Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKI MALARSKIE autor: Katarzyna Jarkiewicz. SPIS TRE Ś CI rodzaje technik malarskich action painting akryl akwarela al secco alla prima blik collage.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKI MALARSKIE autor: Katarzyna Jarkiewicz. SPIS TRE Ś CI rodzaje technik malarskich action painting akryl akwarela al secco alla prima blik collage."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKI MALARSKIE autor: Katarzyna Jarkiewicz

2 SPIS TRE Ś CI rodzaje technik malarskich action painting akryl akwarela al secco alla prima blik collage chiaroscuro

3 SPIS TRE Ś CI enkaustyka fresk gwasz impast kreda lazerunek olej o ł ówek

4 SPIS TRE Ś CI pastel pointylizm sfumato sangwina witrochromia w ę giel tempera

5 RODZAJE TECHNIK MALARSKICH Do najcz ęś ciej spotykanych zaliczamy: akwarel ę, collage, enkaustyk ę, fresk, gwasz, malarstwo akrylowe, malarstwo kredkami, malarstwo na szkle, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, itp.

6 ACTION PAINTING Sposób malowania polegaj ą cy na wykorzystaniu spontanicznego, nieskr ę powanego regu ł ami malarskimi gestu bezpo ś redniego rozlewania farby na p ł ótno. Pojawi ł si ę w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku w kr ę gu ekspresjonistów abstrakcyjnych. Terminu action painting po raz pierwszy u ż y ł Harold Rosenber.

7 Number 1 Jackson Pollock http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Pollock_Number1.jpg

8 AKRYL Farby akrylowe wyst ę puj ą zarówno w postaci zawiesin umo ż liwiaj ą cych malowanie na papierze, s ą zbli ż one do akwareli i gwaszu, jak równie ż mo ż na je rozpuszcza ć w rozpuszczalnikach organicznych i uzyskiwa ć farby zbli ż one charakterem do farb olejnych. W stosunku do akwareli malowanie farbami akrylowymi jest ł atwiejsze, umo ż liwia pe ł ne mieszanie kolorów i dokonywanie retuszy, trudniej jest jednak za pomoc ą tych farb uzyska ć wra ż enie "ulotno ś ci" tak bardzo charakterystyczne dla akwareli.

9 AKRYL W stosunku do farb olejnych farby akrylowe daj ą nieco mniej swobody w nadawaniu obrazom faktury, jednak podobnie ł atwo mo ż na za ich pomoc ą uzyskiwa ć wszelkie inne efekty od wra ż enia przenikania kolorów po efekty przestrzenne.

10 Emballage „Ho ł du pruskiego” wedle Jana Matejki Tadeusz Kantor http://malarze.com/obraz.php?id=178&l=en&PHPSESSID=c44695da009df12b00584a63e17c7eb6

11 AKWARELA Technika ta polega na malowaniu rozcie ń czonymi w wodzie pigmentami na porowatym papierze, który szybko wch ł ania wod ę. Rozcie ń czone pigmenty nie pokrywaj ą ca ł kowicie faktury papieru, lecz pozostawiaj ą j ą dobrze widoczn ą, z tego wzgl ę du na efekt ko ń cowy bardzo du ż y wp ł yw ma barwa i faktura samego papieru. Technik ę t ę stosuje si ę do tematów, które wymagaj ą barw pastelowych i jednocze ś nie nie wymagaj ą "cyzelowania" detali - stosuje si ę j ą wi ę c do pejza ż y, "zwiewnych" portretów, itp.

12 Ś wite ź Julian Fa ł at Prawa autorskie: Witold Raczunas, za: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Falat/Images/Switez.jpg

13 AL SECCO Technika malarska polegaj ą ca na pokrywaniu suchego tynku (w przeciwie ń stwie do fresku) farbami zmieszanymi z wod ą. Nazwa pochodzi z j ę zyka w ł oskiego, w którym oznacza „malowa ć na sucho”. Technik ę t ę stosowano ju ż w staro ż ytno ś ci, w XV wieku wypar ł j ą fresk, który pozwala ł na uzyskanie wi ę kszej trwa ł o ś ci malowid ł a. Spoiwem mog ą by ć : mleko wapienne, tempera, kazeina, klej, olej, ż ywica.

14 ALLA PRIMA Szybki sposób malowania, bez wykonywania wcze ś niej na p ł ótnie rysunku, stosowany m.in. w impresjonizmie.

15 BLIK Grubo na ł o ż ona na obrazie jasna farba, która ma za zadanie odwzorowanie skupienia odbitego ś wiat ł a, np. na ga ł ce ocznej; podkre ś la plastyczno ść i po ł yskliwo ść malowanego przedmiotu.

