Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. – doświadczenia związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o.

2 Doświadczenia związane z utworzeniem
i funkcjonowaniem EUWT TATRY, czyli: Dlaczego Euroregion „Tatry” zdecydował się na utworzenie EUWT? Jak przebiegał proces powstawania EUWT, czyli droga od Euroregionu „Tatry” do EUWT TATRY z o.o. Jakie są cechy konstytutywne EUWT TATRY? Jakie są wnioski wynikające z naszych doświadczeń w tworzeniu i funkcjonowaniu ugrupowania? Czy trudniejszy jest etap tworzenia ugrupowania czy raczej prowadzenie przez ugrupowanie działalności i realizowanie jego celów? Jaka jest szansa na rzeczywiste wykorzystanie potencjału EUWT w perspektywie ?

3 Euroregion „Tatry”

4 Euroregion „Tatry” Euroregion „Tatry” powstał r. jako zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej polskich i słowackich samorządów lokalnych z poziomu NUTS 4 i 5 położonych wokół Tatr. Powstanie Euroregionu „Tatry” umożliwiły: Karta Madrycka, czyli Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z r. Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych z 1981 r. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy transgranicznej z r.

5 Euroregion „Tatry” Trwająca już 20 lat działalność Euroregionu „Tatry” obfitowała w wiele istotnych wydarzeń, dokonań i przedsięwzięć. Euroregion „Tatry”: stał się inicjatorem i propagatorem wielu działań jednoczących mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w dążeniu do wspólnych celów, zrealizował liczne wspólne projekty dofinansowane z przedakcesyjnego Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja, Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA PL-SK oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK , zainicjował wiele transgranicznych inwestycji, które zostały zrealizowane przez samorządy członkowskie dzięki unijnym dotacjom, zbudował bazę materialną – Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu i Dom Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku, w których wizyty złożyli prezydenci Słowacji i Polski, biuro Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu od 1999 r. zarządza Funduszem Małych Projektów - dotychczas dofinansowano ponad 300 mikroprojektów na kwotę ponad 5 mln EUR

6 Euroregion „Tatry” W dniu r. dwa stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - Związek Euroregion „Tatry” po stronie polskiej i Združenie Región „Tatry” po stronie słowackiej podpisały umowę o współpracy, na podstawie której powołały Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry”. Określono wspólne cele współpracy, stworzono wspólne transgraniczne struktury (Kongres, Rada, Komisje). Jednak TZET nie posiadał nigdy osobowości prawnej, wspólnego budżetu, wspólnego personelu, jednej siedziby itp. Dopiero rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) umożliwiło nam utworzenie podmiotu posiadającego wspólnotową osobowość prawną, który będzie prowadził współpracę transgraniczną na najwyższym poziomie formalnym, prawnym i organizacyjnym w oparciu o jeden porządek prawny, budżet i strukturę organizacyjną.

7 Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry”
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY utworzony na podstawie umowy zawartej w Nowym Targu w dniu r. pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry” a Stowarzyszeniem Region „Tatry” brak osobowości prawnej, nieformalny związek brak możliwości korzystania z funduszy unijnych jako transgraniczny beneficjent wspólne cele wspólne działania, jednak realizowane tylko na zasadzie wzajemnego partnerstwa w projektach dwie siedziby – Nowy Targ i Kieżmark odrębne budżety i personel utworzone na podstawie konwencji i statutu, zaakceptowanych przez organy państwowe i określonych na podstawie rozporządzenia nr 1082/2006 posiada osobowość prawną, podlega rejestracji przez MSZ i publikacji w Dzienniku Urzędowym UE jest tzw. „jedynym beneficjentem”, więc jako wspólny transgraniczny podmiot może korzystać z funduszy unijnych, a nawet uczestniczyć w zarządzaniu programami wspólne działania realizowane jako jeden transgraniczny podmiot jedna siedziba statutowa – Nowy Targ wspólny budżet i personel

8 Euroregion „Tatry” Osiągnięcie tak ambitnego celu, jakim było utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. stanowiło naturalną konsekwencję dotychczasowej stabilnej, wzorcowej, trwałej, opartej na dobrych praktykach i licznych wspólnych przedsięwzięciach współpracy partnerów w ramach Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Jest to też jeden z podstawowych modeli tworzenia EUWT, wskazywanych przez instytucje Unii Europejskiej, w tym Komitet Regionów.

