorem, ośrodkami pomocy społecznej; Obserwacja zajęć indywidualnych/ grupowych z psychologiem, logopedą, terapii, integracji społecznej, rehabilitacji, EEG, biofeedbacku; Przygotowywanie miejsca i narzędzi pracy, czynności opiekuńcze; Pomoc przy prowadzeniu zajęć, asystowanie dzieciom, np. przy posiłkach, w zajęciach kulinarnych czy czasie przeznaczonym na odpoczynek.

12 Szkoła Podstawowa Niepubliczna – opinia studencka (z września 2013)
„Praktyka pozwoliła mi zmierzyć się z moimi lękami i przyniosła o wiele więcej pozytywnych doświadczeń niż się spodziewałam. Zobaczyłam specyfikę pracy personelu – na co zwracają uwagę przy podejmowaniu decyzji – co pozwoliło mi na refleksję dotyczącą niezbędnych cech osobowości stanowiących o predyspozycjach do pracy zarówno w takim zawodzie, jak i pracy w takim miejscu. Nasze opiekunki w zorganizowany sposób zapewniły nam dostęp do ciekawych zajęć.” [A.R.] „Podczas praktyk miałam okazję zapoznać się z pracą psychologa i pedagoga, obserwować zachowanie uczniów, poznać funkcjonowanie całej placówki. Poza obserwacją i czynnym udziałem w zajęciach, pracownicy służyli swoją radą i wyjaśnieniem sytuacji, co dawało szersze spojrzenie na problem. Czas spędzony w placówce wzbogacił mnie o wiele nowych doświadczeń i pomysłów na rozwój zawodowy.” [M.W.]

13 Warsztat Terapii Zajęciowej - konkretne zadania wykonane przez studentów
Obserwacja sposobu prowadzenia działań terapeutycznych, ich przebiegu oraz działań uczestników warsztatów Towarzyszenie i pomoc w realizowaniu celu Nadzorowanie pracy uczestników, motywowanie do działania: wprowadzanie atmosfery sprzyjającej integracji Poznanie różnych technik: form pracy terapeutycznej Aktywizacja uczestników do przełamywania barier wynikających z niepełnosprawności Poznanie walorów sportowo-rehabilitacyjnych Obserwacja treningu pra-olimpijskiego oraz czynny udział w rozgrywkach Obserwacja pracy psychologa z grupą ludzi niepełnosprawnych Zapoznanie się z ofertami pomocowymi dla osób z niepełnosprawnością świadczonymi przez różne instytucje Pomoc w transporcie komunikacją miejską uczestników na miejsce festynu oraz towarzyszenie im podczas przygotowanych atrakcji Pomoc w spożywaniu posiłków, ubieraniu się, przemieszczaniu, uzupełniani indywidualnych zeszytów Rozmowy z uczestnikami, zdobycie rozeznania w zainteresowaniach oraz ich problemach.

14 Warsztat Terapii Zajęciowej – opinia studencka (z września 2011)
„[Domyślnie: Praktyki] spędziłam w Warsztacie Terapii Zajęciowej na ul. Konarskiego 60, mimo , że w przeszłości nie miałam kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami odnalazłam się w swojej roli. Planuję przedłużyć pobyt w tym miejscu, jako wolontariuszka.  Kadra to ludzie otwarci i pełni pasji, którzy przeobrazili warsztat tak, by czuć się  w nim  jak w domu. Dziękuję, że mogłam odkryć taką formę pracy i miejsce”. [G.S.] „Praktyka w WTZ-cie poszerzyła moją wiedzę na temat problemów ludzi z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, Miałam przyjemność uczestniczyć i obserwować pracę wykwalifikowanej kadry wdrażającej różne formy terapii. Ujęła mnie również atmosfera panująca w placówce, mimo nacisków na osiąganie jak największej samodzielności przez uczestników wszyscy nawzajem mogą liczyć na pomoc i wsparcie.” [S.G.]