16 COLLAGE Inaczej kola ż, technika polegaj ą ca na formowaniu kompozycji z ró ż nych materia ł ów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego u ż ytku, itp.), s ą one naklejane na p ł ótno lub papier i łą czone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farb ą olejn ą, farb ą akrylow ą, gwaszem). Technik ę kola ż u jako pierwsi stosowali przedstawiciele kubizmu- Georges Braque i Pablo Picasso; w pó ź niejszym czasie wykorzystywana by ł a tak ż e przez futurystów, surrealistów, dadaistów i konstruktywistów. Pierwszym kola ż em by ł a „Martwa natura z plecionym krzes ł em” Pabla Picassa z 1911 roku.

17 Portret Natalii Gonczarowej Michai ł Ł arionow http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Larionov_portrait_n_s_goncharovoi.jpg

18 CHIAROSCURO Inaczej ś wiat ł ocie ń (z j ę z. w ł oskiego chiaro - "jasny" i oscuro - "ciemny"), technika polegaj ą ca na uwydatnieniu kontrastu ś wiat ł a i cienia na obrazie, dzi ę ki czemu mo ż emy zobaczy ć i podziwia ć form ę oraz kolor. Nazw ę technice nada ł Leonardo da Vinci, stosuj ą c go po raz pierwszy w swym obrazie "Madonna w grocie skalnej". Najwybitniejsi malarze stosuj ą cy chiaroscuro to Caravaggio i Rembrandt van Rijn.

19 Madonna w ś ród ska ł Leonardo da Vinci http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Leonardo_da_Vinci_027.jpg

20 ENKAUSTYKA Technika malarska stosowana w staro ż ytno ś ci przez Greków i Rzymian. Farby przygotowywano na bazie wosku pszczelego, który mieszano z pigmentami; ciep łą mas ę nak ł adano szpachelkami, p ę dzelkami; farba po zastygni ę ciu by ł a odporna na wilgo ć, ale wra ż liwa na podwy ż szone temperatury. Enkaustyka pozwala d ł ugo zachowa ć ż ywe barwy. Do najbardziej znanych zabytków wykonanych ta technik ą nale żą portrety fajumskie.

21 Portret kobiety z Fajum http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Freski_z_Fajum_002.jpg

22 FRESK Al fresco (z j ę z. w ł oskiego „ ś wie ż y”) maluje si ę na mokrym tynku pokrytym kilkoma warstwami zaprawy; pierwsza warstwa le ż y bezpo ś rednio na murze, jest gruba i zawiera ona wapno gaszone, gruboziarnisty piasek i od ł amki cegie ł lub kamieni, druga warstwa Jest g ł adka i przygotowana do malowania, zawiera wapno gaszone, drobny piasek cedzony lub py ł marmurowy. Fresk malowany jest partiami (tak du ż ymi, jakie mo ż na zamalowa ć w ci ą gu jednego dnia) specjalnymi farbami odpornymi na alkaliczne dzia ł anie wapna; barwnik rozprowadzany jest wod ą deszczow ą.

23 FRESK Fresk jest trwa ł y, bo spaja si ę z pod ł o ż em i w ten sposób uzyskuje si ę trwa ł e, intensywne barwy; przed naniesieniem fresku na ś cian ę tworzy si ę kartony i przy u ż yciu siatki wyciska si ę kontury i powi ę ksza wzór. Pocz ą tki fresku si ę gaj ą staro ż ytno ś ci; od Giotta nast ę puje ogromny rozwój fresku, najbardziej jednak rozpowszechnia si ę w renesansie, od XVII do XIX wieku al fresco miesza si ę z al secco.

24 Op ł akiwanie Giotto http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Giotto.mourning.750pix.jpg

25 GWASZ Łą czenie farby wodnej z domieszk ą kredy lub bieli (od XIX wieku o ł owiowej lub cynkowej) nadaj ą cej jej w ł a ś ciwo ś ci kryj ą ce z gum ą arabsk ą b ę d ą c ą spoiwem. Technika znana w Europie od ś redniowiecza, stosowana g ł ównie w XVII i XVIII wieku, popularna do dzisiaj. Technika gwaszu ró ż ni si ę od akwareli g ł ównie tym, ż e obrazy malowane gwaszem maj ą "pe ł ne" kolory, a nie prze ś wituj ą ce jak w akwareli. Malowanie gwaszem jest najcz ęś ciej stosowane do wykonywania szkiców dla obrazów olejnych oraz do wykonywania ilustracji do ksi ąż ek, rzadziej do tworzenia gotowych dzie ł.