9 Dlaczego Euroregion „Tatry” zdecydował się na utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY?

10 Dlaczego utworzyliśmy EUWT TATRY?
aby polsko-słowacka współpraca transgraniczna była realizowana na wyższym poziomie formalnym, prawnym, merytorycznym i instytucjonalnym, aby przezwyciężać bariery formalne, na jakie napotykają wspólne polsko-słowackie przedsięwzięcia z powodu m.in. różnych systemów prawnych i instytucjonalnych w Polsce i na Słowacji, nierównomiernego dostępu do środków unijnych, itp. aby wspólnie rozwiązywać transgraniczne problemy społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego w różnych dziedzinach,

11 Dlaczego utworzyliśmy EUWT TATRY?
aby pozyskać narzędzie służące założycielom EUWT – Związkowi Euroregion „Tatry” z polskiej strony i Združeniu Region „Tatry” ze słowackiej strony, a tym samym samorządom członkowskim obu stowarzyszeń, do absorpcji środków unijnych w większym niż dotychczas zakresie, EUWT będzie doskonałym narzędziem do realizowania projektów, ponieważ spełnia równocześnie 4 kryteria transgranicznego partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu, wspólną realizację i finansowanie oraz wspólny personel – jest tzw. „jedynym beneficjentem” (sole beneficiary), który może samodzielnie realizować projekty aby umożliwić zarządzanie projektami europejskimi, a w szczególności podjąć starania o zarządzanie mikroprojektami i projektami sieciowymi w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata

12 Od Euroregionu „Tatry” do EUWT TATRY z o. o
Od Euroregionu „Tatry” do EUWT TATRY z o.o. czyli proces powstawania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

13 Etapy powstawania EUWT TATRY 1. Etap konceptualizacji: 2007-2009 2
Etapy powstawania EUWT TATRY Etap konceptualizacji: Etap budowania struktur: równoległe działania promocyjno-informacyjne 3. Etap formalnego utworzenia EUWT:

14 Etap konceptualizacji
Deklaracja Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z okazji wejścia Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej do strefy Schengen podpisana w Czerwonym Klasztorze na Słowacji w dniu r. Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” wyraziła nadzieję, że Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej będzie instrumentem prawnym zwiększającym harmonijny rozwój Unii Europejskiej oraz jej spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

15 Etap konceptualizacji
Powołanie przez Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” polsko-słowackiej Komisji roboczej, która na przełomie lat 2008 i 2009 podjęła pierwsze prace nad przygotowaniem Konwencji i Statutu. W tym czasie zostały przyjęte na poziomie krajowym – polskim i słowackim przepisy wykonawcze do rozporządzenia 1082/2006 tzn.: Ustawa z 15 lutego 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U. o statystyce publicznej z uwzględnieniem późniejszych przepisów (Zbiór Ustaw Republiki Słowackiej nr 90/2008) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2008 r. nr 218, poz. 1390),

16 Etap konceptualizacji
Deklaracja XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w sprawie utworzenia EUWT przyjęta w Muszynie dnia r.

17 Etap budowania struktur
Projekt sieciowy Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Projekt realizowany od stycznia 2011 roku do września 2013 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka ; Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy, Temat 3. Projekty sieciowe Cel ogólny: Podniesienie na wyższy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Cel szczegółowy: Utworzenie innowacyjnej, europejskiej platformy wzmacniającej współpracę transgraniczną prowadzoną przez Związek Euroregion „Tatry”, Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark

18 Etap budowania struktur
Projekt sieciowy Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Partnerzy projektu: - Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący - Združenie Region „Tatry” - Miasto Nowy Targ - Miasto Kieżmark Wartość projektu ,28 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR (85%): ,73 EUR Realizację projektu i utworzenie EUWT wspiera merytorycznie i finansowo samorząd województwa małopolskiego, który przekazał Związkowi Euroregion „Tatry” w 2011 roku dotację ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego w kwocie PLN na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie.