15 Warsztat Terapii Zajęciowej – opinia studencka (z września 2011)
„Warsztaty Terapii Zajęciowej dały mi możliwość obcowania i integracji z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualna, poznania ich zainteresowań, problemów oraz zasad funkcjonowania w życiu codziennym. Miałam przyjemność współpracy z wykwalifikowaną kadrą terapeutów, dzięki czemu mogłam nauczyć się odpowiedniego podejścia, zachowań w sytuacjach kryzysowych, jak również różnorodnych metod terapii oraz ich wpływu na uczestników. Odbyta praktyka pozwoliła mi przełamać wszelkie niepewności oraz zachęciła do pogłębienia doświadczenia i dalszej współpracy z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.” [M.P.]

16 Warsztat Terapii Zajęciowej – opinia studencka (z września 2012)
„Osobiście jestem bardzo zadowolona z praktyki odbytej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Pierwszy raz miałam styczność z niepełnosprawnymi w takim stopniu. Nauczyłam się pomagać im w codziennych czynnościach. Zintegrowałam się z nimi i bardzo polubiłam. W przyszłości zamierzam dalej odwiedzać WTZ. Bardzo ciekawym doświadczeniem było przeprowadzenie zajęć na temat stresu.” [G.B.] „Odbyte praktyki pozwoliły mi na zapoznanie się z zawodem terapeuty warsztatu terapii zajęciowej, rolą psychologa w placówce i znacznie ułatwiły kontakt z osobami niepełnosprawnymi z upośledzeniem zarówno ruchowym, jak i umysłowym. Zrozumienie ich problemów rzuciło nowe światło na postrzeganie przeze mnie osób niepełnosprawnych. Praca z nimi okazała się dobrym treningiem odpowiedzialności, cierpliwości i empatii – cech niezwykle istotnych w zawodzie psychologa.” [M.G.]

17 Praktyki: edukacja i interwencja psychologiczna
58 Publiczne Gimnazjum i VIII LO im. Władysława IV (Zespół Szkół nr 15, ul. Jagiellońska 38;

18 58 Publiczne Gimnazjum i VIII LO - konkretne wykonane przez studentów zadania
Ustalenie planu praktyk oraz omówienie zadań do wykonania; Przeglądanie dokumentacji z działalności diagnostyczno-terapeutycznej oraz edukacyjnej realizowanej w szkole; Dokładna analiza „Szkolnego Programu Wychowawczego” oraz wyszukiwanie dodatkowych informacji na jego temat Zapoznanie się z celem oraz sposobem tworzenia teczki ucznia na podstawie dokumentów (informacje przydatne w pracy z uczniem: wychowawczej, edukacyjnej i wsparciu, np. świadectwo, wyniki testów, informacje od rodziców/ nauczycieli); Omówienie stworzonych teczek uczniów, poprawienie błędów oraz uzupełnienie informacji;

19 58 Publiczne Gimnazjum i VIII LO - konkretne wykonane przez studentów zadania
Uczestnictwo w dniach integracyjnych dla uczniów klas pierwszych (gimnazjalnych i licealnych) oraz omówienie sposobów ich prowadzenia w zależności od reakcji uczniów; Przygotowanie planu zajęć integracyjnych na podstawie literatury oraz obserwacji i omówienie go z pedagogiem szkolnym; Przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych dla uczniów (2013); Przygotowanie oraz przeprowadzenie prezentacji o cyber-przemocy dla 60 osobowej grupy rodziców (2011, 2012); Obserwacja rozmów z uczniami; Omówienie przebiegu całych praktyk, realizacji zadań i nabytych umiejętności.