26 Poca ł unek mongolskiego ksi ę cia w lodowej pustyni Stanis ł aw Ignacy Witkiewicz Prawa autorskie: Witold Raczunas, za: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Witkacy/Images/Mongolski_ksiaze.jpg

27 IMPAST Technika stosowana w malarstwie olejnym lub akrylowym (rzadziej temperowym), polegaj ą ca na nak ł adaniu farby grub ą, wypuk łą warstw ą przy pomocy p ę dzla lub szpachli. Impast ma na celu podkre ś lenie efektów ś wietlnych poprzez uzyskiwanie niejednolitej faktury.

28 Portret Karola V Tycjan http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Tizian_066.jpg

29 KREDA Naturalny w ę glan wapnia, u ż ywany w pracach artystycznych tak samo jak w ę giel. Ze wzgl ę du na w ł a ś ciwo ś ci kryj ą ce i biel stosowany jest do gruntów kredowo-klejowych, równie ż jako tani wype ł niacz w farbach olejnych (w mieszankach takich jest przezroczysta); bardzo drobna kreda stosowana jest tak ż e w produkcji pasteli (po dodaniu do pigmentu rozja ś nia odcie ń oryginalnego koloru).

30 LAZERUNEK Przezroczysta lub pó ł przezroczysta warstwa farby, zmieniaj ą ca ton lub barw ę ni ż szych warstw obrazu, zw ł aszcza olejnego. Laserunki stosowane by ł y w ś redniowieczu, z wykorzystaniem bardzo rozcie ń czonych temper lub gwaszy, jednak w pe ł ni rozwin ęł y si ę dopiero wraz z rozwojem malarstwa olejnego; a ż do ko ń ca XVII w. i rozwoju techniki alla prima, laserunki by ł y nieod łą cznym elementem techniki olejnej (stosowa ł je Rembrandt van Rijn).

31 LAZERUNEK Efekty osi ą gane dzi ę ki laserunkom tylko cz ęś ciowo nadaj ą si ę do mechanicznej reprodukcji; g łę bia i niezwyk ł e efekty barwne warstw laserunków nie mog ą by ć te ż na ś ladowane innymi technikami. Ze wzgl ę du na ogromn ą pracoch ł onno ść malarstwo laserunkowe zanik ł o w XVIII wieku.

32 Wymarsz strzelców Rembrandt http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:De_Nachtwacht01.jpg

33 OLEJ N ajbardziej rozpowszechniona technika malarska polegaj ą ca na pokrywaniu napr ęż onego i zabielonego p ł ótna lub g ł adkiej deski g ę stymi farbami, w sk ł ad których wchodzi olej lniany lub rzadziej inne ro ś linne oleje schn ą ce (konopny, makowy) i odpowiednie pigmenty; sporadycznie stosowany by ł te ż wosk, który pe ł ni ł funkcj ę stabilizatora spowalniaj ą cego oddzielanie si ę oleju lnianego od pigmentów.

34 OLEJ Malarstwo olejne jest bardzo kosztown ą technik ą malarsk ą, ale daje bardzo du żą swobod ę w doborze i mieszaniu barw, tworzeniu z ł o ż onych faktur, uzyskiwania efektu matu lub b ł ysku, efektów pó ł przezroczysto ś ci i przenikania barw, a nawet wychodzeniu "w trzeci wymiar" przez nak ł adanie bardzo grubych warstw farby. Malarstwo olejne umo ż liwia wielokrotne retuszowanie przez nak ł adanie kolejnych warstw farby na obraz, cechuje si ę te ż du żą trwa ł o ś ci ą.

35 Ś wi ę to Jordanu Teodor Axentowicz Prawa autorskie: Witold Raczunas, za: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Axentowicz/Images/Swieto_Jordanu.jpg

36 O Ł ÓWEK Pr ę t grafitowy s ł u żą cy do wykonywania rysunku na papierze lub drewnie, rzadko technika samodzielna. Cechuje si ę mo ż liwo ś ci ą zmazywania naniesionego rysunku, co czyni j ą technik ą nietrwa łą.

37 L. H. O. O. Q Marcel Duchamp http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Marcel_Duchamp_Mona_Lisa_LHOOQ.jpg

38 PASTEL Ś rodek rysunkowy w formie kolorowego sztyftu, kredki lub o ł ówka, s ł u żą cy do nanoszenia kolorowych pigmentów na pod ł o ż e. Pigment, kred ę i spoiwo z gumy miesza si ę ze sob ą i formuje w wa ł eczki, nast ę pnie pozostawia si ę je do wyschni ę cia; przed wyschni ę ciem pastele maj ą konsystencj ą ciasta, st ą d nazwa (z j ę z. w ł oskiego pasta – „ciasto”).