19 Etap budowania struktur
Polsko-słowacka Komisja ds. EUWT Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu r. w Rużomberku powołała polsko-słowacką Komisję ds. EUWT, która została zobowiązana do opracowania dokumentów założycielskich Ugrupowania tj. Konwencji i Statutu. Komisja podczas wspólnych posiedzeń i indywidualnych spotkań polskiej i słowackiej części Komisji: przeprowadziła analizę zagrożeń i korzyści oraz porównała wartość dodaną tworzonego EUWT w stosunku do dotychczasowej formy współpracy, zidentyfikowała i przeanalizowała podstawowe kompetencje, doświadczenia i potencjał partnerów – przyszłych członków EUWT, przeprowadziła analizę krajowych ram prawnych i zbadała, które z przepisów są bardziej właściwe w odniesieniu do celów planowanego EUWT, charakteru partnerstwa, itp. Przeanalizowała skutki każdego przepisu pod kątem relacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego, sprawdziła procedury zatwierdzania wniosku o rejestrację EUWT zgodnie z krajowymi przepisami, opracowała projekty Konwencji i Statutu w porozumieniu z władzami krajowymi.

20 Prace polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT
Etap budowania struktur Prace polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT Na prace Komisji wpłynęły również rezultaty działań realizowanych w ramach projektu sieciowego, takich jak: analizy dokumentów i opinii ekspertów z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów międzynarodowa konferencja pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowana w Nowym Targu w dniach r. warsztaty podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days w Brukseli w dniach r. wizyta studyjna i spotkanie z władzami węgiersko-słowackiego EUWT Ister-Granum w dniach r. warsztaty konsultacyjne w Popradzie w dniu r. spotkanie dotyczące realizacji projektu sieciowego w Liptowskim Mikulaszu w dniu r.

21 Działania promocyjno-informacyjne
Etap budowania struktur Działania promocyjno-informacyjne Publikacja pt. Euroregion „Tatry” i EUWT TATRY – polsko-słowacka współpraca transgraniczna samorządów lokalnych cz. 1 i cz. 2 Strona internetowa Artykuły informacyjne w miesięczniku Europrojekty.pl

22 Działania promocyjno-informacyjne
Etap budowania struktur Działania promocyjno-informacyjne W ramach projektu przeprowadzony został również konkurs na symbol graficzny EUWT TATRY oraz opracowana koncepcja identyfikacji wizualnej ugrupowania.

23 Proces tworzenia EUWT TATRY
Etap formalnego utworzenia EUWT Proces tworzenia EUWT TATRY Nadzwyczajny Kongres Združenia Region „Tatry”, r. Przyjęcie projektu Konwencji i Statutu Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry”, r. Przyjęcie projektu Konwencji i Statutu Minister spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrami spraw wewnętrznych, rozwoju regionalnego oraz finansów Rzeczypospolitej Polskiej Wyrażenie zgody na przystąpienie Związku Euroregion „Tatry” do EUWT maks. 3 miesiące Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Republiki Słowackiej Wyrażenie zgody na przystąpienie Združenia Region „Tatry” do EUWT maks. 3 miesiące r. – przesłanie do MSZ wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie Związku Euroregion „Tatry” do EUWT r. – odpowiedź MSZ, w której poinformowano, że ministrowie rozwoju regionalnego, finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych wyrazili pozytywną opinię w sprawie przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY oraz pozytywnie zaopiniowali inicjatywę i potwierdzili jej merytoryczną zasadność. Wskazali jednak na konieczność wprowadzenia kilku uściśleń i uzupełnień w projektach Konwencji i Statutu EUWT TATRY. r. i r. – ponowne przyjęcie projektów dokumentów przez Kongresy obu stowarzyszeń r. – zgoda MSZ RP na przystąpienie Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY r. – zgoda Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RS na przystąpienie Zdruzenia Region „Tatry” do EUWT TATRY