20 58 Publiczne Gimnazjum i VIII LO – opinia studencka (z września 2011)
„Odbyta praktyka w Zespole Szkół nr 15 w Warszawie pozwoliła mi na zdobycie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą szkolną. Podczas praktyk mogłam pracować z młodzieżą podczas zajęć (warsztatów) oraz miałam możliwość zaprezentowania prezentacji oraz rozmów z rodzicami uczniów z 2 klas gimnazjum. Odbyta praktyka pozwoliła mi również bliżej zapoznać się z obowiązkami i pracą pedagoga szkolnego oraz psychologa. Mogłam zapoznać się z dokumentacją szkolną jaki również obserwować zajęcia prowadzone z młodzieżą przez psychologa.” [J. M.] „Nigdy wcześniej nie miałam możliwości przeprowadzenia warsztatu, a na praktykach wielokrotnie podjęłam to wyzwanie i uważam, iż jest to cenne doświadczenie.” [S.B.] „Odbyte praktyki uważam za niezwykle cenne i pouczające doświadczenie. Miałam okazję poznać specyfikę pracy w szkole, w szczególności pracy z uczniami i rodzicami.” [A. S.]

21 58 Publiczne Gimnazjum i VIII LO – opinia studencka (z września 2012 oraz września 2013)
„Dowiedziałam się wiele o uczniach i ich potrzebach podczas prowadzenia warsztatów integracyjnych. Otrzymałam wiele praktycznych wskazówek od pedagoga szkolnego.” [E.K.2012] „Atmosfera praktyk była bardzo przyjazna i sprzyjała pozyskiwaniu wszelkich informacji (…). Zdobyłam umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami i reagowania na zaistniałe w ich trakcie sytuacje. Dzięki dobrym kontaktom z Panią pedagog będę miała możliwość obserwować i prowadzić zajęcia dla uczniów i rodziców w przyszłości (np. w listopadzie 2013 z budowania zespołu w klasie”. [K. P.] „Praktyki realizowane przeze mnie w Zespole Szkół nr 15 są przeze mnie bardzo dobrze oceniane. Miejsce to pokazało mi, jak poprawnie funkcjonuje placówka oświatowa (…). Zastałam zaskoczona wielością ról i zadań, jakie są przydzielane, co było dla mnie bardzo interesujące. Czuję, że rozwinęłam się dzięki tym praktykom. Umożliwiły mi samodzielne opracowywanie skryptów dla licealistów przygotowujących się do konkursu wiedzy psychologicznej. Miałam również okazję prowadzić zajęcia z gimnazjalistami i licealistami, dzięki czemu mogłam sprawdzić swoje umiejętności pracy z grupą, zarówno związane z komunikacją, jak i z przekazywaniem treści ”. [E.K.2013]

22 Praktyki: poza systemem szkolnym

23 Praktyki: szkolenia psychologiczne
Niepubliczny ośrodek szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna, ul. Jagiellońska 76, p.206 ( Tematy odbytych szkoleń:  Depresja u dzieci i młodzieży - problem rodziny i szkoły. Co możemy zrobić?  Wyuczona bezradność i poczucie niskiej wartości jako silne demotywatory. Jak pomóc uczniowi i sobie w ich przezwyciężaniu? Jak być skutecznym w utrzymywaniu dyscypliny w klasie? Dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera i z ADHD w szkole i przedszkolu. jak z nimi pracować? Jak postępować z agresywnym uczniem? Subkultury młodzieżowe. co każdy nauczyciel wiedzieć powinien? Uczniowie z anoreksją, bulimią i in. zaburzeniami odżywiania w szkole. jak z nimi rozmawiać, jak z nimi pracować?

24 Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna - konkretne wykonane przez studentów zadania Przygotowanie i uczestnictwo w szkoleniu, nt. Dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera i ADHD w szkole, przedszkolu. Jak z nimi współpracować: Rejestracja uczestników; Rozdawanie ulotek i materiałów informacyjnych; Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników szkolenia; Udział w szkoleniu; Zapoznanie się z pracami redakcyjnymi i wydawniczymi: Wyszukiwanie i poprawianie błędów stylistycznych, gramatycznych oraz interpunkcyjnych; Tworzenie indeksów hasłowych i indeksów nazwisk w książkach z zakresu psychologii, stworzenie spisu treści oraz bibliografii według standardu APA; Zdobywanie informacji z konkretnego zakresu (merytoryczne: dyspraksja, psychika osób chorych na nowotwór); Poszukiwanie ciekawych książek z zakresu psychologii na stronach internetowych Pomoc marketingowa: Wysyłanie faksów do potencjalnych klientów Stworzenie bazy stowarzyszeń pacjentów onkologicznych przy wykorzystaniu Internetu; Tworzenie baz danych potencjalnych klientów (rekrutacja uczestników szkoleń); Zapoznanie się ze standardową umową wydawnictwa z autorem.