39 Helenka Stanis ł aw Wyspia ń ski Prawa autorskie: Witold Raczunas, za: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Helenka.jpg

40 POINTYLIZM Neoimpresjonistyczna technika kszta ł towania formy obrazu polegaj ą ca na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zape ł nianie g ę sto rozmieszczonymi, ró ż nobarwnymi punktami i kreskami k ł adzionymi na p ł ótno czubkiem p ę dzla. Bazowa ł a na XIX i XX-wiecznych odkryciach z zakresu optyki, wskazuj ą cych, i ż niewielkie p ł aszczyzny czystych kolorów po ł o ż one obok siebie, a ogl ą dane z oddali mieszaj ą si ę "w oku" w inny kolor. Twórc ą techniki by ł Georges Seurat, a wykorzystywa ł j ą m.in. Paul Signac.

41 Niedzielne popo ł udnie na Grande Jatte Georges Seurat http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Georges_Seurat_-_Un_dimanche_apr%C3%A8s- midi_%C3%A0_l%27%C3%8Ele_de_la_Grande_Jatte.jpg

42 SFUMATO W malarstwie olejnym ł agodne przej ś cia z partii ciemnych do jasnych, daj ą ce mgliste, niebieskie efekty kolorystyczne. Technika ta wykorzystywana by ł a m.in. przez Leonarda da Vinci.

43 Mona Lisa Leonardo da Vinci http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Mona_Lisa.jpeg

44 SANGWINA Rysunek wykonany ciemnobrunatn ą kredk ą. Technika u ż ywana do tworzenia szkiców lub rysunków, rozpowszechniona w renesansie.

45 Rysunek sangwin ą Leonardo da Vinci http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Anatomy_of_a_Male_Nude.jpg

46 WITROCHROMIA Technika malowania na przezroczystym podobraziu, np. na szybie. Wyst ę puje w sztuce ludowej, np. Podhala, popularna u formistów.

47 W Ę GIEL W ę giel drzewny u ż ywany jest do wykonywania prac graficznych niewymagaj ą cych odwzorowania wielu szczegó ł ów, takich jak wielkoformatowe portrety i martwe natury; pozwala na swobodn ą i p ł ynn ą prac ę ; cz ę sto u ż ywany jest wraz z kred ą lub pastelami. Podczas pracy mo ż na u ż ywa ć techniki rozmazywania - za pomoc ą gumki chlebowej, papierowego r ę cznika lub mi ę kkiej szmatki mo ż na usun ąć lub podkre ś li ć ś lady zostawione przez w ę giel. Prace zrobione w ę glem utrwala si ę za pomoc ą fiksatywy.

48 TEMPERA Technika malowania przy u ż yciu farb temperowych, znana od staro ż ytno ś ci, by ł a wiod ą c ą technik ą w okresie ś redniowiecza. Farby temperowe schn ą stosunkowo szybko i nie wymagaj ą gruntowania, nadaj ą si ę do malowania na p ł ótnie, desce i na zwyk ł ym papierze.

49 TEMPERA Podstawowym wyró ż nikiem tej techniki jest zastosowanie jako spoiwa farb, tzw. emulsji temperowej, która powstaje dzi ę ki po łą czeniu trzech sk ł adników: fazy t ł ustej (np. olej schn ą cy lub werniks), fazy wodnej (woda lub roztwór wodnego kleju) i emulgatora, który umo ż liwia zmieszanie faz w jednolite spoiwo. Najcz ęś ciej wykorzystywanym przy samodzielnym ucieraniu temper emulgatorem jest ż ó ł tko jaja kurzego; inne klasyczne emulgatory to sok figowy, czosnkowy, niektóre ż ywice z drzew li ś ciastych, a tak ż e mleko i ró ż ne rodzaje ż ywicznych myde ł.

50 Narodziny Wenus Sandro Botticelli http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Sandro_Botticelli_046.jpg

51 BIBLIOGRAFIA Prezentacj ę przygotowano w oparciu o prace: J. Horton, M. Wright, Szko ł a rysowania i malowania, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2002, A. Makine, Jak malowa ć. Akwarela. Olej. Pastel. Akryl, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005.


Pobierz ppt "TECHNIKI MALARSKIE autor: Katarzyna Jarkiewicz. SPIS TRE Ś CI rodzaje technik malarskich action painting akryl akwarela al secco alla prima blik collage."

Podobne prezentacje


Reklamy Google