24 Proces tworzenia EUWT TATRY cd.
Etap formalnego utworzenia EUWT Proces tworzenia EUWT TATRY cd. Podpisanie Konwencji o utworzeniu EUWT TATRY i Statutu Pierwsze Zgromadzenie przedstawicieli członków EUWT r. Rejestracja EUWT w Rejestrze Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Nabycie osobowości prawnej z dniem wpisania do Rejestru r. Publikacja informacji o utworzeniu EUWT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zgłoszenie wysłane do Komitetu Regionów w dniu r.

25 Etap formalnego utworzenia EUWT
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zostało utworzone 14 sierpnia 2013 r. przez dwa stowarzyszenia samorządów lokalnych: Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Stowarzyszenie Region „Tatry” ze strony słowackiej. Rejestracja EUWT TATRY przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie osobowości prawnej nastąpiły w dniu 20 września 2013 r. EUWT TATRY jest drugim ugrupowaniem z udziałem polskich partnerów i z siedzibą statutową w Polsce (po TRITII zarejestrowanej w lutym 2013 r.) Jesteśmy pierwszym w Polsce ugrupowaniem utworzonym przez euroregion.

26 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
Etap formalnego utworzenia EUWT Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

27 Cechy konstytutywne Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

28 Cechy konstytutywne EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. EUWT TATRY swoje funkcjonowanie opiera na dwóch podstawowych dokumentach: Konwencji i Statucie. Siedziba statutowa Ugrupowania znajduje się w Polsce w Nowym Targu. Celem EUWT TATRY jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej dla wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej obszaru działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Zadania EUWT TATRY koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu i realizacji projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności, jak również projekty bez finansowego wkładu Unii Europejskiej.

29 Cechy konstytutywne EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Terytorium, na którym EUWT TATRY realizuje swoje zadania, obejmuje obszary: 1) w Rzeczypospolitej Polskiej: województwa małopolskiego, 2) w Republice Słowackiej: 11 powiatów (okresów): Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa w Kraju Preszowskim; Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín w Kraju Żylińskim oraz Spišská Nová Ves w Kraju Koszyckim Powierzchnia – km2 Mieszkańcy – osób

30 Cechy konstytutywne EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. EUWT TATRY jako odrębna osoba prawna posiada następujące organy: Zgromadzenie, które jest najwyższym organem Ugrupowania. Zgromadzenie składa się z 14 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 7 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”. Dyrektora, który jest statutowym organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje działalnością Ugrupowania oraz podejmuje działania w jego imieniu. Radę Nadzorczą, która jest organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 3 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”.

31 Cechy konstytutywne EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Finansowanie: - wkłady finansowe założycieli oraz składki członkowskie, - dotacje z projektów i programów Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, - dochody z działalności własnej, - darowizny i spadki od osób fizycznych i prawnych. Odpowiedzialnośc Ugrupowania i jego członków: - Ugrupowanie odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. - Członkowie Ugrupowania odpowiadają za zobowiązania Ugrupowania wyłącznie do wysokości swoich wkładów. Słowacka ustawa o EUWT w § 32 ust. 2 wskazuje, iż: Członkowie ugrupowania będący podmiotami słowackimi ręczą za zobowiązania ugrupowania tylko do wysokości swoich niespłaconych wkładów, natomiast polska ustawa o EUWT w art. 19 wyłącza odpowiedzialność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych i samorządowych osób prawnych za zobowiązania ugrupowania, którego są członkami, konieczne jest ograniczenie odpowiedzialności członków Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

32 Cechy konstytutywne EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Funkcjonowanie EUWT TATRY: Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy biura, które mieści się w Nowym Targu i jego filii w Kieżmarku. Pracownicy biura są zatrudniani na podstawie umów o pracę. Dyrektor może zlecić osobom trzecim wykonywanie zadań na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgromadzenie może w razie potrzeby powoływać stałe lub tymczasowe komisje problemowe, pełniące funkcje doradcze.