25 Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna – opinia studencka o praktyce (2010/2011) „Praktyki, które odbyłam w Niepublicznym Ośrodku Szkoleniowym Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna były dla mnie świetnym i bogatym w nowe doświadczenia wyzwaniem. W czasie tych 80 godzin mogłam obserwować jak wygląda praca w takiej firmie oraz pomagać w tym, co na co dzień działo się w ośrodku (…). Jednakże najciekawszym i najważniejszym doświadczeniem była dla mnie praca związana ze szkoleniami. Dzięki temu mogłam być również słuchaczem szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów, uzyskałam duża wiedzę o tym kim są i jak współpracować z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, ADHD, dyspraksją oraz innymi problemami rozwojowymi. Aktualnie wiem dużo więcej o możliwościach i sposobach diagnozy zaburzeń oraz o tym jak można tworzyć specjalne programy edukacyjne dla takich dzieci (…). Czas spędzony w ośrodku szkoleniowym i w wydawnictwie wspominam bardzo miło. Cały zespół pracował w przyjemnej atmosferze, która sprzyjała nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy z zakresu interesujących mnie dziedzin” [K.M.]

26 Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna – opinia studencka o praktyce (2011/2012) „Praktyki, które odbyłam w Wydawnictwie Fraszka Edukacyjna były dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Zgrany zespół z dużym poczuciem humoru, pogodna atmosfera, fascynacja pracą to wszystko cechy charakterystyczne idealnego miejsca pracy. ” [P.P.] „Praktyki umożliwiły mi zapoznanie się z szeroką gamą prac Wydawnictwa. Dowiedziałam się jak wygląda proces powstawania książki od momentu podjęcia decyzji o jej wydaniu do wyjścia z drukarni. Miałam możliwość nie tylko biernego przyglądania się jej powstawaniu ale także kreatywnego udziału w jej tworzeniu. Udział w szkoleniach organizowanych przez Wydawnictwo był niezwykłą szansą na poznanie ciekawych osób zajmujących się pracą pedagogiczną i psychologiczną, zdobycia nowych umiejętności w kierunku promocji, zapoznania się z tematyką pracy z dziećmi i technikami nauczania. Praktyki w wydawnictwie były nie tyle obowiązkiem co niezapomnianą przygodą.” [N.J.]

27 Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna – opinia studencka (2011/2012)
„Praktyki, które odbyłam w Wydawnictwie Fraszka Edukacyjna pokazały mi jak wygląda praca w zespole wydawniczym. Udział w szkoleniach poszerzył moją wiedzę psychologiczną oraz pozwolił wziąć udział w ich organizacji. Zespół w którym pracowałam składał się z miłych, pomocnych i kompetentnych osób. W miejscu odbywania praktyk panowała miła atmosfera, dlatego chętnie się tam przebywało. Dzięki redakcji książek oraz wertowaniu Internetu w poszukiwaniu potencjalnych klientów, miałam okazję zobaczyć jak wygląda praca wydawnicza. Jest ona bardzo ciekawa, ale także wymaga ogromnej wiedzy z zakresu wielu dziedzin. Mimo, że każde zajęcia były interesujące to najbardziej podobał mi się udział w szkoleniach oraz ich organizacja, ponieważ jest to związane z moimi zainteresowaniami (…) Dowiedziałam się jak stworzyć i prowadzić w placówce edukacyjnej skuteczny zespół wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z ograniczeniem sprawności.” [J.S.]

