Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terminy. Przywrócenie terminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terminy. Przywrócenie terminu."— Zapis prezentacji:

1 Terminy. Przywrócenie terminu.

2 Plan prezentacji Terminy w postępowaniu podatkowym
Sposoby obliczania terminów wg. O. p. Klasyfikacje terminów Przywrócenie terminu Warunki przywrócenia terminu Przesłanki przywrócenia terminu w orzecznictwie 5. Wniosek o przywrócenie terminu

3 Cel regulacji prawnej Dyscyplinowanie i porządkowanie przebiegu prowadzonego postępowanie Znaczenie w zakresie postępowania dowodowego Staranność w zakresie dotrzymywania terminów jest warunkiem realizacji uprawnień procesowych (uchybienie terminu niweczy możliwość wykorzystania uprawnień)

4 Sposób obliczania terminu
Art. 12. § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. § 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. § 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5 Sposób obliczania terminu
§ 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru; 2) (1) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; 3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego; 5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

6 Klasyfikacje terminów
Terminy materialne może w nich nastąpić ukształtowanie praw i obowiązków jednostki ich upływ powoduje wygaśnięcie tych praw i obowiązków nie podlegają przywróceniu Przykłady: 5 letni termin przedawnienia, miesięczny termin do złożenia żądania wznowienia postępowania podatkowego Terminy procesowe okres do dokonania czynności procesowej przez podmioty postępowania ich upływ powoduje bezskuteczność dokonanej czynności procesowej mogą zostać przywrócone Podlegają wielu klasyfikacjom …

7 Terminy procesowe - klasyfikacje
Z punktu widzenia podmiotu, dla którego termin został wyznaczony, terminy do dokonania czynności procesowych przez: Stronę postępowania Uczestników postępowania Organ

8 Terminy procesowe - klasyfikacje
Z punktu widzenia źródła ustanowienia terminu: Ustawowe – nie mogą być skracane ani wydłużane przez organ Urzędowe – mogą być skracane i wydłużane

9 Terminy procesowe - klasyfikacje
Z punktu widzenia skutków uchybienia terminu: Zawite – naruszenie skutkuje utratę uprawnienia do dokonania czynności Instrukcyjne – nie powodują skutku j. w.

10 Terminy procesowe - klasyfikacje
Ze względu na możliwość przywrócenia uchybionego terminu: Przywracalne Nieprzywracalne (np. 162 § 3 o.p.)

11 Przywrócenie terminu – cel instytucji
- Czynność procesowa dokonana z uchybieniem terminu zakreślonego dla niej (terminu procesowego) jest czynnością bezskuteczną, niewywołującą skutków prawnych. - Uchybienie może być konwalidowane przez jego przywrócenie. - Strona jest chroniona przed negatywnymi skutkami swojego zaniechania.

12 Regulacja – art. 162 i nast. O. p.
Art § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. § 2. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin. § 3. Przywrócenie terminu do złożenia podania przewidzianego w § 2 jest niedopuszczalne. § 4. Przepisy § 1-3 stosuje się do terminów procesowych.

13 Regulacja – art. 162 i nast. O. p.
Art § 1. W sprawie przywrócenia terminu postanawia właściwy w sprawie organ podatkowy. § 2. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. § 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.

14 Warunki przywrócenia terminu
Wniesienie wniosku o przywrócenie terminu Uprawdopodobnienie, że do uchybienia terminu doszło bez winy wnioskodawcy Zachowanie terminu do złożenia wniosku (7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia) Dopełnienie czynności , terminowi do dokonania której uchybiono

15 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
II FSK 178/12 wyrok NSA W-wa LEX nr Istnieje niezwykle duża ilość możliwych do zaistnienia stanów faktycznych, a każda sprawa musi być oceniana na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych w niej występujących. W związku z tym nie można sformułować ogólnie obowiązującej tezy i posługiwać się nią jako argumentem w sprawie, iż tylko nagła choroba uzasadnia przywrócenie terminu.