33 Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK

34 EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji wspólnych transgranicznych projektów w nowej perspektywie Dążenia założycieli EUWT TATRY – Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry” do powołania Ugrupowania od początku miały świadomy i celowy charakter. Nadrzędnym celem było utworzenie innowacyjnego narzędzia, które umożliwi skuteczną realizację wspólnych transgranicznych projektów w nowej perspektywie Zatwierdzone rozporządzenia dotyczące polityki spójności UE potwierdzają słuszność naszych dążeń, podkreślając rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub „jedynych beneficjentów” projektów. Powstanie EUWT TATRY w momencie, gdy przygotowania do nowej perspektywy weszły w decydującą fazę daje nam szansę wykorzystanie tego potencjału ugrupowania.

35 EUWT TATRY jako innowacyjny instrument realizacji projektów w nowej perspektywie EUWT TATRY powstało w szczególnym momencie: 1) przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej weszły w decydującą fazę r. Rada UE zatwierdziła pakiet rozporządzeń dla polityki spójności, który został opublikowany r. w Dzienniku Urzędowym UE L 347, 2) prowadzone są prace nad przygotowaniem nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK Komisja Europejska w przedstawionym pakiecie dokumentów dotyczących polityki spójności UE jeszcze bardziej wzmacnia znaczenie współpracy terytorialnej i dlatego: wprowadza odrębne rozporządzenie ws. Europejskiej Współpracy Terytorialnej proponuje skoncentrowanie programów na maksymalnie 4 celach tematycznych upraszcza zasady zarządzania programami m.in. poprzez ujednolicenie zasad kwalifikowania w programach transgranicznych podkreśla rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

36 Działania podjęte po rozpoczęciu funkcjonowania EUWT TATRY
zbudowanie struktur organizacyjnych, materialnych i personalnych EUWT TATRY, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań EUWT zanim możliwe będzie finansowanie projektów z programu współpracy transgranicznej PL-SK , opracowanie wspólnej transgranicznej strategii działania EUWT na lata , przygotowanie projektów strategicznych do nowej perspektywy, starania o udział EUWT TATRY w zarządzaniu mikroprojektami i ew. projektami sieciowymi w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK ,

37 EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji wspólnych transgranicznych projektów w nowej perspektywie EUWT TATRY jest tzw. „jedynym beneficjentem”, ponieważ spełnia równocześnie wszystkie 4 kryteria transgranicznego partnerstwa: - wspólne przygotowanie projektu, - wspólna realizacja, - wspólne finansowanie, - wspólny personel. Zatem EUWT TATRY ze swojej istoty może samodzielnie przygotowywać, realizować i koordynować transgraniczne projekty, a dzięki temu będzie doskonałym narzędziem dla polskich i słowackich samorządów – członków Euroregionu „Tatry” do skutecznego i łatwiejszego pozyskiwania środków na realizację kluczowych przedsięwzięć w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK

38 EUWT TATRY jako innowacyjne narzędzie realizacji wspólnych transgranicznych projektów w nowej perspektywie EUWT TATRY jako „jedyny beneficjent” ma zatem potencjał, aby skutecznie realizować zadania określone w Konwencji i Statucie tzn.: 1) uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-słowackich transgranicznych mikroprojektów. 2) przygotowywać i realizować projekty współpracy terytorialnej współfinansowane przez Unię Europejską, jak również projekty bez finansowego wkładu Unii Europejskiej.