28 Praktyki: badania rynku
                                                                                                                                                                                                                                     Praktyki: badania rynku MillwardBrown SMG/KRC (Ul. Branickiego 17 ) Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej ( jest ośrodkiem badań marketingowych, społecznych i edukacyjnych. Od 2006 aktywnie uczestniczy w społecznych i edukacyjnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2008 roku zrealizował kilkadziesiąt badań edukacyjnych na zlecenie m in. takich instytucji jak Centralna Komisja Egzaminacyjna i Instytut Badań Edukacyjnych (realizacja pierwszego badania na tabletach w celu konstrukcji Testu Umiejętności na Starcie Szkolnym, do pomiaru umiejętności dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej) Jeden z organizatorów konferencji „Od potencjały do jego realizacji” 23 maja 2012 – obok Zakładu Psychopedagogiki Kreatywności APS – Laboratorium Twórczego nauczyciela ( Przydatna biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na porozumienie się i/lub czytanie/ pisanie raportów

29 SMG/KRC Poland-Media - konkretne wykonane przez studentów zadania
Udział w szkoleniach dotyczącym tego jak realizować badanie i jak je wyceniać oraz z zasad doboru prób do badania Szkolenie z badań przeprowadzonych w szkołach na terenie Polski „Badanie nowej podstawy programowej z historii w klasach III gimnazjum” wchodzące w skład szerokiego projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacyjnego oraz instytucjonalnego zaplecza badawczego” Szkolenie na temat badań CTL (ang. central location) Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu pracy w roli ankietera w dziale realizacji CATI (praktyczne i teoretyczne) Przeglądanie raportów z badań społecznych/ sondażowych/ socjologicznych/ konsumenckich o charakterze ilościowym i jakościowym; Zapoznanie się z oryginalnymi nagraniami wywiadów konsumenckich oraz przeglądanie transkrypcji z wywiadów Przygotowywanie materiałów ilustrujących dla prezentacji wyników dla klienta.

30 SMG/KRC Poland-Media - konkretne wykonane przez studentów zadania
Obserwacja w czasie rzeczywistym fokusów z różnymi grupami badanych, sporządzanie notatek z badania, spostrzeżeń dotyczących wypowiedzi uczestników, notowanie przebiegu badania jakościowego, notowanie najważniejszych treści poruszanych w trakcie fokusów Przygotowywanie pojedynczych pytań dla ankieterów w badaniach jakościowych oraz pełnych kwestionariuszy do badań ilościowych Przygotowanie pre-testu do badania oczekiwań klientów Próba samodzielnego przygotowania oferty dla klienta Uczestnictwo w badaniach telefonicznych CATI (przeprowadzanie rozmów konsumenckich w ramach badania ilościowego, opracowanie prezentacji w PowerPoint oraz zestawienie w tabelach wyników na potrzeby raportu, omówienie raportu końcowego) Słuchanie przykładowych rozmów superwizorów z ankieterami; Prace przygotowawcze do badań (wykonywanie telefonów do szkół, które zostały wylosowane do udziały w badaniu w celu ustalenia warunków realizacji badania, jego etapów, czasu) Uzupełnianie danych w Exelu i próba samodzielnego przygotowania obliczeń.

31 SMG/KRC Poland-Media - konkretne wykonane przez studentów
Zapoznanie się z nagraniami zogniskowanych wywiadów grupowych (focus), analiza wypowiedzi uczestników Uczestnictwo w szkolenia dotyczącym budowy kwestionariusza wywiadu Próba samodzielnego przygotowania kwestionariusza do badań ilościowych

32 MillwardBrown (dawniej SMG/KRC) – opinia studencka (2010/2011)
„Praktyki odbyte w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej MillwardBrown SMG/KRC zaliczam do pozytywnych doświadczeń. Przez cały okres trwania praktyki udało mi się nauczyć kilku nowych rzeczy. Mogłam doświadczyć tego jak ogromnym przedsięwzięciem jest realizacja badań na skalę krajową. W czasie odbywania praktyk udało mi się również obserwować zachowania osób dorosłych jak i dzieci podczas badań indywidualnych a także w ramach tzw. grup fokusowych.” [M. S.]