16 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
I SA/Wr 696/13 Wyrok wsa we Wrocławiu LEX nr Samo zwolnienie lekarskie nie jest potwierdzeniem braku winy w uchybieniu terminu. Niekoniecznie musi ono bowiem oznaczać niemożność dokonania w sposób prawidłowy konkretnej czynności procesowej. W szczególności samo zwolnienie lekarskie nie wyklucza możliwości zlecenia dokonania czynności procesowej innej osobie, zwłaszcza gdy z treści zaświadczenia lekarskiego, nie wynika stan w jakim znajdował się pełnomocnik strony.

17 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
I SA/Gl 1269/12 wyrok wsa w Gliwicach Urlop wypoczynkowy jako przesłanka uchybienia terminu. LEX nr Wyjazd na urlop wypoczynkowy w toku postępowania podatkowego (a nie wyjazd nagły czy niezaplanowany), nie stanowi przyczyny uzasadniającej brak winy w uchybieniu terminu, o którym mowa w art. 162 § 1 o.p.

18 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
I SA/Gl 1270/12 wyrok wsa w Gliwicach LEX nr Sam fakt wyjazdu na urlop pełnomocnika strony wykonującego zawód doradcy podatkowego i nie udzielenie na ten okres substytucji czy też ustanowienie pełnomocnika do doręczeń, nie może być równoznaczny z uprawdopodobnieniem braku zawinienia w uchybieniu terminu.

19 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
VIII SA/Wa 20/13 wyrok wsa w Warszawie LEX nr Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w znaczeniu ścisłym, niedającym pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie. Jest to środek zwolniony od ścisłych formalności dowodowych.

20 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
I GSK 1407/11 wyrok NSA W-wa LEX nr O braku winy w niedochowaniu terminu można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że jego dochowanie stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, np. siły wyższej (powódź, ostry atak zimy) czy też niektórych zdarzeń losowych (choroby, wypadku czy przerwy w komunikacji). Ocena okoliczności zakomunikowanych przez wnioskodawcę powinna być jednak dokonywana według, tzw. obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej o swoje interesy, aby nie wprowadzać do stosunków procesowych elementu niepewności. Stąd też jakiekolwiek niedbalstwo zainteresowanego w zasadzie dyskwalifikuje możliwość przywrócenia terminu.

21 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
II FSK 1415/11 wyrok NSA W-wa LEX nr Okoliczność, że pełnomocnik miał "poważne przeszkody komunikacyjne uniemożliwiające porozumienie z podatnikiem" nie może być uznana za tego rodzaju, że uniemożliwiła wniesienie odwołania w ustawowym terminie. To właśnie profesjonalny pełnomocnik powinien sam ocenić, czy doręczona mu decyzja odpowiada prawu i w sytuacji, gdy uzna, że wydana została z uchybieniem prawa - winien ją zaskarżyć w ustawowym terminie.

22 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
III SA/Po 1095/12 wyrok wsa w Poznaniu LEX nr Nie każda choroba, jak też posiadane zwolnienie lekarskie jest potwierdzeniem braku winy. Mogłoby być uznane tylko wówczas, gdyby rzeczywiście uniemożliwiały stronie podjęcie czynności procesowej, a przy tym strona nie miała możliwości skorzystania z pomocy domownika lub rodziny, czy też innych osób.

23 Przesłanka „braku winy” w orzecznictwie
III SA/Gl 1307/12 wyrok wsa w Gliwicach LEX nr Przywrócenie uchybionego terminu uzasadniają wyłącznie takie obiektywne, występujące bez woli strony, okoliczności i zdarzenia, które mimo dołożenia odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności we właściwym czasie. Do takich okoliczności uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez stronę zalicza się między innymi przerwę w komunikacji, chorobę wymagającą hospitalizacji, czy inną nagłą i obłożną chorobę, która nie pozwoliła na dokonanie czynności procesowej lub posłużenie się osobą trzecią w celu dokonania czynności w zakreślonym terminie.

24 7 - dniowy termin na złożenie wniosku
Biegnie od dnia ustania przyczyny uchybienia Nie podlega przywróceniu Może to być np.: Dzień w którym strona dowiedziała się o uchybieniu terminu Dzień ustania choroby Dzień powrotu do miejsca zamieszkania


Pobierz ppt "Terminy. Przywrócenie terminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google