39 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK EUWT TATRY jako jeden z podmiotów pretenduje do udziału w zarządzaniu polsko-słowackim Funduszem Mikroprojektów w latach w ramach projektu parasolowego. Takie innowacyjne i pionierskie rozwiązanie umożliwiają zapisy rozporządzeń dotyczących Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dokumentów polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które jako Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej PL-SK rekomenduje powierzenie EUWT TATRY realizacji projektu parasolowego. To dla nas najbardziej kluczowy projekt, oznacza bowiem zmianę w dotychczasowym sposobie zarządzania realizacją mikroprojektów, włączenie do tego zadania słowackiej części Euroregionu „Tatry” oraz wprowadzenie szeregu uproszczeń w realizacji mikroprojektów.

40 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK Zarządzanie przez EUWT TATRY mikroprojektami to nowe i innowacyjne rozwiązanie, które odpowiada na zmieniające się zasady realizacji programów transgranicznych, ponieważ: EUWT jako tzw. „jedyny beneficjent” spełnia równocześnie wszystkie 4 kryteria transgranicznego partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu, wspólna realizacja, wspólne finansowanie oraz wspólny personel umożliwia uproszczenie procedur realizacji mikroprojektów i wprowadzenie ułatwień dla beneficjentów, dzięki czemu skrócony zostanie czas rozliczenia mikroprojektów, ułatwia zastosowanie ujednoliconych zasad kwalifikowania i rozliczania wydatków w mikroprojektach po obu stronach, cele i zadania EUWT TATRY wpisują się w ustalone przez Grupę Roboczą cele tematyczne dla nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK.

41 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020
Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 19). Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia „zadania EUWT są ograniczone przede wszystkim do realizacji programów lub projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności”

42 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020
Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia r. ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach celu „europejska współpraca terytorialna”: Preambuła: (32) Należy zachęcać państwa członkowskie do powierzania EUWT funkcji instytucji zarządzającej lub do nakładania na takie ugrupowanie odpowiedzialności za zarządzanie częścią programu współpracy dotyczącą obszaru objętą danym EUWT. Artykuł 22 Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej Państwa członkowskie uczestniczące w programie EWT mogą korzystać z EUWT celem przekazania mu odpowiedzialności za zarządzanie tym programem EWT lub jego częścią, w szczególności przekazując mu obowiązki instytucji zarządzającej.

43 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020
Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia r. ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach celu „europejska współpraca terytorialna”: Artykuł 12 Wybór operacji wskazuje: ust. 3. Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub inny podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących może być jedynym beneficjentem operacji, pod warunkiem że został utworzony przez instytucje lub podmioty publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących, w przypadku współpracy transgranicznej i transnarodowej, i z co najmniej trzech państw uczestniczących, w przypadku współpracy międzyregionalnej.

44 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020
Podstawy prawne i merytoryczne: Dokument Programy współpracy transgranicznej z udziałem Polski w perspektywie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ( ) Polska zakłada wykorzystanie ugrupowań jako instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów współpracy terytorialnej. Niemniej jednak, z uwagi na skomplikowany kształt przepisów UE dotyczących ugrupowań oraz brak w Polsce doświadczeń w zakresie działalności EUWT w perspektywie Polska nie przewiduje powierzenia im funkcji Instytucji Zarządzającej programami EWT, natomiast będzie zachęcać do powoływania EUWT w celu zarządzania realizacją projektów.

45 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020
Podstawy prawne i merytoryczne: Propozycje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej dot. realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (sierpień 2013 r.): realizacja projektów parasolowych z udziałem maksymalnie dwóch partnerów, tj. z polską i zagraniczną częścią euroregionu lub instytucją wskazaną przez partnera zagranicznego; w przypadku Euroregionu Tatry, w ramach programu polsko-słowackiego, dopuszczone powinno być powierzenie realizacji projektu tworzącemu się europejskiemu ugrupowaniu współpracy terytorialnej

46 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020
Podstawy prawne i merytoryczne: Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY ograniczoną odpowiedzialnością Zgodnie z § 5 ust. 3 Konwencji oraz § 9 ust. 3 Statutu EUWT TATRY: Ugrupowanie może uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-słowackich transgranicznych mikroprojektów i projektów sieciowych.