33 Praktyki wrzesień 2011: MillwardBrown (2010/2011)
„Praktyki umożliwiły mi uczestnictwo w badaniach jakościowych (fokusach) i ilościowych (praca na stanowisku ankietera) i porównanie obu tych form badawczych. Jednocześnie dały mi szansę bliższego zapoznania się z charakterem pracy w instytucie badania rynku i opinii publicznej, jakim jest SMG/KRC.” [J.K.] „Osobiście za najbardziej wnoszące uważam obserwację pracy przy przygotowywaniu jakościowych badań rynku. Ze względu na wybraną przeze mnie specjalizację obserwacja zachowań klientów i respondentów w trakcie badania pozwoliła mi wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę w celu określenia powodów takiego a nie innego zachowania i udzielania odpowiedzi. Zapoznałam się również ze sposobem realizowania zamówień na badanie: począwszy od przygotowywania kwestionariuszy dla respondentów, poprzez przeprowadzanie wywiadów telefonicznych lub bezpośrednich, aż do opracowywania wyników, baz danych i przygotowywania prezentacji multimedialnych prezentujących uzyskane wyniki. Uczestniczyłam w szkoleniach przygotowujących mnie do pracy w dziale CATI, zarówno jako ankieter jak i superwizor.” [M. L.]

34 MillwardBrown– studencka opinia (2011/2012)
„Podczas odbywania praktyk zapoznałam się ze specyfiką pracy w MillwardBrown SMG/KRC. Poznałam metody badań rynku i opinii. Miałam okazję brać udział w rozmowach kwalifikacyjnych, dzięki czemu zdobyłam większą wiedzę z zakresu rekrutacji pracowników. Ponadto poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą metodologii oraz poznałam nowe metody badań (…) „[Praktyki umożliwiły mi] Opracowanie ankiety do badania satysfakcji pracowniczej; udział w rozmowach kwalifikacyjnych z osobami ubiegającymi się o stanowisko koordynatora; testowanie aplikacji do badania pamięci roboczej dzieci w wieku 6 i 7 lat zleconego przez Instytut Badań Edukacyjnych.” [K.A.] „Praktyki odbyte w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej MillwardBrown SMG/KRC pozwoliły mi na bliższe zapoznanie się z charakterem pracy związanej z badaniami. Ze względu na wybraną przeze mnie specjalizacji, zarówno obserwacja, jak i uczestnictwo w przygotowywaniu badań jakościowych (fokusowych) i ilościowych uważam na bardzo pozytywne oraz przydatne doświadczenie.” [J.D.]

35 MillwardBrown– studencka opinia (2012/2013)
„Obserwacja oraz możliwość uczestnictwa w przygotowywanych projektach były bardzo interesującymi pozytywnymi przeżyciami. Chciałabym dalej poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.” [P.P.] „Zgłaszając się na praktyki do Instytutu Badań i Opinii Publicznej Millward Brown SMG/KRC liczyłam, że zdobędę nowe doświadczenie i nauczę się ciekawych rzeczy. Nie zawiodłam się. Mogłam zobaczyć, a także nauczyć się pracy z badaniami. Cieszy mnie też to, że w firmie bardzo praktycznie podchodzi się do każdego studenta. Początkowo została mi przekazana wiedza teoretyczna, którą później mogłam wykorzystać w praktyce, np. tworząc swoją ofertę dla klienta. Swoje uczestnictwo w tych praktykach oceniam jako pozytywne i przydatne doświadczenie”. [A.G.]

36 MillwardBrown (dawniej SMG/KRC) – studencka opinia (2012/2013)
„Praktyki odbyte w Instytucie pozwoliły mi na zapoznanie się z pracą związaną z badaniami. Poznałam wiele metod prowadzenia badań, sposoby ich wyceny, rodzaje kontroli. Zarówno poprzez obserwację, jak i próby samodzielnego doboru metody do konkretnego przypadku zdobyłam cenne i przydatne umiejętności, które z pewnością zaprocentują.” [M.D.]


Pobierz ppt "Wydział Stosowanych Nauk Kierunek: PSYCHOLOGIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google