47 1) EUWT TATRY jako podmiot uczestniczący w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów PL-SK 2014-2020
Zatem zapisy najważniejszych dokumentów umożliwiają EUWT TATRY udział w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów. Spełnia ono też warunki podane w rekomendacjach Instytucji Zarządzającej Programem. A jaka jest rzeczywistość? 1) wniosek do IZ o udział w pracach Grupy Roboczej przygotowującej nowy Program Współpracy Transgranicznej PL-SK –> odrzucony przez Grupę Roboczą 2) rozmowy z Instytucją Zarządzającą i starania o poparcie koncepcji powierzenia EUWT TATRY zarządzania mikroprojektami –> wpisanie w rekomendacjach ministerstwa z sierpnia 2013 r., że dopuszczone powinno być powierzenie realizacji projektu tworzącemu się EUWT TATRY 3) przedłożenie przez EUWT do Grupy Roboczej wniosku o udział w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów jako podmiotu realizującego jeden z trzech projektów parasolowych i przygotowanie koncepcji realizacji takiego projektu –> stanowczy sprzeciw słowackich członków Grupy Roboczej (Koordynator Krajowy, Wyższe Jednostki Terytorialnej Preszów i Żylina, Związek Miast i Wsi Słowacji), ostatecznie wniosek nie został poddany pod głosowanie Grupy Roboczej, do dziś brak formalnej odpowiedzi na wniosek EUWT

48 2) EUWT TATRY jako podmiot realizujący transgraniczne projekty w nowej perspektywie EUWT TATRY jako jedyny beneficjent jest podmiotem uprawnionym do samodzielnej realizacji projektów. Zatem w sytuacji gdy EUWT nie zostanie dopuszczone do zarządzania Funduszem Mikroprojektów będzie realizować zadania związane z drugim obszarem określonym w Konwencji i Statucie, czyli pełnić rolę beneficjenta i koordynatora projektów w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK , takie jak: wspieranie samorządów pogranicza na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego, merytoryczne wsparcie realizacji i rozliczania projektów przez samorządy pogranicza, koordynowanie strategicznych projektów, realizacja własnych projektów.

49 2) EUWT TATRY jako podmiot realizujący transgraniczne projekty w nowej perspektywie Już dziś przygotowujemy wspólną transgraniczną strategię działania EUWT TATRY na lata : będzie ona narzędziem do sprawnego funkcjonowania i skutecznej realizacji współpracy transgranicznej na polsko-słowackim pograniczu, określi strategiczne kierunki działania, które będą realizowane w ramach EUWT TATRY, umożliwi skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej stronie granicy, będzie kompatybilna do strategii określonej dla nowego programu współpracy transgranicznej, pozwoli przygotować wspólne strategiczne projekty do nowego programu współpracy transgranicznej PL-SK , będzie służyć samorządom z obu stron granicy jako narzędzie ułatwiające realizację wspólnych transgranicznych projektów w latach

50 Problemy, pytania i wątpliwości
– aktualne na etapie tworzenia i funkcjonowania EUWT Czy utworzone EUWT będzie w stanie skutecznie funkcjonować pod względem: organizacyjno-kadrowym, merytorycznym, finansowym? Czy utworzenie EUWT przyniesie pośrednie korzyści dla jego założycieli i samorządów pogranicza ? Jak będą układać się relacje i współpraca nowego podmiotu z władzami województwa małopolskiego, Krajów Preszowskiego i Żylińskiego oraz rządami obu krajów? Czy rzeczywiście dostępność do środków unijnych i ich absorpcja będą łatwiejsze? Czy państwo polskie i słowackie wykażą wolę przekazania kompetencji w zakresie zarządzania funduszami na polsko-słowacką współpracę transgraniczną w latach ? Czy znowelizowane rozporządzenie ws. EUWT rzeczywiście ułatwi funkcjonowanie ugrupowań, a przede wszystkim wzmocni ich rolę w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej?

51 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.


Pobierz ppt "Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google